keskiviikkona, helmikuuta 23, 2011

Terve(ys)talo?

Kunnanhallituksen puolikas (äänin 4 - 4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa) päätti keskeyttää Terveystalon rakentamisen urakkatarjousmenettelyn. Tarjousmenettelyä pidettiin osaa mahdollisia tarjoajia syrjivänä, koska tarjoajilta kysyttiin heidän osaamistaan Terve talo -kriteerein toteutettuun rakentamiseen. Myös hyväksyttävien tarjoajien määrää (2) pidettiin liian pienenä. Väitettiin myös toimitun Teuvan kunnan hankintaohjeiden vastaisesti, koska hankintailmoitusta ei ollut julkaistu Teuvan kunnan internet-sivuilla.

Hämmennystä on tuntunut herättävä erityisesti Terve talo -kriteeristö. Ohessa hieman tietoa asian taustoista Kiinteistöliiton nettisivuilta:

"Terve talo - teknologiaohjelma 1998-2002

Kiinteistöliiton koordinoiman Terve talo -teknologiaohjelman tavoitteena oli rakennuksen sisäilman ja terveysominaisuuksien parantaminen. Ohjelmassa kehitettiin tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyvien prosessien ominaisuuksia ja laatua.

Projektin kuvaus

* Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaavat olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville.
* Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto.
* Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi.
* Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät.

Rakennustekniikka, sisäilma ja laatu eli Terve talo -teknologiaohjelma toteutettiin vuosina 1998-2002. Ohjelman vaikutuspiiriin kuuluivat koko kiinteistö- ja rakennusala sekä kiinteästi myös terveydenhuoltosektori. Terve talo -ohjelma rakentui neljästä painopiste-alueesta, joille kullekin on määritelty sisältö ja halutut tulokset:

Terve talo -ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli, että ohjelman vaikutuksesta sisäilmalle asetettavat vaatimukset tiukentuvat. Ohjelma synnyttää muun muassa kokonaan uusia tuotteita ja niitä valmistavaa teollisuutta sekä nykyisiä korvaavia tuotteita tai ominaisuuksiltaan nykyisiä parempia tuotteita. Se aikaansaa myös lisäarvoa kiinteistötalouteen ja niille toiminnoille, joita kiinteistöt palvelevat.

Ohjelman vaikutukset kansantaloudelle alentuneina terveyskuluina ja parempana työn tuottavuutena on arvioitu ainakin kahdeksi miljardiksi markaksi vuodessa."

Niin, markoista tosiaan puhuvat, mutta tarkoittanevat euroja ;-) Teuvan Terveystalon osalta näitä jo siis aika pitkään käytössä olleita kriteereitä haluttiin tässä hankkeessa korostaa, koska uutta taloa ollaan rakentamassa nimenomaan ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi.

maanantaina, helmikuuta 14, 2011

Maaseutuhallinnon järjestäminen

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on annettu 30.3.2010. Laki velvoittaa kunnat kokoamaan maaseutuhallintonsa nykyistä suurempiin yksiköihin. Yhteistoiminta-alueella tulisi olla vähintään 800 tukihakemuksen jättänyttä maatilaa. Päätökset yhteistoiminta-alueista tulee tehdä kuluvan vuoden vappuun mennessä.

Suupohjan neljä kuntaa (Kauhajoki, Karijoki, Isojoki ja Teuva) ovat käyneet keskusteluja yhteisen maataloushallinnon muodostamisesta. Alueella on tällä hetkellä noin 1.100 tilaa. Näissä tehtävissä kuntalaisia palvelee alueella kahdeksan henkilöä. Esillä ovat olleet vaihtoehtoina isäntäkuntamalli, jossa toiminta siirtyisi osaksi Kauhajoen kaupungin organisaatiota tai vaihtoehtoisesti maataloushallinnon liittäminen osaksi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymää. Toiminta uudessa muodossaan alkaisi joko vuoden 2012 tai 2013 alussa.

tiistaina, helmikuuta 08, 2011

Yhteiskoulun remontti

Yhteiskoulun peruskorjaus alkaa tämän vuoden aikana. Hankkeeseen olemme saaneet valtionosuutta 1,6 miljoonaa euroa. Se, että hankkeen toteutusta myöhennettiin vuodella, mahdollistaa sen, että remontin ensimmäinen osa eli nimenomaan Yhteiskoulun osuus, voidaan tehdä katkotta yhteen putkeen. Näin koulutyölle aiheutuvat haitat remontista jäävät pienemmiksi.

Yhteiskoulun sisäilmaongelmat herättävät huolta. Koulun sisäilmaa on tutkittu vuosien varrella useaan otteeseen, mutta mitään hälyyttävää ei mittauksissa ole ilmennyt. Kuluneen talven aikana on tehty uusia mittauksia, joiden tuloksia emme ole vielä saaneet.

Osa oppilaista ja opettajista kuitenkin on saanut sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Asia on siis syytä ottaa vakavasti. Koululle perustetaan sisäilmatyöryhmä, johon tulee viranomaisten, koulun, opettajien ja vanhempien edustus. Työryhmä saa kaiken asiasta kertyvän tiedon käyttöönsä, mm. joulukuussa laaditun sisäilmakyselyn tulokset. On tärkeää, että tässä(kin) asiassa tieto kulkee kaikkiin suuntiin. Tulosten perusteella tehdään tarvittavat ratkaisut mm. korvaavien tilojen käyttöön otosta.

maanantaina, helmikuuta 07, 2011

Terveydenhuoltolaki

Uusi laki terveyden edistämisen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä tulee voimaan vappuna. Laki pyrkii häivyttämään rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Laki ottaa myös huomioon monet uudet palvelujen järjestämistavat, kuten yhteistoiminta-alueet. Laki velvoittaa eri tasoilla eri toimijat yhteisiin suunnitelmiin ja toimintojen yhteensovittamiseen. Kokoustamista ja kahvin juontia on siis luvassa paljon. Potilastietoja voidaan käyttää entistä vapaammin, mikäli asiakas ei sitä erikseen kiellä. Samoin asiakas voi entistä vapaammin valita hoitopaikkansa. Sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Tässä joitakin poimintoja lain tuomista muutoksista.

Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Tämä suunnitelma voi käytännössä suppeimmillaan olla nykytilanteen kuvaus, joka ei muuta voimassa olevia käytäntöjä. Mutta parhaimmillaan se voi olla hyvinkin merkittävä paperi, jossa mietitään uusiksi kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin välinen työnjako sekä palveluketjut.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevat pykälät muodostavat ehkä merkittävimmän haasteen. Lain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksiensä valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Seuraava pykälä velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Selkoa tulee tehdä myös siitä, miten kunnan toimenpitein kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastataan. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä tulee raportoida valtuustolle vuosittain. Sen lisäksi kerran valtuustokaudessa pitää laatia kattava hyvinvointikertomus. Kunnan strategisessa suunnittelussa tulee asettaa paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueensa kunnissa.