tiistaina, elokuuta 09, 2022

Soten järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

 

Sote-uudistuksen kynnyksellä Etelä-Pohjanmaalla päädyttiin ennakoivasti kokoamaan alueelle ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jota lähdettiin kokoamaan Aksilan (perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö), Rakenneuudistus-hankkeen ja SONet BOTNIAn yhteisellä vetovastuulla keväällä 2021. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi käsiteltäviksi aihekokonaisuuksiksi valittiin sote-uudistuksen keskiössä olevia aiheita:

 

1. Alueellisen tietojohtamisen suunnitelma

2. Sote-tilannekeskus

3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut (sisältää Etelä-Pohjanmaan huumeohjelman)

4. Muistisairaan palveluketju

5. TKIO-integraatio

6. Lasten ja perheiden palvelut: monialaisen lastensuojelun ja lapsiperhepalvelujen tukeminen

 

Järjestämissuunnitelman työstämistä on ohjannut päätyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Tero Järvinen. Ryhmän jäseninä ovat olleet kunkin asiakokonaisuuden ryhmien puheenjohtaja ja lisäksi ryhmään on nimetty sote-toimijoita monipuolisesti edustavia jäseniä Aksilan ohjausryhmästä sekä sosiaalihuollosta. Suunnitelmaa on käsitelty myös Aksilan ohjausryhmässä toistuvasti.

 

Suunnitelma on tehty ajanjaksolle 2022-2025, mutta käytännössä se tulee vaatimaan päivitystä jo vuoden kuluttua senkin vuoksi, että järjestämissuunnitelman suositusten edistäminen on vuosina 2022-2023 keskeisesti osa sote-uudistushankkeita sekä hyvinvointialueen valmistelua ja sen toiminnan käynnistämistä. Sen jälkeen vastuutahot tulee määritellä uudelleen.

 

Kunnilta ja kuntayhtymiltä on pyydetty hyväksymistä tai lausuntoa viimeistään 31.8.2022. Teuvan kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina 15.8. ja valtuusto puolestaan 22.8.

 

Esitän kunnanhallitukselle, että se hyväksyy suunnitelman. Kuitenkin, kuten järjestämissuunnitelmassakin todetaan, tulee sitä päivittää ja järjestämisen vastuualueita tarkentaa heti hyvinvointialueen aloittaessa varsinaisen toimintansa. Päivitystä silmällä pitäen esitämme seuraavia huomioita:

                                          

-       Päivitettävässä järjestämissuunnitelmassa tulee ottaa kantaa ja esittää selkeä suunnitelma, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen yhdenvertaisuus toteutetaan jokaisen peruskunnan alueella;

-       omana kokonaisuutenaan tulee laatia näkemys henkilöstötarpeen ennakoinnista ja henkilöstön saatavuuden turvaamisesta sekä alueellisesti että paikallisesti kussakin peruskunnassa toteutettavan toiminnan osalta. Osaamisen kehittämisen lisäksi henkilöstöpolitiikassa tulee asettaa tavoitteet rekrytointien ja sijaisrekrytointien kehittämiseen, työnantajamarkkinointiin sekä henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen edistämiseen;

-       hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen sekä yhteistyön ja yhteistyöverkostojen johtaminen tulee kirjata myös järjestämissuunnitelmassa. Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen suunniteltaisiin erillisessä suunnitelmassa, tulee järjestämissuunnitelmassa linjata sen johtamisesta ja vastuutahoista, sekä siitä, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan alueellisesti yhdenvertaisesti kaikissa paikallisissa sote-yksiköissä ja niiden toiminnoissa;

-       palveluiden kehittämisten yhteistyörakenteet, kuntasidosryhmien yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet, päätös- ja tietoosallisuuden sekä asiakas- ja asukasosallisuuden tavoitteet ja vastuutahot tulee kirjata järjestämissuunnitelmaan omina osioinaan.

 

maanantaina, elokuuta 08, 2022

Tulevat investoinnit

Teuvan kunnan talous on viime vuosina vedetty tiukalle. Olemme yrittäneet keskittyä olennaiseen. Tuloksiakin on alkanut näkyä, sillä olemme pystyneet tekemään ylijäämäisiä tilinpäätöksiä aiemmin tehtyjen alijäämien kattamiseksi. Avuksi tässä ovat olleet myös sote-kustannusten hillintä ja valtion koronakorvaukset.


Maksamme aiempia investointeja pois velkojen lyhennyksinä. Niinpä uudet investoinnit on painettu mahdollisimman pieniksi. Näin myös jatkossa. Palvelujemme kehittäminen vaatii kuitenkin lähivuosina pari merkittävää peruskorjausta. Kirjasto ja uimahalli. Kirjaston hankesuunnittelu alkaa jo tänä syksynä. Hankesuunnittelussa selvitetään hankkeen koko, korjausten laajuus, aikataulu, alustava kustannusarvio ja toteutusmuoto. Lähtökohtana on tietenkin palvelun kehittämisen tilajärjestelyille osoittamat tarpeet. Kirjaston jälkeen vuorossa on uimahalli, koska sen tekninen käyttöikä alkaa lähetä loppuaan. Molemmissa näissä tulevaisuuden hankkeissa - joita viedään eteenpäin vain, jos kuntatalous sen sallii - haluamme kuulla herkällä korvalla kuntalaisten näkemyksiä suunnittelun eri vaiheissa näiden yhteisten tilojen kehittämisestä