torstaina, kesäkuuta 12, 2008

Hallintojohtaja

Teuvan uusi hallintojohtaja on Markus Ojakoski. Mies on vuonna 1975 syntynyt filosofian maisteri. Kokemusta on kertynyt monesta tehtävästä. Hän on toiminut mm. Maaseudun sivistysliitossa tutkijana ja kulttuuriministeri Tanja Karpelan erityisavustajana. Nykyisin hän tekee töitä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä opetusministeriössä.

torstaina, kesäkuuta 05, 2008

Maailman ympäristöpäivänä

Tänään Fennovoima Oy ilmoitti luopuvansa ydinvoimahankkeestaan naapurissamme Kristiinankaupungissa. Syyksi yhtiö ilmoitti poliittisen vastustuksen ja tekniset ongelmat. Ydinvoima on asia, josta melkein jokaisella on oma mielipide, vaikka aihe kovin tekninen ja monimutkainen onkin. Ydinvoiman vastustus ja kannatus eivät juuri puoluerajoja noudata. Niinpä moni on Fennovoiman päätöksestä ympäristön ja turvallisuuden vuoksi iloinen, kun taas moni suree seudun menettämää kasvusysäystä ja toteutumatta jääviä työpaikkoja.

Energiapolitiikka on muutoinkin ympäristökeskustelun keskiössä. Varmaa on vain se, että ilmastonmuutoksen estämiseksi moni asia tulee muuttumaan. St1 on avaamassa etanolin tuotantolaitosta Närpiössä. Tuulivoimapuistoja suunnitellaan hyvinkin monelle alueella ainakin täällä Länsi-Suomessa. Uusia rakennuksia suunnitellessa energiaratkaisut mietitään tarkkaan, ja usein päädytään esimerkiksi maalämmön hyödyntämiseen. Autoverotus suosii vähäpäästöisiä malleja. Yhdyskuntajätteen hävittämiseen rakennetaan polttolaitoksia.

Kunnilla on keskeinen vastuu ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Kunta voi vaikuttaa päästöihin omilla ratkaisuillaan. Pelkästään energiatehokkuus kunnan omistamissa kiinteistöissä, ja kiinteistöjen lämmitysratkaisut ovat hyvin merkittäviä asioita. Kaavoituksella vaikutetaan toimintojen sijoittumiseen ja sitä kautta liikennemääriin. Julkisen liikenteen suosiminen siellä, missä se on mahdollista, on myös tärkeä valinta. Kunta voi myöskin monilla toimillaan tukea kuntalaisten mahdollisuuksia pienentää omia hiilidioksidipäästöjään.

keskiviikkona, kesäkuuta 04, 2008

Yritysasiamies

Teuvan kunnanhallitus tapasi eilen illalla Teuvan Yrittäjien hallituksen. Tilaisuudessa käytiin Suomen Yrittäjien keväällä toteuttaman Elinkeinopolitiikan mittaristokyselyn tulokset Teuvan osalta. Kyselyssä kunkin kunnan yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäseniltä kysytään, miten he näkevät kunnan ja yrittäjien yhteistyön toimivan. Teuvan kunta menestyi kyselyssä hyvin, pistemäärämme oli Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi paras.

Eilen illalla keskityimme asioihin, joissa olisi eniten parantamisen varaa Teuvan kohdalla. Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi yritysten neuvontapalvelujen turvaaminen omalla paikkakunnalla. Nykyiseen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän tarjontaan ei olla tyytyväisiä. Sovimmekin, että selvitämme kesän ja syksyn aikana yritysten tarpeita tältä osin, ja ryhdymme sen pohjalta toimenpiteisiin. Eräänä vaihtoehtona oli keskustelussa esillä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän, kunnan ja Teak Oy:n yhdessä palkkaama yritysasiamies.

Kehitettävää nähtiin myös mm. kunnan hankintaosaamisessa ja päätösten yritysvaikutusten arvioinnissa. Yrittäjien ja kunnan yhteinen elinkeinopoliittinen toimikunta jatkaa näiden asioiden seurantaa ja kehittämistä syksyllä.

tiistaina, kesäkuuta 03, 2008

Hyviä hakijoita

Hallintojohtajan hakuaika päättyi 29.5. Hakemuksia kertyi 13 kpl. Tulokseen voi olla varsin tyytyväinen. Teuvalla näyttää olevan vetovoimaa. Hakijoilla on kaikilla hyvä koulutus, ja osalla takanaan monipuolista kokemusta erilaisista työtehtävistä. Osa hakijoista on tosin juuri valmistuneita.

Hallintojohtajan viran täyttäminen tuli ajankohtaiseksi, kun kunnankamreeri siirtyi toisiin tehtäviin. Aiemmin oli jo jätetty kunnansihteerin virka täyttämättä edellisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Päätimme nyt puolestaan jättää kamreerin viran täyttämättä ja muutimme kunnansihteerin viran hallintojohtajan viraksi. Uuden viran toimenkuvaan kuuluu normaalisti kunnassa sekä kunnansihteerille että kunnankamreerille kuuluvia työtehtäviä.

Taloushallinnon tehtävät kunnassa vähenevät, kun seutupalvelukeskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Se hoitaa mm. kuntien kirjanpidon ja palkanlaskennan. Talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jää kuitenkin kuntaan.

Talousasioiden lisäksi hallintojohtajan tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallituksen asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja toimii käytännössä kunnanjohtajan työparina. Niinpä häntä työllistävät myös lukuisat seudulliset ja maakunnalliset yhteistyöhankkeet.

Ensi vuoden alusta kunnalla ei enää ole sosiaali- ja terveystointa, vaan tämän toimialan palvelut hoitaa liikelaitoskuntayhtymä. Vaikuttaminen uuden liikelaitoskuntayhtymän syntyyn ja toiminnan järjestämiseen ovat jatkossa hyvin pitkälle kunnanjohtajan ja hallintojohtajan työsarkaa yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnanhallitus päätti kutsua kuusi hallintojohtajan paikkaa hakenutta ehdokasta haastatteluun. Haastattelut järjestetään perjantaina 6.6. ja maanantaina 9.6. Uuden viranhaltijan valinta on aina mielenkiintoinen ja vaikutuksiltaan merkittävä ratkaisu. Koulutuksen ja kokemuksen lisäksi valinnassa painotetaan myös henkilön persoonaa ja asennetta, soveltuvuutta juuri tähän tehtävään.

maanantaina, kesäkuuta 02, 2008

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantaja työllistää vähintään 30 henkilöä, on työnantajan laadittava erillinen työpaikan tasa-arvosuunnitelma tai sisällytettävä työpaikan tasa-arvon edistämistoimenpiteet vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tavoitteena ja tarkoituksena on, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan.

Viime viikolla kunnanhallitus hyväksyi Teuvan kunnan tasa-arvosuunnitelman. Kunta on hyvin naisvaltainen työpaikka. Teuvan kunnan henkilökunnasta 85 % on naisia. Myös miesvaltaisia työpaikkoja kunnasta löytyy, mm. teknisestä toimesta. Suunnitelman mukaan henkilöstövalinnoissa tulee harjoittaa positiivista erityiskohtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tasaveroisista hakijoista tulee valita miesvaltaiselle alalle nainen ja naisvaltaiselle alalle mies. Haasteita on erityisesti koulutoimessa, jossa miesopettajien osuus on viime vuosina kovasti pienentynyt. Miehenmallejakin koulussa kuitenkin kovasti tarvittaisiin.

Vaikka kunta-ala on naisvaltainen, suuri osa ylemmistä esimiehistä on miehiä. Tähänkin suunnitelma kehottaa puuttumaan, kun uusia esimies- ja päällikkövalintoja tehdään.

Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Naisvaltaiset alat ovat kuitenkin selvästi heikommin palkattuja kuin ne alat, joilla työskentelevistä enemmistö on miehiä. Vuosittain tehtävissä palkkaratkaisuissa tätä eroa kurotaan umpeen.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee suunnitelman mukaan panostaa entistä enemmän. Tämä on varmasti eduksi niin miehille kuin naisillekin.

Työilmapiiri on tärkeä työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen ja työn tuloksiin vaikuttava tekijä. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun tulee puuttua välittömästi, kun sitä ilmenee. Tätä silmällä pitäen meille onkin jo aiemmin laadittu toimintaohjeet nimellä "Ollahan ihimisiksi".

Tässä muutamia poimintoja tasa-arvosuunnitelmastamme. Kunnanhallitus valitsi myös pienen työryhmän, joka seuraa ja valvoo suunnitelman toteutumista.