tiistaina, elokuuta 09, 2022

Soten järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

 

Sote-uudistuksen kynnyksellä Etelä-Pohjanmaalla päädyttiin ennakoivasti kokoamaan alueelle ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jota lähdettiin kokoamaan Aksilan (perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö), Rakenneuudistus-hankkeen ja SONet BOTNIAn yhteisellä vetovastuulla keväällä 2021. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi käsiteltäviksi aihekokonaisuuksiksi valittiin sote-uudistuksen keskiössä olevia aiheita:

 

1. Alueellisen tietojohtamisen suunnitelma

2. Sote-tilannekeskus

3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut (sisältää Etelä-Pohjanmaan huumeohjelman)

4. Muistisairaan palveluketju

5. TKIO-integraatio

6. Lasten ja perheiden palvelut: monialaisen lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen tukeminen

 

Järjestämissuunnitelman työstämistä on ohjannut päätyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Tero Järvinen. Ryhmän jäseninä ovat olleet kunkin asiakokonaisuuden ryhmien puheenjohtaja ja lisäksi ryhmään on nimetty sote-toimijoita monipuolisesti edustavia jäseniä Aksilan ohjausryhmästä sekä sosiaalihuollosta. Suunnitelmaa on käsitelty myös Aksilan ohjausryhmässä toistuvasti.

 

Suunnitelma on tehty ajanjaksolle 2022-2025, mutta käytännössä se tulee vaatimaan päivitystä jo vuoden kuluttua senkin vuoksi, että järjestämissuunnitelman suositusten edistäminen on vuosina 2022-2023 keskeisesti osa sote-uudistushankkeita sekä hyvinvointialueen valmistelua ja sen toiminnan käynnistämistä. Sen jälkeen vastuutahot tulee määritellä uudelleen.

 

Kunnilta ja kuntayhtymiltä on pyydetty hyväksymistä tai lausuntoa viimeistään 31.8.2022. Teuvan kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina 15.8. ja valtuusto puolestaan 22.8.

 

Esitän kunnanhallitukselle, että se hyväksyy suunnitelman. Kuitenkin, kuten järjestämissuunnitelmassakin todetaan, tulee sitä päivittää ja järjestämisen vastuualueita tarkentaa heti hyvinvointialueen aloittaessa varsinaisen toimintansa. Päivitystä silmällä pitäen esitämme seuraavia huomioita:

                                          

-       Päivitettävässä järjestämissuunnitelmassa tulee ottaa kantaa ja esittää selkeä suunnitelma, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen yhdenvertaisuus toteutetaan jokaisen peruskunnan alueella;

-       omana kokonaisuutenaan tulee laatia näkemys henkilöstötarpeen ennakoinnista ja henkilöstön saatavuuden turvaamisesta sekä alueellisesti että paikallisesti kussakin peruskunnassa toteutettavan toiminnan osalta. Osaamisen kehittämisen lisäksi henkilöstöpolitiikassa tulee asettaa tavoitteet rekrytointien ja sijaisrekrytointien kehittämiseen, työnantajamarkkinointiin sekä henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen edistämiseen;

-       hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen sekä yhteistyön ja yhteistyöverkostojen johtaminen tulee kirjata myös järjestämissuunnitelmassa. Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen suunniteltaisiin erillisessä suunnitelmassa, tulee järjestämissuunnitelmassa linjata sen johtamisesta ja vastuutahoista, sekä siitä, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan alueellisesti yhdenvertaisesti kaikissa paikallisissa sote-yksiköissä ja niiden toiminnoissa;

-       palveluiden kehittämisten yhteistyörakenteet, kuntasidosryhmien yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet, päätös- ja tietoosallisuuden sekä asiakas- ja asukasosallisuuden tavoitteet ja vastuutahot tulee kirjata järjestämissuunnitelmaan omina osioinaan.

 

maanantaina, elokuuta 08, 2022

Tulevat investoinnit

Teuvan kunnan talous on viime vuosina vedetty tiukalle. Olemme yrittäneet keskittyä olennaiseen. Tuloksiakin on alkanut näkyä, sillä olemme pystyneet tekemään ylijäämäisiä tilinpäätöksiä aiemmin tehtyjen alijäämien kattamiseksi. Avuksi tässä ovat olleet myös sote-kustannusten hillintä ja valtion koronakorvaukset.


Maksamme aiempia investointeja pois velkojen lyhennyksinä. Niinpä uudet investoinnit on painettu mahdollisimman pieniksi. Näin myös jatkossa. Palvelujemme kehittäminen vaatii kuitenkin lähivuosina pari merkittävää peruskorjausta. Kirjasto ja uimahalli. Kirjaston hankesuunnittelu alkaa jo tänä syksynä. Hankesuunnittelussa selvitetään hankkeen koko, korjausten laajuus, aikataulu, alustava kustannusarvio ja toteutusmuoto. Lähtökohtana on tietenkin palvelun kehittämisen tilajärjestelyille osoittamat tarpeet. Kirjaston jälkeen vuorossa on uimahalli, koska sen tekninen käyttöikä alkaa lähetä loppuaan. Molemmissa näissä tulevaisuuden hankkeissa - joita viedään eteenpäin vain, jos kuntatalous sen sallii - haluamme kuulla herkällä korvalla kuntalaisten näkemyksiä suunnittelun eri vaiheissa näiden yhteisten tilojen kehittämisestä

maanantaina, kesäkuuta 20, 2022

Vuokra on toiselle meno, toiselle tulo

Kun hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alussa, ne vuokraavat nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen tilat kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hyvinvointialueella on optiona oikeus yhteen lisävuoteen. Vuokra lasketaan asiasta annetun asetuksen pohjalta, ja sen tuotto on kunnille 6 %. Näin siis jos sote ja pela ovat toimineet kunnan omassa organisaatiossa, ja mitään vuokrasopimusta ei ole ollut.


Mutta jos toiminta on ollut kuntayhtymän toimintaa, ja kunta on vuokrannut sille tilat, vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueen ja kunnan väliseksi. Vuokran perusteet ovat eri alueilla olleet erilaiset, ja vuokran taso selvästi pienempi, kuin tuo asetuksessa määritelty. Lisäksi sopimuksen irtisanomisaika on yleensä huomattavasti kolmea vuotta lyhyempi.


Kunnat ovat siis jatkossa aika eriarvoisessa asemassa. Siksi osa kunnista, Teuva yhtenä niistä, esittää hyvinvointialueelle, että kaikissa vuokrasopimuksissa, niin uusissa kuin siirtyvissä, noudatettaisiin asetuksen mukaisia ehtoja.


Asiasta tekee hankalan se, että hyvinvointialueiden rahoitus on kovin niukka. Ja asetuksen mukainen vuokra siihen nähden korkea. Tämä taas saattaa johtaa palveluverkon supistamiseen, palvelujen keskittämiseen ja pitkiin asiointimatkoihin. Mielestäni parasta olisi, jos maakunnassamme voitaisiin sopia, että kaikkia kuntia kohdellaan tasavertaisesti, mutta samalla vuokratasosta vähän tingitään.

perjantaina, kesäkuuta 10, 2022

Kunnan yhtiöt ja tiedottaminen

Maanantain valtuusto saa käsiteltäväkseen myös päivitetyn konserniohjeen. Muutokset ovat lähinnä pieniä täsmennyksiä. Ohjeeseen on lisätty mm. maininta vuosittain pidettävistä konserniyritysten kehityskeskusteluista.


Haluan kuitenkin nostaa esiin asian, joka ei itse asiassa ole muuttumassa, mutta jonka toteutumiseen kiinnitämme jatkossa huomiota. Konserniyhtiöiden tulee tiedottaa omasta toiminnastaan yhtä aktiivisesti ja avoimesti kuin peruskuntakin. Tietysti lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden. Uskoisin, että nimenomaan tuossa aktiivisuudessa ja oma-aloitteisessa viestinnässä on parantamisen tarvetta. Käymme tätä läpi tulevissa kehityskeskusteluissa.

torstaina, kesäkuuta 09, 2022

Palkkasopu

Kunta-ala sai pitkällisen väännön tuloksena työ-ja virkaehtosopimukset. Tosin hoitajien työehdoista ei vielä päästy sopimukseen. Ne ovatkin jatkossa hyvinvointialueiden maksettavia. On sinänsä helpotus, että neuvottelujärjestelmä toimi, ja sopu löydettiin.


Sopimukset on tehty kolmelle vuodelle. Ne ovat voimassa huhtikuun 2025 loppuun asti. Ellei niitä sitä ennen irtisanota, sellainenkin mahdollisuus niihin on nimittäin kirjattu. Kuntien kustannukset nousevat niiden johdosta tänä vuonna 1,76 %, ensi vuonna 3,05 % ja vuonna 2024 vielä 3,11 %. Näin kunnan talouden kokonaisuudesta huolta kantavana pidän ratkaisua aika kalliina.


Kolikolla on tietysti toinenkin puoli. Inflaatio laukkaa tällä hetkellä melkoista vauhtia. Jos vauhti jatkuu tulevina kuukausina ja vuosina, ei tuo palkkaratkaisu varmista ostovoiman säilymistä täysimääräisesti.

tiistaina, kesäkuuta 07, 2022

Osavuosikatsaus

Ensi maanantaina valtuusto saa käsittelyynsä myös kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen. Tarkatelussa on vuoden neljä ensimmäistä kuukautta. Omassa osiossani olen siihen kirjoitellut seuraavaa:


”Talouden orastava nousu sai alkuvuodesta merkittävän kolauksen. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on tuonut kansantalouden kehitykseen epävarmuutta ja lietsonut kustannusten nousua. Erityisesti energian hinta on ollut voimakkaassa kasvussa. Sota ja Kiinan tiukka koronalinja aiheuttavat puu-tetta eri materiaaleista ja komponenteista. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on heikentynyt.  Maatalous on ajautunut pahimpaan kustannuskriisiinsä vuosikymmeniin.  Talous on vaarassa ajautua  stagflaatioon. Tällä  tarkoitetaan  taloustilannetta, jossa  yhdistyvät  lama, korkea  inflaatio ja korkea  työttömyys.  Toistaiseksi  kuitenkin  työllisyys  on  hyvällä  tasolla  ja  talouskin  kasvukäyrällä, vaikka  sen  nousukulma loiveneekin.  Valtio  joutuu  panostamaan  aiempaa  enemmän maanpuolus-tukseen ja huoltovarmuuteen. Suomen geopoliittisen aseman muutos voi vaikuttaa kilpailuun osaa-jista ja investoinneista. 

Sodan  alkaminen  on  korostanut  myös  kunnissa  tapahtuvan  valmiussuunnittelun  merkitystä.  Valmiussuunnitelmia päivitetään, ja erityisellä huolella tarkastellaan myös sodanuhkan ja sotatilan  aiheuttamia häiriöitä ja poikkeusoloja. Samalla kunnat ovat valmistautuneet Ukrainasta tulevien pako-laisten vastaanottamiseen. Teuvalle pakolaisia on toistaiseksi tullut varsin vähän. 

Alkuvuodesta pidettiin ensimmäiset aluevaalit. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen pal-velujen siirto hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen työllistää myös kunnissa. Helmikuussa kunnat antoivat hyvinvointialueille kattavan selvityksen siirtyvistä sopimuksista, vastuista ja henki-löstöstä. Tätä kirjoitettaessa valmistellaan soten tukipalveluissa työskentelevien yt-menettelyä ja heidän siirtymistään liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialueelle. 

Koronatilanne  on  ollut  kaksijakoinen.  Toisaalta  rajoituksista  on  alkuvuonna  vähitellen  luovuttu,  ja vakavan tautimuodon esiintyvyys on vähentynyt. Toisaalta lievänä taudin on saanut yhä useampi, ja se on aiheuttanut oman haasteensa myös työyhteisöille. Koronakustannuksia kunnille kertyy edel-leen terveystoimesta. Toistaiseksi on epäselvää, miten valtio tänä vuonna kustannuksia korvaa. 

Varsin pitkä ja monipolvinen hanke päättyi, kun kirkonkylän päiväkoti valmistui ja otettiin käyttöön huhtikuussa. Tiloihin on oltu tyytyväisiä, ja toimintoja on saatu nyt keskitettyä aiemmin erillään toimi-neista yksiköistä. Päiväkodin rakentaminen oli myös yksi kunnan säästöohjelman keskeinen toimen-pide. 

Maaliskuussa kunnanhallitus valitsi uudeksi tekniseksi johtajaksi Tommi Korven. Tätä kirjoitettaessa Tommi on aloittanut työt 23.5.”

Talous on alkuvuonna kehittynyt aika lailla suunnitellusti. Sote-menot ovat toistaiseksi hyvin raamissaan. Verotuloja on kertynyt hieman odotettua enemmän, mutta maailmantilanne saattaa loppuvuoden osalta kasvua merkittävästikin hillitä.


maanantaina, kesäkuuta 06, 2022

Juuret

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, josta kunnan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.


Valtuustokauden 2021 - 2025 kuntastrategiaa on valmisteltu eri toimielimissä ja erilaisten kuulemisten ja kommentointikierrosten kautta syksystä 2021 kevääseen 2022. Työskentelyn aikana visioksi kiteytettiin: "Juuret elämään". Strategiakyselyn vastausten perusteella kuntalaiset ymmärsivät sen tarkoittavan mm. kaikenikäisten  kuntalaisten hyvinvointia ja huomioimista, asuinpaikkaa, työtä, arkea, vapautta elää, yhteisöllisyyttä ja yhteistä mielekästä tekemistä. Toisaalta toisille se merkitsi kasvua tai sitä, että Teuvalla on hyvät lähtökohdat elämiseen.


Vision pohjalta koottiin kolme tahtotilaa:


1. Teuva on toimiva yhteisö

2. Teuvan kunta edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

3. Teuva on elinvoimainen ja houkutteleva paikka.


Näiden kolmen kokonaisuuden pohjalta työstettiin tarkemmat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi suunniteltavat toimenpiteet.


Osana valmistelua käytiin keskustelua siitä, mitkä ovat ne arvot, joiden tulisi ohjata kunnan päätöksentekoa ja toimintaa. Valtuusto tiivisti kunnan arvokartalle seuraavat arvot:


* Posiitiivinen

* Osallistava

* Houkutteleva

* Itsenäinen

* Yritteliäs

* Yhteisöllinen

* Suvaitsevainen

* Ennakoiva

* Verkostoitunut

* Perhekeskeinen


Strategia on tänään kunnanhallituksen käsittelyssä ja viikon pääästä valtuustossa.