keskiviikkona, kesäkuuta 29, 2011

Verotulojen tasaus

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus siitä, että kiinteistöverotuotot irrotetaan kuntien välisestä verotulojen tasausjärjestelmästä. Viattomalta kuulostava uudistus murentaa osaltaan verotulotasauksen merkitystä. Suurimpia voittajia ovat isot kaupungit, joiden kiinteistöverotuotot ovat merkittäviä. Voittajia ovat myös kunnat, joilla on alueellaan isoja voimalaitoksia, sekä kunnat, joissa on paljon loma-asutusta. Menettäjiä ovat maaseutumaiset kunnat. Teuvan osalta menetys on noin 300.000 euron luokkaa vuositasolla.

tiistaina, kesäkuuta 28, 2011

Sähköisiä lomakkeita

Teuvan kunta on ottanut käyttöön tukun aitoja sähköisiä lomakkeita. Ne voidaan täyttää netissä, tulostaa sieltä tyhjinä tai täytettyinä sekä myöskin lähettää kuntaan sähköisesti. Erityisesti sivistystoimi on kunnostautunut näiden lomakkeiden käyttöön otossa. Muilla toimialoilla on parannettavaa.

Lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta hakusanalla "lomakkeet".

maanantaina, kesäkuuta 27, 2011

Mikko Savola vierailulla

Tänään kansanedustaja Mikko Savola ja hänen eduskunta-avustajansa Jukka Saarimäki poikkesivat tutustumassa Teuvan ajankohtaisiin asioihin. Uuden hallitusohjelman kuntaremontti luonnollisesti keskustelutti meitä. Maaseudun asema ei tuossa hankkeessa näytä hyvältä.

Kerroimme Mikolle ja Jukalle nmm. seutuyhteistyön tilasta ja isoista investointihankkeistamme. Suupohjan radan peruskorjaus oli luonnollisesti myös esillä. Samoin jäteveden siirtoviemärin mahdollinen rakentaminen Teuvalta Kaskisiin. Pidämme tärkeänä, että alemman tason tieverkon ylläpitoon ja kunnostamiseen varataan riittävästi määrärahoja. Yhteispalvelupisteiden kehittämiseen valtion sektoriviranomaisten tulisi sitoutua kunnolla.

Pätkätöitä

Viime valtuustossa käytiin keskustelua määräaikaisten palvelussuhteiden määrästä ja tarpeellisuudesta. Viime vuoden lopussa Teuvan kunnalla oli palkkalistoillaan 194 vakinaista ja 98 määräaikaista työntekijää ja viranhaltijaa. Määräaikaisten määrä on suuri, mutta valtaosa tästä selittyy kahdella tekijällä. Ensinnäkin luvussa ovat mukana kansalaisopiston tuntiopettajat, jotka useimmiten tekevät tätä työtään toisen työn ohessa. Lisäksi koulutoimessa on varauduttu aiemmin päätetyn kouluverkkoratkaisun toteuttamiseen. Koulukeskuksen remontin valmistuessa ja osan kyläkouluista lopettaessa toimintansa opettajien virkojen tarve vähenee.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa oli vastaavana ajankohtana 607 vakinaista ja 238 määräaikaista henkilöä. Suhteellisesti ottaen siellä määräaikaisten määrä on selkeästi pienempi kuin meillä. Kuntayhtymällä on kuitenkin paljon toimintayksiköitä, joiden välillä vakinaista henkilökuntaa voidaan tarvittaessa kierrättää, eli määräaikaisten käyttöä voidaan hyvällä suunnittelulla vähentää.

Totuus lienee se, että kuntasektorilla tartumme liian helposti määräaikaiseen ratkaisuun. Hyvällä suunnittelulla ja henkilökunnan joustavalla käytöllä voisimme tarjota enemmän hyviä, vakituisia työsuhteita. Se on myös työnantajan etu, koska hyvästä ja työhönsä sitoutuvasta henkilökunnasta käydään yhä kovempaa kilpailua.

keskiviikkona, kesäkuuta 22, 2011

Takaperoisia innovaatioita?

Jyrki Kettunen kirjoittaa Laurea AMK:n CoFiNews -lehdessä uudesta globalisaation näkökulmasta, jota kuvataan termillä "reserved innovation", joka on suomennettu sanoilla "takaperoinen innovaatio". Ajattelun lähtökohta on Intiassa, mutta nyt sen ovat ottaneet strategiaansa monet kansainväliset yritykset. Kehitetään tuotteita ja palveluita, joita myös vähätuloiset pystyvät hankkimaan. Kettunen kirjoittaa, että hieman yllättäen tämä tavoite johtaa kilpailukykyisiin ratkaisuihin myös siellä, missä varallisuus ei ole välitön pullonkaula.

Tunnetuin esimerkki tästä ajattelusta on Tata, tuhannen dollarin hintainen henkilöauto. Sen perusidea oli korvata mopo, jonka kyydissä Intiassa on usein suurikin perhe tavaroineen. Auton osat on standardoitu mahdollisimman halvoiksi, helpoiksi valmistaa ja koota.

Ajattelumallin toinen ulottuvuus on mahdollisimman pitkä käyttöikä. Tuotteen on toimittava sukupolven yli ja oltava helposti korjattavissa. Esim. SKF myy laakereittensa käyttöaikaa, ja tavat tuoda käyttöoikeus omistamisen sijaan saadaan varmaan toimimaan myös kuluttajatuotteissa.

Hmm. Siis tehtäisiinkö vaihteeksi jotakin yksinkertaista, halpaa ja kestävää?

tiistaina, kesäkuuta 21, 2011

Toukokuun työllisyys

Viime kuun lopussa Teuvalla oli 174 työtöntä työnhakijaa. Melkoinen määrä siis edelleen. Työttömyysprosentti oli 6,8. Työttömistä oli naisia 64 ja miehiä 110. Nuoria, alle 25-vuotiaita oli vailla työpaikkaa 19 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömistä oli 77. Yli vuoden oli ollut työttömänä 34 henkilöä. Vuodessa työttömyys oli pienentynyt 62 henkilöllä. Kuukaudessa työttömyys oli alentunut 21 henkilöllä. Avoimia työpaikkoja oli toukokuun lopussa 17.

Hallitusohjelma

Huomenna nimitettävän hallituksen ohjelma sisältää montakin mielenkiintoista merkintää. Yksi mielenkiintoisimmista on kuntapolitiikasta lausuttu:

"Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen."

Kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit määritellään tämän vuoden aikana. Eduskunta säätää rakennelain, joka korvaa nykyisen puitelain. On siis tulossa jonkinlainen Paras 2 -hanke. "Hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta."

Puolueiden johtajat ovat kuin yhdestä suusta vakuuttaneet, että kuntien pakkoliitoksiin ei mennä. Hallitusohjelman sanamuodot antavat aiheen ounastella, että varsin tiukkaa ohjausta on kuitenkin luvassa.

maanantaina, kesäkuuta 20, 2011

Nevanperästä selvityshenkilö

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt teettää selvityksen, jonka tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia malleja toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Etelä-Pohjanmaalla. Projektin selvityshenkilöksi on nimetty Teuvan sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä.

Selvitys koskee sitä, miten ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus jatkossa maakunnassa järjestetään. Erkki on aiemmin ollut mm. laatimassa Suupohjan omaa mallia toisen asteen koulutuksen järjestämisestä.

perjantaina, kesäkuuta 17, 2011

Palveluasuminen

Olin taannoin Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) seminaarissa, jossa käsiteltiin palveluasumista. Päivän tärkein viesti tuntui olevan se, että laitosvaltaisen palvelurakenteen purkaminen pitää tässä maassa viedä loppuun. Kaikilla on oikeus normaaliin arkeen ja omaan kotiin, myös pitkäaikaissairailla, vammaisilla ja vanhuksilla. Laitosten tilalle tarvitaan palveluasumista. Huonona ratkaisuna pidettiin sitä, että laitosrakennuksia muutetaan palveluasunnoiksi, koska lopputulos harvemmin on kodinomainen. Näinhän se varmaan on, mutta käytännön realiteetit monin paikoin kuitenkin pakottavat hyödyntämään jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

Hoivabisnes on vahvassa kasvussa. Palveluja yksityistetään melkoista vauhtia. Yksityisissä palveluissa keskimääräinen yrityskoko kasvaa voimakkaasti. Eli entistä suuremman osan palveluista tarjoavat suuret ketjut. Kuntien olisi järkevä toimia siten, että syntyy myös paikallista tarjontaa ja aitoa kilpailua.

Palveluasumisen kilpailuttamiseen liittyy sinänsä monenlaisia ongelmia. Asukkaita ei voida kuskata aina uuteen paikkaan sen mukaan, mikä yritys kulloinkin kilpailun voittaa. Ja toisaalta kilpailussa on melkoinen etusija yrityksellä, jolla jo on toimintaa paikkakunnalla ja omat tilat käytössään.

Ratkaisuksi tähän problematiikkaan tarjottiin sitä, että asuminen ja palvelut erotetaan toisistaan. Kunta voi rakennuttaa itse palvelutalon tai hankkia siihen erikoistuneelta yritykseltä tilat käyttöönsä. Tiloissa annettavat palvelut kunta voi sitten aika ajoin kilpailuttaa hoiva-alan yritysten kesken.

Toinen mahdollisuus on se, että kunta ei kilpailutakaan yrityksiä, vaan ottaa käyttöön palvelusetelin. Asiakas saa rahan arvoisen palvelusetelinsä, ja valitsee itse palvelujen tarjoajan. Tämä tietysti edellyttää toimiakseen, että tarjontaa ja vaihtoehtoja on olemassa.

torstaina, kesäkuuta 16, 2011

Eriarvoistavat palvelut

Valtiontalouden tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja Aki Kangasharju kirjoittaa OP-Pohjola -ryhmän Chydenius -lehdessä, että yleensä eriarvoisuutta halutaan Suomessa pienentää kaventamalla tuloeroja, vaikka julkisten palvelujen vaikutus eriarvoisuuteen on hänen mukaansa paljon suurempi.

Hän jatkaa, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on tutkitusti OECD-maiden epätasa-arvoisimpia. Köyhimpiä kirpaisevat korkeat asiakasmaksut.Työvoiman ulkopuoliset kärsivät työterveyshuollon ulkopuolella heikosta palvelujen saatavuudesta. Sydänleikkauksia tehdään suhteellisesti eniten rikkaimmalle viidennekselle kansasta, vaikka sairastavuus on suurinta köyhimmässä viidenneksessä.

Ihmisryhmien väliset terveyserot ovat kasvussa. Vähän koulutettujen miesten terveys ja odotettavissa oleva elinikä ovat jäämässä hälyttävästi muista ryhmistä jälkeen. Tämän ryhmän tarve työmarkkinoilla on vähentynyt, eikä koulutusjärjestelmä ole pystynyt tarjoamaan heille mielekkäitä vaihtoehtoja. Nämä miehet syrjäytyvät työmarkkinoilta, mikä tuo mukanaan muita ongelmia.

Ihmiset saavat palveluja sen mukaan, missä kunnassa sattuvat asumaan. Varakas kunta selviää, mutta vähävarainen ei pysty toteuttamaan läheskään kaikkia lainsäätäjän määräämiä tehtäviä.

Mielenkiintoinen näkökulma näköalapaikalla olevalta mieheltä. Tasa-arvoisten palvelujen tarjoaminen on kuntakentän suuri haaste lähivuosina. Samoin hyvinvointierojen tasoittaminen. Valtionosuusleikkausten kurimuksessa siitä tulee entistä vaikeampaa.

keskiviikkona, kesäkuuta 15, 2011

Terveet lapset ja sairaat aikuiset?

Maanantainen valtuusto kävi monta hyvää keskustelua. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai kiitosta, mutta myöskin sen esiin tuomat näkökohdat herättivät huolta. Minä toin omassa puheenvuorossani esille mm. huolta siitä, saavatko lapset ja nuoret riittävästi psykiatrisia palveluja. Raportin sivuilta näet käy ilmi seuraava epäsuhta: Vuonna 2008 tuhatta 0 - 12 vuotiasta kohden Teuvalla oli lastenpsykiatrian avohoitokäyntejä 50. Valtakunnallinen vastaava luku oli 180. 13 - 17 -vuotiaiden kohdalla Teuvan luku oli 220 ja valtakunnallinen puolestaan 570. Sen sijaan aikuisten kohdalla tilanne oli aivan päinvastainen. Teuvalla käyntejä oli 660 kpl tuhatta ikäluokan asukasta kohden, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 270. Luvut ovat noin-lukuja, koska ne on poimittu pylväsdiagrammeista. Ovatko siis lapset hyvin terveitä ja aikuiset sairaita, vai onko lapsillemme tarjolla liian vähän heidän tarvitsemiaan palveluja? Tätä asiaa tulee jatkossa vielä tutkia.

torstaina, kesäkuuta 09, 2011

Ensihoito

Vappuna voimaan tulleessa Terveydenhuoltolaissa ensihoidon järjestäminen on annettu sairaanhoitopiirien tehtäväksi. Palvelu kattaa kiireellisen sairaankuljetuksen sekä siihen kiinteästi liittyvät tehtävät. Sairaanhoitopiirillä on siis järjestämisvastuu kiireellisestä sairaankuljetuksesta koko alueellaan. Se voi tuottaa palvelun itse, ostaa sen toiselta sairaanhoitopiiriltä tai pelastuslaitokselta tai yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä. Uusi käytäntö tulee voimaan vuoden 2013 alussa.

Aiemmin vastuu palvelun järjestämisestä on ollut terveyskeskuksilla. Hyvin suuren osan sairaankuljetuksesta ovat Suomessa hoitaneet yksityiset yritykset, joiden kanssa terveyskeskuksilla on ollut sopimus.

Valmistelun tässä vaiheessa näyttää siltä, että tulossa on iso muutos. Useat sairaanhoitopiirit valmistelevat kiireellisen sairaankuljetuksen siirtoa omaksi toiminnakseen. Yrittäjien sopimukset siis päättyisivät. Sairaita kuljetettaisiin sairaanhoitopiirin ambulansseilla, ja ensihoidon henkilökunta olisi palvelussuhteessa sairaanhoitopiiriin.

Näyttäisi siltä, että palvelutaso säilyisi ja paikoin paranisi. Ensihoito pystyttäisiin kytkemään tiiviimmin osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Ensihoitoa olisi tässä mallissa sairaanhoitopiirin hyvä kehittää osana omia ydintoimintojaan. Toisaalta näyttäisi myös siltä, että kustannukset nousisivat merkittävästi, kun kaikista ajoista ja varallaoloista maksettaisiin korvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Nythän yrittäjät ajavat itse suuren osan kalleimmista tunneista. Mielenkiintoista on myös se, että kun nykyisin yleensä pohditaan palvelujen yksityistämistä, tässä näköjään edetään aivan päinvastaiseen suuntaan.

Radan kunnostuksen kannattavuudesta selvitys

Liikennevirasto vastasi nopeasti Teuvan kunnanhallituksen esitykseen, jolla kiirehdittiin Suupohjan radan perusparannusta. Liikennevirasto aikoo kuluvana vuonna selvittää rataosuuden päällysrakenteen uusimisen yhteiskunnallisen kannattavuuden muuttuneessa kuljetustilanteessa.

keskiviikkona, kesäkuuta 01, 2011

Norinrivi

Asunto Oy Norinrivi on viime vuodet ollut hiljainen talo. Vuokralaisia ei oikein ole löytynyt, ja asuntojen kuntokin on rapistunut. Asunnosta 3 on omistanut Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ja loput 2 Teuvan kunta.

Teuvan kunta ostaa asuntoyhtiön koko osakekannan. Talon asunnot kunnostetaan, ja talon energiatehokkuutta parannetaan. Jos valtuusto asian hyväksyy, asunto-osakeyhtiö saa tähän tarkoitukseen kunnalta 10 vuoden lainan. Kun asunnot ovat ehommassa kunnossa, kunta ja kyläyhteisö yhdessä markkinoivat asuntoja uusille asukkaile.