perjantaina, toukokuuta 31, 2013

Teuvan suunta

Kuten todettua, Kuntarakennelaki on eduskunnan käsittelyssä. Kunnat joutuvat ensi syksynä ottamaan kantaa kuntaliitosselvityksiin sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneasioihin. Kuntatalous on tiukalla. Niinpä monet eteläpohjalaisetkin kunnat miettivät näitä kysymyksiä valtuustoissaan nyt touko-kesäkuussa.

Teuvan valtuusto kokoontuu 11.6. valtuustoseminaariin Parraan pohtimaan näitä kuntaa suurempia kysymyksiä. Tavoitteena on löytää valtuustolle yhteinen linja. Ja jos se ei ihan yhdessä päivässä onnistuiusikaan, on mahdollista ottaa ratkaiseva askel yhteiseen suuntaan.

Mielestäni valtakunnan politiikka sekaa nyt liikaa paikallisten asioiden hoitoa. Kun pari suurta puoluetta on oppositiossa ja muiden muodostama hallitus yrittää toteuttaa ilman näiden myötävaikutusta hyvin merkittäviä uudistuksia, on ymmärrettävää, että sillä on vaikutuksensa myös kentällä. Toiset puolustavat hallitusohjelmaa, toiset vastustavat hallituksen linjauksia. Toivon, että Teuvan linja - on se sitten mikä tahansa - löytyisi näistä valtakunnallisista jännitteistä vapaana. Tärkeintä on turvata teuvalaisten palvelut ja hyvinvointi tulevina vuosikymmeninä.

tiistaina, toukokuuta 28, 2013

Suupohjan sote

Eilen kokoontuivat Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Maalahden, Närpiön ja Teuvan edustajat Orrelaan keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta järjestämisestä. Keskustelu oli avointa ja hyvähenkistä.

Keskustelua vaikeutti se, että epävarmuutta on vielä siitä, miten asiat tullaan valtakunnallisesti päättämään. Maan hallitus on suuntaviivansa nyt viimeinkin aika selkeästi määritellyt, mutta aika näyttää, miten eduskunta ne laeiksi muotoilee. Epävarmaa on vielä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kanta ns. vastuukuntamalliin.

Kuntien tahto jatkaa elämäänsä itsenäisinä kuntina valmisteilla olevasta kuntarakennelaista huolimatta tuntuu olevan vahva. Jos tämä linja pitää, kummankin seudun - niin rannikon kuin Suupohjankin - lähes ainoa vaihtoehto sosiaali- ja terveyspalvelujensa järjestämiseen 1.1.2017 jälkeen on maakunnallinen sote-alue.

Keskusteluja ja yhteydenpitoa päätettiin kuntaryhmän kesken jatkaa. Seuraava kokoontuminen on Teuvalla elo-syyskuun vaihteessa.

maanantaina, toukokuuta 13, 2013

Porkkana

Uusin valtakunnallinen sote-linjaus ei paljoa uutta tuottanut. Ehkä entiset kriteerit hieman täsmentyivät. Olennaisin asia poliitikoista koostuneen koordinaatioryhmän paperissa on porkkana kuntaliitoksiin. Kun sote-suunnitelmissa alettiin puhua maakuntatason sote-alueista, kentällä kunnissa virisi ajatus, että sittenhän ei kuntaliitoksia tarvitsisi tehdäkään. Nyt kuntaliitoksiin kannustetaan sillä, että vähintään noin 20.000 asukkaan kunta voi järjestää itse perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelunsa. Meidän alueella tämä siis tarkoittaisi sitä, että llky-mallilla ei voitaisi enää jatkaa, mutta jos Suupohjan kunnat Karijoki, Isojoki ja Teuva liittyisivät Kauhajokeen, tämä uusi kunta voisi perus-sotensa järjestää itse. Saapi nähdä, onko tällä porkkanalla vaikutusta päättäjien asenteisiin eri alueilla.

keskiviikkona, toukokuuta 08, 2013

Päätöksenteosta

Päivän TeJuka-lehdessä valtuutetut Jarmo Kiviluoma ja Matti Mäntysaari ihmettelevät liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan teuvalaisjäsenten menettelyä asiassa, jossa johtokunta päätti päivystystoimintojen keskittämisestä Kauhajoelle.

Liikelaitoskuntayhtymän toimintojen kehittämisestä laadittiin viime vuonna konsulttiselvitys. Se sisälsi suuren määrän esityksiä. Valtuustot antoivat niistä lausuntonsa. Päätöksen toteutettavista toimenpiteistä teki yhteistoimintalautakunta kokouksessaan 7.3. Kaikkia valtuustojen esittämiä muutoksia ei päätöksessä huomioitu. Johtokunta noudattaa lautakunnan tekemää päätöstä, ja laittaa sitä pala palalta täytäntöön.

Karttoja ja kriteereitä

Kun kuntarakenneuudistus yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kanssa alkoi, kannoin huolta siitä, kuullaanko kuntia riittävästi, vai runnotaanko hallitusohjelman laadintavaiheessa sovittu malli väkisin läpi. Ajan mittaan on käynyt selväksi, että mitään mallia ei oikeastaan ollut olemassakaan. Sittemmin työryhmiä on istunut, monia karttoja on piirrelty ja kriteereitä määritelty. Kuntien kuulemiskierroksiakin on jo ollut useita. Eri asia on sitten, onko kuntien mielipiteitä aidosti kuunneltu.

Viime kuukaudet touhua on seurattu jo aika vaivautuneen oloisena. Huonompikin ratkaisu on parempi, kuin ei ratkaisua lainkaan. Olemme kuitenkin isojen haasteiden äärellä.

Tänään poliitikoista koostunut koordinaatioryhmä kertoo, miten näissä kahdessa rakenneuudistuksessa edetään. Toivottavasti malli on selkeä ja riittävän radikaali, jotta sen kanssa voidaan tulevaisuus kohdata.

perjantaina, toukokuuta 03, 2013

Yhteispäivystys

TEJuKa-lehden Lukijoolta-palstalla pohdittiin, pitääkö kylillä liikkuva juoru paikkansa. Eli siirtyykö lääkäripäivystys Kauhajoelle?

Paikkansa pitää. Lokakuun alusta päivystystoiminta keskitetään Kauhajoen terveyskeskukseen. Muut terveysasemat ovat auki klo 8 - 16. Kiireettömiä vastaanottoaikoja saa entiseen tapaan. Kiireellisiä lääkärin vastaanottoaikoja varataan henkilöstöresurssien mukaan kaikkiin toimipisteisiin ajanvarauksella. Siis näitä aikoja voi saada arkisin klo 8 - 16 välille - muulloin käydään Kauhajoella. Asiasta päätti liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 22.4.

torstaina, toukokuuta 02, 2013

14 päivää

Yt-neuvottelut päättyivät eilen. Työnantaja esittää kahden viikon lomautusta koko henkilökunnalle. Perusopetuslain mukaisen toiminnan turvaamiseksi erityisopettajilla lomautukset olisivat lyhyempiä, 10 tai 5 päivää. Lomautukset toteutettaisiin 30.5.2014 mennessä. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa olisi tulossa. Palkansaajajärjestöt vastustavat esitystä, eli yksimielisyyttä ei löytynyt. Kunnanhallitus tekee asiassa päätöksen 20.5.

K5 ja llky

Valtuuston enemmistön tahdon mukaisesti Teuva selvittelee vaihtoehtoja sosiaali- ja terveystoimensa järjestämiseen. Olen saamani toimeksiannon mukaisesti kutsunut niin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuin myöskin Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) omistajakuntien edustajia yhteiseen tapaamiseen Teuvalle tämän kuun puolivälissä.

Näiden kahden alueen Paras-lain mukaiset ratkaisut ovat rakentuneet kovin erilailla. Rannikolla palvelujen järjestämisestä vastaa kuntayhtymä, mutta omistajakunnilla on siihen merkittävä vaikutusvalta. Palvelut suurelta osin tuottavat peruskunnat. Yhteisiin palveluihin on lähdetty varovaisesti ja harkiten sen mukaan, kuin on tarkoituksenmukaiseksi nähty ja yhteisymmärrys löytynyt. Mallia rakennetaan pala palalta.

Täällä Sisä-Suupohjassa llky:n alueella on alusta asti pyritty aitoon seudulliseen toimintamalliin. Kaikki palvelut organisoitiin alusta alkaen uusiksi, ja tärkeänä nähtiin yhtenäiset toimintatavat ja seudullinen johtaminen. Tässä mielessä kerralla otettiin isompi pala nieltäväksi. Nyt ollaan siirrytty tietyiltä osin palvelujen keskittämiseen taloudellisista syistä.

On vaikea sanoa, kumpi lähestymistapa on ollut parempi. Ehkä aika sen näyttää. Tiukassa seudullisessa ajattelussa on vahvuutensa ja heikkoutensa. Luulen, että nopea siirtyminen seudulliseen johtamiseen on osasyy kustannusten nopeaan kasvuun. Toisaalta pitkällä juoksulla tämä toimintatapa saattaa johtaa parempiin tuloksiin.