tiistaina, marraskuuta 30, 2010

Eriävä mielipide

Tässä pitkä ja vakavamielinen teksti. Se on eriävä mielipiteeni eiliseen kunnanhallituksen päätökseen. Koitan siinä perustella, miksi investointiohjelmaa tulisi karsia, ja ensi vuoden osalta ns. terveystalon rakentamisesta luopua.

ERIÄVÄ MIELIPIDE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN § 199/ 29.11.2010 TERVEYSTALON INVESTOINTI- JA HANKESUUNNITELMA


Yleinen taloudellinen tilanne on kansainvälisen taloudellisen taantuman jäljiltä vielä epävakaa. Kansainvälisessä taloudessa on paljon epävarmuuksia, jotka johtuvat lähinnä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintakyvystä, alijäämämaiden finanssipolitiikasta sekä rakenteellisesta työttömyydestä. Tätä kirjoitettaessa Euroopan Unionin maat ovat juuri pelastaneet Irlannin kansantalouden rahoitus- ja pankkikriisiltä valtavalla 85 miljardin euron laina- ja takauspaketilla. Yleisesti epäillään Portugalin liittyvän seuraavaksi avunsaajamaiden joukkoon. On vielä epävarmaa, pystytäänkö kansainväliset rahoitusmarkkinat rauhoittamaan edes näillä toimenpiteillä.

Suomen julkinen talous kärsi muita Euroopan maita enemmän maailmantalouden taantumasta. Julkinen talous on reilusti alijäämäinen myös vuoden 2011 jälkeen siinäkin tapauksessa, että talouskasvu on verraten hyvää ja työllisyys paranee. Valtion velkaantumisen kierre jatkuu, ja valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen kohoaa vuonna 2012 runsaaseen 50 %:iin.

Maailmantalouden taantuman vuoksi Euroopan maat Suomi mukaan lukien ovat elvyttäneet voimakkaasti. Valtion velan kasvun vuoksi tämä tie on käytetty loppuun, ja ensi vuoden eduskuntavaalienjälkeen valittava uusi hallitus joutuu poliittisesta kokoonpanostaan riippumatta puuttumaan voimakkaasti julkisen talouden alijäämäongelmaan. Kuntatalous ei niissä talkoissa jää erilliseksi saarekkeeksi, vaan paineita kuntasektorille tulee varmasti ainakin valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kustannuspaineet kuntataloudessa ovat suuret. Näin on erityisesti sosiaali- ja terveystoimen osalta. Väestön ikääntyminen, yhä kalliimpien hoitomuotojen kehittyminen, palvelutasovaatimusten kasvaminen, valtakunnan tasolla annetut poliittiset lupaukset ja yleisen pahoinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnassa pitävät tästä huolen. Haasteista ei selvitä ilman palvelurakenteeseen tehtäviä merkittäviä muutoksia.

Teuvan osalta investointeihin olennaisesti vaikuttavia palvelurakenteen muutostarpeita on erityisesti koulutoimessa sekä ikäihmisten palveluissa. Teuvan kunta on tehnyt merkittävän kouluverkkoratkaisun, jonka toteuttaminen edellyttää koulukeskuksen peruskorjausta. Peruskorjaus on välttämätön myös rakennuksen nykykunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Peruskorjaukseen on saatu merkittävä valtionosuus, joka meidän tulee hyödyntää täysimääräisesti . Suunnitteluvalmius ja valtionosuuspäätösten ehdot sanelevat hankkeen toteutusaikataulun.

Ikäihmisten palveluissa ongelmana on se, että Teuvalla on liikaa laitospaikkoja sekä tavallisen palveluasumisen paikkoja. Sen sijaan tehostetun palveluasumisen (hoiva 24 h/vrk, 7 päivää/viikko) paikoista on huutava puute. Nykyiset palvelukodit ovat sellaisia, että pääsääntöisesti niiden muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi ei ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Lähinnä kyseeseen voi tulla Mäntyniemen laajennus ja/tai uuden palvelukodin rakentaminen. Samalla voidaan ratkaista tarvittavien dementiapaikkojen sijoitus.

Suunnitteilla on terveyskeskuksen vuodeosaston saneeraus. ESBL-bakteerilöydös on aiheuttanut kiireisen suunnittelutyön, jotta tartunnan saaneet voidaan eristää niistä, joilla tartuntaa ei ole. Bakteerin leviämisen estämisessä keskeisiä asioita ovat hyvä hygienia, koulutus ja soveltuvat tilat. Teuvan terveyskeskuksen vuodeosaston osalta ongelmana ovat usean hengen yhteiset huoneet sekä yhteiskäytössä olevat wc- ja suihkutilat. ESBL-bakteerilöydökset tekevät muutostöistä kiireellisiä. Vuodeosaston modernisointi olisi kuitenkin joka tapauksessa ollut välttämätön ennen pitkää. Muutoksia tehdessä kannattaa toteuttaa samalla perusteellinen peruskorjaus, jotta asiaan ei heti jouduta palaamaan.

Terveystalo on sinänsä hyvä ja hyödyllinen hanke. Sitä on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Matkan varrella valtuustokin on ehtinyt asiasta tehdä monenlaisia päätöksiä. Neuvolarakennus on purettu rakennuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi, ja neuvola toimii nyt väliaikaisissa vuokratiloissa. Hammashuoltolassa on ollut sisäilmaongelmia, joiden johdosta rakennusta on remontoitu. Olen ollut terveystalo-hankkeen vankka kannattaja. Tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Kun terveystalon suunnittelu aloitettiin, koulukeskuksen peruskorjaus oli vain haave kaukaisessa tulevaisuudessa. Ja vuodeosaston saneeraus ei ollut investointilistoilla millään lailla.

Tilanteen johdosta on käyty keskusteluja liikelaitoskuntayhtymän johdon kanssa. Heidän selkeä näkemyksensä on, että liikelaitoskuntayhtymän toiminnan ja palvelutarjonnan kannalta tärkein ja kiireellisin hanke on vuodeosaston peruskorjaus. Seuraavaksi kiireellisin asia on puolestaan tehostetun palveluasumisen paikkojen rakentaminen.

Kunnalla on myös muita merkittäviä investointitarpeita. Lähivuosina on ratkaistava jätevesien asianmukainen käsittely. Vanhenevia, vuotavia verkostoja tulee korjata kohtuullisia määriä vuosittain. Kunnalla tulee olla valmiudet myös teollisuustilojen rakentamiseen tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla, mikäli Metsä-Botnian lakkautusta korvaavia työpaikkoja olisi paikkakunnalle tarjolla. Paikkakunnalle mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä etsitään koko ajan aktiivisesti NBB2-projektin voimavaroin.

Usean miljoonaluokan investoinnin aloittaminen lyhyen ajan sisällä sekä mittavia taloudellisia resursseja vaativien pitkäntähtäimen investointien suunnittelu samanaikaisesti ei ole toiminnallisesti, taloudellisesti eikä teknisesti järkevää. Kunnan teknisellä toimella on tällä hetkellä toteutettavanaan varsin työllistävä Vanhainkotiyhdistyksen asuntojen peruskorjaushanke, joka jatkuu pitkälle ensi vuoteen. Vuodeosaston saneeraus on suunnittelussa hyvin kiireellisenä, kuten edellä on käynyt ilmi. Myös koulukeskuksen suunnittelu on koko ajan työn alla.

Näiden lisäksi vuoden 2011 alussa tullaan aloittamaan mittavan Rannikko-Suupohjan jäteveden yhteispuhdistamohankkeen jatkoneuvottelut ja tulevaisuuden jätevesiratkaisuun liittyvien suunnitelmien laadinta. Teknisellä toimella on alkamassa myös Paskoonharjun tuulipuiston kaavoitustyö, ja vaikka kaavoitustyö ostettaisiin kokonaan konsulttipalveluna, vaatii se merkittävää teknisen toimen panostusta kaavoitusprosessin ohjauksessa ja päätöksenteon valmistelun eri vaiheiden osalta.

Rakentamisen osalta tilanne on seuraava vuonna 2011: Vanhainkotiyhdistyksen asuntojen peruskorjaus jatkuu. Kustannusarvioltaan 3 miljoonan euron terveystalon rakentaminen alkaa, 1,5 – 2,0 miljoonan arvoinen vuodeosaston saneeraus toteutetaan, ja koulukeskuksen yhteensä n. 11 miljoonan euron suuruisen peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa. Näiden lisäksi teknisellä toimella on hoidettavanaan jätevesiratkaisun suunnittelun jatkaminen, tuulipuiston kaavoitusprosessi, mittavat jätevesiverkoston saneeraustyöt sekä kaikki muu kiinteistöjen ja infran normaalit kunnossapitoinvestoinnit sekä mahdollisesti tulevat muut äkilliset korjaustarpeet, joiden arviointi ennakkoon on hyvin vaikeaa.

Teuvan kunnan tekninen toimi ei ole resurssoitu toteuttamaan normaalien perusvelvoitteiden rinnalla näin mittavaa investointisumaa. Asiantuntemusta ja lisätyövoimaa voidaan toki rajatussa määrin ostaa, mutta se ei yksistään ratkaise ongelmaa, sillä vastuu tehtävien johtamisesta sekä onnistumisesta on kuitenkin viimekädessä vakinaisessa toimessa olevilla viranhaltijoilla. Olen vakavasti huolissani siitä, miten tekninen toimi tästä tehtävästä suoriutuu. Olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä Teuvan kannalta tärkeät ja voimavaroihimme nähden valtavat investoinnit voitaisiin suunnitella huolella ja toteuttaa kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti. Virheet suunnittelussa ja resurssipula hankkeiden ohjauksessa, valvonnassa sekä toteutuksessa voivat aiheuttaa mittavia ennakoimattomia lisäkustannuksia, jotka lisäävät investointikustannuksia entisestään. Pahimmassa tapauksessa lopulliset investointimenot voivat kasvaa jopa useilla kymmenillä prosenteilla.

Useiden massiivisten rakennushankkeiden yhtäaikainen toteuttaminen ei voi olla vaikuttamatta urakkahintoihin paikkakunnalla. Vaikutukset ulottuvat näihin kunnan miljoonahankkeisiin mutta myöskin yksityisten yritysten omiin toimitilahankkeisiin.

30 miljoonan euron investointiohjelma viidelle vuodelle on taloudellisesti liian raskas Teuvan kunnan kantokyvylle. Varsinkin kun samaan aikaan on kovin vähän valmiuksia saada aikaan talouden tehostamistoimia käyttötaloudessa. Terveystalo ei ole ainoa investointi, jota tulee arvioida kriittisesti. Näin joudumme tekemään vielä jokaisen investoinnin kohdalla.

Tässä taloudellisessa tilanteessa uusien tilojen rakentamisesta tulisi pidättäytyä mahdollisimman pitkälle. Poikkeuksena voivat olla lähinnä tuloa tuottavat investoinnit ja olennaisia käyttötalousmenojen säästöjä aiheuttavat investoinnit. Jokaisesta uudesta neliöstä aiheutuu merkittäviä käyttötalousmenoja. Palvelurakenneratkaisujen myötä meillä on jäämässä käsiin koko joukko tyhjiä tiloja, joiden käyttö tulee kaikessa rauhassa ja kokonaisvaltaisesti suunnitella.Veli Nummela
kunnanjohtaja

TA2011

Kunnanhallitus hyväksyi eilen illalla ensi vuoden budjettiesityksen. Valtuuston käsittelyyn 13. joulukuuta menee kirja, jossa toimintakuluja on 35,2 miljoonaa euroa. Nuukasti laadittu, sillä kasvua kuluvasta vuodesta on vain 1,6 %. Tosin liikelaitoskuntayhtymän kanssa vielä keskustellaan, miten he omaan raamiinsa pääsevät. Isoja toiminnallisia muutoksia budjettiesitys ei sisällä.

Valtionosuuksia ja verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 32,4 miljoonaa euroa. Se on 4,8 % enemmän, kuin tänä vuonna arviodaan karttuvan. Verotulot kasvavat, kun veroprosenttikin nousee. Verojen osuus tuloista on 16,1 miljoonaa. Suunnilleen saman verran pistää palveluihin kruunu valtionosuuksina, eli 16,3 miljoonaa.

Erilaisia käyttömaksuja ja myyntituloja arvioidaan saatavan 4,7 miljoonaa euroa. Kun laskennallisia poistoja käyttöomaisuudesta joudutaan kirjailemaan kuluksi n. 1,3 miljoonan edestä, jää tilikauden tulos vielä 0,6 miljoonaa plussan puolelle.

Investointeja on suunnitelmissa ensi vuodelle peräti 8,4 miljoonaa euroa. Vuodeosaston peruskorjaus, terveystalon rakentaminen, koulukeskuksen peruskorjaus; siinä ne suurimmat. Kun vielä valmistaudutaan teollisuustilojen rakentamiseen yrityksille ja palveluasuntojen rakentamiseen vanhuksille, alkaakin investointiohjelmassa olla haastetta jo liikaakin. Omassa esityksessäni lähdin siitä, että tässä tilanteessa terveystaloa ei rakenneta, mutta hallitus päätti hankkeen eteenpäin viemisestä äänin 8 - 1.

maanantaina, marraskuuta 29, 2010

Jätevesisoppa

En laita lusikkaani tähän soppaan muutoin, kunhan vain ihmettelen tilannetta, jossa nyt olemme. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen perustuslain vastaiseksi. Moni varmaan sanoo, että "mitäs minä olen jo kauan sanonut". Onhan asetus aiheuttanut kiistelyä koko olemassaolonsa ajan.

Olemme siis seitsemän vuoden ajan toteuttaneet perustuslain vastaista säädöstä. Moni on joutunut rakentamaan kalliin puhdistusjärjestelmän tontilleen. Osa järjestelmistä on osoittautunut käytännössä toimimattomiksi. Osa kunnista on tehnyt isoja päätöksiä, joilla haja-asutusalueiden viemäröintiä on edistetty. On päätöksiä, joilla hankkeita on tuettu, on hankkeita jotka neuvovat ja edistävät ratkaisujen toteutuksessa. Kuka korvaa aiheutetut kustannukset?

Nyt on siirrytty odotteluvaiheeseen. Odotellaan, milloin asetus kumotaan, ja millaista uutta lainsäädäntöä tulee tilalle. Tilanne on sekavan tuntuinen, mutta asiassa on yksi hyvä puoli. Perustuslakivaliokunta on osoittanut toimivuutensa. Se on todennut, että säädös on kohtuuton. Tosin, jos meillä olisi perustuslakituomioistuin, asian toteamiseen ei ehkä olisi mennyt seitsemää vuotta :-)

Mitä tapahtuu jatkossa? Asiasta valmistellaan uudet pykälät. Niistä ainakin osa kirjoitetaan eduskunnan antamaan lakiin. Toivottavasti ne tällä kertaa valmistellaan hyvin ja huolella. Jätevesiä täytyy puhdistaa jatkossakin. Kenellekään siitä ei kuitenkaan saa tulla saatuun hyötyyn nähden kohtuutonta kustannusta. Poikkeuksia pääsääntönä olevaan velvoitteeseen ja sitä kautta myös rajatapauksia ja niiden käsittelystä aiheutuvia valituksia voisi veikata syntyvän paljon. Siirtymäaikaa tarvittaneen aika paljon lisää...

keskiviikkona, marraskuuta 24, 2010

Hyvässä hengessä

Teuvan kunnanhallitus tutustui eilen liikelaitoskuntayhtymän ensi vuoden budjettiesitykseen. Ihan valmis esitys ei vielä ollut. Menoja oli edelleen enemmän, kuin mitä omistajakunnat olivat ohjeiksi antaneet. Hyvään suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Teuvan osalta eroa näkemyksissä oli vielä noin 600.000 euron verran.

Yhtymän tulevasta toiminnasta ja sen kehittämisestä keskusteltiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Yhdessä todettiin, että parin vuoden aikana toiminnasta on saatu kokemuksia, joita olisi syytä koota yhteen ja analysoida. Kaivattiin "remonttiryhmää" yhtymän johtajan tueksi, joka tekisi saatujen kokemusten perusteella esityksiä toiminnan uudistamisesta.

Seudullisesta toiminnasta tulee ottaa täysi hyöty irti. Kuitenkin siten, että keskeiset lähipalvelut säilyvät. Seudullisesti tulee hyödyntää niitä vahvuuksia, joita eri kunnilla jo nyt on. Esimerkkinä tästä on vaikkapa se osaaminen, joka on meillä on Lehtiharjun sairaalassa. Sen kehittämistä tulee koko seudun voimin jatkaa.

keskiviikkona, marraskuuta 10, 2010

Vahva viesti valtuustolta

Teuvan kunta kannustaa yrityksiään investointeihin. Korkotukea on myönnetty jo yhteensä 4,2 miljoonan euron edestä kone- ja toimitilahankkeita rahoittaviin lainoihin. Koska lainalimiittiä oli jäljellä enää 0,8 miljoonaa euroa, valtuusto päätti yksimielisesti nostaa limiitin 8 miljoonaan euroon. Tällä turvataan se, että yritysten toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiä hankkeita voidaan myös jatkossa edistää. Teuvalaisissa yrityksissä onkin tällä hetkellä ilahduttavan paljon kehittämishankkeita vireillä.