keskiviikkona, joulukuuta 19, 2018

Hyvinvointipalvelut kunnan talousarviossa

Menot 7,5 miljoonaa, tulot 0,6 miljoonaa.

Kuntastrategian painopisteeksi valittu lasten ja nuorten ennalta ehkäiseviin palveluihin panostaminen toteutuu vuodelle 2019 valittujen toimenpiteiden kautta. Talousarviovuonna keskitytään erityisesti harrastusmahdollisuuksien edesauttamiseen, vertaistuen toimijoiden kartoitukseen, tukipalveluiden oikea-aikaisuuden parantamiseen sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon.

Vertaistuen tarvitsijoita kartoitetaan sähköisen kyselyn avulla. Kyselyn perusteella etsitään vertaisryhmätoiminnalle toteuttajia.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa edesautetaaan lisäkoulutuksin ja toteutetaan vuoden mittaan päätöksenteon yhteydessä soveltuvin osin.

Erityisesti perusopetuksen tavoitteena on psykologipalveluiden ja yleensä perheneuvolan palveluiden saatavuuden parantaminen siten, että lapset ja nuoret saavat asiantuntevan tuen riittävän ajoissa. Lisäksi nuorisotyötä  jalkautuu oppilaiden pariin arkipäivän koulutyöhön, ja samalla rakennetaan linkki koulusta vapaa-ajalle.

Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia myös vertaissovittelukoulutuksen ja vertaissovittelutoiminnan käynnistämisen kautta perusopetuksessa.

Niin perusopetuksessa kuin lukiossakin oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään edelleen. Keskitymme erityisesti yhteisölliseen oppilashuoltoon ja tarjoamme tukea elämänhallinnassa. Myös lukiolla huolehditaan psykologipalveluiden oikea-aikaisesta saatavuudesta ja toimivuudesta.

Lukion myönteistä imagoa vahvistetaan markkinoinnin lisäämisellä ja aktivoimalla nuoria Instagramin ylläpitäjinä.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteina ovat vanhemmuuden tukeminen ja osallisuuden lisääminen, tilaratkaisujen eteenpäin vieminen ja kehittäminen sekä liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen.

Kirjaston tavoitteena on edistää lasten lukemista sekä tehostaa kirjaston markkinointia.

Kansalaisopiston tavoitteena on sellainen kurssitarjonta, joka vastaa ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin huomioiden myös vertaistukitoiminnan toteuttamisen.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa tavoitteena on harrastusmahdollisuuksien edesauttamisen ohella asiakasmäärien ja -kontaktien määrän kasvu.

Ei kommentteja: