perjantaina, joulukuuta 21, 2018

Otto Syreeni

Teuvan kunnalla on taloudellisista syistä tarve vähentää käytössään olevien kiinteistöjen määrää. Aika moni kohde on ollut jo myynnissä. Tällä hetkellä huutokaupat.comissa on myynnissä ainakin Lehtiharjun sairaala ja Otto Syreenin talo eli entinen kunnantalo.

Erityisesti mietin tuon entisen kunnantalon tulevaisuutta. Talo on komea, niin keskeisellä paikalla kuin olla voi, ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Netissä aikaa jättää tarjouksia on vielä runsaasti jäljellä, ja toivonkin että joku yrittäjä näkee tässä mahdollisuuden.

Vaan jos kiinnostusta ei löydy, tai se ei jalostu euroiksi - pitää miettiä myös muita vaihtoehtoja. Löytäisimmekö paikkakunnalla yhteisymmärryksen talon pelastamiseksi? Voisiko tästä tulla jonkinlainen "Teuvan toimintojen talo"? Kotipesä eri yhdistysten ja toimijoiden käyttöön? Tällaiseen toimintaan talo on korjattavissa kohtuullisin kustannuksin. Kunnan intressissä on päästä eroon käyttökustannuksista. Ehkäpä ne jollain toimintamallilla saataisiin porukalla katettua. Palataan tähän ajatukseen tammikuun 2019 loppupuolella, jos kunnon tarjouksia ei ala talosta tulemaan.

Vaan nyt haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja levollista joulun aikaa! Iloitaan joulun ihmeestä ja ladataan akkuja tulevaa vuotta varten!

torstaina, joulukuuta 20, 2018

Yhdyskuntarakenne talousarviossa

Ennen muinoin kutsuimme näitä palveluja nimellä tekninen toimi. Menot vuonna 2019 ova talousarvion mukaan 4,7 miljoonaa, tulot 2,8 miljoonaa.

Keskeinen ensi vuoden ja lähivuosien tavoite on kunnan kiinteistökannan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi. Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan tai niistä luovutaan. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan joko myymällä, purkamalla tai kylmilleen jättämällä.

Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää kunnalle uusia yhteistyöyrityksiä ja uusia toimijoita. Yritysten tarjontaan ja toimintaan perehdytään mm. yritysvierailujen kautta.

Uimahallin viihtyisyyttä ja kustannustehokkuutta on tarkoitus vuoden aikana parantaa.

Uusiutuvan energian mahdollisuuksia Teuvalla selvitetään. Aurinkopaneeleja hankitaan lisää kunnan kiinteistöihin. Bioenergiaa jalostavan yksikön perustamista selvitetään.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä sekä oikein mitoitettuja palveluja.

Kouluruokailussa tavoitteena on saada erityisesti yläkouluikäisten osallistuminen ruokailuun paranemaan. Yhteistyössä koulun kanssa pyritään kehittämään toimintaa niin, että voimme hakea Kouluruoka-diplomia. Diplomi myönnetään koululle tunnustuksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Se on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Tunnustuksen saaminen kertoo myös hyvästä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Puhtauspalveluissa tavoitteena on siivottavien kohteiden ja sitä myötä henkilöstön toimenkuvien selkeyttäminen ja oikea resurssointi.

Tavoitteena on myös varmistaa ammatillista osaamista kannustamalla henkilöstöä osallistumaan entistä enemmän koulutukseen.

keskiviikkona, joulukuuta 19, 2018

Hyvinvointipalvelut kunnan talousarviossa

Menot 7,5 miljoonaa, tulot 0,6 miljoonaa.

Kuntastrategian painopisteeksi valittu lasten ja nuorten ennalta ehkäiseviin palveluihin panostaminen toteutuu vuodelle 2019 valittujen toimenpiteiden kautta. Talousarviovuonna keskitytään erityisesti harrastusmahdollisuuksien edesauttamiseen, vertaistuen toimijoiden kartoitukseen, tukipalveluiden oikea-aikaisuuden parantamiseen sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon.

Vertaistuen tarvitsijoita kartoitetaan sähköisen kyselyn avulla. Kyselyn perusteella etsitään vertaisryhmätoiminnalle toteuttajia.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa edesautetaaan lisäkoulutuksin ja toteutetaan vuoden mittaan päätöksenteon yhteydessä soveltuvin osin.

Erityisesti perusopetuksen tavoitteena on psykologipalveluiden ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuuden parantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa. Lisäksi nuorisotyötä  jalkautuu oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön, ja samalla rakennetaan linkki koulusta vapaa-ajalle.

Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia myös vertaissovittelukoulutuksen ja vertaissovittelutoiminnan käynnistämisen kautta perusopetuksessa.

Niin perusopetuksessa kuin lukiossakin oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään edelleen. Keskitymme erityisesti yhteisölliseen oppilashuoltoon ja tarjoamme tukea elämänhallinnassa. Myös lukiolla huolehditaan psykologipalveluiden oikea-aikaisesta saatavuudesta ja toimivuudesta.

Lukion myönteistä imagoa vahvistetaan markkinoinnin lisäämisellä ja aktivoimalla nuoria Instagramin ylläpitäjinä.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteina ovat vanhemmuuden tukeminen ja osallisuuden lisääminen, tilaratkaisujen eteenpäin vieminen ja kehittäminen sekä liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen.

Kirjaston tavoitteena on edistää lasten lukemista sekä tehostaa kirjaston markkinointia.

Kansalaisopiston tavoitteena on sellainen kurssitarjonta, joka vastaa ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin huomioiden myös vertaistukitoiminnan toteuttamisen.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa tavoitteena on harrastusmahdollisuuksien edesauttamisen ohella asiakasmäärien ja -kontaktien määrän kasvu.

perjantaina, joulukuuta 14, 2018

Hulevedet

Vuonna 2014 vesihuoltolakiin liitettiin uusi hulevesiä koskeva luku. Lähtökohtana laissa on kielto johtaa hulevesiä viemäriin. Poikkeamismahdollisuuksiakin tästä pääsäännöstä laissa on mainittu.

Teuvalla hulevesiä tulee viemäriin huomattava määrä. Tämä lisää jäteveden pumppaus- ja käsittelykustannuksia sekä haittaa käsittelyprosessia. Jätevesimaksu peritään puhtaan veden käytön mukaan, joten kustannuksetkaan eivät kohdistu aivan oikein.

Koska Teuvalla on kovin tasaista, ja erillisiä hulevesiviemäreitä ei ole, on näiden katoilta ja ränneistä kertyvien vesien johtaminen viemäriin ollut aika yleistä. Edellä mainituista syistä muutosta tähän tilanteeseen kuitenkin nyt haetaan. Nyt alkuvaiheessa kartoitetaan ilmiön laajuutta kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä.

torstaina, joulukuuta 13, 2018

Tuhkarokko


Lainaan tähän Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotetta:

"Ylen 8.12.2018 julkaisemassa uutisessa oli Teuvan kunnan rokotuskattavuutta koskeva virhe. MPR- eli tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko – rokotteen on saanut noin 97 % vuonna 2015 syntyneistä teuvalaisista lapsista. Korkea rokotuskattavuus tarjoaa laumasuojaa, kun riittävän suuri joukko on rokotettu ja vastustuskykyinen jotain tautia vastaan. Näin myös rokottamattomien riski sairastua pienenee. Rokotuskattavuuden on oltava esimerkiksi tuhkarokolta suojautumisessa 95 prosenttia.

THL on julkaissut MPR-rokotteiden kattavuuslukuja eri kunnissa. Julkaistut tiedot kertovat kuinka suuri osuus vuonna 2015 syntyneistä lapsista on saanut ensimmäisen MPR- rokotteen kunnissa. Kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien vuoksi todelliset rokotuskattavuudet voivat olla rokotusrekisterin lukuja korkeampia (THL 5.12.2018)."      


tiistaina, joulukuuta 11, 2018

Uusi päiväkoti

Vuonna 2016 hyväksytyssä Teuvan kunnan palvelustrategiassa linjattiin, että varhaiskasvatuspalvelut on tarkoituksenmukaista koota kirkonkylässä yhteen päiväkotiin. Joulukuussa 2017 hyväksytyssä talouden tasapainotusohjelmassa asia on muodossa Sipilän päiväkodin saneeraus ja laajennus.

Valmistelussa on vertailtu eri vaihtoehtoja. Esitykseen uuden päiväkodin rakentamisesta on päädytty mm. seuraavista syistä:

- Saneeraus ja laajennus maksaa yhtä paljon kuin uudisrakennus.
- Vanhaa saneerattaessa vastaan tulee usein yllätyksiä ja sen myötä kustannusarvion ylityksiä.
- Uutta rakennettaessa tilat voidaan optimoida käytön tarpeisiin.
- Saneerausvaihtoehdossa tarvittaisiin väistötiloja remontin ajaksi.

Päiväkodille on mietittty eri tonttivaihtoehtoja. Hallituksen hyväksymässä hankesuunnitelmassa on päädytty päiväkodin sijoittamiseen entisen Syreenin koulun alueelle. Vanha koulu purettaisiin, samoin toinen liikuntasaleista. Näin saisimme tiivistettyä yhdyskuntarakennettamme. Oma etunsa on myös siitä, että päiväkoti, eskari ja koulut ovat lähellä toisiaan.

Kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2013. Ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2017.  Kunnanvaltuusto saa uuden päivityksen käsittelyynsä 17.12.2018.

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen. Kunnan on laadittava kotouttamisohjelma, joka sisältää suunnitelman kotouttamista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioonottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä  suunniteltaessa ja järjestettäessä.

Suupohjan kotouttamisohjelman tavoitteiksi on määritelty:

- Suupohjan seudulle tuleva maahanmuuttaja ja hänen perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi.
- Ohjelma antaa kokonaiskuvan siitä, mitä Suomeen kotouttaminen tarkoittaa.
- Selvittää Suupohjan alueella asuvien maahanmuuttajien  lukumäärän ja alkuperän.
- Helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä kuvaamalla heidän omaa osuuttaan prosessissa sekä tarjoamalla yhteystiedot käytettäviksi.
- Palveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus sekä prosessien toimivuus ja tehokkuus.

Valtuuston käsittelyn jälkeen kotouttamisohjelma julkaistaan Teuvan kunnan internet-sivuilla.

Teuvan kunta hankkii (edelleen) vuonna 2019 maahanmuuttajien kotouttamispalvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän organisoimasta Kansainvälisyyskeskus INKA:sta.

keskiviikkona, joulukuuta 05, 2018

Osallistuva budjetointi

Teuvan kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 sisältää määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Mitä se on? Lainaan Kuntaliiton opasta aiheesta:

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuva budjetointi on

* demokraattinen prosessi: se on avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden, ryhmien ja organisaatioiden kesken. Osallistuvaan budjetointiin kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden ymmärrettävä esittäminen.

 * keskustelua rahasta ja resursseista, myös niukkuudesta. Se on kompromissien ja ratkaisujen etsimistä yhdessä, todellisten tarpeiden tunnistamista.

 * vaikeiden ongelmien ratkaisemista yhdessä. Se on keskustelua arvovalinnoista.

 * uudenlainen tapa ajatella ja suhtautua yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun. Hallinto ja poliitikot ottavat asukkaat aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään asioista.

* keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua ja avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.

 * keino motivoida asukkaita osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta.

Olemme varanneet ensi vuodelle tähän tarkoitukseen 10.000 euroa. Mikäli valtuusto määrärahan hyväksyy kunnanhallitus määrittää alkuvuodesta pelisäännöt ja käytön rajaehdot. Tarkoitus ei ole käyttää rahaa turhuuteen, vaan kuntastrategian mukaisiin kehittämiskohteisiin. Kuntalaisilta tullaan pyytämään ehdotuksia määrärahan käytöstä eri hankkeille.  Ehdotusten pohjalta kutsumme kuntalaiset äänestämään lopulliset käyttökohteet.

Budjetista poimittua

Kunnanhallitus hyväksyi budjettiesityksen yksimielisesti. Valtuusto sanoo sanansa 17.12.

Budjetissa on pyritty satsaamaan strategian kärkihankkeisiin. Tässä muutamia nostoja:

Lapsivaikutusten arviointia aletaan käytännössä toteuttaa. Yritysvaikutusten arviointiin päivitetään oma menettelytapansa. Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan, ja tarvittaessa osoitetaan korvaavia säästötoimenpiteitä. Toiminnassa korostetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Suurin investointi on uuden päiväkodin rakentaminen kuntakeskukseen. 95-vuotias Kulttuuritalo Orrela maalataan ja sen peltikattoa korjataan. Kunnan markkinointisuunnitelma päivitetään. Panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Harrastusmahdollisuuksia edesautetaan, vertaistuen tarvitsijoita kartoitetaan ja tukipalveluiden oikea-aikaisuutta parannetaan.

tiistaina, joulukuuta 04, 2018

Isokyrö

Isokyrö haluaa siirtyä Pohjanmaan maakunnasta osaksi Etelä-Pohjanmaata. Asia on noussut erityisen akuutiksi alueuudistuksen myötä. Reformiministerityöryhmä on hyväksynyt asian jo vuonna 2016. Asia on pitkittynyt alueuudistuksen pitkittymisen myötä. Isollakyröllä on jo ennestään paljon yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kanssa, kuuluhan kunta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, ja sillä on yhteistoiminta-alue Seinäjoen kaupungin kanssa perusterveydenhuollossa.

Valtiovarainministeriö pyytää alueen kunnilta lausuntoa asiasta. Teuvan kunnanhallitus toivottaa Isonkyrön tervetulleeksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

maanantaina, joulukuuta 03, 2018

Liukkauden estoa

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki marraskuun kokouksessa aloitteen liukuesteiden jakamisesta ilmaiseksi vanhusväestölle. Esitystä perustellaan mm. sillä, että jo yhden lonkkamurtuman hoitokulut ensimmäisenä vuonna ovat 20.000 euroa.

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä oli syyskuussa ollut samalla asialla. Työryhmä oli päättänyt tarjota liukuesteitä kaikille yli 75-vuotiaille.

Nämä kaksi asiaa kohtaavat illan kunnanhallituksessa. Esitän, että tarjoamme liukuesteitä aloitteen mukaisesti 65 vuotta täyttäneille, kotona asuville kuntalaisille sekä sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville.

Yritetään pysyä pystyssä!