maanantaina, tammikuuta 30, 2023

Luonnon monimuotoisuus

 Illalla kunnanhallitus ottaa kantaa myös luonnokseen kansallisesta monimuotoisuusstrategiasta. Juhlava nimi. Sen toteuttaminen tulee vaikuttamaan paljon suomalaisten elämään. Toimenpiteitä on suunnitelmassa esitetty suuri määrä.


Kyseinen strategia ohjaa luonnon suojelun, ennallistamisen ja hoidon politiikkaa, vaikuttaa kaikilla sektoreilla luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien paineiden pienentämiseksi sekä edistää luontokadon juurisyihin kohdistuvaa kestävyysmurrosta. Uusi strategia laaditaan, koska luontokatoa ei olla saatu pysäytettyä. 


Strategiaa toimeenpaneva kansallinen luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma valmistuu kevään 2023 aikana. Suomen biodiversiteettipolitiikka pohjaa kansalliseen luonnon monimuotoisuusstrategiaan ja toimintaohjelmaan. Kansallisessa luonnon monimuotoisuusstrategiassa huomioidaan kansallisten tavoitteiden lisäksi YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteet sekä EU:n biodiversiteettistrategia. Strategiaa täsmennetään lausuntopalautteen ja YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen tulosten perusteella. Tavoitteena on, että strategia valmistuu alkuvuodesta 2023.


Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Lisäksi viimeistään strategiakauden lopussa Suomi on luontopositiivinen. Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat toimet ovat kokonaisvaikutukseltaan myönteisiä niin, että luonnon monimuotoisuuden tila on vähintään samalla tasolla kuin 2020.


Esitämme kunnanhallitukselle, että strategian ja sen edellyttämien toimenpiteiden  sosiaalinen ja taloudellinen hinta ei saa kohdistua epäoikeudenmukaisesti Teuvan kaltaisten maatalous- ja maaseutupitäjien väestön kannettavaksi. Oikeudenmukainen ja reilu siirtymä edellyttää, että toimenpiteillä on riittävä kompensaatio, jonka hinnan kantaa koko väestö, ei epäsuhteisesti maaseutupitäjien asukkaat. Jos toimenpiteet koetaan epäoikeudenmukaisiksi, voi se vaarantaa koko luonnon monimuotoisuuden vaalimisen työn. 

sunnuntaina, tammikuuta 29, 2023

Yhdistysten talo

Teuvalla toimivilla yhdistyksillä on jatkuva ja mittava tarve tiloille. Kunnalta on toivottu kokoontumistiloja sekä toimistotiloja, joissa voisi säilöä yhdistysten papereita  ja  muita  arkistoja.   Myös  varastotiloille  on  joillakin yhdistyksillä iso tarve.

Nuorisopalveluiden   muutettua   Heikinhovin   kiinteistöstä   Tuokkolantie  9:stä liiketaloon on vapautunut kunnan omistama   yhdistysten   taloksi   soveltuva   tila.   Tila   ei   edellytä isompia muutostöitä, ja  se  on  myös  toiminut   jo  aiemmin  tilana,   jossa yhdistykset ovat kokoontuneet. Sijainti ja pysäköintimahdollisuudet ovat myöskin kelvolliset.

Kiinteistöä   niiltä   osin,   kuin   se   oli nuorisopalveluiden   käytössä,  on valmisteltu tähän tarkoitukseen sekä erityisesti kohtaamispaikkatoimintaan käytettäväksi. Tarkoitus on mm. laajentaa sunnuntaikahvilatoimintaa  koko vuoden ajalle, jolloin kahvila voisi toimia talvisin kyseisessä tilassa. Tilassa on, käytöstä riippuen,  3-5 toimistohuonetta, kukin joko yhdelle tai useammalle yhdistykselle yhdessä käytettäviksi sekä 1-2 kokoustilaa, suurin enintään n. 25 hengelle kerrallaan. Lisäksi tilassa jatkuisi SPR:n kierrätyskammaritoiminta. 

Yhdistysten   talo   -toimintaa   kokeiltaisiin   aluksi   vuoden   2024   loppuun saakka,   jonka  jälkeen  toimintaa  jatkettaisiin  toistaiseksi   niin  kauan,   kuin yhdistysten tarve  tiloille säilyy,  ja  tilan  käyttö  todetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Toimitilat   tarjottaisiin  yhdistyksille  ilmaiseksi   siten,   että  yhdistyksillä  olisi vastuu  omien  toimistojensa  siisteydestä  ja  ylläpidosta, sekä  yhdistykset yhteisesti  hoitaisivat   tilojen   varaamisen  ja   mm.   avainten   luovuttamisen muiden yhdistysten  kokoustarpeisiin.   Kunta  vastaisi   kiinteistön  huollosta yleiseltä osin  sekä  tekisi   perussiivouksen  kerran  viikossa  yleisiin  tiloihin. Kunnanhallitus ottaa asiaan kantaa 30.1.

Hyvinvointivaliokunta   käsittelee   muita   yhdistysten   tilatarpeita   ja   mm. yhdistyksiltä  perittäviä maksuja kokouksessaan 31.1.2023.

perjantaina, tammikuuta 27, 2023

Osallistuva budjetointi 2023

 Teuvalla on kokeiltu osallistuvaa budjetointia vuosina 2019 ja 2020. Vuodelle 2023 on budjettiin varattu 30 000 euron määräraha tähän tarkoitukseen.


Ensimmäisessä kokeilussa vuonna 2019 ideoita haettiin kuntastrategian painotuksen mukaisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuviin hankkeisiin. Ideoita saatiin peräti 47 kappaletta. Kunnan verkkosivuilla toteutetulla äänestyksellä toteutukseen valittiin kävelyreitti jokirannan läheisyyteen.


Vuonna 2020 kohteena olivat ikäihmisiin kohdistuvat hankkeet tai toimenpiteet. 38 idean joukosta toteutukseen äänestettiin ulkokuntosali uimahallin viereen.


Osallistuvasta budjetoinnista on tullut kahdensuuntaista palautetta. Kokeilut on koettu toimiviksi ja osallistaviksi. Ideoiden toimeenpano ja käytännön toteutus puolestaan ovat saaneet aiheellista kritiikkiä. Niin jokirannan reitti kuin ulkokuntosalikin kaipaavat parannuksia. Niitä tehdään tulevana kesänä.


Avoin ideahaku kuluvan vuoden hankkeesta on tarkoitus toteuttaa helmikuussa. Ideoita haetaan lasten, nuorten ja perheiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Näin siis, mikäli kunnanhallitus on ensi maanantain kokouksessa samaa mieltä. Hyvinvointivaliokunta täydennettynä nuorten edustajilla toimii ideoiden esiraatina. Äänestys toteutettavasta hankkeesta on vuorossa loppukeväästä. Valitun idean toteutuksen tueksi kootaan asukasfoorumi. Myös idean esittäjän kanssa toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, jotta lopputuloksesta tällä kertaa saadaan hyvä.

maanantaina, tammikuuta 23, 2023

Ilmoittajansuojelu

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia ja kuntayhtymiä, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Sama koskee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä kuten tytäryhtiöitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla myös yhteisiä ilmoituskanavia.

Sisäinen ilmoituskanava tulisi ottaa käyttöön kolmen kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli viimeistään 1.4.2023. Lain esitöissä on todettu, että Ilmoituskanavien ja -menettelyiden käyttöönotto edellyttää yhteistoimintalakien mukaista vuoropuhelua tai yhteistoimintamenettelyä.

Organisaatio voi halutessaan mahdollistaa myös nimettömien ilmoitusten vastaanottamisen. Velvollisuutta siihen ei ole.

Mahdollisuus nimettömään ilmoitukseen voi laskea kynnystä tehdä ilmoitus mahdollisesta rikkomuksesta, ja myös käytännössä parantaa ilmoittajan oikeusturvaa. Toisaalta nimettömän ilmoittamisen mahdollistaminen saattaa lisätä käsittelyyn tulevien ilmoitusten määrää.  Nimettömän ilmoittamisen mahdollistaminen tulee harkita organisaatiokohtaisesti.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan,  ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  Soveltamisala on määritelty lain 2 §:ssä. Soveltamisaloja on yksitoista, muun muassa julkiset hankinnat ja ympäristönsuojelu.

Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoituskanavaa ei siten ole tarkoitettu yleiseksi ”palautekanavaksi” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten.

Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio ei saa kohdistaa ilmoittajaan tai muuhun lain 5 §:ssä tarkoitettuun henkilöön vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisesta tai julkistamisesta. Menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen, on niin ikään kiellettyä. Työnantajan vastatoimia voisivat olla esimerkiksi palvelussuhteen ehtojen heikentäminen, palvelussuhteen päättäminen, henkilön lomauttaminen tai epäedullinen kohtelu tai muut kielteiset seuraukset.

Organisaatio voi itse määrittää, millaiset ilmoituskanavat se ottaa käyttöönsä.  Ilmoittamisen tulisi olla mahdollista kirjallisesti tai suullisesti. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi postitse, verkkosivulla tai puhelimessa. Yksinkertaisimmillaan ilmoittaminen voisi tapahtua esimerkiksi toimittamalla ilmoitukset kirjallisesti perinteiseen palautelaatikkoon.

Jos suullinen ilmoittaminen on mahdollista, se on voitava tehdä puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta ja ilmoittajan pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Organisaation on nimettävä ilmoitusten käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on oltava tehtävässään puolueettomia ja riippumattomia. Lisäksi organisaatio tai palveluntuottaja voi nimetä tarvittavia asiantuntijoita ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Nimettävä henkilö tai henkilöt ovat kunnan harkinnassa. Ilmoituksen käsittelystä vastaavia henkilöitä voisivat olla organisaation omat työntekijät esimerkiksi tietyssä yksikössä. Tällainen yksikkö voisi olla esimerkiksi sisäisestä tarkastuksesta vastaava yksikkö.

Kanavan tulee olla turvallinen. Ilmoittajan ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus tulee suojata ja muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin estää.

Ilmoittajalle tulee antaa palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella toteutetaan. Palaute on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta.

Ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot on poistettava viiden vuoden kuluttua saapumisesta, jollei säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelu- tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, on poistettava ilman aiheetonta viivytystä.

Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta on salassa pidettävää tietoa.

Tietoja voi tietyin edellytyksin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi antaa tähän tehtävään nimetylle henkilölle.

Yllä olevan tekstin olen "leikannut ja liimannut" Kuntaliiton yleiskirjeestä. Teuvalla olemme valmistelleet mallia, jossa yhteydenotto on mahdollista henkilökohtaisen tapaamisen, puhelinsoiton ja sähköisen kanavan välityksellä. Sähköisenä kanavana toimii Suupohjan Seutupalvelukeskuksen valmistelema , anonyymin ilmoittamisen mahdollistava palvelu. Mallia esitellään kunnan yhteistyöryhmän kokouksessa tällä viikolla.

perjantaina, tammikuuta 20, 2023

Elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelma

 Viime kunnanhallitus hyväksyi elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelman alkaneelle vuodelle.  Pääpainopisteet ovat


- yritystoiminnan kasvun tukeminen ja kehittäminen

- digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja

- matkailun ja vetovoiman edistäminen.


Näistä ensimmäisessä on tarkoituksena toteuttaa kyselytutkimus yritysten  tarpeista ja toiveista, tiivis yhteydenpito yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa sekä yrittäjärjestön ja yrittäjien yhteistyön tukeminen Suupohjan alueella. Verkostoitumistilaisuuksia järjestetään,  ja yrittäjien avoin akatemia järjestää luentoja yrittäjiä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.


Digitalisaation saralla luodaan BusinessTeuva.fi -sivusto, johon kootaan tietopankki yrittäjille. Yrittäjiä tuetaan digitalisaation hyödyntämisessä hankkeen avulla.


Matkailun puolella kehitetään digitaalinen matka Teuvalle, pyritään lisäämään näkyvyyttä ja tuetaan tapahtumia.

torstaina, tammikuuta 19, 2023

Esteellisyyksistä

Hyvinvointialueiden muodostaminen on tuonut maakunnalliseen päätöksentekoon uusia ulottuvuuksia. Samat henkilöt toimivat - eivät vain eri päätöksentekotasoilla - vaan yhteiskunnan eri organisaatioissa. On varmasti oma etunsakin, että kuntien johtavat luottamushenkilöt löytyvät myös aluevaltuustosta ja aluehallituksesta, mutta syntyy myös etujen ristiriitoja. Konkreettisia tilanteita syntyy, kun päätetään kuntien ja hyvinvointialueen välisistä vuokrasopimuksista, sovitaan kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta tai päätetään hyvinvointialueen palveluverkosta. Luonnollisesti tällöin noudatetaan lainsäädännössä asetettuja esteellisyyssäännöksiä.


Vertailuna voisi vaikkapa nostaa esille, että kunnanhallitukseen ei ole vaalikelpoinen henkilö,  joka on johtavassa tai vastuullísessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kyseessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.


Myöskin hyvinvointialueen henkilöstön asema hyvinvointialueen päättävissä elimissä, on herättänyt pohdintoja.  Voiko olla luottamushenkilönä tekemässä päätöksiä oman työmaansa asioista?

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2023

Hyvinvointialue 2.0

 Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Palvelut ovat jatkuneet keskeytyksettä ja isommitta häiriöittä. Kaksi isoa huolta kuitenkin on: pula rahasta ja pula työvoimasta.


Alueuudistusta valmisteltiin pitkälti toistakymmentä vuotta. Eri versioita taisi olla peräti viisi kappaletta. Lopullinen toteutus tehtiin rimaa laskemalla. Niinpä voidaan olettaa, että heti eduskuntavaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa mietitään jo malliin korjauksia. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä:


- rahoituksen riittävyys

- rahoituksen oikeudenmukaiset kriteerit

- oma verotusoikeus

- asiakasmaksujen yhtenäistäminen

- valtionohjauksen tiukkuus ja muodot

- itsehallinnon aitous

- alueiden erikoistuminen

- työvoiman saatavuus

- yksityisten toimijoiden laajempi hyödyntäminen

- toimialan laajentaminen

tiistaina, tammikuuta 17, 2023

Hyvinvointikertomus, kaikki ikäryhmät

 Valtuustokauden ajalta turvallisuuteen, asumiseen ja ympäristöön liittyvät indikaattorit antavat pääosin positiivisen kuvan Teuvan tilanteesta. Poliisin tietoon tulleet erityyppiset liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset ovat vähentyneet. Liikennerikokset, rattijuopumukset ja huumausainerikokset ovat vähän lisääntyneet, mutta ovat silti vertailukuntia harvinaisempia. Henkeen ja terveyteen liittyneiden rikosten määrä on vaihdellut, mutta vuonna 2021 vertailuluku matalin verrokkeihin nähden.


Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärät ovat korkeat. Peliriippuvaisten määrä on myös ollut kasvussa. Huumeiden käyttäjiä ei vielä ole paljoa päihdehuollon asiakkaina, mutta huumeiden käyttöä on Teuvalla ja Suupohjassa suhteellisen paljon.


Kirjastokäynnit ovat vähentyneet. Uimahallin kävijämäärät kasvoivat ennen korona-aikaa, mutta pandemian aika vaikutti molempien kävijämääriin.

perjantaina, tammikuuta 13, 2023

Ikäihmiset

 75 vuotta täyttäneistä teuvalaisista 93 % asuu kotona. Tavoitteena on ollut 92,5 % vuode 2030 loppuun mennessä, joten tavoite on saavutettu hyvissä ajoin. Loput 7 % asuukin sitten tehostetussa palveluasumisessa, kun ns. tavallinen palveluasuminen on ajettu alas. Onko näin hyvä? Kotona on hyvä olla, mutta se edellyttää voimien heikentyessä tiettyä palvelutasoa ja turvaa. Nyt on alkanut kuulua asiantuntijoilta kannanottoja, joiden mukaan tavallista palveluasumista väliratkaisuna taas arvostettaisiin.


Kotihoidon palveluita sekä erilaisia tukipalveluita on järjestetty ikääntyneille heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa on voitu sopia osa kotikäynneistä toteutettavaksi sähköisillä välineillä. Turvateknologialla, yhteisöllisyyttä lisäävillä keinoilla ja kohdennetuilla palveluilla on pyritty turvaamaan turvallista elämää. Palveluasumisen kodinomaisuutta on pyritty lisäämään. Keskeistä on asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen.


Elämän loppuvaiheen hoitoa on kehitetty yhdessä sairaanhoitopiirin ja liikelaitoskuntayhtymän yksiköiden kesken. Henkilöstöä on koulutettu painopistealueena kotisaattohoito.

torstaina, tammikuuta 12, 2023

Työikäiset hyvinvointikertomuksessa

Työikäisten osalta ei olekaan niin helppo löytää olennaista lankaa. Indikaattoritiedotkin aika vanhoja. Yritän silti.


Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus on kasvussa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta laskua, muissa syissä nousua.  Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on myös kasvussa, mutta Teuva sijoittuu kuitenkin hyvin verrattuna Suupohjaan tai muihin verrokkialueisiin. Vammojen tai myrkytysten vuoksi teuvalaisia hoidetaan sairaalassa kohtuullisen harvoin. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on lähtenyt kasvuun, mutta muutokset eivät ole suuria.


Työttömyys on kertomuksen mukaan matalalla tasolla, mutta uudemmista tilastoista tiedämme, että tilanne on sen jälkeen heikentynyt. Työttömyytemme on jäänyt kohtuullisen korkealle, kun se muualla on ollut selvässä laskusuunnassa.


Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrät ovat olleet laskusuunnassa. Indikaattori alkaa vain olla vähän huono. Monet käynnit ovat käytännössä siirtyneet hoitajien tekemiksi.


Päihteiden käytöstä aiheutuvia hoitojaksoja on aika vähän. Onkohan palveluja ollut riittävästi tarjolla?

tiistaina, tammikuuta 10, 2023

Nuoret hyvinvointikertomuksessa

 Kouluterveyskyselyjen ja terveystarkastusten mukaan teuvalaiset nuoret kokevat pääosin olevansa terveitä ja hyvinvoivia. Suurin osa yläkoulun ja lukion oppilaista pitää koulunkäynnistä ja he kokevat työrauhan hyväksi. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista 96 % kokee, että heillä on vähintään yksi läheinen ystävä.


Päihteiden käytössä positiivinen muutos on se, että yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Myös humalahakuinen juominen on selvästi vähentynyt. Itsensä vähintään kerran kuukaudessa humalaan juovien osuus on vähentynyt yläkouluikäisillä 21 %:sta 13 %:iin.


Huumeisiin suhtautuminen on pääosin kielteistä. Tupakointi on edelleen vähentynyt, sen sijaan nuuskaaminen on ollut kasvussa. Nuuskan käytön yleisyys riippuu osin sen saatavuudesta.


Päivittäin yli tunnin liikkuvia yläkouluikäisiä on vain kolmannes ikäluokasta. Move! -mittauksissa on käynyt ilmi, että suomalaisista kahdeksasluokkalaisista pojista neljännes ei saa alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku tytöillä on kuusi prosenttia. Tämän osasyynä on istumisen lisääntynyt määrä, ja se voi johtaa tulevaisuudessa mm. lannerangan ongelmiin. Maksimaalista kestävyyttä mittaavassa testissä teuvalaiset tytöt jäivät lähes minuutin ja pojat lähes kaksi minuuttia valtakunnallisesta vertailuarvosta.


Yläkouluikäisten parissa erityisinä huolina terveystarkastuksissa nousee esiin väsymys, unettomuus ja mielialan lasku. Yli puolet nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.


Yläkoululaisista ja lukiolaisista suurin osa syö päivittäin kouluruoan. Lähes 40 % lähtee kouluun aamupalaa syömättä. Lähes puolelta ikäluokasta jää iltapala ja iltaruoka väliin.

maanantaina, tammikuuta 09, 2023

Hyvinvointikertomus

 Vielä vähän viime vuoden asioita. Valtuusto hyväksyi jouluviikolla hyvinvointikertomuksen.  Se on määritelmällisesti kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana.


Parit nostot: Alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaista aamupalan jättää syömättä neljännes. Aamupalan syövien lasten osuus on kuitenkin kasvanut vuodesta 2017.


Fyysistä toimintakykyä mittaavissa Move! -tuloksissa viidesluokkalaiset pojat jäivät vähän valtakunnallisesta tasosta, tytöt olivat puolestaan hieman parempia kuin muut suomalaiset 5-luokkalaiset.


Kouluissa on tehostettu ryhmäytymisen harjoittelua omalla suunnitelmallisella ohjelmalla. Osallisuuden, ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tapahtuu säännöllisten oppituntien yhteydessä. Lasten ja nuorten harrastus- sekä yhdistystoiminnan ohjaajien kanssa tehdään yhteistyötä kaveritaitojen yhteisten tavoitteiden sopimisessa. Kun kaikkia lapsia ja nuoria ohjaavat tavoittelevat yhteisiä, positiivisia asioita, tällä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja arkeen.


Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17 -vuotiaiden määrä on Teuvalla ja Suupohjassa suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Teuvalla viidessä vuodessa määrä on  kolminkertaistunut. Samaan aikaan kuitenkin lastensuojeluilmoitusten määrä on pienentynyt kolmanneksella.


Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12 -vuoiasta kohden on vuodesta 2015 vuoteen 2021 lisääntyneet 53 % Käyntejä on kuitenkin vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, koko maassa tai Suupohjan alueella keskimäärin.


Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät tuhatta 0 - 16 -vuotiasta kohden ovat vähentyneet yli 90 % viidessä vuodessa. Hoitopäiviä on Teuvalla tässä ikäluokassa huomattavasti vähemmän kuin verrokkikunnissa tai koko maassa. On tietysti hyvä, jos näille palveluille ei ole tarvetta, mutta herää myös kysymys, pääseekö hoitoon riittävässä määrin.

torstaina, tammikuuta 05, 2023

Elinvoiman toimiala

Alueuudistus vaikuttaa merkittävästi myös elinvoiman toimialaan. Terveyskeskuksen keittiö siirtyi vuodenvaihteessa hyvinvointialueen toiminnaksi. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuokrasopimukset siirtyivät myös hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen kulut jäivät pois kunnan budjetista.


Energia-asiat ovat kehittämisen kärjessä. Kunnan kiinteistöillä tehdään energiakatselmuksia. Uusiutuvaan energiaan investoimaan. Lämmönvaihtimia uusitaan. Öljylämmityksestä pyritään eroon.


Kirjaston ja uimahallin peruskorjausten hankesuunnittelu työllistää merkittävästi. Kirjaston osalta syksyllä tulee päästä jo rakennustekniseen suunnitteluun.

keskiviikkona, tammikuuta 04, 2023

Oppimisen toimiala

 Pari nostoa myös oppimisen toimialan talousarviosta:  Koulutoimeen palkataan kouluyhteisöohjaaja, tarkoituksena kehittää tuen muotoja lapsille ja nuorille oppilashuollon kentällä. Nythän ollaan tältäkin osin uudessa tilanteessa, oppilashuollon resurssit siirtyvät hyvinvointilalueille. Koulussa hyvinvointialueen kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Kouluyhteisöohjaaja sijoittuu tähän palvelun yhdyspintaan. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu muun muassa tehdä kohtaamistyötä, olla osana yhteisöllistä oppilashuoltoa, kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä.


Syksystä 2023 kakkosluokkalaisille tulee tuntijakoon yksi lisätunti matematiikkaa. Kun opetussuunnitelmaa taannoin laadittiin tämä tunti siirrettiin matematiikasta englannin kieleen. Varmaankin tarpeellinen panostus kielitaitoon, mutta opettajilta tulleen palautteen mukaan oppimisvajetta matematiikassa syntyy nykyisellä tuntijaolla, mikä lisää tukiopetuksen tarvetta ja haasteita ylemmillä luokilla.


Varhaiskasvatukseen budjetti lupaa erityisopettajan lisäresurssia. Tässä vastataan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen. Uudelle päiväkodille myös perustetaan vanhempaintoimikunta.


Lukio pyrkii saamaan ensimmäiset ulkomaiset opiskelijansa yhteistyössä Finest Future -hankkeen kanssa. Liikkeelle on tarkoitus lähteä muutamalla opiskelijalla ja kasvattaa opiskelijamäärää saatujen kokemusten pohjalta.

tiistaina, tammikuuta 03, 2023

Vuosi 2023, osallisuus

 Hyvää alkanutta vuotta 2023!


Valtuusto hyväksyi parin äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen esityksen vuoden 2023 talousarvioksi muutoksitta. Budjetti on pyritty tekemään tiukaksi ja niukaksi, niin kuin viime vuosina on varsin suuri tarve ollut. Epävarmuustekijöitä on nyt paljon maailmantilanteesta paikallisiin kustannuspaineisiin.


Suurin muutos talousarviossa kohdistuu osallisuuden toimialaan. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa noin 23 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia jää pois. Valtionosuuksia ja verotuloja on valtio sitten vastaavasti leikannut budjetin rahoitusosasta. Suuri muutos on myös se, että eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu jää vanhassa muodossaan pois. Jatkossa kunnat ja hyvinvointialueet rahoittavat tämän täysin laskennallisin perustein. 


Mitäs muuta osallisuudessa? Kunnan nettisivut uusitaan tänä vuonna. Kuntaviestintää ja kuntamarkkinointia kehitetään. Syksyllä nimetty työryhmä suunnittelee kirjastolle uudisettuja tiloja. Uusi nuorisotila liiketalossa on jo aloittanut toimintansa. Yhdistyksille yhteistä kokous- ja kokoontumistilaa valmistellaan. Osallistuvaa budjetointia jatketaan yhdessä kylien kanssa. Ja eduskuntavaalejakin ollaan taas toteuttamassa.