maanantaina, marraskuuta 21, 2022

Yksityistiet

Teuvalla on nykyisin käytäntö, jossa kunta pitää huolta talvikunnossapidosta ja tiekunnat puolestaan muusta kunnossapidosta. Viime aikoina on noussut keskustelua siitä, pitäisikö käytäntöä muuttaa tai kehittää.


Minä pitäisin tärkeimpänä kehittämiskohteena sitä, miten turvataan teiden ja siltojen perusparannukset. Valtionkin rahaa niihin on saatavissa, mutta rahoitus edellyttää hankkeita ja suunnitelmia. Tässä kunta voisi ja sen pitäisi olla tiekuntien apuna. Edesauttamassa hankkeita ja suunnitelmia sekä osaltaan myös niitä rahoittamassa. Vain näin voimme turvata yksityisteiden hyvän liikennöitävyyden myös tulevaisuudessa.

perjantaina, lokakuuta 14, 2022

Energiaa

Keskustelimme torstaina johtoryhmässä energiankäyttösuunnitelmasta. Energiankulutuksestamme noin 85 % menee toimitilojen lämmittämiseen. Kiinteistöjen sisälämpötilat käydään systemaattisesti läpi, ja aktiivisessa käytössä oleville toimisto- ja oleskelutiloille tavoite on 20 astetta. Vähäisellä käytöllä olevissa tiloissa lämpö saa olla korkeintaan 17 astetta. Uimahallin allaslämpötilaa lasketaan yhdellä asteella.


Suosimme etätyötä ja etäpalavereja energian säästämiseksi. Sähkön käyttöä siirretään mahdollisuuksien mukaan pois kulutushuipuista. Osa sähkönkäytöstä voidaan siirtää yöaikaan. Eri toimipisteiden työntekijöille laaditaan opastus energiansäästötoimenpiteistä. Kaikissa toimipisteissä otetaan käyttöön Vaasan yliopiston kehittämä ENNI-sovellus energian säästämiseksi.


Ulkovalaistuksen osalta Teuvan kunta on jo aiemmin siirtynyt käyttämään led-valaisimia. Niiden sähkönkulutus on vain murto-osa vanhojen valaisimien vastaavasta. Lisäksi ne on ohjelmoitu toimimaan yöaikaan 30 %:n teholla.


Myös sähkökatkoihin varaudutaan. Yhdessä Carunan kanssa on sovittu kiinteistöistä, joille sähköä pyritään toimittamaan myös suunnitellun sähkökatkon yhteydessä. Tärkeimmillä kiinteistöillä on myös käytössä varavoimaa. Kussakin toimipisteessä mietitään, miten mahdollisen sähkökatkon tapahtuessa toiminta järjestetään.

perjantaina, syyskuuta 30, 2022

Kameravalvontaa

Aika pitkään viime maanantainen kunnanhallitus keskusteli keskusta-alueen valvontakameroiden hankinnasta. Yksityisyyden suoja mietitytti. Asiasta myös äänestettiin. Osa hallituksen jäsenistä olisi halunnut hankkeesta vielä lisätietoja.


Kunnan talousarviossa on kuluvalle vuodelle 30.000 euron varaus. Rahalla arvioidaan saatavan 3 - 4 kameraa valvomaan keskustan katualueita. Järjestelmä luovutetaan poliisin käyttöön. Näitä vastaavia hankkeita on toteutettu jo monessa maakunnan kunnassa. Oikeastaan olemme asiassa vähän jälkijoukoissa.


Kameroilla toivotaan olevan ennen kaikkea ennalta ehkäisevää vaikutusta. Teuvalla harvemmin tuossa kylänraitilla on rettelöitä, mutta häiritsevään ja vaaralliseenkin liikennekäyttäytymiseen hankinnalla toivottavasti voidaan puuttua.

keskiviikkona, syyskuuta 28, 2022

Epanet

Epanet tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa.  Epanet-verkoston  päätavoite  on  nostaa  osaamisen  tasoa  Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Epanet-verkostolla on aikaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja sitä kautta parannettu yritysten kilpailukykyä ja lisätty alueen väestön hyvinvointia.  

Panostuksia tarvitaan, koska Etelä-Pohjanmaalla on merkittäviä haasteita tutkimus-, tuotekehitys-  ja  innovaatioinvestoinneissa.  Etelä-Pohjanmaan  liiton  tilannekuvan  mukaan  TKI-investoinnit Etelä-Pohjanmaalla ovat Suomen alhaisimmat. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaa on ollut 10 vuotta peräkkäin niiden kolmen maakunnan joukossa, joissa työn tuottavuus on maan heikoin. 

Epanet-verkostossa  on  yli  20  monirahoitteista  tutkimusprofessuuria.  Professorien  tehtävänä  on tehdä  aluetta  hyödyttävää  tutkimus-  ja  TKI-  toimintaa  sekä  koota  tutkimus-  ja  hankerahoitusta,  jolla mahdollistetaan  professorin johtaman tutkimusryhmän  toiminta.  Epanet-verkosto toteuttaa tutkimusta Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Verkoston yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius  -Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.  

Epanet-professuuriverkostolla  saadaan  merkittävä  vipuvoima  TKI-toimintaan  Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2021 Epanet-professuuriverkosto toi noin 4.5 miljoonan euron TKI-rahoituksen Etelä-Pohjanmaalle. Tästä 1.7 miljoonaa oli professuurien rahoitus, jonka Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-distys kokosi. Professorit puolestaan hankkivat noin 2.6 miljoonaa euroa kansallista ja kansainvälistä TKI-rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaalla. 

Epanet-verkoston koordinoinnista ja tukitehtävistä vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Ilman koordinointia ja tukitehtävien hoitamista, Epanet-professuuriverkosto ei toimi eikä kehity.  

Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat rahoittavat tätä koordinaatiotyötä. Teuvan kunnanhallitus päätti maanantai-iltana, että Teuvan kunta on mukana rahoituksessa myös vuonna 2023. Teuvan osuus on 6 887 euroa.

Varaudutaan talveen

Nykyinen maailman myllerrys on osoittanut energiapolitiikkamme haavoittuvuuden. Energian hinta on noussut voimakkaasti lisäten kustannuspainetta kaikilla aloilla. Sähkön riittävyydestä talvikuukausien käyttöhuippuina on epävarmuutta.


Teuvan kunnan sähkösopimuksessa hinta on määritelty kiinteäksi vuoden 2023 loppuun asti. Hinta on edullinen. Pääsääntöisesti kunnan kiinteistöt ovat kaukolämmön piirissä. Kaukolämmön hinta Teuvalla on ollut pitkään varsin vakaa, eikä välittömiä korotuspaineita ole nytkään näkyvissä. Kunnalla on vielä muutama öljylämmitteinen rakennus, mutta niiden osuus energiakustannuksistamme ei ole merkittävä.


Teuvan kunta laatii syksyn aikana energiansäästösuunnitelman. Pyrimme löytämään niin nopeita säästökohteita kuin myöskin pitkävaikutteisia ratkaisuja. Yksi keskeinen keino on tärkeimmillä kiinteistöillä tehtävät energiakatselmukset. Varaudumme myöskin talvikauden mahdollisiin sähkökatkoihin. Yhdessä Carunan kanssa pyrimme varmistamaan toiminnan häiriöttömän jatkumisen kriittisimmissä palveluissa myös sähkökatkojen aikana.

maanantaina, syyskuuta 26, 2022

9,86 %

Kun soten "suuri siirto" kunnilta hyvinvointialueille tapahtuu vuodenvaihteessa, se vaikuttaa merkittävästi kuntien tuloihin ja menoihin Kuntasektorilta siirtyy kustannuksia yhteensä 21,1 miljardia euroa. Niinpä myös tuloja pienennetään. Kuntien saamaa yhteisöveroa leikataan 0,8 miljardilla. Valtionosuuksia pienennetään 7,3 miljardilla. Kunnallisverosta leikataan loput, eli 13,2 miljardia. Tämä viimeksi mainittu toteutetaan siten, että kaikkien kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä tämän vuotisesta veroprosentista. Teuvan ensi vuoden kunnallisveroporosentti on siis 9,86.


Kuntalaisen maksaman kunnallisveron määrä siis pienenee ensi vuonna huomattavasti. Mutta vastaavasti sama raha kerätään valtionverotuksessa. Eli veroaste ei kaikesta huolimatta valitettavasti pienene.


Kunta ei siis vapaasti voi päättää ensi vuoden veroprosenttiaan, vaan vuosi sitten tehty veroratkaisu vuodelle 2022 määrittää ensi vuoden veroprosentin. Käytettävissä olevan tiedon mukaan valtuuston on kuitenkin erikseen tehtävä päätös ensi vuoden veroprosentista. Mutta valtuustolla on päätöstä tehdessään vain yksi vaihtoehto: 9,86. Syksyllä 2023 valtuusto sitten voi taas vapaasti määrätä veroprosentista vuodelle 2024. Päätös tehdään kymmenesosaprosentin tarkkuudella.

perjantaina, syyskuuta 23, 2022

Job Well Done

 Varmin merkki taantuman tulosta on se, kun kunnat ja muut julkiset toimijat heräävät yritysten työvoimapulaan. Sen verran suhdannesykliä jäljessä yleensä kuljetaan. Niin nytkin. Toisaalta taantumasta huolimatta näyttäisi siltä, että puutetta osaajista on jatkossakin.


Alavuden Kehitys Oy esittää mm. Suupohjan kunnille hanketta tähän tarpeeseen vastaamiseksi. Alavuden seutu ja Suupohja tekevät jo tiivistä yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilussa. Kaksivuotisen Job Well Done -hankkeen tavoitteena on luoda ja ylläpitää ajantasainen kuva hankealueen yritysten työvoimatarpeista sekä luoda monitahoisen toimijaverkoston yhdistävä ketterä prosessi rekrytointiin ja kotoutumiseen. Hankkeessa edistetään toisen asteen oppilaitosten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin. Käytännössä yhteistyötä tehdään mm. työssäoppimis- ja harjoittelupaikoissa sekä opinnäytetöissä. Alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista asuin- ja työympäristönä viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti.


Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan rekrytointitoimenpiteitä niin kotomaan kamaralla kuin erikseen valittavissa kohdemaissa. Hankealueella on hyvä ja monipuolinen yrityskanta, joten monenlaista työtä on tarjolla ja kuntien yhteistyönä pystytään toimimaan yksittäistä kuntatoimijaa näyttävämmin ja tehokkaammin. Tärkeällä sijalla hankkeessa on myös yhteisen kotoutusmallin kehittäminen. 


Kunnanhallitus ottaa kantaa asiaan kantaa 26.9.

torstaina, syyskuuta 15, 2022

Kyläneuvosto

 Viime maanantain kokouksessaan kunnanhallitus päätti perustaa kyläneuvoston.  Sen tarkoituksena on toimia yhteistyötoimielimenä ja keskustelufoormina niin kylien kesken kuin myös kylien ja kunnan välillä.

Kyläneuvosto voi mm.

a.  tuoda esille kylien tarpeita ja ideoita 

b.  antaa  näkemyksensä  kunnan  päätöksentekoon,  asioissa,  jotka  liittyvät kylien toimintaan tai kyläläisten arkeen 

c.  tehdä aloitteita tai esityksiä kyliä koskevissa asioissa 

d.  edistää yhteistyöllä kylien elinkelpoisuutta,  näkyvyyttä ja luoda palveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä 

e.  edesauttaa kylien yhteisistä asioista tiedottamista 

f. järjestää  tilaisuuksia,  koulutuksia  ja  muita  tapahtumia  näiden  edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi 

g.  toimia muilla näihin vertautuvilla tavoilla tavoitteidensa edistämiseksi.

Kyläneuvosto tekee esityksen kunnanhallitukselle kylien osallistuvan budjetoinnin  määrärahan  käytöstä,  jos  kunnanvaltuusto  on  talousarvioon määrärahan kyseiselle toimintavuodelle varannut ja jos määrärahan käyttämisestä on tehty kunnanhallituksessa päätös. 

Kyläneuvostossa on edustaja jokaisesta kylästä sekä kunnanhallituksesta ja valiokunnista.