perjantaina, tammikuuta 28, 2011

Kinnulan-malli

Teuvan tulevaisuuslautakunta vieraili tänään Kinnulan kunnassa. Varsinainen kiinnostuksen kohde oli malli, jolla Kinnula on hoitanut työllistämistään. Koska työttömyys aiheuttaa kunnalle sekä välittömästi että välillisesti isoja kustannuksia, Kinnula on panostanut siihen, että jokaiselle työttömällle löydetään työpaikka. Kunta palkkaa työttömät, ottaa valtiolta työllistämistuen ja sijoittaa työttömät töihin yrityksiin, maatiloille ja kunnan omiin toimintoihin. Nuorille on työpaja, jossa työelämään tutustutaan ohjatussa ympäristössä.

keskiviikkona, tammikuuta 26, 2011

Potku

Liikelaitoskuntayhtymässä on alkanut 1.9.2010 POTKU-hanke. Nimi on lyhenne sanoista "Potilas kuljettajan paikalle". Hankkeen tavoitteena on kehittää avoterveydenhuoltoa terveyshyötymallin pohjalta ja kehittää pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa. Lainailen ja lyhentelen tähän hankkeen itse määrittämiä tavoitteita:

Terveyshyötymallissa potilas saa "kuljettajan paikan" ja terveydenhuollon ammattilaisista tulee potilaan valmentajia ja tukijoita. Potilas saa mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja kantaa vastuuta hoidon toteutumisesta itselleen sopivalla tavalla. Hanke on osa laajempaa, koko Väli-Suomen kattavaa hanketta.

Keskeisenä uudistamistavoitteena on kehittää terveyskeskusten toimintaa pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomallin (Chronic Care Model, Terveyshyötymalli) mukaisesti. Keskeistä on kehittää myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, vastuunottoa ja omahoidon osaamista. Toimiva yhteydensaanti ja sähköisen asioinnin kehittäminen lisäävät näitä mahdollisuuksia. Tietojärjestelmien käytön tehostaminen parantaa tiedonsaantia ja terveyskeskusten henkilöstön moniammatillisen tiimityön kehittäminen lisää osaamista ja työhyvinvointia.

Terveyshyötymallin mukaisesti toimivassa terveyskeskuksessa pitkäaikaisen sairauden hoito toteutetaan niin, että potilas tuntee hyvin oman sairautensa ja sen hoitomahdollisuudet ja toimii itse aktiivisesti niin, että sairaudesta johtuva haitta on mahdollisimman pieni. Terveyskeskuksessa potilaan tukena toimii valmistautunut, aktiivinen hoitotiimi, jolla on ajantasaiset tiedot potilaasta, tuki päätöksenteolle ja tarvittavat resurssit korkealaatuisen hoidon toteuttamiseksi. Näiden mahdollistamiseksi tarvitaan muutoksia johtamisessa ja työskentelytavoissa ja -välineissä.

Terveyshyötymalli parantaa kroonisesti sairaiden potilaiden hoidon tuloksia, hallitsee kustannuksia sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Ennaltaehkäisevän, potilaan omaa vastuunottoa tukevan tiimin ja hoitosuunnitelman toivotaan vähentävän ennakoimattomia päivystyskäyntejä. Kansainväliset kokemukset hoitomallista ovat myönteisiä: potilaan saaman hoidon laatu paranee ja sitä kautta saavutetaan paremmat hoitotulokset ja terveyshyöty, sekä hyödynnetään resursseja nykyistä tehokkaammin ja mielekkäämmin.

tiistaina, tammikuuta 25, 2011

296.

Taas on Suomen kunnat laitettu järjestykseen. Tällä kertaa toimeksiantajana oli Ilta-Sanomat. Kunnat laitettiin järjestykseen onnettomimmasta onnellisimpaan. Mittareina käytettiin väestön ikärakennetta, rikostilastoja, asukkaiden sosiaalisia ongelmia ja äänestysintoa. Suomen onnettomimmat kunnat ovat tämän listauksen mukaan Kemi, Forssa ja Lahti. Onnellisimmat ovat piskuiset Vårdö, Luoto ja Pedersöre. Teuva on Suomen 342 kunnan joukossa 296:nneksi onnettomin. Tai siis 47:nneksi onnellisin - ihan miten vain.

Eri asia on sitten, miten nuo mittarit oikeasti mittaavat onnellisuutta tai onnettomuutta. Tällaiset tilastotarkastelut lienevät lähinnä kehnon uutispäivän kansanhuvia.

maanantaina, tammikuuta 24, 2011

Aloitteet

Kunnan toimintaa koskien voi kuka tahansa kuntalainen tehdä aloitteen. Aloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti kirjeitse tai vaikkapa sähköpostilla. Aloitteita saamme vuosittain muutamia, osa kuntalaisilta, osa valtuutetuilta tai valtuustoryhmiltä. Aloitteet ovat tervetulleita, koska ne heijastavat kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten kunnan toimintaa tulisi kehittää. Aloite on kuitenkin yleensä yksittäinen mielipide, joten kaikkia aloitteita ei voida aina toteuttaa.

Olemme huomanneet aloitteiden käsittelyssä puutteita. Toisinaan aloitteen käsittely on ollut kovin hidasta ilman hyväksyttävää syytä. Aloitteen tekijä ei myöskään aina ole saanut tietoa, siitä missä asian suhteen mennään.

Luomme kevään aikana yksinkertaisen mallin, jolla aloitteiden käsittelyä tehostetaan. Ainakin seuraavat ominaisuudet mallissa tulee olla: Kun aloite tulee kuntaan, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, kuka vastaa asian valmistelusta, ja missä aikataulussa asiaa käsitellään. Jos aloitteen käsittely vaatii pidemmän selvittelyn, aloitteen tekijää pidetään asian etenemisestä ajan tasalla. Näin hän voi myös asian saamia käänteitä kommentoida. Aloitteista pidetään rekisteriä, josta voi koska tahansa tarkistaa, mitä aloitteita on vireillä, ja missä vaiheessa niiden käsittely on. Tavoitteena on aloitteiden ripeä käsittely laadun siitä kärsimättä.

perjantaina, tammikuuta 21, 2011

Investointien määrä

Viime aikojen poliittisessa keskustelussa olen usein kuullut väitteen, että Teuvalla ei ole investoitu mitään 20 vuoteen. Se on aika eriskummallinen käsitys. Pelkästään viiden viime vuoden aikana (2006 - 2010) olemme investoineet yhteensä 9,3 miljoonan euron edestä. Tämä on tehty käytännössä kokonaan ilman lainanottoa.