torstaina, helmikuuta 22, 2024

Työllisyysalue

 Valtioneuvosto päätti tänään liittää Kaskisten kaupungin Pohjanmaan työllisyysalueeseen. Näin Kurikka, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Isojoki, Karijoki ja Teuva muodostavat oman työllisyysalueensa. Päätös ei ollut yllätys. Kaskisilla ei ole yhteistä rajaa näiden muiden kuntien kanssa. Ministeri Arto Satonen totesi jo viime syksynä Kauhajoella vieraillessaan, että valtioneuvosto ei voi tehdä lainvastaista päätöstä.

torstaina, helmikuuta 01, 2024

Valmiussuunnitelmat

 Maanantai-iltana kunnanhallitus hyväksyi kunnan päivitetyt valmiussuunnitelmat. Kunnille on valmiuslaissa säädetty velvoite suunnitella keinot, joilla turvataan toimintoja erilaisissa häiriötilanteissa. Lähtökohtana on, että normaaliajan palvelutuotanto kyetään turvaamaan eri tilanteissa mahdollisimman pitkään.


Valmiussuunnittelu on osa varautumista, joka käsittää suunnitelmien laatimisen ohella niihin perustuvat etukäteisjärjestelyt, kuten esimerkiksi materiaalihankinnat, henkilöstön varaamisen ja kouluttamisen sekä muun toimintavalmiuden ylläpitämisen.


Mihin sitten varaudutaan? Kansallisessa riskiarviossa on määritelty, millaisiin riskeihin eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden on varauduttava. Siellä on mainittuna monenlaisia häiriötilanteita informaatiovaikuttamisesta sotilaallisen voiman käyttöön. Etelä-Pohjanmaan alueellisessa riskiarviossa on 12 alueellista uhkamallia, mm. räjähde- tai kemikaalionnettomuus, kriittisen infrastruktuurin rakennuksen tulipalo ja pato-onnettomuus. Teuvan kuntakohtaisessa riskiarviossa mainitaan ensimmäisinä häiriöt sähkön-, lämmön- ja vedenjakelussa.

tiistaina, tammikuuta 30, 2024

Vapaakuntakokeilu 2.0!

Kuntien rooli on muuttunut merkittävästi, kun hyvinvointialueet hoitavat sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja pelastustoimen. Kuntien valtionosuusjärjestelmä on hyvinvointialueuudistuksen jäljiltä sekava ja vinoutunut. Uutta parhaillaan valmistellaan. Kunnat saavat hoitaakseen työllisyyspalvelut ensi vuoden alusta. Normiviidakon purkua niin ikään valmistellaan.


Kolmisenkymmentä vuotta sitten Suomessa toteutettiin vapaakuntakokeilu. Kunnat saivat luvan kanssa toteuttaa uudistuksia omassa toiminnassaan. Poikkeuksia lain säännöksistä myönnettiin kokeilun ajaksi. Kokemukset olivat hyviä. Kunnallishallinto vetreentyi. Osa kokeilun aikana toteutetuista uudistuksista mahdollistettiin kaikille kunnille kokeilun päätyttyä.


Kokeilu on hyvä tapa kehittää uutta. Sitä voidaan tehdä ensin pienessä mittakaavassa kokemuksia keräten ja niistä oppien. Pöljistä ideoista luovutaan ja parhaita kehitetään edelleen. Tätä Suomen kunnat tarvitsisivat nytkin.

torstaina, tammikuuta 25, 2024

Kyläkuva

 Teuvan kirkonkylässä on monia kiinteistöjä, jotka kaipaavat kunnostamista. Osassa niistä on toimintaa, osassa ei. Monen kiinteistönomistajan kohdalla ei ole resursseja tehdä kunnostustöitä, vaikka tahtoa löytyisikin, erityisesti jos kiinteistöllä ei ole mitään tuottavaa toimintaa. Varsinkin asemakaava-alueella kiinteistön omistavalla on myös velvollisuuksia pitää kiinteistönsä kunnossa ja tonttinsa siistinä. Tällä on iso vaikutus taajaman yleisilmeeseen ja viihtyisyyteen. Teuvalla näitä asioita valvoo viranomaislautakunta.


Aion ehdottaa, että lautakunta tarttuisi asiaan aiempaa tarmokkaammin. Mitään jyrkkää suunnanmuutosta en ole ehdottamassa, vaan sitä että asiaa nostetaan aktiivisemmin esille. Mielestäni myös jotain pientä tukimuotoa julkisivujen ehostamiseen voitaisiin valmistella. Yhteiseksi iloksi.

keskiviikkona, joulukuuta 20, 2023

Otto Syreenin talo

 Siis vanha kunnantalo. Talo on ollut tyhjillään muutaman vuoden. Ei kuitenkaan kylmillään, peruslämmöt ovat olleet päällä. Teuvalaisen kulttuurin tuki on ansiokkaasti vetänyt kaksi hanketta, joissa on taustoitettu talon historiaa, selvitetty kuntoa ja haarukoita mahdollista tulevaa käyttöä. Hankkeet ovat myös järjestäneet yleisötilaisuuksia, ja mielenkiintoa taloa kohtaan on ollut.


Talo on merkittävä Teuvan katukuvassa. Sillä on myös suurta kulttuurista merkitystä. Monella teuvalaisella siihen liittyy erilaisia muistoja. Talon kunnostus ei ole ihan halpa operaatio. Jotta se kannattaisi kunnostaa, sille pitäisi olla mietittynä käyttötarkoitus ja kannattavuus. Vähintään se tarvitsee veturitoiminnon, joka sitten vetää mukanaan muita toimijoita. Tilannetta tietysti hankaloittaa se, että kirkonkylässä on hyvä joukko muitakin tyhjiä toimitiloja.


Parikymmentä vuotta sitten Teuvalla syntyi yhteinen ponnistus, jolla Orrela kunnostettiin nykyiseen asuunsa. Ehkä nyt olisi seuraavan yhteishankkeen vuoro. Kunta on varannut ensi vuoden talousarvioonsa 100 000 euroa, jolla on tarkoitus purkaa sisältä vanhoja rakenteita, tehdä kiireellisiä korjauksia, jotta talo ei pääse huonompaan kuntoon, ja suunnitella peruskorjausta.

tiistaina, joulukuuta 19, 2023

Vuoden viimeinen valtuusto

Valtuusto tuntui olevan tyytyväinen ensi vuoden ylijäämäiseen talousarvioon. Samalla kuitenkin puheenvuoroissa kuulsi huoli talouden tasapainon heikkenemisestä. Kustannukset kasvavat voimakkaasti, ja samaan aikaan tulot pienenevät. Kustannusten nousu koskee jo kuluvaakin vuotta. Ylitysoikeuksia myönnettiin lähes miljoonan verran.


Kipakkaakin keskustelua käytiin pump track -radan sijoituspaikasta. Lopulta hyväksyttiin kannanotto, jonka mukaan eri paikkavaihtoehtoja vielä selvitetään.


Huolissaan oltiin myös päivähoitopaikkojen riittävyydestä. Vaikka lapsia syntyy aiempaa enemmän, päiväkotiryhmät täyttyvät. Tämä johtuu mm. uusista ryhmäkokovaatimuksista sekä siitä, että yhä pienempiä lapsia tulee hoitoon. Alle 3-vuotiaita voi ryhmään sijoittaa vähemmän kuin isompia lapsia.  Ratkaisua tähän haetaan heti alkuvuodesta.


Hyvinvointikertomuksessa toimia nähtiin aiheuttavan mm. koulukiusaamisen,  lasten ja nuorten kokeman yksinäisyyden sekä ahdistuksen. Näihin pureudutaan ensi vuonna laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.


Tässä kokouksessa oli tarkoitus käsitellä myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Kunnanhallitus jätti ne kuitenkin viime viikon kokouksessaan pöydälle. Tähän ei liity dramatiikkaa. Molemmat on ymmärtääkseni oikein ja huolellisesti laaditut. Epäselvyyttä on aiheuttanut se, miten nämä viimeiset erät kirjataan kunnan kirjanpitoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi tästä ohjeen vasta pari viikkoa sitten. Sen seurauksena kunnat eivät pääse kirjaamaan sellaisia ylijäämiä lopputilityksistä, miltä aiemmin näytti. Kaipasimme asiasta lisätietoja, ja käsittelemme pykälät ensi vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

tiistaina, joulukuuta 12, 2023

Henkilöstöstrategia 2024 - 2027

 Eilen kunnanhallitus käsitteli juuri valmistunutta henkilöstöstrategiaa. Valtuusto jatkaa aiheesta ensi maanantaina.


Strategian valmistelussa on käytetty pohjana loppuvuodesta 2022 henkilöstölle suunnattua kyselyä sekä syksyn 2023 aikana pidettyjä henkilöstötreffejä, joissa johtoryhmä 12 pienryhmässä tapasi koko henkilöstön. Strategiassa keskitymme neljään toimenpidekokonaisuuteen:


1. Johtaminen ja sen kehittäminen

Laadukkaalla johtamisella on vaikutusta henkilöstön sitoutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Esihenkilöiden kyky tukea ja ohjata henkilöstöä parantaa työilmapiiriä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Esihenkilötaitoihin kuuluu selkeä kommunikointi ja tuen tarjoaminen henkilöstölle erityisesti muutosten keskellä.


2. Henkilöstön saatavuus, rekrytointi ja perehdyttäminen

Tämä on keskeinen haaste kaikille työnantajille.  Oikeiden henkilöiden valitseminen oikeisiin tehtäviin tuo mukanaan uusia ja kehittäviä näkökulmia sekä lisää osaamista kunnassamme. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu perehdytys on merkittävässä roolissa auttamaan uusia työntekijöitä sopeutumaan nopeammin kuntaorganisaatioon. Laadukas perehdytys tuo positiivisen kokemuksen, joka vaikuttaa työtyytyväisyyteen.


3. Henkilöstön osaamisen ja työn kehittäminen

Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia tarjoamalla voidaan lisätä motivaatiota, tyytyväisyyttä työhön ja sitoutumista siihen. Valmistellaan omaehtoiseen opiskeluun kannustava toimintamalli, mahdollistetaan työkiertoa ja selvitetään työn monipuolistamista ja kehitysmahdollisuuksia eri tehtävissä.


4. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja organisaatiokulttuurin vahvistaminen

Toimenpidekokonaisuudessa tarkastellaan koko strategiakauden ajan henkilöstön hyvinvointia, mutta myös palkitsemista, motivointia ja sitouttamista. Kaikilla toimenpiteillä tähdätään henkilöstön jaksamisen ja suorituskyvyn vahvistamiseen. Organisaatiokulttuuri vahvistuu yhteisöllisyydessä, yhdessä tekemällä, jolloin rakennnetaan "me Teuvan kunnan työntekijät" -tunnetta.