maanantaina, syyskuuta 24, 2007

Kunta-alalle palkkasopimus

Tämän syksyn työ- ja virkaehtosopimuskierros on kuntapuolella ollut varsin erikoinen. Poliitikkojen löyhät lupaukset ennen eduskuntavaaleja synnyttivät suuret odotukset työmarkkinajärjestöissä. Lisää liksaa oltiin valmiit antamaan erityisesti hoitoalalla toimiville.

Viime viikolla päättyneissä neuvotteluissa työnantajia edustava Kunnallinen työmarkkinalaitos hyväksyi ratkaisun, joka nostaa 31.1.2010 mennessä palkkoja yhteensä noin 11 %. Työnantajan käsityksen mukaan hoitoalalle tämä merkitsee 284 - 439 euron korotusta kuukausipalkkaan.

Kunta-alan työvoimakustannukset ovat yhteensä noin 17 mrd euroa. Uudet sopimukset kasvattavat kuntien ja kuntayhtymien menoja lähes 2 mrd eurolla. Valtion panostus asiaan valtionosuuksina on lopulta vain 0,15 mrd euroa.

Kuntapuolella on kiistatta palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Suuret kertakorotukset horjuttavat kuitenkin kuntataloutta. Varsinkin, jos kansantalouden kasvu samaan aikaan taittuu. Ratkaisu saattaakin merkittävästi edistää kuntaliitoksia.

Hoitoalan järjestöt ovat kuitenkin ratkaisuun enempi tai vähempi tyytymättömiä. Tyytymättömyys on sitä vasten ymmärrettävää, että saadut korotukset koskevat koko lailla kaikkia palkansaajia kuntasektorilla. Samapalkkaisuuserä, jolla piti epäoikeudenmukaiseksi koettuja palkkakuoppia tasata, jäi lopulta kovin pieneksi.

perjantaina, syyskuuta 21, 2007

Harvinaiset harjakaiset

Tänään Teuvan kunnassa vietetään harvinaista työn juhlaa. Horontien varteen rakennettava M-Partnersin halli on noussut kesän aikana rivakasti. Tämä rakennusalaltaan 2.312 neliömetrin teollisuushalli on ensimmäinen Teuvan kunnan rakennuttama uudisrakennus moneen vuoteen.

Tuotantotilaa halliin tulee 1.800 neliömetriä, toimistotilaa 257 neliömetriä ja varastotilaa 255 neliömetriä. Tuotantotilan sisäkorkeus on 7,10 metriä. Hallin kustannusarvio on 1.600.000 euroa. Pääurakoitsija on Oy Konte Ab Kauhajoen aluetoimisto.

torstaina, syyskuuta 20, 2007

Tuhannen riemua

Onnea Lauri, Johanna, Simo, Antero, Lenni ja taustajoukot! Melkoinen saavutus - yhdessä päivässä lähes platinamyynti uudelle Tuhannen riemua -levylle! Kiitos ja hatunnosto siitä, että kotiseutu oli uuden levyn julkistuksessa näyttävästi mukana fanitapaamisineen. Toivottelen Elonkerjuun alkavalle kiertueelle parasta menestystä!

keskiviikkona, syyskuuta 19, 2007

Valmiussuunnittelua

Kunnanhallituksen esityslistoja seuraava on kuluvan syksyn aikana voinut panna merkille, että käsittelyssä on ollut eri hallinnonalojen valmiussuunnitelmia. Laki velvoittaa kuntaa suunnittelemaan toimintansa siten, että kuntalaisten peruspalveluista voidaan huolehtia myös poikkeusoloissa.

Poikkeusoloja voi olla monenlaisia. Tilanne jossa yhteiskunnan rakenteet ja palvelut eivät toimi suunnitellulla tavalla voi olla vaikkapa rajun syysmyrskyn aiheuttama tulva ja pitkät sähkönjakelun katkokset. Pitempiaikaisia poikkeuksellisia tilanteita voivat aiheuttaa vaikkapa vakava taloudellinen kriisi, hallitsematon maahanmuutto, sodanuhka ja äärimmäisenä vaihtoehtona sotatila. Kaikissa näissä tilanteissa täytyy kunnan pystyä toimimaan kuntalaistensa parhaaksi yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Suunnitelmia on uusittu juuri tänä syksynä kahdesta syystä. Ensinnäkin suunnitelmat ovat jo sen verran vanhoja, että niiden päivittäminen on tarpeen. Toinen syy on se, että 7. - 8.11.2007 järjestetään kolme Pohjanmaan maakuntaa kattava valmiusharjoitus, jossa viranomaisten valmiuksia ja yhteistoimintaa testataan. Tässä harjoituksessa Teuvan kuntakin on mukana. Harjoitus ei tule juuri näkymään katukuvassa, sillä harjoitus keskittyy suunnitelmien toimivuuteen, johtamiseen ja viestiyhteyksiin.

perjantaina, syyskuuta 14, 2007

Muutoksen markkinat

Vuotuiset Kuntamarkkinat Helsingissä Kuntatalolla keskittyivät tänä vuonna paljolti Paras-hankkeen kautta toteutettavaan muutokseen kuntien toiminnassa. Yleisellä tasolla kuntien valtioneuvostolle elokuussa antamia vastauksia luonnehdittiin myönteisesti. Kuntaliitoksia on vireillä ennätysmäärä, ja monenlaista yhteistyötä on eri puolilla Suomea kuntien kesken suunnitteilla.

Elokuun loppu ei ollut Paras-hankkeen päätepiste vaan enemmänkin väliraportoinnin aika. Työ kunnissa jatkuu, ja tätä työtä tullaan seuraamaan ja arvioimaan hyvin monipuolisesti. Varsinaisen arviointitutkimuksen hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista tekee Lapin yliopisto. Eri ministeriöt yhteistyössä Kuntaliiton kanssa seuraavat myöskin koko ajan, miten hankkeen tavoitteet toteutuvat.

Tähän mennessä hankkeessa on eniten ollut esillä se, mitkä kunnat yhtyvät tai tekevät yhteistyötä. Jatkossa korostuu se, miten palvelurakenteita muutetaan, mitä tehdään jatkossa toisin, miten palvelutarpeisiin vastataan.

tiistaina, syyskuuta 11, 2007

Äystölle tontteja

Kunnanhallitus käsitteli eilen Äystön asuntoalueen osayleiskaavan tarkistusta ja laajennusta. Kuntahan taannoin hankki Piikkiläntien länsipuolelta noin viiden hehtaarin maa-alueen omistukseensa. Nyt tekeillä olevalla kaavamuutoksella Äystön kylään tulee lisää yhteensä 12 tonttia. Näistä kymmenen on tuolla kunnan ostamalla maa-alueella ja kaksi yksityisellä maalla. Tonteilla tuntuu olevan kysyntää. Vaikka kaavan teko on vielä kesken, on jo kolme tonttia myyty ja lisäksi kahteen tonttiin tehty varaus!

Hallitus teki kaavaehdotukseen Äystön kyläyhdistyksen esittämät muutokset. Tarkennettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 20.9. - 19.10.2007.

maanantaina, syyskuuta 10, 2007

Yritysvaikutusten arviointi

Teuvan kunnan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että kunnan toimielinten päätöksissä otetaan huomioon yritysvaikutukset mahdollisimman laajasti, ja päätöksenteossa vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen myös aina arvioidaan.

Systemaattinen yritysvaikutusten arviointi kunnissa on erittäin harvinaista. Valmiita malleja siihen ei ole olemassa. Mallia yritysvaikutusten arvioimiseksi Teuvan kunnassa on kehitelty johtavien viranhaltijoiden kahdessa työpajamuotoisessa seminaarissa touko-kesäkuulla. Asiantuntija-apua mallin valmisteluun on saatu Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yrittäjyysohjelman projektitutkija Anmari Viljamaalta.

Yritysvaikutusten arvioinnille kunnassa voidaan asettaa seuraavanlaisia tavoitteita:

Minimoidaan kielteisiä yritysvaikutuksia.
Maksimoidaan myönteisten vaikutusten hyödyt.
Syntyy myös yritysten kannalta johdonmukaista, pitkäjänteistä, läpinäkyvää päätöksentekoa.

Toteutetuissa työpajoissa lähdettiin liikkeelle yritysvaikutusten tunnistamisesta. Todettiin, että yritysvaikutusten olemassaolo tulee kunnan organisaatiossa tunnistaa läpäisyperiaatteella. Keskeisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulisi tunnistaa mahdolliset yritysvaikutukset sekä hahmottaa, onko mahdollinen yritysvaikutus merkittävä vai vähäinen, kenen siitä tulisi tietää, ja miten vaikutus huomioidaan päätöksenteossa. Sisäisen tiedonkulun saumattomuus on tässä tärkeää. Elinkeinotoimi on asiantuntijaroolissa yritysvaikutuksia arvioitaessa.

Lopputuloksena saatiin aikaiseksi yksinkertainen malli, jolla ainakin tärkeimmät yritysvaikutukset pystyttäisiin tunnistamaan. Kun asiasta keskusteltiin yrittäjien kanssa elinkeinopoliittisessa toimikunnassa, todettiin että tärkeintä ei ole mallin hienous, vaan se että yritysvaikutuksiin suhtaudutaan vakavasti, ja opetellaan niitä tunnistamaan ja ottamaan huomioon.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa tämäniltaisessa kokouksessaan. Jos malli hyväksytään, alamme sitä soveltaa kaikessa päätöksenteossa. Se tulee kuitenkin olemaan vaiheittaista oppimista, jossa kokemusten ja erehdysten kautta systeemiä kehitellään.

torstaina, syyskuuta 06, 2007

Maahanmuuttostrategia

Suupohjan kunnanjohtajat ovat yhdessä esittäneet, että seutukuntaan laadittaisiin yhtenäinen maahanmuuttostrategia. Etelä-Pohjanmaalla asuu ulkomaalaisia suhteellisesti muita maakuntia vähemmän. Tällä hetkellä monien yritysten kasvun esteenä on pula osaavasta työvoimasta. Tässä tilanteessa yritykset ovatkin lähteneet hakemaan työvoimaa ulkomailta. Suupohjan työllisyysstrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2012 mennessä seudulla työskentelisi 250 ulkomaalaistaustaista osaajaa ensisijaisesti maataloudessa, huonekaluteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja rakennusalalla.

Maahanmuuton vaikutuksia kuntiin on syytä tarkastella monesta näkökulmasta. Kaikkien maahanmuuttajien vastaanotto edellyttää kuntien järjestämiä palveluita. Kotoutumisessa tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota vastuun jakoon valtion, kuntien, yksityisen sektorin ja maahanmuuttajien itsensä kesken.

Maahanmuuttostrategiatyölle on asetettu seuraavanlaisia tavoitteita:

- Suupohjasta muodostuu monikulttuurinen yhteisö
- maahanmuuttaja integroituu paikallisyhteisöönsä mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti
- Suupohjaan tuleva maahanmuuttaja ja hänen perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi
- suupohjalaiset eivät koe uhkaavaksi maahanmuuttajien läsnäoloa
- maahanmuuttajat löytävät helposti tarvitsemansa palvelut
- Suupohjan yksityiset ja julkiset organisaatiot/palvelut ovat valmiina, kun maahanmuuttajia saapuu
- suupohjalaisilla yrityksillä on käytössään osaavaa työvoimaa
- paikallisyhteisö voi oppia jotain maahanmuuttajilta
- maahanmuuttajien kautta suupohjalaisille yrityksille avautuu uusia markkinoita maailmalle.

Teuvan kunnanhallitus on valinnut edustajakseen maahanmuuttostrategiaa laativaan koordinointiryhmään valtuuston puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotion. Sen alaisuudessa toimiviin teemaryhmiin puolestaan tulivat valituiksi: tiedottamisen teemaryhmään toimistosihteeri Marjo Nevala, koulutus- ja kulttuuriteemaryhmään sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, sosiaali- ja terveysteemaryhmään sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä ja asumisen teemaryhmään rakennustarkastaja Erkki Rantakoski.

keskiviikkona, syyskuuta 05, 2007

Elinkeinopoliittinen toimikunta

Elinkeinopoliittinen toimikunta aloitti eilen illalla työnsä. Kyseessä on kunnan ja yrittäjien yhteistyötä kehittävä ryhmä. Puheenjohtajana toimii yrittäjäjärjestön varapuheenjohtaja Juha Tammisto. Toisena edustajana yrittäjäjärjestöstä on sen puheenjohtaja Arto Heinola. Maataloustuottajia edustaa Antti Kentta. Kunnan edustajat ovat Esko Lehtimäki, Ari Ollikkala, Tuula Salo, Ulla Jaronen ja minä. Elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemi toimii porukan sihteerinä.

Toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

- elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta
- aloitteiden tekeminen elinkeinoelämän kehittämiseksi
- yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen
- aktiivinen keskustelu elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla

Eilen käsiteltiin mm. yrittäjien aloitetta kiertoliittymän rakentamiseksi kantatien 67 ja Mikkiläntien risteykseen, investointitukiehtojen tarkistamista, kunnan ja yrittäjien yhteistyön kehittämistä sekä yritysvaikutusten arviointia kunnan päätöksenteossa.

tiistaina, syyskuuta 04, 2007

Johtoryhmä

Valmistaudun tässä huomiseen johtoryhmän kokoukseen. Kotoisasti siitä kunnantalolla käytetään lyhennettä jory. Mutta minkälainen herrakerho oikeastaan on kyseessä?

Ihan käytännön arkisia asioita siellä viikoittain työstetään. Kokoonnumme kunnantalon yläkerrassa joka keskiviikko klo 9.15, jollei ihan jotain erityisen tärkeää muuta menoa ole. Paikalla on minun lisäkseni kunkin päävastuualueemme vetäjä: Salomäen Markku sosiaali- ja terveyspuolelta, Nevanperän Erkki sivistystoimesta, Salosen Markku tekniseltä puolelta ja Saarisen Seppo tästä hallintotoimesta.

Huomisella työlistalla on mm. tällaisia valmistelussa olevia asioita: Erkki Nevanperä kertoo meille koulukeskuksen perusparannushankkeen suunnittelun etenemisestä. Siellähän odottaa miljoonaremontti tekijäänsä. Valtionosuuslistalle sitä yritetään saada jonnekin vuoden 2012 tienoille. Kamreeri tuo tuoreet kuulumiset kuntien taloustilanteen kehittymisestä. Niiden pohjalle alamme rakentaa ensi vuoden budjettia. Henkilöstösihteeri kertoo meille esityksensä siitä, miten virkaehtosopimuksessa määritetyt harkinnanvaraiset palkankorotukset tänä syksynä toteutetaan. Näiden lisäksi pohdimme vähän kuntamarkkinointiasioita ja osastojen välistä henkilöstön käyttöä. Lyhyesti siinä myös todetaan, mitä erityistä kunnassa viikon aikana tapahtuu.

Tämä viikoittain kokoontuva joukko on minulle tärkeä. Sen kautta hoituu keskeisimpien asioiden valmistelu päätöksentekoon. Sen avulla yhdenmukaistamme toimintatapoja ja varmistamme, että toimimme samojen päämäärien hyväksi. Kunnassa on melkoinen etu siitä, että johtoryhmässä on erilaisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavia ihmisiä: lääkäri, insinööri, opettaja, kamreeri.

maanantaina, syyskuuta 03, 2007

Liikelaitos muotoutuu

Kuntien tuli antaa Paras-hankkeen mukaiset vastauksensa valtioneuvostolle viime kuun loppuun mennessä. Päätöksiä tehtiin aivan viimeisinä päivinä ja paikoin täpärin äänestystuloksin. Oman alueemme kannalta oli merkittävää, että Kristiinankaupunki ja Kaskinen päättivät lähteä yhteistyöhön Närpiön, Korsnäsin ja Maalahden kanssa.

Suupohjaan perustettavan liikelaitoskuntayhtymän osalta tämä merkitsee sitä, että väestöpohja jää reilut 9.000 asukasta suunniteltua pienemmäksi. Mahdollisuudet erikoistumiseen ja erikoislääkäripohjaisiin palveluihin tältä osin jonkin verran heikentyvät. Toisaalta nyt muodostettava neljän kunnan liikelaitos voi toimia käytännössä täysin yksikielisellä alueella.

Liikelaitoksella tavoitellaan epäbyrokraattista, joustavaa, taloudellisesti tehokasta, yritysmäistä toimintaa. Palvelut tuotteistetaan, kunnat määrittävät itse palvelutasonsa ja maksavat tilauksensa mukaisesti. Toiminnassa panostetaan terveyden edistämiseen, avopalveluihin ja oikeaan hoidon porrastukseen.

Tavoitteet liikelaitokselle ovat hyvät. Mukana olevat kunnat ovat tehneet yhteistyötä pitkään, joten mukana olevat toimijat tuntevat toisensa hyvin. Käytännön toiminnan suunnittelu on vasta edessä, mutta valtuustojen tekemät päätökset antavat vankan pohjan yhteistyön rakentamiselle.