maanantaina, joulukuuta 21, 2020

Valoa kohti

 Talvipäivän seisaus. Jouluviikko. Kuljemme valoa kohti.


 Tahtoisin päästä, paimenten mukaan

Unohtaa kiireen ja melun rasittavan.

Aamu kun koitti, tiesikö kukaan,
Tuo ensi joulu
Sai muuttaa historian
Joulu on taas, riemuitkaa nyt
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt
Tulkoon toivo kansoille maan,
Pääsköön vangit vankiloistaan
Uskon siemen nouskoon pintaan,
Olkoon rauha loppumaton
Ikuisen joulun, jos tahdot löytää,
Sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan.
Et löydä kultaa, et juhlapöytää,
Löydät vain seimen ja tallin koruttoman.

Turvallista, iloista, lapsenmielistä joulua ja hyvää uutta vuotta 2021!

perjantaina, joulukuuta 18, 2020

Läsnälääkäri

 Uusi sana tämäkin. Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta hyväksyi myös seuraavan kannanoton:


"Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien läsnälääkäripalveluiden saatavuus turvataan ja toteutetaan jatkossakin lähellä asiakkaita. Digitaalisten palvelujen tulee perustua asiakkaan valintaan ja rajautua sen tyyppisiin sairaustapauksiin, joissa etäpalvelu luontevasti korvaa lähipalvelun. Läsnälääkäripalveluiden kokonaisvaltaista korvaamista pääosin puhelinpalvelulla, mitä talousarvioneuvotteluissa kunnille ehdotettiin, ei voi hyväksyä. TA 2021 valmistelussa ehdotuksena ollut toimintamalli heikentäisi saatujen selvitysten mukaan oleellisesti lääkäripalveluja ja niiden saatavuutta Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien alueella, eikä tuottaisi merkittäviä kustannussäästöjä toiminnassa. 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen on tärkeää ja toivottavaa, mutta kehittämisen tulee palvella asiakkaan etua ja parantaa palvelun saatavuutta, eikä heikentää sitä. Digitaalisten lääkäripalvelujen kehittämisestä tulee laatia suunnitelma, jonka johtokunta hyväksyy. Suunnitelman valmisteluun on otettava seudun kuntien edustus tiiviisti mukaan. 

Isojoella, Karijoella ja Teuvalla on paljon vanhusväestöä, jonka erityispiirteet tulee huomioida palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tulee varmistaa ja huomioida neuvolalääkäripalveluiden saatavuus lähipalveluna. Kyseisten kuntien lääkärin läsnävastaanottojen osalta tulee palata vähintään korona-aikaa edeltäneeseen tarjontaan mahdollisimman nopeasti koronavirustilanteen helpottaessa. Hoitajien ja lääkärien työnjakoa ja yhteistyötä tulee edelleen kehittää siten, että lääkärin kokonaisvaltainen näkemys potilaan tilanteesta toteutuu."

keskiviikkona, joulukuuta 16, 2020

Reiluun kampanjointiin

Joitakin vuosia sitten puhuttiin siitä, miten kaikki puolueet ovat muuttuneet niin samanlaisiksi, että niiden ohjelmia on vaikea erottaa toisistaan. Sittemmin politiikka on palannut politiikkaan. Yhteiskunnat ovat maailmalla polarisoituneet. Vastakkainasettelu yhteiskunnallisessa keskustelussa on lisääntynyt. Pienellä viiveellä näin on käynyt Suomessakin. En osoittele minkään poliittisen ryhmän suuntaan, näen että kehitys on ollut prosessi, jossa on ollut monia vaikuttimia. Näyttää siltä, että tämä vastakkainasettelu on siirtymässä myös paikallistasolle.


Teuvalla keskustelu on ollut asiallista ja rakentavaa. Toivon vilkasta ja reipasta kampanjointia kuntavaaleihin. Näin äänestäjät tietävät tehdä valintansa selkeistä vaihtoehdoista. Mikä sitten on keskeistä keskustelun pitämisessä reiluna ja terveenä? Varmaankin huomion pitäminen omassa viestissä. Halu ymmärtää toisia ja toinen toisemme kunnioittaminen, vaikka olisimmekin asioista eri mieltä.

perjantaina, joulukuuta 04, 2020

Osallisuusohjelma

Teuvan kunnan taloussuunnitelmaan on nostettu keskeiseksi teemaksi osallisuus. Tähän liittyen on jo toteutettu osallistuvan budjetoinnin kokeilu kahtena vuonna. Myös muita osallisuuden muotoja on kokeiltu. Toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi on päätetty laatia osallisuusohjelma. Tämä vastaa osaltaan myös valtuutettu Anu Salmelan jättämään valtuustoaloitteeseen ” Lapsivaikutuksen arvioinnin käyttöönotto sekä kuntalaisraadin perustaminen” ottamalla kantaa eri osallisuuden muotoihin kunnassa. Osallisuusohjelman laatimisen suuntaviivoihin ovat vaikuttaneet hyvinvointi- ja yhdyskuntarakennevaliokunnat pelaamalla osallisuuspeliä. Lisäksi luonnosta on käsitelty sekä hyvinvointivaliokunnassa että yhdyskuntarakennevaliokunnassa. 

Osallisuusohjelma on ollut lausuttavana nuorisovaltuustossa ja vanhus- ja vammaisneuvostossa. Kuntalaisia on kuultu ohjelman sisällöstä hyvinvointivaliokunnan kuntalaisraadissa sekä sähköisen kyselyn avulla.

Osallistaminen merkitsee kuntalaisten kuulemista palveluiden käyttäjinä. Sitä kautta he voivat vaikuttaa haluamiensa palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Toisaalta se on myös yhteistyötä jokaisen kuntalaisen, sidosryhmän ja kunnan henkilöstön välillä. Osallisuus antaa myös kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Osallisuus voidaan myös tulkita kahdella eri tavalla, se voi tarkoittaa ”kuulumisen, mukanaolon tunnetta” tai ”omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista ja vastuun kantamista”. Toisaalta se on myös verkostoituvaa yhteistyötä jokaisen kuntalaisen, sidosryhmän ja kunnan henkilöstön välillä.

Osallisuusohjelmassa pohditaan osallisuutta keinona rakentaa yhteisöllistä Teuvaa sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta, sekä esitellään käytännön tapoja osallistamiseen.

Osallisuuden toteuttaminen Teuvalla merkitsee mm. seuraavia:

 • Vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta 

• Ääneen sanomista ja asioiden näkyväksi tekemistä 

• Ratkaisukeskeistä toimintaa 

• Toimimista yli toimialarajojen 

• Ymmärryksen kasvattamista 

• Todellisiin tarpeisiin vastaamista 

• Yhdessä tekemistä ja yhteen hiileen puhaltamista 

• Positiivista asennetta ja aktiivista pöhinää 

• Muutoksen aikaansaamista 

• Kunnan asukkaiden toimien aktivointia 

• Kuntalaisten kuulemista ja heille vastaamista 

• Kaikkien ottamista mukaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja toimintaan 

• Mahdollisuuksien antamista tehdä itse ja yhdessä 

• Asioiden perusteellista valmistelua 

• Sähköisten ratkaisujen hyväksikäyttämistä (Teuva sovellus)

torstaina, joulukuuta 03, 2020

Tuulivoimasta

 Kunnat haluavat, että niiden alueelle investoidaan. Investoinnit luovat kaivattua taloudellista aktiviteettia. Tuulivoimaloiden osalta on merkittävä lisä kunnan tuloihin.


Toisaalta tuulivoimalat ovat teollista energian tuotantoa ja niillä on ympäristövaikutuksensa. Kuntalaisten mielipiteet tuulivoiman suhteen jakautuvat voimakkaasti. Terveysvaikutukset huolettavat. Samoin vaikutukset ympäristöön, maisemaan ja kiinteistöjen arvoihin.


Teuvan kunta suhtautuu myönteisesti tuulivoimarakentamiseen. Haluamme olla kuitenkin vaikuttamassa siihen, minne sitä rakennetaan. Tärkeitä tarkasteltavia näkökulmia ovat


  • luonnonolosuhteet
  • etäisyys asutuksesta
  • vaikutus kulttuurimaisemaan.


Pidämme perusteltuna, että tuulivoima-alueet suunnitellaan yleiskaavaprosessissa, jossa kuntalaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet turvataan. Yleensä myös ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen. Pidämme haitallisena yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittelua ympäri kuntaa. Mieluummin keskitetään alueille, joissa asutus on etäällä ja vaikutukset ympäristöön jäävät vähäisemmiksi.


Emme ole tehneet mitään päätöstä metri-tai kilometrimääristä, joka voimalalla tulee olla asutukseen. Emme pidä sellaisen päätöksen tekemistä laillisena. Kunta voi vaikuttaa maankäyttöön niillä keinoilla, jotka sille lainsäädännössä on osoitettu. Näistä tärkeimmät ovat kaavoitusmenettely ja suunnittelutarveratkaisu. Pidämme oikeana, että etäisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti siten, että haitat minimoidaan. Esimerkiksi äänen etenemiseen luonnossa vaikuttaa moni tekijä: maaston muodot, puusto, tornin korkeus, tietysti voimalan tuottama melun määrä, mutta myös koko ajan vaihtuvat asiat kuten sää ja tuulen suunta ja voimakkuus. Siksi onkin tärkeää, että selvitykset kaikista vaikutuksista tehdään erityisellä huolella ja luotettavasti.keskiviikkona, joulukuuta 02, 2020

Monipaikkaisuus

Tämä on muotitermi. Mutta termin takana on täyttä asiaa.  Monipaikkaisuus koostuu eri paikoissa tapahtuvasta asumisesta, työstä, liikkumisesta, palvelujen käyttämisestä, harrastuksista ja omistamisesta.  Yhden kiinteän asuinpaikan sijaan vietämme arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa liikkuen niiden välillä. Keskeisin monipaikkaisten ryhmä on kesäasukkaat.

Monipaikkaisuus lisääntyy, koska siihen on mahdollisuuksia, ja koska se tuottaa hyvinvointia. Joillekin se on yksinkertaisesti tapa järjestää toimiva arki (lasten vuoroasuminen, etäomaisen hoito). Ihmisten monipaikkaisuus on lisääntynyt työn ja opiskelun muutosten (etätyö, pendelöinti), vapaa-ajan lisääntymisen ja perhesuhteiden muutosten sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehityksen ansiosta.

Miten otamme tulevaisuuden palvelujen suunnittelussa monipaikkaiset huomioon? Mitä meillä on tarjota kaupunkilaiselle, joka haluaa viettää osan ajastaan maalaismiljöössä? Pitääkö monipaikkaisuudella olla rooli uudessa kuntastrategiassa?


Olen tätä kirjoittaessani lainannut Luken Hilkka Vihisen Monipaikkaisuus on mahdollisuus -seminaarissa esittämiä ajatuksia.

tiistaina, joulukuuta 01, 2020

Talousarvio 2021

Vuoden 2021 talousarvioesitys on valmistunut. Se on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.


Toimintamenojen arvioidaan nousevan noin 0,4 prosenttia vuoden 2020 talousarviosta. Taustalla on suurimpana yksittäisenä perusteena Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotuksen maksuosuuden nousu 21,37 miljoonaan euroonToimintatulojen arvioidaan laskevan vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 7,5 prosenttia.

 

Verotulot pienenevät arvion mukaan tämän vuoden tasosta 0,9 %. Valtionosuudet sen sijaan näyttäisivät kasvavan 4,5 %. Euroina tuo kasvu on noin 830.000.


Vuoden suurin investointi on päiväkoti, joka jäi tänä vuonna tekemättä. Siihen on varattu 1,3 miljoonaa euroa. Varauksia on myös panostuksia mm. uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan.


Vuonna 2021 kunnan lainamäärä kasvaa vain 90.000 euroa ollen vuoden lopussa 3 749 euroa/asukas. Vuonna 2023 lainamäärä taloussuunnitelman mukaan taittuu laskuun. Konsernin lainakanta oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 6 011 euroa/asukas.


Olennaista on, että korona aiheuttaa suurta epävarmuutta ensi vuoden menojen ja tulojen arvioimiseen. Mikäli pandemia pitkittyy, talousvaikutukset voivat olla varsin massiivisia.