perjantaina, syyskuuta 30, 2022

Kameravalvontaa

Aika pitkään viime maanantainen kunnanhallitus keskusteli keskusta-alueen valvontakameroiden hankinnasta. Yksityisyyden suoja mietitytti. Asiasta myös äänestettiin. Osa hallituksen jäsenistä olisi halunnut hankkeesta vielä lisätietoja.


Kunnan talousarviossa on kuluvalle vuodelle 30.000 euron varaus. Rahalla arvioidaan saatavan 3 - 4 kameraa valvomaan keskustan katualueita. Järjestelmä luovutetaan poliisin käyttöön. Näitä vastaavia hankkeita on toteutettu jo monessa maakunnan kunnassa. Oikeastaan olemme asiassa vähän jälkijoukoissa.


Kameroilla toivotaan olevan ennen kaikkea ennalta ehkäisevää vaikutusta. Teuvalla harvemmin tuossa kylänraitilla on rettelöitä, mutta häiritsevään ja vaaralliseenkin liikennekäyttäytymiseen hankinnalla toivottavasti voidaan puuttua.

keskiviikkona, syyskuuta 28, 2022

Epanet

Epanet tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa.  Epanet-verkoston  päätavoite  on  nostaa  osaamisen  tasoa  Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Epanet-verkostolla on aikaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja sitä kautta parannettu yritysten kilpailukykyä ja lisätty alueen väestön hyvinvointia.  

Panostuksia tarvitaan, koska Etelä-Pohjanmaalla on merkittäviä haasteita tutkimus-, tuotekehitys-  ja  innovaatioinvestoinneissa.  Etelä-Pohjanmaan  liiton  tilannekuvan  mukaan  TKI-investoinnit Etelä-Pohjanmaalla ovat Suomen alhaisimmat. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaa on ollut 10 vuotta peräkkäin niiden kolmen maakunnan joukossa, joissa työn tuottavuus on maan heikoin. 

Epanet-verkostossa  on  yli  20  monirahoitteista  tutkimusprofessuuria.  Professorien  tehtävänä  on tehdä  aluetta  hyödyttävää  tutkimus-  ja  TKI-  toimintaa  sekä  koota  tutkimus-  ja  hankerahoitusta,  jolla mahdollistetaan  professorin johtaman tutkimusryhmän  toiminta.  Epanet-verkosto toteuttaa tutkimusta Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Verkoston yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius  -Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.  

Epanet-professuuriverkostolla  saadaan  merkittävä  vipuvoima  TKI-toimintaan  Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2021 Epanet-professuuriverkosto toi noin 4.5 miljoonan euron TKI-rahoituksen Etelä-Pohjanmaalle. Tästä 1.7 miljoonaa oli professuurien rahoitus, jonka Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-distys kokosi. Professorit puolestaan hankkivat noin 2.6 miljoonaa euroa kansallista ja kansainvälistä TKI-rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaalla. 

Epanet-verkoston koordinoinnista ja tukitehtävistä vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Ilman koordinointia ja tukitehtävien hoitamista, Epanet-professuuriverkosto ei toimi eikä kehity.  

Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat rahoittavat tätä koordinaatiotyötä. Teuvan kunnanhallitus päätti maanantai-iltana, että Teuvan kunta on mukana rahoituksessa myös vuonna 2023. Teuvan osuus on 6 887 euroa.

Varaudutaan talveen

Nykyinen maailman myllerrys on osoittanut energiapolitiikkamme haavoittuvuuden. Energian hinta on noussut voimakkaasti lisäten kustannuspainetta kaikilla aloilla. Sähkön riittävyydestä talvikuukausien käyttöhuippuina on epävarmuutta.


Teuvan kunnan sähkösopimuksessa hinta on määritelty kiinteäksi vuoden 2023 loppuun asti. Hinta on edullinen. Pääsääntöisesti kunnan kiinteistöt ovat kaukolämmön piirissä. Kaukolämmön hinta Teuvalla on ollut pitkään varsin vakaa, eikä välittömiä korotuspaineita ole nytkään näkyvissä. Kunnalla on vielä muutama öljylämmitteinen rakennus, mutta niiden osuus energiakustannuksistamme ei ole merkittävä.


Teuvan kunta laatii syksyn aikana energiansäästösuunnitelman. Pyrimme löytämään niin nopeita säästökohteita kuin myöskin pitkävaikutteisia ratkaisuja. Yksi keskeinen keino on tärkeimmillä kiinteistöillä tehtävät energiakatselmukset. Varaudumme myöskin talvikauden mahdollisiin sähkökatkoihin. Yhdessä Carunan kanssa pyrimme varmistamaan toiminnan häiriöttömän jatkumisen kriittisimmissä palveluissa myös sähkökatkojen aikana.

maanantaina, syyskuuta 26, 2022

9,86 %

Kun soten "suuri siirto" kunnilta hyvinvointialueille tapahtuu vuodenvaihteessa, se vaikuttaa merkittävästi kuntien tuloihin ja menoihin Kuntasektorilta siirtyy kustannuksia yhteensä 21,1 miljardia euroa. Niinpä myös tuloja pienennetään. Kuntien saamaa yhteisöveroa leikataan 0,8 miljardilla. Valtionosuuksia pienennetään 7,3 miljardilla. Kunnallisverosta leikataan loput, eli 13,2 miljardia. Tämä viimeksi mainittu toteutetaan siten, että kaikkien kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä tämän vuotisesta veroprosentista. Teuvan ensi vuoden kunnallisveroporosentti on siis 9,86.


Kuntalaisen maksaman kunnallisveron määrä siis pienenee ensi vuonna huomattavasti. Mutta vastaavasti sama raha kerätään valtionverotuksessa. Eli veroaste ei kaikesta huolimatta valitettavasti pienene.


Kunta ei siis vapaasti voi päättää ensi vuoden veroprosenttiaan, vaan vuosi sitten tehty veroratkaisu vuodelle 2022 määrittää ensi vuoden veroprosentin. Käytettävissä olevan tiedon mukaan valtuuston on kuitenkin erikseen tehtävä päätös ensi vuoden veroprosentista. Mutta valtuustolla on päätöstä tehdessään vain yksi vaihtoehto: 9,86. Syksyllä 2023 valtuusto sitten voi taas vapaasti määrätä veroprosentista vuodelle 2024. Päätös tehdään kymmenesosaprosentin tarkkuudella.

perjantaina, syyskuuta 23, 2022

Job Well Done

 Varmin merkki taantuman tulosta on se, kun kunnat ja muut julkiset toimijat heräävät yritysten työvoimapulaan. Sen verran suhdannesykliä jäljessä yleensä kuljetaan. Niin nytkin. Toisaalta taantumasta huolimatta näyttäisi siltä, että puutetta osaajista on jatkossakin.


Alavuden Kehitys Oy esittää mm. Suupohjan kunnille hanketta tähän tarpeeseen vastaamiseksi. Alavuden seutu ja Suupohja tekevät jo tiivistä yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilussa. Kaksivuotisen Job Well Done -hankkeen tavoitteena on luoda ja ylläpitää ajantasainen kuva hankealueen yritysten työvoimatarpeista sekä luoda monitahoisen toimijaverkoston yhdistävä ketterä prosessi rekrytointiin ja kotoutumiseen. Hankkeessa edistetään toisen asteen oppilaitosten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin. Käytännössä yhteistyötä tehdään mm. työssäoppimis- ja harjoittelupaikoissa sekä opinnäytetöissä. Alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista asuin- ja työympäristönä viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti.


Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan rekrytointitoimenpiteitä niin kotomaan kamaralla kuin erikseen valittavissa kohdemaissa. Hankealueella on hyvä ja monipuolinen yrityskanta, joten monenlaista työtä on tarjolla ja kuntien yhteistyönä pystytään toimimaan yksittäistä kuntatoimijaa näyttävämmin ja tehokkaammin. Tärkeällä sijalla hankkeessa on myös yhteisen kotoutusmallin kehittäminen. 


Kunnanhallitus ottaa kantaa asiaan kantaa 26.9.

torstaina, syyskuuta 15, 2022

Kyläneuvosto

 Viime maanantain kokouksessaan kunnanhallitus päätti perustaa kyläneuvoston.  Sen tarkoituksena on toimia yhteistyötoimielimenä ja keskustelufoormina niin kylien kesken kuin myös kylien ja kunnan välillä.

Kyläneuvosto voi mm.

a.  tuoda esille kylien tarpeita ja ideoita 

b.  antaa  näkemyksensä  kunnan  päätöksentekoon,  asioissa,  jotka  liittyvät kylien toimintaan tai kyläläisten arkeen 

c.  tehdä aloitteita tai esityksiä kyliä koskevissa asioissa 

d.  edistää yhteistyöllä kylien elinkelpoisuutta,  näkyvyyttä ja luoda palveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä 

e.  edesauttaa kylien yhteisistä asioista tiedottamista 

f. järjestää  tilaisuuksia,  koulutuksia  ja  muita  tapahtumia  näiden  edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi 

g.  toimia muilla näihin vertautuvilla tavoilla tavoitteidensa edistämiseksi.

Kyläneuvosto tekee esityksen kunnanhallitukselle kylien osallistuvan budjetoinnin  määrärahan  käytöstä,  jos  kunnanvaltuusto  on  talousarvioon määrärahan kyseiselle toimintavuodelle varannut ja jos määrärahan käyttämisestä on tehty kunnanhallituksessa päätös. 

Kyläneuvostossa on edustaja jokaisesta kylästä sekä kunnanhallituksesta ja valiokunnista.keskiviikkona, syyskuuta 14, 2022

Pumptrack

Teuvan kunnan nettisivuilla on avoin ideapankki, johon kuntalaiset voivat jättää   ideoita   kunnan   kehittämiseksi.   Hyvinvointivaliokunta   on   käsitellyt 12.10.2021    ideapankkiin   saapunutta   ehdotusta   pumptrack-radan rakentamiseksi Teuvan   kunnan   keskusta-alueelle.   Hyvinvointivaliokunta lähetti kokouksessa asian osallisuuden toimialalle jatkovalmistelua varten.

Vastaavista   hankkeista   tehdyn   kartoituksen   mukaan   kustannukset hankkeissa vaihtelevat   120 000   ja   260 000   euron   välillä,   kun   taas suurempien  hankkeiden  kustannukset ovat   olleet   jopa  yli   400 000  euroa.  Pumptrack-ratojen   rakentaminen   on  tällä   hetkellä   hyvin   suosittua,   sillä monessa kunnassa   on   vireillä   laajamittaisia   kuntalaisaloitteita   näiden toteuttamiseksi. Olemassa   olevien   ratojen   käyttäjämäärät   ovat   myös huomattavan suuria.

Toimiala  on  kartoittanut   eri   vaihtoehtoja  sijainnille  ja  toteuttamistavalle. Aktiivisesti   skeittaavia  ja  scoottaavia  nuoria  on  kuultu  nuorisotila  Klubin toiminnan ohessa. Nuorten toiveissa on ollut pumptrack-rata, jonka alueen sisällä on skeittaamista varten oma tasainen alue ramppeineen, reileineen ja  muine  välineineen.   Nykyisellä  skepalla  on  tähän  soveltuvia  välineitä(mm. Rhino Ramps), jotka voitaisiin siirtää uudelle alueelle. 

Ensisijaiseksi toteuttamispaikaksi on keskustelujen tuloksena muovautunut Teuvan   Nuorisoseuran   omistuksessa  oleva  maa-alue,  joka  sijoittuu  Nuorisoseuran talon ja  Teuvanjoen  väliselle  alueelle.

Toimiala   on   käynyt   alustavia   keskusteluja   Leader   Suupohjan Kehittämisyhdistyksen    kanssa,   joissa   todettiin,   että   pumptrack-rakentamiseen   voisi   olla   mahdollista   saada   investointitukea   uudella  toimintakaudella.

Kumnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 12.9.  ja päätti rakentamisen sisällyttämisestä investointiohjelmaan. Toteutusvuosi voisi olla 2023 tai 2024.


maanantaina, syyskuuta 12, 2022

Ympäristörikkomus

Tammikuussa 2020 kävi ilmi, että Teuvan kunnan Mannilanmäen varastolla oli poltettu jätteitä jätelain vastaisesti. Kun asia tuli esiin, ryhdyimme sitä pikaisesti selvittämään. Haastattelin yhdessä talonrakennusmestarin kanssa kaikki ne kunnan palveluksessa olevat henkilöt, joilla voisi olla osuutta asiaan. Kukaan ei myöntänyt polttoon syyllistyneensä tai tietävänsä, kuka polttoa oli harjoittanut. Kaikki haastatellut myös kertoivat tietävänsä, että tällainen jätteiden poltto on kielletty. Paikka siistittiin, jätteiden jätteet toimitettiin jäteasemalle.


Poliisi aloitti asiassa rikostutkinnan. Sen seurauksena kunta on saanut syytteen ympäristörikkomuksesta. Syytteen mukaan poltto on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, roskaantumista ja vaaraa terveydelle. Jätteiden polttamisen suorittaneita henkilöitä ei myöskään esitutkinnassa ole pystytty yksilöimään.


Syytteen mukaan jätteitä polttaneet työntekijät sekä heidän valvontavastuussa ollut esimiehensä ovat olleet palvelussuhteessa kuntaan ja toimineet Teuvan kunnan puolesta tai hyväksi. Syytteessä oletetaan, että näin kunta on välttynyt jätemaksujen maksamiselta. Näin ollen rikkomus on syntynyt syytteen mukaan Teuvan kunnan toiminnassa.


Asian käsittely on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 26.10.  Syyte pitää sisällään esitutkinnan pohjalta tehtyjä monia oletuksia. Niiden kantavuus ratkaistaan oikeuden istunnossa.


Tulee tuomio tai ei, pidän tapahtunutta roskien polttoa valitettavana ja vahingollisena. Kunnan tulee toimia ympäristöasioissa vastuullisena ja esimerkillisenä toimijana. Tulemme tähän joka tapauksessa kiinnittämään jatkossa enenevää huomiota ja arvioimaan kriittisesti toimintatapojamme.

torstaina, syyskuuta 08, 2022

Malttia ja harkintaa budjetin tekoon

On taas talousarvion valmistelun aika. Teuvan kunnan talous on viime vuodet ollut ylijäämäinen, joten lähtökohta tulevan vuoden suunnittelulle on hyvä. Mutta maailma myllertää. Ukrainan sota, energiakriisi ja niistä seuraava epävarmuus lisäävät vaikeuskerrointa. Edessä voi olla mahdollisesti pitkäkin taantuma, joka voi muuttaa suunnitteluoletuksia olennaisesti.


Ensi vuoden alussa toteutuu suuri siirtymä, kun sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Tämän seurauksena Teuvan kunnan budjetti pienenee reilulla 20 miljoonalla eurolla. Kuntien veroprosentteja pienennetään 12,64 prosenttiyksiköllä tämän vuoden tasosta. Teuvan ensi vuoden veroprosentti on siis 9,86. Valtionverotuksessa puolestaan prosentit nousevat. Kuntien saamat valtionosuudet myöskin pienenevät.


Kunnat ja hyvinvointialue käyvät kissanhännänvetoa siitä, mitkä tehtävät aidosti siirtyvät hyvinvointialueille, ja mitkä tehtävät jäävät kunnille. Tämänhän piti olla lain mukaan selvää, mutta rajapinnassa on monia toimintoja, joissa katseet kääntyvätkin kuntiin. Toimitilojen vuokrataso on vielä sopimatta.


Palkat nousevat solmitun työ- ja virkaehtosopimuksen johdosta. Nousu on vuonna 2023  3,1 %  tämän vuoden tasosta. Kuntien maksama eläkemenoperustainen eläkevakuutusmaksu jää historiaan ja tilalle tulee kuntien ja hyvinvointialueiden maksama tasausmaksu. Tästä maksusta kuntien osuus on arviolta 55 %. Kunkin kunnan osuus määräytyy suhteessa sen verorahoitukseen (verotulot + valtionosuudet).


Energian hintojen nousu tuntuu kaikissa toiminnoissa. Samoin tulevan kehityksen epävarmuus. Teuvalla kaukolämmön hinta ei ole noussut pitkään aikaan, eikä välittömiä korotustarpeita nytkään ole. Sähkön hinnan osalta kunnan sähkösopimus on pääosin kiinteähintainen ja hinta kohtuullinen. Öljylämmityksestä muutamalla kiinteistöllä pyritään eroon. Aurinkosähköjärjestelmiä hankitaan lisää. Kunta laatii myöskin energiansäästösuunnitelman ja varautuu mahdollisiin sähkökatkoksiin.


Tätä kirjoitettaessa odotellaan Euroopan keskuspankin koronnostopäätöstä. Joka tapauksessa korot ovat nousussa. Kunnan lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korko on sidottu pitkiin viitekorkoihin. Uuden lainan välitöntä tarvetta ei ole. Vanhoja lainoja maksetaan suunnitelman mukaisesti pois. Näin ollen koron nousun välittömät vaikutukset kunnan rahoituskustannuksiin ovat vähäiset. Pitemmällä aikavälillä kustannuksia kyllä syntyy.


Kaiken kaikkiaan budjettia valmistellaan varsin pyörteisessä tilanteessa. Monet keskeiset elementit ovat vaikeasti ennakoitavassa liikkeessä. On siis huolellisen suunnittelun ja tarkan harkinnan paikka.