perjantaina, joulukuuta 21, 2018

Otto Syreeni

Teuvan kunnalla on taloudellisista syistä tarve vähentää käytössään olevien kiinteistöjen määrää. Aika moni kohde on ollut jo myynnissä. Tällä hetkellä huutokaupat.comissa on myynnissä ainakin Lehtiharjun sairaala ja Otto Syreenin talo eli entinen kunnantalo.

Erityisesti mietin tuon entisen kunnantalon tulevaisuutta. Talo on komea, niin keskeisellä paikalla kuin olla voi, ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Netissä aikaa jättää tarjouksia on vielä runsaasti jäljellä, ja toivonkin että joku yrittäjä näkee tässä mahdollisuuden.

Vaan jos kiinnostusta ei löydy, tai se ei jalostu euroiksi - pitää miettiä myös muita vaihtoehtoja. Löytäisimmekö paikkakunnalla yhteisymmärryksen talon pelastamiseksi? Voisiko tästä tulla jonkinlainen "Teuvan toimintojen talo"? Kotipesä eri yhdistysten ja toimijoiden käyttöön? Tällaiseen toimintaan talo on korjattavissa kohtuullisin kustannuksin. Kunnan intressissä on päästä eroon käyttökustannuksista. Ehkäpä ne jollain toimintamallilla saataisiin porukalla katettua. Palataan tähän ajatukseen tammikuun 2019 loppupuolella, jos kunnon tarjouksia ei ala talosta tulemaan.

Vaan nyt haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja levollista joulun aikaa! Iloitaan joulun ihmeestä ja ladataan akkuja tulevaa vuotta varten!

torstaina, joulukuuta 20, 2018

Yhdyskuntarakenne talousarviossa

Ennen muinoin kutsuimme näitä palveluja nimellä tekninen toimi. Menot vuonna 2019 ova talousarvion mukaan 4,7 miljoonaa, tulot 2,8 miljoonaa.

Keskeinen ensi vuoden ja lähivuosien tavoite on kunnan kiinteistökannan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi. Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan tai niistä luovutaan. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan joko myymällä, purkamalla tai kylmilleen jättämällä.

Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää kunnalle uusia yhteistyöyrityksiä ja uusia toimijoita. Yritysten tarjontaan ja toimintaan perehdytään mm. yritysvierailujen kautta.

Uimahallin viihtyisyyttä ja kustannustehokkuutta on tarkoitus vuoden aikana parantaa.

Uusiutuvan energian mahdollisuuksia Teuvalla selvitetään. Aurinkopaneeleja hankitaan lisää kunnan kiinteistöihin. Bioenergiaa jalostavan yksikön perustamista selvitetään.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä sekä oikein mitoitettuja palveluja.

Kouluruokailussa tavoitteena on saada erityisesti yläkouluikäisten osallistuminen ruokailuun paranemaan. Yhteistyössä koulun kanssa pyritään kehittämään toimintaa niin, että voimme hakea Kouluruoka-diplomia. Diplomi myönnetään koululle tunnustuksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Se on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Tunnustuksen saaminen kertoo myös hyvästä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Puhtauspalveluissa tavoitteena on siivottavien kohteiden ja sitä myötä henkilöstön toimenkuvien selkeyttäminen ja oikea resurssointi.

Tavoitteena on myös varmistaa ammatillista osaamista kannustamalla henkilöstöä osallistumaan entistä enemmän koulutukseen.

keskiviikkona, joulukuuta 19, 2018

Hyvinvointipalvelut kunnan talousarviossa

Menot 7,5 miljoonaa, tulot 0,6 miljoonaa.

Kuntastrategian painopisteeksi valittu lasten ja nuorten ennalta ehkäiseviin palveluihin panostaminen toteutuu vuodelle 2019 valittujen toimenpiteiden kautta. Talousarviovuonna keskitytään erityisesti harrastusmahdollisuuksien edesauttamiseen, vertaistuen toimijoiden kartoitukseen, tukipalveluiden oikea-aikaisuuden parantamiseen sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon.

Vertaistuen tarvitsijoita kartoitetaan sähköisen kyselyn avulla. Kyselyn perusteella etsitään vertaisryhmätoiminnalle toteuttajia.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa edesautetaaan lisäkoulutuksin ja toteutetaan vuoden mittaan päätöksenteon yhteydessä soveltuvin osin.

Erityisesti perusopetuksen tavoitteena on psykologipalveluiden ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuuden parantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa. Lisäksi nuorisotyötä  jalkautuu oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön, ja samalla rakennetaan linkki koulusta vapaa-ajalle.

Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia myös vertaissovittelukoulutuksen ja vertaissovittelutoiminnan käynnistämisen kautta perusopetuksessa.

Niin perusopetuksessa kuin lukiossakin oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään edelleen. Keskitymme erityisesti yhteisölliseen oppilashuoltoon ja tarjoamme tukea elämänhallinnassa. Myös lukiolla huolehditaan psykologipalveluiden oikea-aikaisesta saatavuudesta ja toimivuudesta.

Lukion myönteistä imagoa vahvistetaan markkinoinnin lisäämisellä ja aktivoimalla nuoria Instagramin ylläpitäjinä.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteina ovat vanhemmuuden tukeminen ja osallisuuden lisääminen, tilaratkaisujen eteenpäin vieminen ja kehittäminen sekä liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen.

Kirjaston tavoitteena on edistää lasten lukemista sekä tehostaa kirjaston markkinointia.

Kansalaisopiston tavoitteena on sellainen kurssitarjonta, joka vastaa ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin huomioiden myös vertaistukitoiminnan toteuttamisen.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa tavoitteena on harrastusmahdollisuuksien edesauttamisen ohella asiakasmäärien ja -kontaktien määrän kasvu.

perjantaina, joulukuuta 14, 2018

Hulevedet

Vuonna 2014 vesihuoltolakiin liitettiin uusi hulevesiä koskeva luku. Lähtökohtana laissa on kielto johtaa hulevesiä viemäriin. Poikkeamismahdollisuuksiakin tästä pääsäännöstä laissa on mainittu.

Teuvalla hulevesiä tulee viemäriin huomattava määrä. Tämä lisää jäteveden pumppaus- ja käsittelykustannuksia sekä haittaa käsittelyprosessia. Jätevesimaksu peritään puhtaan veden käytön mukaan, joten kustannuksetkaan eivät kohdistu aivan oikein.

Koska Teuvalla on kovin tasaista, ja erillisiä hulevesiviemäreitä ei ole, on näiden katoilta ja ränneistä kertyvien vesien johtaminen viemäriin ollut aika yleistä. Edellä mainituista syistä muutosta tähän tilanteeseen kuitenkin nyt haetaan. Nyt alkuvaiheessa kartoitetaan ilmiön laajuutta kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä.

torstaina, joulukuuta 13, 2018

Tuhkarokko


Lainaan tähän Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotetta:

"Ylen 8.12.2018 julkaisemassa uutisessa oli Teuvan kunnan rokotuskattavuutta koskeva virhe. MPR- eli tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko – rokotteen on saanut noin 97 % vuonna 2015 syntyneistä teuvalaisista lapsista. Korkea rokotuskattavuus tarjoaa laumasuojaa, kun riittävän suuri joukko on rokotettu ja vastustuskykyinen jotain tautia vastaan. Näin myös rokottamattomien riski sairastua pienenee. Rokotuskattavuuden on oltava esimerkiksi tuhkarokolta suojautumisessa 95 prosenttia.

THL on julkaissut MPR-rokotteiden kattavuuslukuja eri kunnissa. Julkaistut tiedot kertovat kuinka suuri osuus vuonna 2015 syntyneistä lapsista on saanut ensimmäisen MPR- rokotteen kunnissa. Kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien vuoksi todelliset rokotuskattavuudet voivat olla rokotusrekisterin lukuja korkeampia (THL 5.12.2018)."      


tiistaina, joulukuuta 11, 2018

Uusi päiväkoti

Vuonna 2016 hyväksytyssä Teuvan kunnan palvelustrategiassa linjattiin, että varhaiskasvatuspalvelut on tarkoituksenmukaista koota kirkonkylässä yhteen päiväkotiin. Joulukuussa 2017 hyväksytyssä talouden tasapainotusohjelmassa asia on muodossa Sipilän päiväkodin saneeraus ja laajennus.

Valmistelussa on vertailtu eri vaihtoehtoja. Esitykseen uuden päiväkodin rakentamisesta on päädytty mm. seuraavista syistä:

- Saneeraus ja laajennus maksaa yhtä paljon kuin uudisrakennus.
- Vanhaa saneerattaessa vastaan tulee usein yllätyksiä ja sen myötä kustannusarvion ylityksiä.
- Uutta rakennettaessa tilat voidaan optimoida käytön tarpeisiin.
- Saneerausvaihtoehdossa tarvittaisiin väistötiloja remontin ajaksi.

Päiväkodille on mietittty eri tonttivaihtoehtoja. Hallituksen hyväksymässä hankesuunnitelmassa on päädytty päiväkodin sijoittamiseen entisen Syreenin koulun alueelle. Vanha koulu purettaisiin, samoin toinen liikuntasaleista. Näin saisimme tiivistettyä yhdyskuntarakennettamme. Oma etunsa on myös siitä, että päiväkoti, eskari ja koulut ovat lähellä toisiaan.

Kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2013. Ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2017.  Kunnanvaltuusto saa uuden päivityksen käsittelyynsä 17.12.2018.

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen. Kunnan on laadittava kotouttamisohjelma, joka sisältää suunnitelman kotouttamista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioonottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä  suunniteltaessa ja järjestettäessä.

Suupohjan kotouttamisohjelman tavoitteiksi on määritelty:

- Suupohjan seudulle tuleva maahanmuuttaja ja hänen perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi.
- Ohjelma antaa kokonaiskuvan siitä, mitä Suomeen kotouttaminen tarkoittaa.
- Selvittää Suupohjan alueella asuvien maahanmuuttajien  lukumäärän ja alkuperän.
- Helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä kuvaamalla heidän omaa osuuttaan prosessissa sekä tarjoamalla yhteystiedot käytettäviksi.
- Palveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus sekä prosessien toimivuus ja tehokkuus.

Valtuuston käsittelyn jälkeen kotouttamisohjelma julkaistaan Teuvan kunnan internet-sivuilla.

Teuvan kunta hankkii (edelleen) vuonna 2019 maahanmuuttajien kotouttamispalvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän organisoimasta Kansainvälisyyskeskus INKA:sta.

keskiviikkona, joulukuuta 05, 2018

Osallistuva budjetointi

Teuvan kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 sisältää määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Mitä se on? Lainaan Kuntaliiton opasta aiheesta:

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuva budjetointi on

* demokraattinen prosessi: se on avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden, ryhmien ja organisaatioiden kesken. Osallistuvaan budjetointiin kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden ymmärrettävä esittäminen.

 * keskustelua rahasta ja resursseista, myös niukkuudesta. Se on kompromissien ja ratkaisujen etsimistä yhdessä, todellisten tarpeiden tunnistamista.

 * vaikeiden ongelmien ratkaisemista yhdessä. Se on keskustelua arvovalinnoista.

 * uudenlainen tapa ajatella ja suhtautua yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun. Hallinto ja poliitikot ottavat asukkaat aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään asioista.

* keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua ja avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.

 * keino motivoida asukkaita osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta.

Olemme varanneet ensi vuodelle tähän tarkoitukseen 10.000 euroa. Mikäli valtuusto määrärahan hyväksyy kunnanhallitus määrittää alkuvuodesta pelisäännöt ja käytön rajaehdot. Tarkoitus ei ole käyttää rahaa turhuuteen, vaan kuntastrategian mukaisiin kehittämiskohteisiin. Kuntalaisilta tullaan pyytämään ehdotuksia määrärahan käytöstä eri hankkeille.  Ehdotusten pohjalta kutsumme kuntalaiset äänestämään lopulliset käyttökohteet.

Budjetista poimittua

Kunnanhallitus hyväksyi budjettiesityksen yksimielisesti. Valtuusto sanoo sanansa 17.12.

Budjetissa on pyritty satsaamaan strategian kärkihankkeisiin. Tässä muutamia nostoja:

Lapsivaikutusten arviointia aletaan käytännössä toteuttaa. Yritysvaikutusten arviointiin päivitetään oma menettelytapansa. Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan, ja tarvittaessa osoitetaan korvaavia säästötoimenpiteitä. Toiminnassa korostetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Suurin investointi on uuden päiväkodin rakentaminen kuntakeskukseen. 95-vuotias Kulttuuritalo Orrela maalataan ja sen peltikattoa korjataan. Kunnan markkinointisuunnitelma päivitetään. Panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Harrastusmahdollisuuksia edesautetaan, vertaistuen tarvitsijoita kartoitetaan ja tukipalveluiden oikea-aikaisuutta parannetaan.

tiistaina, joulukuuta 04, 2018

Isokyrö

Isokyrö haluaa siirtyä Pohjanmaan maakunnasta osaksi Etelä-Pohjanmaata. Asia on noussut erityisen akuutiksi alueuudistuksen myötä. Reformiministerityöryhmä on hyväksynyt asian jo vuonna 2016. Asia on pitkittynyt alueuudistuksen pitkittymisen myötä. Isollakyröllä on jo ennestään paljon yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kanssa, kuuluhan kunta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, ja sillä on yhteistoiminta-alue Seinäjoen kaupungin kanssa perusterveydenhuollossa.

Valtiovarainministeriö pyytää alueen kunnilta lausuntoa asiasta. Teuvan kunnanhallitus toivottaa Isonkyrön tervetulleeksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

maanantaina, joulukuuta 03, 2018

Liukkauden estoa

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki marraskuun kokouksessa aloitteen liukuesteiden jakamisesta ilmaiseksi vanhusväestölle. Esitystä perustellaan mm. sillä, että jo yhden lonkkamurtuman hoitokulut ensimmäisenä vuonna ovat 20.000 euroa.

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä oli syyskuussa ollut samalla asialla. Työryhmä oli päättänyt tarjota liukuesteitä kaikille yli 75-vuotiaille.

Nämä kaksi asiaa kohtaavat illan kunnanhallituksessa. Esitän, että tarjoamme liukuesteitä aloitteen mukaisesti 65 vuotta täyttäneille, kotona asuville kuntalaisille sekä sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville.

Yritetään pysyä pystyssä!

perjantaina, marraskuuta 30, 2018

Teemavuosia

Tänä vuonna monet kunnat tulivat kunnioitettavaan 150 vuoden ikään. Niin myös Teuva. Monipuolisia synttäreitä juhlittiin pönöttämättä Teakissa lokakuussa.

Juhlittavaa riittää myös vuodelle 2019. Teuvan kunnanvaltuuston ensimmäisestä kokouksesta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Kirjasto on kuntaakin vanhempi kulttuurilaitos, se on palvellut meitä jo 170 vuotta. Kunnan oma lukio puolestaan täyttää 60 vuotta.

torstaina, marraskuuta 29, 2018

Budjettiesitys valmistui


Vuoden 2019 talousarvion laadintaa ovat leimanneet monet haasteet. Viime joulukuussa valtuuston hyväksymän säästöohjelman toteutus on kesken. Osa säästötoimista on toteutunut hyvin, mutta osan kohdalla olemme aikataulusta jäljessä. Kuluvana vuonna kuntien verotulot ovat yllättäen nousukaudesta huolimatta notkahtaneet. Kyseessä lienee kuitenkin ns. verotulotilitysten rytmihäiriö, joka  tasoittuu pidemmällä ajanjaksolla. Ensi vuonna puolestaan valtionosuudet pienenevät. Palkkojen nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Pitkään valmisteltu sote-uudistus odottaa vielä eduskunnan ratkaisua.

Talousarvioesityksen käyttötalousmenot ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin tilinpäätöksen 2017 vastaavat menot. Sosiaali- ja terveydenhuollon  osalta menot pienevät 0,7 miljoonaa euroa. Rankka karsinta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän budjettia laadittaessa tosin sisältää omat riskinsä toteutusvaiheessa.

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) pienenee vuodesta 2017 n.  0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvio on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Uuden, entistä kompaktimman kuntastrategian jalkautus ja käytännön toteutus ovat keskeisiä asioita vuoden 2019 toiminnassa. Tämä on pyritty ottamaan korostetusti huomioon toimialojen talousarviotavoitteita asetettaessa. Samalla säästöohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2019, ja tarvittaessa taloustilanteen kehittymiseen reagoidaan nopeasti uusia säästökohteita etsimällä.

Tärkein investointi on aiemmin palvelustrategiassa hyväksytty keskustan päiväkodin toimitilaratkaisu. Tätä kirjoitettaessa on vielä ratkaisematta, tehdäänkö Sipilän päiväkotiin palvelustrategian mukainen peruskorjaus ja laajennus, vai rakennetaanko kokonaan uusi.

Talousarviolainojen määrä on suuri, tämän vuoden lopussa n. 23,3 miljoonaa euroa eli 4.405 euroa/asukas. Vuonna 2019 pystymme päiväkoti-investoinnista huolimatta pienentämään  lainamäärää n. 0,6 miljoonalla.
torstaina, marraskuuta 01, 2018

TeakillaTäällä sitä nyt ollaan. Virallisesti ensimmäistä päivää. Lainaan virallista tiedotetta: "

Teuvan kunnan hallinto ja asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste) avasivat ovensa asiakkaille 1.11.2018 klo 9.00 alkaen Teakin tiloissa osoitteessa Rasintie 1 A. Palvelut ovat nyt saman katon alla yhdyskuntarakenteen toimistojen kanssa.

Asiointipisteestä löytyy kunnan, Kelan ja oikeusaputoimiston palveluita sekä TE-toimiston asiakaspääte. Aukioloaikoihin ei ole tullut muutoksia eli ne ovat ma-to klo 9 -15, pe klo 9-14.

Asiointipiste löytyy Teakin pääaulasta. Aukioloaikojen ulkopuolella postia ja hakemuksia voi jättää pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Avoimet ovet pidetään lähiviikkojen aikana jouluglögien merkeissä."

perjantaina, syyskuuta 28, 2018

Työttömyys laskussa

Elokuussa Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli 5.707 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta työttömien määrä oli laskenut 1.477 henkilöllä eli 20,6 prosentilla. Työttömyysaste oli 6,6 %.

Teuvalla työttömyysaste oli 5,8 %. Työttömiä työnhakijoita oli 126. Vuotta aiemmin Teuvalla oli 171 työtöntä. Vuodessa työttömien määrä on siis laskenut peräti 26 %.

Kehitys on ollut nopeaa, ja kehityksen suunta on ollut sama kaikkialla Suomessa. Edelleen kuitenkin puhutaan suurista luvuista, jos Etelä-Pohjanmaalla on enemmän työttömiä kuin Teuvalla asukkaita.

torstaina, syyskuuta 27, 2018

Lava

Eilen opeteltiin porukalla lapsivaikutusten arviointia. Koolla oli valtuutettuja hyvä joukko sekä päätöksiä valmistelevia virkamiehiä. Asiassa meitä auttoivat ja johdattelivat projektipäällikkö Kati Honkanen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Auli Romppainen Etelä-Pohjanmaan LAPE:sta.

Liikkeelle lähdettiin lasten oikeuksista, jotka on määritelty YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, jonka Suomi on ottanut osaksi lainsäädäntöään vuonna 1991. Sieltä nousevat neljä yleisperiaatetta: yhdenvertaisuus, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä,

- miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa toimenpiteissä ja päätöksissä,

- millaisia vaikutuksia päätökset lapsille aiheuttavat ja

- millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on päätöksenteon taustalla.

Lapsivaikutusten arvioiti ei ole yhtä kuin lasten osallisuus, mutta lasten osallistuminen arviointiin ja lasten näkökulmien selvittäminen on yksi tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia. Ei voida olettaa, että aikuiset pystyvät yksin arvioimaan lapsiin kohdistuvia vaikutuksia eikä myöskään että lapset pystyvät yksin arvioimaan lapsen oikeuksien toteutumista. Molempia tarvitaan.

Saimme siis oppia lapsien oikeuksista, lapsivaikutusten arvioinnista sekä taustalla olevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä. Kuulimme kokemuksia jo toteutetuista arvioinneista. Mietimme, minkätyyppisissä asioissa arviointi olisi perusteltua tehdä. Jatkamme 10.10. työstämällä Teuvalle sopivaa menettelytapaa arviointien tekemiseen.

tiistaina, syyskuuta 25, 2018

Hyviä kokemuksia aurinkoenergiasta

Viime keväänä Teuvan yhtenäiskoulun katolle asennetuista aurinkopaneeleista on saatu hyviä kokemuksia. Sähkön tuotto on ollut arvioitua suurempaa. Toki olihan kesäkin poikkeuksellisen aurinkoinen, mutta sekin huomioiden tulokset ovat rohkaisevia.  Yhtenäiskoululla aurinkovoimalla tuotettu sähkö on myös pystytty täysimittaisesti hyödyntämään - mm. talon ilmanvaihto tarvitsee luonnollisesti käyttövoimaa läpi vuoden. Omista ja vähän muidenkin toimijoiden kokemuksista innostuneina haluamme lisätä oman aurinkosähkön tuotantoa. Jo ensi vuoden talousarvioon valmistelemme jatkotoimia.

Talousarvion kehys vuodelle 2019

Maanantaina kunnanhallitus hyväksyi ohjeet ensi vuoden talousarvion laatimiselle. Valtionosuudet ennakkotietojen mukaan pienenevät ensi vuonna 0,4 miljoonaa euroa. Verotuloihin sen sijaan on tämän vuoden notkahduksen jälkeen odotettavissa kasvua. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvu olisi jopa 1,2 miljoonaa euroa. Tähän on syytä suhtautua hieman varauksellisesti.

Palkkauskustannukset nousevat voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaan 2,2 %. Käyttötalousmenoille kunnanhallitus asetti tiukan raamin - 2 % kuluvan vuoden tasosta. Lisäksi tulee toteuttaa säästösuunnitelman mukaiset menovähennykset.

Näillä eväillä tavoitellaan 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäistä talousarviota.. Investointitaso pidetään toistaiseiseksi mahdollisimman alhaisena. Tärkein investointihanke on Sipilän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus.

Kaksi kolmannesta

Kunnanhallitus käsitteli eilen kunnan talouden osavuosikatsausta sekä Valtiovarainministeriölle annettavaa raporttia säästöjen toteutumisesta kuluvana vuonna. Osavuosikatsaukset tehdään kolmannesvuosittain, joten nyt oli käsittelyssä toteuma elokuun lopun tilanteen mukaan.

Nykyarvio tämän vuoden lopullisesta taloudellisesta tuloksesta on aavistuksen verran pakkasen puolella, kuitenkin lähellä nollatulosta. Tänä vuonna sote-menot ovat Teuvan osalta pysyneet aika hyvin suunnitelluissa luvuissa, mutta loppuvuosi voi tuoda yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Suurin haaste on notkahtaneet verotulot, joka on valtakunnallinen ilmiö. Teuvan osalta kuoppa on n. 0,6 miljoonan euron suuruinen.

Säästötoimien osalta näyttäisi siltä, että olemme kuluvan vuoden tavoitteesta n. 0,2 miljoonaa jäljessä. Suurimmat haasteet ovat kiinteistösuunnitelman toteuttamisen kohdalla.

Kunnan omistamissa yhtiöissä Teakin tulos näyttäisi puolestaan muodostuvan suunniteltua paremmaksi. Kunnan laskelmissahan oli varauduttu Teakin tappiolliseen tulokseen, ja nyt näyttäisi siltä, että pääsemme lähelle nollatulosta sielläkin.

tiistaina, syyskuuta 11, 2018

Työmatkaliikenteestä

Vuonna 2015 yhteensä 55 teuvalaista kävi töissä Seinäjoella. Siis täysi linja-autollinen. No, kaikille ei tietenkään matka olisi yhteinen työpaikan tarkemman sijainnin ja työaikojen vuoksi. Vaan löytyisikö pikkubussillinen? Julkisia kulkuvälineitähän olisi hyvä suosia.

No, jos huomenaamulla olisi Teuvalta menossa töihin Seinäjoen keskustaan, ja työnantaja edellyttäisi, että sorvin ääressä pitää olla klo 8 - miten se onnistuisi? Jos lähtee Teuvalta klo 5.05 lähtevällä linja-autolla, on perillä klo 6.30. Jos työnantaja joustaa, ja voit vähän soveltaa liukumaa, voit lähteä klo 6.05 lähtevällä bussilla. Se on Seinäjoen matkakeskuksessa klo 8.15.

Jos työpäivä päättyisi klo 16, lähtisi kyyti jo klo 16.10. Olisit Teuvalla klo 18.30. Aika pitkä tulisi työpäivästä matkoineen. Jos et ehtisi klo 16.10 bussiin, seuraava lähtisi vasta klo 19.30, ja Teuvalla olisit vasta klo 20.55.

Tuttuja juttuja varmaankin Seinäjoen ja Teuvan väliä matkustaville. Mutta olisiko mahdollista saada aikaan toimivaa julkista työmatkaliikennettä kantatie 67:lle?

keskiviikkona, elokuuta 08, 2018

Kolme aloitetta

Kesäkuun valtuustossa saimme valmisteltavaksi kolme aloitetta. Ensi maanantain kunnanhallitus ottaa niihin kantaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki aloitteen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta. Aloitettaan he perustelivat mm. seuraavasti: "Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen rajoittaa perheiden valinnanvapautta varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Perheet osaavat itse parhaiten arvioida, mikä varhaiskasvatuksen muoto ja pituus perheen elämäntilanteeseen sopii. Kaikille perheille on taattava elämäntilanteesta riippumaton kokopäiväinen varhaiskasvatus." Edelleen aloitteessa korostetaan, että päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista.

Esitykseni hallitukselle on, että varhaiskasvatuspalvelut selvittää aloitteen toteuttamisen kustannukset ja vaikutukset.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esitti aloitteessaan kuntakohtaisen vaikutusarvion tekemistä sote- ja maakuntauudistuksesta kunnan talouteen. Aloitteen mukaan tulisi selvittää vaikutukset kunnan peruspääomaan, rahoituslaskelmaan ja taseeseen. Vaikutuksia on syytä peilata myös kriisikuntamenettelyyn.  Aloitteen mukaan vaikutusarvio tulisi laatia seuraavaa osavuosikatsausta tai viimeistään ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

Koska sote-uudistus on jälleen ainakin viivästymässä vuodella, esitän hallitukselle, että vaikutusarvio tehtäisiin vasta vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Valtuutettu Irja Harjula toi valtuustolle tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston tekemän aloitteen penkkien lisäämisestä Teuvan keskustaan. Penkkien sijoittaminen kulkureittien varrelle tukee arkiliikuntaa. Arkiliikunta pitää yllä lihaskuntoa, sosiaalisia suhteita ja henkistä jaksamista. Sijoituspaikkoja voisivat olla tori, Otto Syreenin -talo, Nuorisoseura, vanha hammashoitola, terveyskeskus, matkakeskus.

Esitän hallitukselle, että penkkejä tehdään vuoden 2019 aikana määrärahojen puitteissa.

maanantaina, elokuuta 06, 2018

Päätöksenteon ja johtamisen pelisäännöt

Syyskauden ensimmäinen kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen eettiset pelisäännöt. Niitä on työstetty esimiesten ja valtuutettujen yhteisessä työpajassa. Työpajan tuotoksista ovat kunnan henkilöstö, valtuutetut ja yhteistyökumppanimme antaneet omat kommenttinsa. Ja tämän aineiston pohjalta pelisäännöt on sitten kirjoitettu nyt käsittelyyn tulevaan muotoon. Kaikki tämä, jotta toimisimme reilummin ja palvelisimme paremmin.

Pelisäännöissä arvomme ja periaatteemme on kuvattu näin:

Olemme avoimia ja rehellisiä.

Päätöksentekomme ja toimintamme on aina avointa ja totuudenmukaista. Ymmärrämme kaikki, mitä olemme tekemässä ja mistä päättämässä.

Toimimme asiakaslähtöisesti.

Toimimme aina kuntalaisten etu ja yhteinen etu edellä. Jokainen asiakas on tärkeä.

Olemme oikeudenmukaisia.

Olemme reiluja ja armollisia toisiamme kohtaan. Tunnustamme virheemme ja annamme kiitosta onnistumisista.

Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

Emme syrji ketään ja kohtelemme toisiamme tasavertaisesti.

Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on edistää hyvää päätöksenteko- ja työkulttuuria. Haluamme olla vastuullinen toimija, jonka johtaminen, päätöksenteko, hallinto ja muu toiminta perustuu yhteisiin arvoihin. Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on tukea arvojen toteutumista arjen tekoina.

Pelisäännöt on tehty helpottamaan erityisesti eettisesti epäselviä tilanteita, joiden ratkaisemiseen pelisäännöt antavat yhden työkalun ja keskustelualustan. Pelisääntöjen mukaisen toiminnan toteutuminen vaatii kaikilta toimijoilta sitoutumista ja arvojen kautta käytävää keskustelua. Tämä edellyttää avointa yhteistyötä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken.


tiistaina, kesäkuuta 19, 2018

1 + 7

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ohjaava poliittinen SOTEMAKU-johtoryhmä on tänään päättänyt, että  Etelä-Pohjanmaan sote-liikelaitoksen ja sote-keskuksen palvelurakenteen ja -verkkojen valmistelua lähdetään viemään eteenpäin niin sanotun 1+7-mallin pohjalta. 

Päätöksen mukaisesti Seinäjoella on maakunnan koottuja (rumasti sanottuna keskitettyjä) palveluja sekä perustason palveluja. Muita aluetoimipisteitä ovat Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Lapua. Näissä on siis täyden palvelun julkinen sote-keskus vuodeosastoineen.

Kymmenkunta kuntaa, Teuva mukaan lukien, jää ilman sote-keskusta. Näiden kuntien palveluvalikoima jatkossa on toistaiseksi hyvin epämääräinen. Käytännössä päätös merkitsee myös Teuvan kuntoutusosaston lakkauttamista.

Päätöksen perusteella teuvalaisten keskeiset sote-palvelut ovat jatkossa Kauhajoella. Valinnanvapaus mahdollistaa tosin myös asioinnin vaikkapa Kristiinankaupungissa tai Närpiössä. Aika myös näyttää, miten ja minne yksityisiä sote-keskuksia tullaan perustamaan.

keskiviikkona, toukokuuta 23, 2018

Työterveyshuolto

Ensi maanantaina kokoontuva kunnanhallitus saa pähkäiltäväkseen esityksen maakunnallisesta työterveyshuoltoyhtiöstä. Oikeastaan kahdesta sellaisesta. Sote-uudistuksessa työterveyshuolto jää ennalleen. Mutta sen asema muuttuu.

Arvioiden mukaan sote-keskuksia ylläpitäville niin yksityisille yrityksille kuin maakunnillekin työterveyshuolto on tärkeä asiakasvirtojen hallinnan kannalta. Työterveyshuollon asiakas on helppo houkutella myös saman firman sote-keskuksen asiakkaaksi. Ja jokaisesta sote-keskuksen asiakkaaksi rekisteröityneestä ihmisestä sote-keskuksen ylläpitäjä saa vuosimaksun.

Kuntien tulee yhtiöittää tuottamansa työterveydenhuollon palvelut ensi vuoden alkuun mennessä. Maakuntaan on siis suunniteltu perustettavan kaksi kuntien ja maakunnan omistamaa työterveyshuollon palveluja tuottavaa yhtiötä. Toinen tuottaisi palveluja vain ja ainoastaan maakunnan ja kuntien henkilöstölle (ns. in-house -yhtiö) ja toinen toimisi avoimilla markkinoilla ja tuottaisi palveluja kaikille työnantajille.

Miksi kunta olisi tällaisessa toiminnassa mukana? Luonnollisesti meitä kiinnostaa, millaiset työterveyshuollon palvelut oma henkilökuntamme saa, ja mitä kunta niistä joutuu maksamaan. Lisäksi meidän intressissä on, miten ja millaisia palveluja alueemme yritykset - mukaan lukien maatilat ja mikroyritykset - saavat käyttöönsä.

Työterveyshuollosta näyttää syntyvän kova kilpailu. Maakunnallinen markkinoilla toimiva yritys on siinä kisassa aika pieni toimija isojen valtakunnallisten, toimintansa vakiinnuttaneiden yritysten joukossa. Lyhyesti sanottuna riskibisnes, jossa kunnilla ei ole vahvaa osaamista. Niinpä olen esittämässä, että Teuvan kunta taloudellinen tilanteemme huomioon ottaen ei lähtisi tähän mukaan.

maanantaina, huhtikuuta 09, 2018

Kurkistus tulevaan soteen?

Toteutuvatko sote-uudistuksen 3 miljardin säästötavoitteet? Vaikea sanoa, tuskinpa sitä kukaan tietää. Toimintojen yhdistymisestä aiheutuu joka tapauksessa isoja ns. fuusiokustannuksia. Kun palkkoja, maksuja ja käytäntöjä yhtenäistetään, myös kuluja syntyy. ICT-järjestelmien rakentaminen aiheuttaa isot kulungit myöskin.

Toisaalta uusien maakuntien talous on tiukassa puristuksessa. Maakunnalla ei ole verotusoikeutta, ja lainaakin saa ottaa vain lyhyeksi ajaksi. Näin ollen maakuntien on puristettava toimintansa kulut valtion niille maksamien korvauksien tasolle. Mahdollisuuksiakin menojen rutistamiseen löytyy. Yksityinen palvelutuotanto ja kilpailuasetelma tuonee tehokkuusetuja. Palvelurakennetta voidaan muuttaa. Toisaalta osa palveluista tuodaan lähemmäs kansalaista aina kotiin asti, toisaalta osa palveluista keskitetään yhteen tai muutamaan toimipisteeseen. Avopalvelut korvaavat laitospalveluja.

Vielä voimassa olevan lainsäädännön mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laaditaan neljän vuoden välein. Sen laativat samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat kunnat. Se perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon,  erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Käytännössä suunnitelma valmistellaan sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueiden yhteisissä työryhmissä. Sen hyväksyy sairaanhoitopiirin valtuusto. Sitä ennen kunnilta kysytään lausuntoa tai oikeammin suunnitelman kannattamispäätöstä.

Laadittu suunnitelma ulottuu vuoteen 2021 eli pari vuotta uusien maakuntien toiminta-aikaan. Palvelurakennetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuodeosastoja maakunnan alueella toimisi vain 5 - 6 kpl. Vaativa kuntoutus toteutettaisiin Seinäjoella. Kuntoutusosastoja jäisi vain toimivien vuodeosastojen yhteyteen. Suuri osa kuntoutuksesta annettaisiin avokuntoutuksena kotona. Päivystys keskitettäisiin yhteen paikkaan keskussairaalaan. Sen sijaan kiirevastaanottoaikoja tarjottaisiin ympäri maakuntaa päiväsaikaan, iltaisin ja viikonloppuisin. Tarkoituksenmukaiset kiirevastaanottojen aukioloajat ja toimipisteet selvitetään vuoden 2018 aikana. Ennakoida voi, että kiirevastaanotot keskittynevät niihin 5 - 6 pisteeseen, joissa on myös vuodeosasto. Röntgen- ja laboratoriotutkimukset pidettäisiin maakunnan omana tuotantona niin ikään vuodeosastojen yhteydessä.

torstaina, maaliskuuta 15, 2018

Arviointiryhmän raportti

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina kriisikuntamenettelyn arviointiryhmän loppuraporttia. Mitään uutta mullistavaa paperi ei sisällä. Valtuusto käsittelee sen huhtikuun kokouksessaan.

Valtuusto käsitteli säästöohjelman jo  joulukuun kokouksessaan. Arviointiryhmän esitykset ja näkemykset perustuvat siihen. Arviointiryhmä edellyttää, että hyväksyessään loppuraportin valtuusto tiukasti sitoutuu säästöohjelman tinkimättömään toteuttamiseen.

Kunnan tulee syyskuun loppuun mennessä raportoida valtiovarainministeriölle, miten säästöt ovat alkaneet realisoitua ja miten koko kuntakonsernin talous on kehittynyt. Joudumme näin ollen nyt suhtautumaan kaikkiin menolisäyksiin hyvin tiukasti.

keskiviikkona, helmikuuta 14, 2018

Tietoja viime vuoden tilinpäätöksestä

Viime vuoden luvut on saatu summattua. Tässä poimintoja.

Vuoden 2017 tulos on 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Edellisen kerran ylijäämää on tehty vuonna 2009. Tulos parani vuoden 2016 tasosta 2,7 miljoonaa euroa.

Sote-menot laskivat 3,7 %. Niiden yhteismäärä oli 22,0 miljoonaa euroa. Muut toimintamenot säilyivät edellisen vuoden tasolla 16,8 miljoonassa eurossa.

Verotuloja kilahti kassaan 16,8 miljoonaa euroa. Kasvua oli 0,5 miljoonaa. Valtionosuuksia saimme 18,7 miljoonaa euroa. Kasvua 0,4 miljoonaa.

Velan määrä laski 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa oli 23,2 miljoonaa ja lyhytaikaista lainaa kuntatodistusten muodossa 2,3 miljoonaa.

Konsernin luvut eivät vielä ole käytettävissä. Ne lasketaan, kun tiedot kaikista kunnan omistamista yhtiöistä saadaan.

keskiviikkona, helmikuuta 07, 2018

Hyvinvointikertomus 2017

Ensi maanantaina kokoontuva valtuusto saa käsiteltäväkseen myös viime vuoden hyvinvointikertomuksen. Erittäin hajanaisia poimintoja:

Kertomuksessa on keväällä 2017 8- ja 9-luokkalaisille tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksia. Nuorten kokemus omasta terveydentilastaan on hieman parantunut. Teuvalaisten nuorten ystävätilanne on parempi verrattuna Suupohjan seutuun, Etelä-Pohjanmaahan tai koko maan tilanteeseen. Teuvalaispojat ovat tyttöjä useammin vailla läheistä ystävää.

Teuvalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2013 vuoteen 2017. Tupakoijia on kuitenkin enemmän kuin vertailukunnissa, mutta vähemmän kuin Suupohjan kunnissa keskimäärin. Erityisesti tyttöjen tupakointi on Teuvalla vähentynyt. 8 - 9 -luokkalaisten humalahakuinen juominen on edelleen yleistä. 20,8 % nuorista oli humalassa vähintään kerran kuukaudessa.

Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on vähentynyt (2013 - 2016). Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit alle 12-vuotiaiden osalta vuodesta 2009 vuoteen 2015 ovat lisääntyneet merkittävästi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudet ovat tuplaantuneet vuodesta 2011.

Hengästyttävää liikuntaa harrastavien nuorten määrä on jonkin verran laskenut. Liikuntaa ei harrasteta joka päivä. Liian monen oppilaan liikunta rajoittuu vain koululiikuntaan. Erikseen ovat ne nuoret, jotka liikkuvat todella paljon.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus vastaavasta ikäluokasta on laskenut Teuvalla. Teuva sijoittuu tässä lähelle Etelä-Pohjanmaan tasoa ja alle Suupohjan seudun arvojen. Valtakunnallisesti tarkastellen Teuvan luvut ovat  keskiarvon yläpuolella. Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudossairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on kasvanut. Mielenterveyssyiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkellä olevien osuus on puolestaan pienentynyt. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen osuus on laskussa.

Ikääntyneiden palveluissa on tapahtunyt viime vuosina suuri rakennemuutos. Pitkäaikainen laitoshoito on purettu lähes kokonaan. Tehostettua palveluasumista on sen sijaan lisätty. Kotona teuvalaisista ikäihmisistä asuu 92 %. Kotihoitoa on vahvistettu lisäämällä kotihoidon henkilökuntaa ja ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehittämällä kotikuntoutusta.

Sairastavuusindeksi on alhaisempi kuin vertailualueilla. Teuva on vertailualueiden turvallisimpia paikkoja. Tosin kehityssuunta on huolestuttava.

maanantaina, helmikuuta 05, 2018

Eettistä johtamista

Jos saamme kuntastrategian pakettiin valtuustossa 12.2., tarkoitus olisi jatkaa johtamisen ja päätöksenteon pelisääntöjen pohtimisella. Tässä meitä auttaa HYVE 2018 -hanke ja BDO. Pelisäännöt tehdään päättäjien ja henkilöstön vuorovaikutteisena yhteistyönä. Ensin yhteinen työpaja, sitten työpajan tuotosten pohjalta kysely henkilöstölle ja päättäjille. Lopuksi tulosten muokkaus pelisääntöjen muotoon.

Ei siksi, että kokisimme meillä olevan suuria ongelmia asiassa. Vaan siksi, että asia on tärkeä, ja eettinen näkökulma on hyvä pohja johtamisen ja päätöksenteon kehittämiselle.

perjantaina, helmikuuta 02, 2018

Strategia valtuustoon

Uuden valtuustokauden strategia on käsittelyssä kunnanhallituksessa 5.2. Siitä viikon päästä asian viimeistelee valtuusto. Strategia on aiempia vuosia pelkistetympi. Keskitytään muutamaan asiaan. Strategiset painopisteet ovat

- kunnan talouden tasapainottaminen ja keskeisten palvelujen turvaaminen,
- kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edistäminen sekä
- lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen.

Kärkihankkeita ovat

- yritysvaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa,
- seudullisen markkinoinnin lisääminen,
- yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa,
- harrastusmahdollisuuksien parantaminen,
- vertaistuen mahdollisuudet,
- tukipalveluiden oikea-aikaisuus sekä
- lapsivaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa.

torstaina, helmikuuta 01, 2018

Ideoita

Nettisivuillamme on ideapankki, jonne voi laittaa hyviä ajatuksia paikkakunnan parhaaksi. Etsimme ideoita, joilla voidaan 

- vähentää toimintamenoja tai lisätä tuloja
- juhlistaa Teuvan 150-juhlavuotta
- edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä
- parantaa palvelujen toimivuutta ja luoda uusimuotoisia palveluja
- tehdä Teuvaa tunnetuksi
- parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyvyyttä ja
- edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa.
Hyvinvointivaliokunta käsittelee ideat.

Siellähän se on ideapankki ollut jo jonkin aikaa, ja aina välillä sinne esityksiä kolahtaa. Uusina kohtina tuohon luetteloon lisäsimme säästöideat ja 150 v -ehdotukset. Säästöjen osalta kaikki pieniltäkin tuntuvat ajatukset ovat tarpeen ja hyödyllisiä. Vaikkapa vain jossain turhan panttina palava lamppu, sekin kannattaa vinkata meille.torstaina, tammikuuta 04, 2018

2018

Hyvää alkanutta vuotta! Tämä vuosi on Teuvalla erityinen, koska kunta täyttää 150 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään eri vaiheissa ja tilaisuuksissa vuoden mittaan. Juhlavuoden teemoja ovat taide, ruoka ja hyvinvointi.

Alkuvuodesta palvelut paranevat Äystön kylällä, kun uusi päiväkoti aloittaa toimintansa. Monilta muilta osin joudumme tarjoamaan niukkuutta, kun laitamme täytäntöön valtuuston joulukuussa hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa. Kouluverkkoratkaisun vaihtoehtoja suunnitellaan ja kustannuksia vertaillaan. Kriisikuntamenettely päättyy helmikuussa. Loppuraportissa otetaan kantaa, ovatko Teuvan kunnan suunnittelemat ja toteuttamat säästötoimet riittävät ja uskottavat.

Alkuvuodesta valmistellaan myös toimet ja sopimukset, joilla Teakin ja Suomen Yrittäjäopiston koulutustoiminnat yhdistetään.

Seudullisessa yhteistyössä keskitytään erityisesti alueen elinvoimaan ja viestintään. Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Etelä-Pohjanmaalla tiiviinä, ja osallistumme siihen osaltamme aktiivisesti.