maanantaina, kesäkuuta 02, 2008

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantaja työllistää vähintään 30 henkilöä, on työnantajan laadittava erillinen työpaikan tasa-arvosuunnitelma tai sisällytettävä työpaikan tasa-arvon edistämistoimenpiteet vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tavoitteena ja tarkoituksena on, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan.

Viime viikolla kunnanhallitus hyväksyi Teuvan kunnan tasa-arvosuunnitelman. Kunta on hyvin naisvaltainen työpaikka. Teuvan kunnan henkilökunnasta 85 % on naisia. Myös miesvaltaisia työpaikkoja kunnasta löytyy, mm. teknisestä toimesta. Suunnitelman mukaan henkilöstövalinnoissa tulee harjoittaa positiivista erityiskohtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tasaveroisista hakijoista tulee valita miesvaltaiselle alalle nainen ja naisvaltaiselle alalle mies. Haasteita on erityisesti koulutoimessa, jossa miesopettajien osuus on viime vuosina kovasti pienentynyt. Miehenmallejakin koulussa kuitenkin kovasti tarvittaisiin.

Vaikka kunta-ala on naisvaltainen, suuri osa ylemmistä esimiehistä on miehiä. Tähänkin suunnitelma kehottaa puuttumaan, kun uusia esimies- ja päällikkövalintoja tehdään.

Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Naisvaltaiset alat ovat kuitenkin selvästi heikommin palkattuja kuin ne alat, joilla työskentelevistä enemmistö on miehiä. Vuosittain tehtävissä palkkaratkaisuissa tätä eroa kurotaan umpeen.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee suunnitelman mukaan panostaa entistä enemmän. Tämä on varmasti eduksi niin miehille kuin naisillekin.

Työilmapiiri on tärkeä työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen ja työn tuloksiin vaikuttava tekijä. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun tulee puuttua välittömästi, kun sitä ilmenee. Tätä silmällä pitäen meille onkin jo aiemmin laadittu toimintaohjeet nimellä "Ollahan ihimisiksi".

Tässä muutamia poimintoja tasa-arvosuunnitelmastamme. Kunnanhallitus valitsi myös pienen työryhmän, joka seuraa ja valvoo suunnitelman toteutumista.

Ei kommentteja: