tiistaina, syyskuuta 30, 2008

59.

Taas on kunnat pistetty järjestykseen. Valitut Palat teetti TNS Gallupilla tutkimuksen, jossa selvitettiin lapsiperheiden kannalta parhaat kunnat. Tutkimuksessa selvitettiin mm. asuntojen hintatasoa, kunnan tarjoamaa koulutusta, veroäyriä ja rikollisuusastetta. Teuva on listalla sijaluvulla 59. Parantamisen varaa on, vaikka sijoitusta yli 400 kunnan joukossa onkin pidettävä kohtuullisen hyvänä.

Maanantain valtuustoseminaari

Valtuusto keskusteli eilen työseminaarissaan talouden tulevaisuudennäkymistä sekä siitä, mille pohjalle ensi vuoden talousarviota laaditaan. Talousarvion laadinnan etenemiseen ja keskeisiin linjauksiin oltiin tyytyväisiä. Huolta kannettiin henkilöstömitoituksen riittävyydestä vuodeosastolla, Henriikkakodilla ja Lehtiharjussa. Edelleen haluttiin muuttaa määräaikaisia työtehtäviä vakinaisiksi toimiksi. Kunta on vähentänyt pätkätöiden käyttöä viime vuosina merkittävästi, mutta asiassa riittää vieläkin tehtävää. Kouluterveydenhuoltoon toivottiin lisää resursseja. Neuvolan rakentamista kiirehdittiin.

maanantaina, syyskuuta 29, 2008

Levotonta taloudessa

Lähes joka arkipäivä tulee uusia levottomuutta herättäviä talousuutisia maailmalta. Samaan aikaan suomalaisia rauhoitellaan, että nämä laineet eivät lyö Suomeen asti. Mihinkään paniikkiin ei aihetta olekaan, mutta tosiasia lienee se, että emme elä umpiossa. Isot heilahtelut maailman taloudessa eivät voi olla vaikuttamatta myös meihin. Suomi on varsin riippuvainen ulkomaankauppansa kehityksestä. Eli lihavien vuosien jälkeen vuorossa saattaa olla huomattavasti laihempia vuosia.

Teuvan kunnanvaltuusto saa tänään talousarvioseminaarissaan tietoa siitä, millaiselle pohjalle ensi vuoden budjettia voidaan rakentaa. Edellä mainitut epävarmuustekijät huomioon ottaen tulot on pyritty arvioimaan varovaisesti. Kunnallisia maksuja esitetään korotettavaksi kustannustason muutosta vastaavasti. Veroprosentteihin ei ole näköpiirissä korotusta. Palvelut pidetään entisellä hyvällä tasollaan. Mitään erityisiä isompia leikkauksia tai säästöoperaatioita ei ole suunnitteilla. Käyttötalousmenojen kasvu on maltillista 4 %:n luokkkaa. Tavoitteena on tehdä talousarviosta lievästi ylijäämäinen.

perjantaina, syyskuuta 26, 2008

Sisäinen yrittäjyys

Turun kauppakorkeakoulun professori Jarna Heinonen piti hyvän luennon henkilöstöllemme sisäisestä yrittäjyydestä otsikolla ”Tekemisen meininkiä”. Aiheena ei ollut yksityistäminen, kilpailuttaminen tai ulkoistaminen, vaan itse kunkin oman työn kehittäminen. Peruskysymyksenä oli, voiko palkkatyötä tekevä ihminen suhtautua työhönsä yhtä sitoutuneesti ja aloitteellisesti, kuin jos hän työskentelisi omistamassaan yrityksessä.

Esitys oli innostava, suorasanainen ja käytännönläheinen. Sisäisen yrittäjyyden todettiin olevan lähinnä innovatiivisuutta, uusiutumista, muutosta - näihin panostamista. Työpaikalla sisäinen yrittäjä uskaltaa, muuttuu ja menestyy!

Sisäinen yrittäjyys on vastuun ottamista omasta itsestään ja työyhteisöstään:
- itsensä johtamista
- muiden johtamista
- muutoksen ja uudistumisen mahdollistamista.

Se on myös riskin ottamista ja kantamista. Virheistä ja epäonnistumisista oppimista. Joka ei koskaan tee virheitä, ei ole koskaan oikein tosissaan yrittänytkään.

Kyse on siis ennen kaikkea asenteesta. Haluamme olla luomassa työilmapiiriä, jossa työstä voi innostua, ja jossa omaa työtään voi kehittää. Juuri nyt haetaan organisaatiostamme hyviä työyhteisöjen itse kehittämiä käytäntöjä. Parhaat käytännöt palkitaan, ja kaikki hyvät käytännöt nostetaan esille. Voimme oppia toisiltamme.

torstaina, syyskuuta 25, 2008

Maaseudun jätevesiratkaisut

Tulevaisuuslautakunta on nostanut esille ajankohtaisen asian. Jätevesiasetus aiheuttaa suuria muutoksia haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Varattu siirtymäaika on kulumassa hyvää vauhtia, aikaa on vuoden 2013 loppuun asti.

Uusia rakennuksia rakennettaessa ja peruskorjauksia tehtäessä jätevesimääräykset on otettu hyvin huomioon. Meillä on kuitenkin Teuvalla suuri määrä kiinteistöjä, joiden osalta tilanne on auki.

Useissa kunnissa on lähdetty aktiivisesti auttamaan kiinteistöjen omistajia muutosten toteuttamisessa. Näin myös muutamissa naapurikunnissamme. Tulevaisuuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että uudistuksen toteutusta vauhditettaisiin järjestämällä maksutonta neuvontaa. Neuvojan palkkaukseen tulisi pyrkiä saamaan projektirahoitusta.

Olen lautakunnan kanssa samaa mieltä siitä, että kunnan tulee ottaa asiassa nykyistä enemmän vastuuta. Jätevesiratkaisut ovat tärkeitä ympäristön kannalta, mutta ne voivat osassa tapauksista olla kiinteistön omistajille kohtuuttoman raskaita yksin toteuttaa. Näkisinkin, että neuvonnan järjestämisen lisäksi tulisi miettiä erityisesti keinoja kylien yhteisten jätevesiratkaisujen toteuttamiseen.

keskiviikkona, syyskuuta 24, 2008

Surun päivä

Eiliset Kauhajoen tapahtumat ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Suru on kohdannut koko seutukuntaa. Julma ja mieletön surmatyö on tapahtunut niin lähellä meitä. Uhrien omaisia ja läheisiä on keskuudessamme paljon. Olkaamme yhdessä heidän tukenaan.

Esitän syvän osanottoni kaikille uhrien omaisille ja läheisille.

Mielessä risteilee paljon kysymyksiä? Kysymyksiä, joihin ei tunnu olevan vastauksia. Suurin ja raskain kysymys on: miksi?

Teuvan kunnan kaikissa toimipisteissä vietetään hiljainen hetki tänään klo 13. Kriisiryhmä on valmiudessa antamaan apua sitä tarvitseville. Toimimme yhteistyössä Kauhajoen kriisiapua antavien viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Annamme tarvittaessa Kauhajoen kaupungille kaiken sen avun, minkä voimme antaa.

Tänä iltana on Teuvan kirkossa hartaushetki klo 19. Hartaushetken jälkeen on seurakuntasalissa tilaisuus, jossa meillä on mahdollisuus tavata toisiamme ja keskustella näistä järkyttävistä tapahtumista. Tilaisuuden järjestää Teuvan seurakunta.

tiistaina, syyskuuta 23, 2008

Iltakoulua

Esityslistalla olevien asioiden lisäksi kunnanhallitus usein kokouksensa yhteydessä pitää ns. iltakoulua. Se tarkoittaa sitä, että joistakin valmistelluista asioista käydään vapaamuotoista keskustelua. Hallituksen jäsenille kerrotaan ajankohtaisista asioista, joita kunnassa on viime aikoina tapahtunut. Usein myös keskustellaan isommista myöhemmin päätöksentekoon tulossa olevista asioista. Toisinaan taas pohditaan hallitustyöskentelyn kehittämistä.

Eilen oli esillä Kuntaliiton juuri valmistunut suositus "Kuntajohtaminen 2015". Kuntaliitto suosittelee, että hallitustyön kehittäminen aloitettaisiin arvioimalla päättyvän toimikauden työtä. Toisin sanoen kunnanhallituksen tulisi miettiä, miten hyvin se on omassa toiminnassaan onnistunut, ja missä puolestaan olisi parantamisen varaa.

Kuluvan vuoden lopulla valmistuu suositus hyvän hallitustyön periaatteiden käyttöönotosta kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuntaliitto suosittaa, että vaalikauden alussa kunnissa sovitaan poliittisista pelisäännöistä ja määritellään hallituksen työnkuva.

Suomessa kunnanhallitukset käsittelevät vuosittain keskimäärin 600 eri asiaa. Pienten erillisten rutiininomaisten päätösten sijaan kunnanhallituksia halutaan ohjata ottamaan selkeämmin strategista vastuuta. Eli suomeksi sanottuna keskittymään olennaisten linjausten tekemiseen ja niiden toteutuksen seurantaan.

Suosituksessa korostetaan myös luottamushenkilökoulutuksen ja -valmennuksen merkitystä. Teuvalla ollaankin valmistelemassa alkavalle valtuustokaudelle luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden yhteistä johtamiskoulutusta. Tarkoituksena on, että koulutuksessa tartutaan kiinni ajankohtaisiin asioihin ja ryhdytään niitä yhdessä työstämään. Kunnassa johtaminen on aina luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteispeliä.

maanantaina, syyskuuta 22, 2008

Jatkoa lapsiperheiden etuuksille

Vuosina 2007 ja 2008 Teuvan kunta on myöntänyt lapsiperheille merkittäviä etuuksia. 2.000 euron kynnysrahan saa lapsiperhe, joka rakentaa tai ostaa asunnon Teuvalta. Pirttilahjana jokainen syntyvä lapsi saa 500 euron suuruisen lahjakortin. Lisäksi perheen vaippahankintoihin annetaan 150 euron suuruinen lahjakortti.

Etuudet on otettu hyvin myönteisesti vastaan. Kunta on saanut mainetta siitä, että se tukee lapsiperheitä näiden arjessa.

18.8.2008 kunnanhallitus antoi tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi miettiä etuuksien tulevaisuutta. Jatketaanko nykyisiä, vai kehitelläänkö uusia. Tulevaisuuslautakunnan lisäksi työhön nimettiin kunnanhallituksen edustajana Anne Luhtala sekä sosiaalijohtaja Pekka Rahkonen.

Tulevaisuuslautakunta esittää, että etuuskampanjaa jatketaan tähänastiseen tapaan vielä ainakin vuosina 2009 ja 2010. Tämä lieneekin perusteltua, sillä hyväksi havaittua järjestelmää ja tutuiksi tulleita etuuksia ei kannattane lähteä muuttelemaan. Kunnanhallitus päättää asiasta tänä iltana.

perjantaina, syyskuuta 19, 2008

Kuntien energiaohjelma

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen kuntien energiaohjelmaan liittymisestä. Liittymällä tähän vapaaehtoiseen ohjelmaan kunta sitoutuu energiansäästön, energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen toiminnassaan. Sitoutumalla energiaohjelmaan kunta voi

- vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä
- osoittaa sitoutumisensa oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen
- saavuttaa kustannussäästöjä
- parantaa toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja vahvistaen samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa.

Käytännön toimet alkavat uusiutuvan energian kuntakatselmuksella, jossa selvitetään kunnan energiatuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmuksessa etsitään taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energialähteiden käyttöä uusiutuvalla energialla. Katselmuksessa listataan myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja asetetaan tavoitteet energiansäästölle ja uusiutuvan energian käytölle.

torstaina, syyskuuta 18, 2008

Teuva tutkituttaa imagonsa

Teuvan kunta teettää Innolink Research Oy:llä selvityksen imagostaan. Kyseessä on otantatutkimuksena toteutettava haastattelu, jolla kartoitetaan Teuvan kunnan mainetta ja tunnettuutta, myönteisiin muuttopäätöksiin vaikuttaneita syitä, nykyisten asukkaiden näkemyksiä kotikunnastaan sekä poismuuttoon johtaneita asioita.

Teuvan kunta on viime vuosina pyrkinyt määrätietoisesti parantamaan kuntakuvaansa. Teuvan kunnallispolitiikka on rauhoittunut. Kunta on pitänyt hyvää huolta lähipalveluiden kehityksestä. Kyläkoulut jatkavat toimintaansa. Yhdessä yrittäjien kanssa on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma. Lapsiperheille on myönnetty merkittäviä etuuksia. Omakotitontteja on myyty euron kappalehintaan. Kunta on tehnyt markkinointiyhteistyötä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu –orkesterin kanssa. Kunnan graafinen ilme on uudistettu. Aktiivinen tulevaisuuslautakunta on järjestänyt ideatalkoita ja –kilpailuja.

Tuloksia on nähtävissä. Teuvalaiset yritykset investoivat toimintansa laajennuksiin. Väestökehitys on kääntynyt ennusteita paremmalle uralle. Näiden myötä kunnan talouskin on hyvässä kunnossa. On mistä ponnistaa.

Tämän syksyn aikana Teuvan kunta ryhtyy yhteistyössä yrittäjien kanssa uuteen hankkeeseen. Tavoitteena on laatia yhteinen markkinointistrategia, jossa yritysten, kunnan ja muiden keskeisten toimijoiden voimavarat kootaan yhteen paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tarkoituksena on miettiä keinoja, joilla voisimme kehittää paikan markkinointia. Kärki ei ole Teuvan kunnan mainostamisessa, vaan Teuva-nimisen paikkakunnan esiintuomisessa ja sen tarjonnan esittelyssä.

Uusi vaihe kunnan ja yrittäjien yhteistyössä vaatii pohjakseen tietoa. Niinpä Innolinkin kanssa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään, miten jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Kuinka suuri merkitys on kyläkoulujen säilyttämisellä? Kuinka tärkeinä lapsiperheet pitävät kunnan myöntämiä etuuksia? Vai ovatko hyvät päivähoitopalvelut tärkeämpiä? Mitkä syyt oikeasti vaikuttavat paikkakunnalle muuttopäätökseen?

Teuvalta on muuttanut vuosien varrella pois paljon väkeä työn perässä. Mitkä muut syyt ovat lähtöön vaikuttaneet? Mitä kunnan tai seutukunnan olisi tullut tarjota, jotta perhe olisi voinut tänne jäädä?

Nykyisiltä asukkailta kysymme Teuvan menestystekijöitä ja kehittämiskohteita.

Tutkimuksesta saatavilla tiedoilla kohdennetaan Teuvan markkinointia oikeisiin asioihin ja oikeille kohderyhmille. Markkinointia aktivoidaan yhdessä yrittäjien kanssa laadittavan markkinointistrategian mukaisesti. Tavoitteena on se, että Teuvan kunta voi palvella kuntalaisiaan entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin.

tiistaina, syyskuuta 16, 2008

Kyytitakuu

Perjantaina liikenneministeri Anu Vehviläiselle luovutetetussa selvitysmies Olli Riikosen raportissa esitetään haja-asutusalueille mm. kyytitakuuta. Se merkitsisi sitä, että kaikille asuinpaikasta riippumatta taattaisiin viikoittain mahdollisuus vähintään kahteen käyntikertaan taajamassa. Asiakas maksaisi asiointireissustaan linja-autolipun hinnan. Takuun muut kulut maksaisivat kunnat ja valtio puoliksi. Järjestely voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä.

Ehdotus on hyvin kannatettava. Väen vähetessä monilla maaseutualueilla liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla vaikeutuu entisestään, jos mitään ei tehdä. Kyytitakuu ei vastaa työmatkaliikenteen tarpeeseen, mutta olisi tervetullut parannus esimerkiksi vanhusten asiointimatkoihin. Toimivat liikenneyhteydet ovat välttämätön edellytys sille, että voi asua omaehtoisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Teuvalla asiointivuorot eri kylistä kirkonkylään toimivat jo nyt. Ehkä järjestelmää päästään kyytitakuun myötä edelleen kehittämään. Ja näyttäisi siltä, että valtio olisi valmis ottamaan osaa näihin kustannuksiin.

perjantaina, syyskuuta 12, 2008

Kuntavaalit lähestyvät

Vaalien aika on aina virkamiehellekin mielenkiintoista. Vaaleissa yleensä osa päättäjistä vaihtuu, ja edessä on uusien toimielinten järjestäytyminen. Sanotaan, että nykyisessä maailmassa muutos on jatkuvaa. Teuvan kunnankin osalta suuri muutos on se, että ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan yhteistyössä seudullisesti, joten suunnittelemme uusille luottamushenkilöille koulutusta, joka auttaisi johtamista muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi valmistelemme perehdytystä eri sektoreiden toimintoihin sekä koulutusta kuntatalouden, keskeisen lainsäädännön ja kokoustekniikan hallintaan.

Toistaiseksi vaalirintamalla on ollut aika hiljaista. Mitkä lienevät Teuvan kuntavaalien keskeiset teemat? Mihin asioihin toivoisit ehdokkaiden ottavan kantaa?

perjantaina, syyskuuta 05, 2008

Paikan markkinointi

Viime viikolla yrittäjien ja kunnan edustajien muodostamassa elinkeinopoliittisessa toimikunnassa pohdittiin mm. yhteisen markkinointistrategian laatimista. Aihe sai hyvin yksimielisen kannatuksen. Aiemminhan kunta ja yrittäjät ovat tehneet yhteisen elinkeinostrategian. Yhteinen markkinoinnin suunnittelu olisi suoraa jatkoa tälle.

Teuvan imago on viime vuosina parantunut huomattavasti. Siihen on pyritty aktiivisesti. Kunnanhallitus on tehnyt hyviä päätöksiä, tulevaisuuslautakunta on ideoinut uusia hankkeita ja etuuksia. Olemme tiedottaneet aktiivisesti. Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ovat pitäneet Teuvaa hyvin esillä.

Monet toimet ovat kuitenkin olleet erillisiä ja yksittäisiä. Nyt on aika koota voimavarat. Yrittäjät, kunta, Teak, Parra ja monet muut toimijat käyttävät aikaa ja rahaa toiminnastaan kertomiseen. Näitä voimavaroja voimme yhteistyöllä koota. Voimme luoda yhteisen ilmeen ja hyvät käytännöt tämän paikkakunnan markkinoimiselle.