maanantaina, heinäkuuta 30, 2012

Kuntalaki muuttui

Tämän kuun ensimmäinen päivä tuli kuntalakiin eräitä muutoksia. Isosti ne eivät kuntalaisten elämään vaikuta, päättäjien tiedonsaantiin sen sijaan jonkin verran. Muutosten tavoitteena on nimittäin turvata kunnan päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä.

Tilinpäätöksen osalta pykäläviilaukset korostavat rahoituslaskelman merkitystä. Kunnan tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot varojen hankinnasta ja käytöstä sekä talouden tasapainosta. Mitä tämä tarkemmin tarkoittaa, sen ohjeistaa kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

Tilinpäätöksen informatiivisuutta parannetaan myös sillä, että toimintakertomuksessa on annettava arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvio on eräänlainen tilinpäätökseen ja ennakoitavissa oleviin tulevaisuudennäkymiin perustuva tulkinta kunnan taloudellisesta tilanteesta. Arvion kohteena ovat esimerkiksi kunnan talouden tasapaino, tulorahoituksen kehitys ja sen riittävyys, näköpiirissä olevat investointitarpeet ja niiden rahoitus sekä velkaantumiskehitys. Arvion tulee olla perusteltu, ja sen taustalla olevat olettamukset ja niihin liittyvät epävarmuustekijät pitää kuvata. Tämäkin muutos lienee paikallaan, koska yrityksillä vastaava velvoite on ollut jo aiemmin.

Lakiin on myös lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin (kunta + sen omistamat yhtiöt) sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen valvonta on keskeinen osa kunnan johtamisjärjestelmää, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla. Valtuuston lakisääteisenä tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.

Tilintarkastajat on aiemmin valittu valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tämä on johtanut siihen, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät ovat kilpailuttaneet tilintarkastuksensa samaan aikaan. Tätä ruuhkaa halutaan nyt välttää. Jatkossa tilintarkastajat voidaan valita kunnan päättämäksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden ajaksi.

Ei kommentteja: