tiistaina, joulukuuta 16, 2008

Vuodeosasto ja Henriikkakoti

Merkittävimmät panostukset Teuvan ensi vuoden budjettiesityksessä sisältyvät sosiaali- ja terveystoimen alueelle. Henriikkakotiin palkataan lisää kolme vakituista lähihoitajaa. Terveyskeskuksen vuodeosastolle puolestaan palkataan yksi sairaanhoitaja, kolme lähihoitajaa ja yksi sairaala-apulainen.

Molemmissa yksiköissä asiakkaita on ollut jo pitkään ylipaikoilla. Vuosittain on palkattu lisähenkilökuntaa määräaikaisin työsopimuksin. Käytännössä nämä yksiköt saavat nyt pari henkilötyövuotta lisää työvoimaa käyttöönsä, ja määräaikaisesti palkatut työntekijät vakinaistetaan. Samalla molempien yksiköiden asiakaspaikkamäärää nostetaan.

Menemme tässä tavallaan väärään suuntaan, kun lisäämme laitospaikkoja. Palvelujärjestelmäähän pitäisi kehittää avopalvelujen suuntaan. Useamman vuoden kokemus kuitenkin on, että tämän tason hoivalle on meillä tarvetta.

Ensi vuonna aloittava Mendis Oy:n yksikkö tarjoaa alueellamme uusia palvelukotipaikkoja. Ostamme tästä yksiköstä kymmenen paikkaa teuvalaisten vanhusten käyttöön. Jatkossa palvelukotipaikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää. Niiden määrää kasvattamalla päästäneen sitten laitospaikkojen määrää vähentämään.

maanantaina, joulukuuta 01, 2008

SEK

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuusto ei kokouksessaan kesäkuussa myöntänyt vastuuvapautta vuoden 2007 tileistä tilivelvollisille vaan siirsi asian käsittelyn syksyyn. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- tilinpäätöksen tulos jäi huomattavasti talousarviota huonommaksi
- kuntalaskutuksen suuri ylitys
- suuri kertyneiden alijäämien määrä
- kuntayhtymän tiukka rahoitustilanne
- uusien yritysten ja syntyneiden työpaikkojen vaatimaton määrä
- yritysneuvonnan vähäisyys
- hallinnoitavien hankkeiden suuri määrä
- lomitustoiminnan esimerkillisen hyvä hoito
- talousraportoinnin toimimattomuus
- suuret ilmoitusmenot

Osaan edellä mainituista tarkastuslautakunnan esiin nostamista puutteista on syksyn aikana saatu parannusta. Yhtymävaltuusto arvioi lähiaikoina vastuuvapauden myöntämisen uudelleen.

TE-keskus on päättänyt hylätä Suupohjan kärkitoimialojen yrityshautomossa syntyneitä oppilaspäiviä. Tämä johtaa lähes 320.000 euron (sis. alv) rahoitusosuuden menetykseen.

Teuvalla yrittäjille tehdyssä kyselyssä yrittäjät pitivät Teuvan jäsenyyttä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä tärkeänä. Erityisesti aluekeskusohjelma ja hanketoiminta nähtiin tuloksekkaina. Toisaalta vastauksissa toivottiin lisää yritysneuvonnan palveluja sekä Teuvalle omaa elinkeinoasiamiestä.

Viime viikon kokouksessaan Teuvan kunnanhallitus päätti esittää SEK:n muille omistajille neuvottelujen aloittamista elinkeinopalvelujen kehittämisestä. Taustalla on huoli siitä, miten asiat saadaan kuntayhtymässä kuntoon ja omistajien ääni toiminnassan kuuluviin.

torstaina, marraskuuta 20, 2008

Etuosto-oikeuden käyttö

Teuvalla on viime aikoina liikkunut huhuja siitä, että Teuvan kunta aikoo käyttää etuosto-oikeuttaan ns. Teletalon kaupassa. Pitää paikkansa, että asiaa on harkittu.

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehtävissä kiinteistökaupoissa tietyin rajoituksin. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Mikäli kunta käyttää lain sallimaa oikeuttaan, kunta tulee jo tehtyyn kiinteistökauppaan ostajan asemaan.

Jotta kunta voisi käyttää etuosto-oikeuttaan, kunnalla täytyy olla kyseiselle maa-alueelle lain edellyttämä käyttötarve sekä käytännössä selvät suunnitelmat alueen käytöstä. Kunta ei voi tulla yksityisten kaupan osapuolten väliin pelkästään sillä perusteella, että se kunnan kannalta on taloudellisesti kannattavaa.

Nyt esillä olevassa asiassa etuosto-oikeuden käyttöä on perusteltu terveyskeskuksen ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen tilojen laajennustarpeilla. Myös terveyskeskuksen pysäköintitilat ja liikennejärjestelyt kaipaavat parantamista.

Teuvalla ei käytännössä koskaan ole käytetty kunnan etuosto-oikeutta. Voidaan siis sanoa, että kynnys etuosto-oikeuden käyttöön on varsin korkea. Minusta kunnan tulee tätäkin mahdollisuutta käyttää silloin, kun vapaaehtoisin kaupoin kunta ei ole pystynyt hoitamaan välttämättömiä maanhankintatarpeitaan. Kukin tapaus tietysti harkitaan tarkasti erikseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa en esitä kunnanhallitukselle etuosto-oikeuden käyttämistä. Perusteitani on kaksi. Ensinnäkin kiinteistö on ollut pitkään myynnissä. Sitä on tarjottu myös kunnalle ostettavaksi. Tästä tosin on jo muutama vuosi. Toiseksi näen, että erityisesti sosiaalipalveluja, mm. vanhusten palvelukoteja, voidaan hyvin rakentaa muuallekin kuin terveyskeskuksen kortteliin.

keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Rakennemuutosohjelma

12.11. perustettiin työryhmä valmistelemaan toimenpiteitä Metsä-Botnian tehtaan lomautusten ja mahdollisen lakkauttamisen johdosta. Työryhmässä on edustajat Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta, Pohjanmaan TE-keskuksesta, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta, Suupohjan rannikkoseudun työvoimatoimistosta, Metsä-Botnialta sekä alueen kunnista (Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö ja Teuva). Työryhmän puheenjohtajana toimii Kaskisten kaupunginjohtaja Marlene Svens. Tämä työryhmä valmistelee ehdotukset jatkotoimista sekä hakemuksen äkillisen rakennemuutoksen tukialueeksi nimeämisestä.

Alueen kuntajohtajista koostuva työryhmä valmistelee esitystä yhteisen elinkeinojen kehittämisyhtiön perustamisesta.

Teuvan ja Kaskisten edustajat tapaavat torstaina 20.11. asian tiimoilta elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen.

LC Logistics Center Oy tekee Teuvan kunnan osalta taustaselvitystä työvoimatilanteesta ja yritysten tulevaisuudennäkymistä. Sen pohjalta lähdetään laatimaan käytännön toimenpideohjelmaa yhdessä rannikon kuntien kanssa.

torstaina, marraskuuta 06, 2008

Metsä-Botnia

Metsä-Botnia ilmoitti eilen suunnitelmistaan Kaskisten tehtaan toiminnan keskeyttämisestä tai vaihtoehtoisesti lopettamisesta. Suunnitelmat koskevat yhdessä huoltotoimintojen kanssa yhteensä n. 300 työntekijää. Näistä teuvalaisia on noin 60 - 70. Lisäksi vähän aiemmin ilmoitetut sahatoimintojen järjestelyt alueella aiheuttanevat noin 20 teuvalaisen työpaikan loppumisen.

Menetys on kuitenkin suurin Kaskisten kannalta. Vaikka osalle työntekijöistä löytyisikin eläkeratkaisu tai työpaikka toiselta laitokselta, on työnsä menettävien määrä valtaisa 1.500 asukkaan pikkukaupungissa.

Nyt alueen kunnilla on mahdollisuus näyttää, että ne pystyvät tekemään keskenään hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä. Ensisijainen tavoite on, että Kaskisten tehdas voisi käyttökatkoksen jälkeen jatkaa toimintaansa. Kunnat eivät tietenkään markkinavoimien suurille trendeille mahda mitään. Emme pysty vaikuttamaan sen enempää raakapuun kuin sellunkaan markkinahintaan ja saatavuuteen. Kaskisten kaupunki on panostanut paljon tehtaan toimintaedellytysten turvaamiseen mm. satamatoimintaa kehittämällä.

Mikäli pahin vaihtoehto toteutuu, ja tehtaan portit sulkeutuvat lopullisesti, Rannikko-Pohjanmaa ja Teuva tulee nimetä äkillisestä rakennemuutoksesta kärsiväksi alueeksi, jonka on mahdollista saada valtiolta erityisrahoitusta kehityksensä tukemiseen. Tässä on tärkeää, että maakuntaraja ei muodostu esteeksi, vaan että Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto edistävät asiaa yhdessä.

tiistaina, lokakuuta 28, 2008

Investoinnit

Pudotus pörsseissä jatkuu, ja huonoja uutisia yritysten talousnäkymistä tulee päivittäin. Myös teuvalaisissa yrityksissä taantuman merkit näkyvät tilauskirjojen ohenemisena. Vuorossa on vähintäänkin hitaamman kasvun aika.

Laskusuhdanne näkyy kunnan taloudessa viiveellä. Ensi vuoden talousarviota on laadittu siten, että menojen kasvu on pidetty hyvin maltillisena. Silti kansantalouden taantuessa saattaa kunnan käyttötalous ensi vuoden aikana huomattavastikin kiristyä. Tämän asian suhteen meidän on koko ajan oltava ajan hermolla ja valmiina reagoimaan muutoksiin.

Teuvalla on odottamassa vuoroaan monia investointeja. Isompia ja pienempiä remontteja käyttöomaisuudessamme. Nyt kun rakentaminen muutoin hiljenee ja rakentamiskustannukset ehkä kohtuullistuvat, pyrimme hyödyntämään tilannetta. Emme siis karsi omaa rakentamisohjelmaamme taloudellisten vaikeuksien pelossa, vaan toteutamme ensi vuonna niitä välttämättömiä hankkeita, jotka olisi joka tapauksessa lähivuosina tehtävä. Tähän Teuvalla käytännössä lähes velattomana kuntana on hyvät mahdollisuudet.

torstaina, lokakuuta 23, 2008

Keskitystä

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti äänin 10 - 4 tuottaa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut 1.1.2009 alkaen ns. keskitetyllä mallilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen ympäristönsuojelusihteerien ja terveystarkastajien vakituiset työpisteet ovat Kauhajoella. Poikkeuksena on vain yksi ympäristönsuojelun viranhaltija, joka tekee töitään Isojoelta käsin.

Teuvalla ja Karijoella ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat tässä järjestelmässä tavattavissa tiettyinä erikseen päätettävinä päivinä.

Mallia perusteltiin sillä, että se mahdollistaa viranhaltijoiden ammatillisen erikoisosaamisen hyödyntämisen. Keskitetty toimipiste perustelujen mukaan mahdollistaa myös paremmin kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja palvelun.

Vaikka suurin osa toimialan työstä tehdäänkin kentällä eikä toimistopöydän ääressä, johtokunnan teuvalaiset jäsenet pitivät kiinteän toimipisteen säilymistä Teuvalla tärkeänä. Korostetaanhan liikelaitoskuntayhtymän strategiassa lähipalvelujen merkitystä. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimivat palvelut ovat tärkeitä mm. rakentamisen, yritystoiminnan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista.

tiistaina, lokakuuta 21, 2008

Veroprosentit

Kuntien väliset erot veroprosenteissa alkavat olla aika isot. Maakunnan alinta veroastetta edustaa Kurikka, joka tuhdin osakesalkkunsa kanssa pärjää 18 %:lla. Toista ääripäätä edustaa vahvasti velkaantunut, nyttemmin reippaasti talouttaan saneeraava Ähtäri, jonka prosentti on peräti 20,75. Naapurimme Kauhajoki suunnittelee veroprosentin korottamista 20:een.

Olen esittämässä kunnanhallitukselle, että Teuvan veroprosentti olisi ainakin vielä ensi vuonna 19,25. Näyttäisi siltä, että Teuvaa alhaisempi veroaste olisi maakunnassa vain Kurikassa, Seinäjoella ja Ilmajoella.

Millä veroasteella Teuva sitten jatkossa selviää? Siihen vaikuttavat monet asiat. Talouden taantuma usein lisää kuntien sosiaalitoimen menoja. Samaan aikaan verotulojen kehitys heikkenee. Erityisen suhdannealtis on yritysten maksama yhteisövero. Hyvin merkittävä asia Teuvan kaltaisten pienten kuntien kannalta on myös tulevan valtionosuusuudistuksen sisältö.

tiistaina, lokakuuta 07, 2008

Ilo joka elättelöö

Heli Laaksosen tuore kirja ilmiöstä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu on raikasta luettavaa. Sitä voi suositella kaikille yhtyeen ystäville. Vaan sopii se monen muunkin iltalukemistoksi. Kirja antaa meidän kurkistaa Suomen suosituimman yhtyeen arkeen ja juhlaan. Ja ennen kaikkea: kirjassa eteläpohjalaisuus ja teuvalaisuus ovat elävinä esillä.

maanantaina, lokakuuta 06, 2008

Onnea Betoni-Luoma!

Betoni-Luoma Oy sai perjantai-iltana merkittävän tunnustuksen toiminnastaan. Erityisesti betonisista julkisivuelementeistään tunnettu pitkän linjan teuvalaisyritys sai maakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Tänä vuonna yritykselle valmistuu peräti 8000 m2 uutta tuotantotilaa, ja valmistustekniikka harppaa suuren askeleen kilpailijoidensa edelle. Myöskin tuotepuolella yrityksessä tapahtuu paljon. Yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseensä ja etsii perinteiselle betonille uusia käyttömuotoja. Betoni-Luoma oli näyttävästi esillä viime kesän Vaasan asuntomessuilla.

Täman tason palkinnot ovat yleensä pienessä kunnassa harvinaista herkkua. Teuvalaiset yritykset ovat kuitenkin näissä mittelöissä pärjänneet viime vuosina todella hyvin. Palkittiinhan West Welding Oy vastaavalla palkinnolla kaksi vuotta sitten. Ja tämän vuoden alkupuolella juhlittiin M-Partners Oy:n Mika Kosken valtakunnallista Nuori yrittäjä -palkintoa.

Jotta tämäntyyppisiä palkintoja saadaan Teuvalle, meillä täytyy tietysti olla kehittyviä, menestyviä yrityksiä. Oma merkityksensä on myös asiansa osaavalla paikallisella yrittäjäyhdistyksellä, joka tuo aktiivisesti esiin teuvalaista osaamista ja tekee aluejärjestölleen hyvin perusteltuja esityksiä palkittavista yrityksistä.

keskiviikkona, lokakuuta 01, 2008

Vaalikoneita testaamaan

Kuntavaalien ehdokkaat ovat syksyn aikana ahkerasti vastailleet vaalikoneiden kysymyksiin. Nyt nuo vaalikoneet ovat meidän äänestäjien käytössä. Niiden avulla voimme etsiä itsellemme sopivaa ehdokasta tai katsoa, miten eri ehdokkaat ovat kysymyksiin vastanneet.

Ehkä näihin palveluihin ei kuitenkaan kannata suhtautua liian vakavasti. Paria konetta testatessani olen saanut keskenään aika ristiriitaisia tuloksia. Toisella koneella ehdokas on saattanut sopia hyvin minun vastausprofiiliini, toisella taas sama ehdokas on jäänyt aivan jonon hännille.

Kuntavaalisivuiltamme löytyy linkit muutamalle vaalikoneelle sekä eri puolueiden omille sivuille.

tiistaina, syyskuuta 30, 2008

59.

Taas on kunnat pistetty järjestykseen. Valitut Palat teetti TNS Gallupilla tutkimuksen, jossa selvitettiin lapsiperheiden kannalta parhaat kunnat. Tutkimuksessa selvitettiin mm. asuntojen hintatasoa, kunnan tarjoamaa koulutusta, veroäyriä ja rikollisuusastetta. Teuva on listalla sijaluvulla 59. Parantamisen varaa on, vaikka sijoitusta yli 400 kunnan joukossa onkin pidettävä kohtuullisen hyvänä.

Maanantain valtuustoseminaari

Valtuusto keskusteli eilen työseminaarissaan talouden tulevaisuudennäkymistä sekä siitä, mille pohjalle ensi vuoden talousarviota laaditaan. Talousarvion laadinnan etenemiseen ja keskeisiin linjauksiin oltiin tyytyväisiä. Huolta kannettiin henkilöstömitoituksen riittävyydestä vuodeosastolla, Henriikkakodilla ja Lehtiharjussa. Edelleen haluttiin muuttaa määräaikaisia työtehtäviä vakinaisiksi toimiksi. Kunta on vähentänyt pätkätöiden käyttöä viime vuosina merkittävästi, mutta asiassa riittää vieläkin tehtävää. Kouluterveydenhuoltoon toivottiin lisää resursseja. Neuvolan rakentamista kiirehdittiin.

maanantaina, syyskuuta 29, 2008

Levotonta taloudessa

Lähes joka arkipäivä tulee uusia levottomuutta herättäviä talousuutisia maailmalta. Samaan aikaan suomalaisia rauhoitellaan, että nämä laineet eivät lyö Suomeen asti. Mihinkään paniikkiin ei aihetta olekaan, mutta tosiasia lienee se, että emme elä umpiossa. Isot heilahtelut maailman taloudessa eivät voi olla vaikuttamatta myös meihin. Suomi on varsin riippuvainen ulkomaankauppansa kehityksestä. Eli lihavien vuosien jälkeen vuorossa saattaa olla huomattavasti laihempia vuosia.

Teuvan kunnanvaltuusto saa tänään talousarvioseminaarissaan tietoa siitä, millaiselle pohjalle ensi vuoden budjettia voidaan rakentaa. Edellä mainitut epävarmuustekijät huomioon ottaen tulot on pyritty arvioimaan varovaisesti. Kunnallisia maksuja esitetään korotettavaksi kustannustason muutosta vastaavasti. Veroprosentteihin ei ole näköpiirissä korotusta. Palvelut pidetään entisellä hyvällä tasollaan. Mitään erityisiä isompia leikkauksia tai säästöoperaatioita ei ole suunnitteilla. Käyttötalousmenojen kasvu on maltillista 4 %:n luokkkaa. Tavoitteena on tehdä talousarviosta lievästi ylijäämäinen.

perjantaina, syyskuuta 26, 2008

Sisäinen yrittäjyys

Turun kauppakorkeakoulun professori Jarna Heinonen piti hyvän luennon henkilöstöllemme sisäisestä yrittäjyydestä otsikolla ”Tekemisen meininkiä”. Aiheena ei ollut yksityistäminen, kilpailuttaminen tai ulkoistaminen, vaan itse kunkin oman työn kehittäminen. Peruskysymyksenä oli, voiko palkkatyötä tekevä ihminen suhtautua työhönsä yhtä sitoutuneesti ja aloitteellisesti, kuin jos hän työskentelisi omistamassaan yrityksessä.

Esitys oli innostava, suorasanainen ja käytännönläheinen. Sisäisen yrittäjyyden todettiin olevan lähinnä innovatiivisuutta, uusiutumista, muutosta - näihin panostamista. Työpaikalla sisäinen yrittäjä uskaltaa, muuttuu ja menestyy!

Sisäinen yrittäjyys on vastuun ottamista omasta itsestään ja työyhteisöstään:
- itsensä johtamista
- muiden johtamista
- muutoksen ja uudistumisen mahdollistamista.

Se on myös riskin ottamista ja kantamista. Virheistä ja epäonnistumisista oppimista. Joka ei koskaan tee virheitä, ei ole koskaan oikein tosissaan yrittänytkään.

Kyse on siis ennen kaikkea asenteesta. Haluamme olla luomassa työilmapiiriä, jossa työstä voi innostua, ja jossa omaa työtään voi kehittää. Juuri nyt haetaan organisaatiostamme hyviä työyhteisöjen itse kehittämiä käytäntöjä. Parhaat käytännöt palkitaan, ja kaikki hyvät käytännöt nostetaan esille. Voimme oppia toisiltamme.

torstaina, syyskuuta 25, 2008

Maaseudun jätevesiratkaisut

Tulevaisuuslautakunta on nostanut esille ajankohtaisen asian. Jätevesiasetus aiheuttaa suuria muutoksia haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Varattu siirtymäaika on kulumassa hyvää vauhtia, aikaa on vuoden 2013 loppuun asti.

Uusia rakennuksia rakennettaessa ja peruskorjauksia tehtäessä jätevesimääräykset on otettu hyvin huomioon. Meillä on kuitenkin Teuvalla suuri määrä kiinteistöjä, joiden osalta tilanne on auki.

Useissa kunnissa on lähdetty aktiivisesti auttamaan kiinteistöjen omistajia muutosten toteuttamisessa. Näin myös muutamissa naapurikunnissamme. Tulevaisuuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että uudistuksen toteutusta vauhditettaisiin järjestämällä maksutonta neuvontaa. Neuvojan palkkaukseen tulisi pyrkiä saamaan projektirahoitusta.

Olen lautakunnan kanssa samaa mieltä siitä, että kunnan tulee ottaa asiassa nykyistä enemmän vastuuta. Jätevesiratkaisut ovat tärkeitä ympäristön kannalta, mutta ne voivat osassa tapauksista olla kiinteistön omistajille kohtuuttoman raskaita yksin toteuttaa. Näkisinkin, että neuvonnan järjestämisen lisäksi tulisi miettiä erityisesti keinoja kylien yhteisten jätevesiratkaisujen toteuttamiseen.

keskiviikkona, syyskuuta 24, 2008

Surun päivä

Eiliset Kauhajoen tapahtumat ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Suru on kohdannut koko seutukuntaa. Julma ja mieletön surmatyö on tapahtunut niin lähellä meitä. Uhrien omaisia ja läheisiä on keskuudessamme paljon. Olkaamme yhdessä heidän tukenaan.

Esitän syvän osanottoni kaikille uhrien omaisille ja läheisille.

Mielessä risteilee paljon kysymyksiä? Kysymyksiä, joihin ei tunnu olevan vastauksia. Suurin ja raskain kysymys on: miksi?

Teuvan kunnan kaikissa toimipisteissä vietetään hiljainen hetki tänään klo 13. Kriisiryhmä on valmiudessa antamaan apua sitä tarvitseville. Toimimme yhteistyössä Kauhajoen kriisiapua antavien viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Annamme tarvittaessa Kauhajoen kaupungille kaiken sen avun, minkä voimme antaa.

Tänä iltana on Teuvan kirkossa hartaushetki klo 19. Hartaushetken jälkeen on seurakuntasalissa tilaisuus, jossa meillä on mahdollisuus tavata toisiamme ja keskustella näistä järkyttävistä tapahtumista. Tilaisuuden järjestää Teuvan seurakunta.

tiistaina, syyskuuta 23, 2008

Iltakoulua

Esityslistalla olevien asioiden lisäksi kunnanhallitus usein kokouksensa yhteydessä pitää ns. iltakoulua. Se tarkoittaa sitä, että joistakin valmistelluista asioista käydään vapaamuotoista keskustelua. Hallituksen jäsenille kerrotaan ajankohtaisista asioista, joita kunnassa on viime aikoina tapahtunut. Usein myös keskustellaan isommista myöhemmin päätöksentekoon tulossa olevista asioista. Toisinaan taas pohditaan hallitustyöskentelyn kehittämistä.

Eilen oli esillä Kuntaliiton juuri valmistunut suositus "Kuntajohtaminen 2015". Kuntaliitto suosittelee, että hallitustyön kehittäminen aloitettaisiin arvioimalla päättyvän toimikauden työtä. Toisin sanoen kunnanhallituksen tulisi miettiä, miten hyvin se on omassa toiminnassaan onnistunut, ja missä puolestaan olisi parantamisen varaa.

Kuluvan vuoden lopulla valmistuu suositus hyvän hallitustyön periaatteiden käyttöönotosta kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuntaliitto suosittaa, että vaalikauden alussa kunnissa sovitaan poliittisista pelisäännöistä ja määritellään hallituksen työnkuva.

Suomessa kunnanhallitukset käsittelevät vuosittain keskimäärin 600 eri asiaa. Pienten erillisten rutiininomaisten päätösten sijaan kunnanhallituksia halutaan ohjata ottamaan selkeämmin strategista vastuuta. Eli suomeksi sanottuna keskittymään olennaisten linjausten tekemiseen ja niiden toteutuksen seurantaan.

Suosituksessa korostetaan myös luottamushenkilökoulutuksen ja -valmennuksen merkitystä. Teuvalla ollaankin valmistelemassa alkavalle valtuustokaudelle luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden yhteistä johtamiskoulutusta. Tarkoituksena on, että koulutuksessa tartutaan kiinni ajankohtaisiin asioihin ja ryhdytään niitä yhdessä työstämään. Kunnassa johtaminen on aina luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteispeliä.

maanantaina, syyskuuta 22, 2008

Jatkoa lapsiperheiden etuuksille

Vuosina 2007 ja 2008 Teuvan kunta on myöntänyt lapsiperheille merkittäviä etuuksia. 2.000 euron kynnysrahan saa lapsiperhe, joka rakentaa tai ostaa asunnon Teuvalta. Pirttilahjana jokainen syntyvä lapsi saa 500 euron suuruisen lahjakortin. Lisäksi perheen vaippahankintoihin annetaan 150 euron suuruinen lahjakortti.

Etuudet on otettu hyvin myönteisesti vastaan. Kunta on saanut mainetta siitä, että se tukee lapsiperheitä näiden arjessa.

18.8.2008 kunnanhallitus antoi tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi miettiä etuuksien tulevaisuutta. Jatketaanko nykyisiä, vai kehitelläänkö uusia. Tulevaisuuslautakunnan lisäksi työhön nimettiin kunnanhallituksen edustajana Anne Luhtala sekä sosiaalijohtaja Pekka Rahkonen.

Tulevaisuuslautakunta esittää, että etuuskampanjaa jatketaan tähänastiseen tapaan vielä ainakin vuosina 2009 ja 2010. Tämä lieneekin perusteltua, sillä hyväksi havaittua järjestelmää ja tutuiksi tulleita etuuksia ei kannattane lähteä muuttelemaan. Kunnanhallitus päättää asiasta tänä iltana.

perjantaina, syyskuuta 19, 2008

Kuntien energiaohjelma

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen kuntien energiaohjelmaan liittymisestä. Liittymällä tähän vapaaehtoiseen ohjelmaan kunta sitoutuu energiansäästön, energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen toiminnassaan. Sitoutumalla energiaohjelmaan kunta voi

- vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä
- osoittaa sitoutumisensa oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen
- saavuttaa kustannussäästöjä
- parantaa toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja vahvistaen samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa.

Käytännön toimet alkavat uusiutuvan energian kuntakatselmuksella, jossa selvitetään kunnan energiatuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmuksessa etsitään taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energialähteiden käyttöä uusiutuvalla energialla. Katselmuksessa listataan myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja asetetaan tavoitteet energiansäästölle ja uusiutuvan energian käytölle.

torstaina, syyskuuta 18, 2008

Teuva tutkituttaa imagonsa

Teuvan kunta teettää Innolink Research Oy:llä selvityksen imagostaan. Kyseessä on otantatutkimuksena toteutettava haastattelu, jolla kartoitetaan Teuvan kunnan mainetta ja tunnettuutta, myönteisiin muuttopäätöksiin vaikuttaneita syitä, nykyisten asukkaiden näkemyksiä kotikunnastaan sekä poismuuttoon johtaneita asioita.

Teuvan kunta on viime vuosina pyrkinyt määrätietoisesti parantamaan kuntakuvaansa. Teuvan kunnallispolitiikka on rauhoittunut. Kunta on pitänyt hyvää huolta lähipalveluiden kehityksestä. Kyläkoulut jatkavat toimintaansa. Yhdessä yrittäjien kanssa on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma. Lapsiperheille on myönnetty merkittäviä etuuksia. Omakotitontteja on myyty euron kappalehintaan. Kunta on tehnyt markkinointiyhteistyötä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu –orkesterin kanssa. Kunnan graafinen ilme on uudistettu. Aktiivinen tulevaisuuslautakunta on järjestänyt ideatalkoita ja –kilpailuja.

Tuloksia on nähtävissä. Teuvalaiset yritykset investoivat toimintansa laajennuksiin. Väestökehitys on kääntynyt ennusteita paremmalle uralle. Näiden myötä kunnan talouskin on hyvässä kunnossa. On mistä ponnistaa.

Tämän syksyn aikana Teuvan kunta ryhtyy yhteistyössä yrittäjien kanssa uuteen hankkeeseen. Tavoitteena on laatia yhteinen markkinointistrategia, jossa yritysten, kunnan ja muiden keskeisten toimijoiden voimavarat kootaan yhteen paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tarkoituksena on miettiä keinoja, joilla voisimme kehittää paikan markkinointia. Kärki ei ole Teuvan kunnan mainostamisessa, vaan Teuva-nimisen paikkakunnan esiintuomisessa ja sen tarjonnan esittelyssä.

Uusi vaihe kunnan ja yrittäjien yhteistyössä vaatii pohjakseen tietoa. Niinpä Innolinkin kanssa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään, miten jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Kuinka suuri merkitys on kyläkoulujen säilyttämisellä? Kuinka tärkeinä lapsiperheet pitävät kunnan myöntämiä etuuksia? Vai ovatko hyvät päivähoitopalvelut tärkeämpiä? Mitkä syyt oikeasti vaikuttavat paikkakunnalle muuttopäätökseen?

Teuvalta on muuttanut vuosien varrella pois paljon väkeä työn perässä. Mitkä muut syyt ovat lähtöön vaikuttaneet? Mitä kunnan tai seutukunnan olisi tullut tarjota, jotta perhe olisi voinut tänne jäädä?

Nykyisiltä asukkailta kysymme Teuvan menestystekijöitä ja kehittämiskohteita.

Tutkimuksesta saatavilla tiedoilla kohdennetaan Teuvan markkinointia oikeisiin asioihin ja oikeille kohderyhmille. Markkinointia aktivoidaan yhdessä yrittäjien kanssa laadittavan markkinointistrategian mukaisesti. Tavoitteena on se, että Teuvan kunta voi palvella kuntalaisiaan entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin.

tiistaina, syyskuuta 16, 2008

Kyytitakuu

Perjantaina liikenneministeri Anu Vehviläiselle luovutetetussa selvitysmies Olli Riikosen raportissa esitetään haja-asutusalueille mm. kyytitakuuta. Se merkitsisi sitä, että kaikille asuinpaikasta riippumatta taattaisiin viikoittain mahdollisuus vähintään kahteen käyntikertaan taajamassa. Asiakas maksaisi asiointireissustaan linja-autolipun hinnan. Takuun muut kulut maksaisivat kunnat ja valtio puoliksi. Järjestely voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä.

Ehdotus on hyvin kannatettava. Väen vähetessä monilla maaseutualueilla liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla vaikeutuu entisestään, jos mitään ei tehdä. Kyytitakuu ei vastaa työmatkaliikenteen tarpeeseen, mutta olisi tervetullut parannus esimerkiksi vanhusten asiointimatkoihin. Toimivat liikenneyhteydet ovat välttämätön edellytys sille, että voi asua omaehtoisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Teuvalla asiointivuorot eri kylistä kirkonkylään toimivat jo nyt. Ehkä järjestelmää päästään kyytitakuun myötä edelleen kehittämään. Ja näyttäisi siltä, että valtio olisi valmis ottamaan osaa näihin kustannuksiin.

perjantaina, syyskuuta 12, 2008

Kuntavaalit lähestyvät

Vaalien aika on aina virkamiehellekin mielenkiintoista. Vaaleissa yleensä osa päättäjistä vaihtuu, ja edessä on uusien toimielinten järjestäytyminen. Sanotaan, että nykyisessä maailmassa muutos on jatkuvaa. Teuvan kunnankin osalta suuri muutos on se, että ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan yhteistyössä seudullisesti, joten suunnittelemme uusille luottamushenkilöille koulutusta, joka auttaisi johtamista muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi valmistelemme perehdytystä eri sektoreiden toimintoihin sekä koulutusta kuntatalouden, keskeisen lainsäädännön ja kokoustekniikan hallintaan.

Toistaiseksi vaalirintamalla on ollut aika hiljaista. Mitkä lienevät Teuvan kuntavaalien keskeiset teemat? Mihin asioihin toivoisit ehdokkaiden ottavan kantaa?

perjantaina, syyskuuta 05, 2008

Paikan markkinointi

Viime viikolla yrittäjien ja kunnan edustajien muodostamassa elinkeinopoliittisessa toimikunnassa pohdittiin mm. yhteisen markkinointistrategian laatimista. Aihe sai hyvin yksimielisen kannatuksen. Aiemminhan kunta ja yrittäjät ovat tehneet yhteisen elinkeinostrategian. Yhteinen markkinoinnin suunnittelu olisi suoraa jatkoa tälle.

Teuvan imago on viime vuosina parantunut huomattavasti. Siihen on pyritty aktiivisesti. Kunnanhallitus on tehnyt hyviä päätöksiä, tulevaisuuslautakunta on ideoinut uusia hankkeita ja etuuksia. Olemme tiedottaneet aktiivisesti. Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ovat pitäneet Teuvaa hyvin esillä.

Monet toimet ovat kuitenkin olleet erillisiä ja yksittäisiä. Nyt on aika koota voimavarat. Yrittäjät, kunta, Teak, Parra ja monet muut toimijat käyttävät aikaa ja rahaa toiminnastaan kertomiseen. Näitä voimavaroja voimme yhteistyöllä koota. Voimme luoda yhteisen ilmeen ja hyvät käytännöt tämän paikkakunnan markkinoimiselle.

maanantaina, elokuuta 11, 2008

Parra-akatemia

Vuosi sitten kokoontui runsas joukko entisiä ja nykyisiä teuvalaisia yhteiseen seminaariin "Parahanlaasta poveria Teuvalla". Tuon seminaarin jälkeen perustettiin Teuvan tulevaisuuden sparraajat -niminen ryhmä, jossa lupautui toimimaan peräti 28 Teuvan ystävää. Samassa yhteydessä Sparraajille valittiin kuusijäseninen johtoryhmä, jonka sihteerinä toimii lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä.

Johtoryhmä kokoontui talven aikana aktiivisesti. Yhtenä toiminnan tuloksena on perustettu Parra-akatemia, jonka tarkoituksena on järjestää tasokkaita seminaareja Teuvan kehityksen vauhdittamiseksi. Akatemian rehtorina toimii Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen.

Ensimmäisistä Parra-akatemian tuotteista saimme nauttia nyt Elolystit-viikolla. Kulttuuriministeri Stefan Wallinin alustus julkisen ja yksityisen yhteistyöstä kulttuurin alueella saavutti tiedotusvälineissä laajaa mielenkiintoa. Tohtori Elina Kiviharju ja vilja-agronomi Henri Honkala kertoivat tuoretta tutkimustietoa monia kuluttajia ja viljelijöitä askarruttavasta geeniteknologiasta. Tohtori Elina Varamäki sekä konsultti Erkki Petäjä kertoivat, miten asiantuntijahallitus voi toimia pienyrityksen kasvun tukena. Tähän jälkimmäiseen aiheeseen palaamme syksyn mittaan kunnan ja yrittäjien yhteistyönä.

Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat omalla aktiivisella toiminnallaan mahdollistaneet näiden tilaisuuksien järjestämisen. Tilaisuuksien luentomateriaalia on selattavissa internetsivuillamme.

maanantaina, elokuuta 04, 2008

Reilua kauppaa

Reilun kaupan tuotemerkkiin törmää yhä useammin. Tutussa kahvilassa tarjotaan Reilun kaupan kahvia ja kotikaupan hedelmätiskiltä löytyy Reilun kaupan banaaneja. Nämä lienevätkin ne kaikkein tutuimmat Reilun kaupan tuotteet. Kaiken kaikkiaan valikoimissa on jo 650 erilaista tuotetta.

Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Tuotteiden tuotannossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kehitysmaiden viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen.
– Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen.
– Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
– Kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään.
– Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä.

Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden perheviljelijät pystyvät tuottamaan laadukkaita tuotteita ja vaikuttamaan omalla työllään kokonaisten yhteisöjen hyvinvointiin. Näin Reilu kauppa vähentää köyhyyttä kaupan avulla. Kuluttajille Reilun kaupan merkki tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti kehitysmaissa asuvien ihmisten elämään.

Monet merkittävät yritykset ovat ottaneet Reilun kaupan pelisäännöt omikseen. Samoin monien työpaikkojen kahviporukat. Hyvin aktiivisia asiassa ovat olleet myös seurakunnat.

Kunnat voivat saada Reilun kaupan kunta -statuksen sitoutumalla edistämään Reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Hankintalaki mahdollistaa eettisten periaatteiden käyttämisen hankintapäätösten ratkaisuissa.

Teuvan kunnassa Reilun kaupan tuotteiden käyttöön voitaisiin siirtyä vähitellen. Voisimme aloittaa jollakin keskeisellä tuotteella, vaikkapa kahvilla ja edetä asiassa saatujen kokemusten pohjalta. Alkuun päästyämme voisimme haastaa muitakin edistämään Reilua kauppaa.

maanantaina, heinäkuuta 28, 2008

Valtuusto arvioi omaa työtään

Kunnanvaltuutetut saivat keväällä kyselyn, jossa pyydettiin arvioimaan valtuustokauden 2005 - 2008 työskentelyä. Vastaava kysely tehtiin myös neljä vuotta sitten, joten tuloksia on mahdollisuus vertailla. Vastausprosentti jäi tosin tällä kertaa varsin alhaiseksi, 27 valtuutetusta kyselylomakkeen palautti vain 10.

Vastaajista 60 % koki vaikutusmahdollisuutensa erittäin hyviksi tai hyviksi. Vain 10 % oli sitä mieltä, että omat ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet asioihin ovat huonot. Erittäin huonoiksi vaikutusmahdollisuuksiaan ei tuntenut kukaan.

70 % vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa valmisteltaviin asioihin. Tässä kohdin tyytyväisyys oli noussut huomattavasti, sillä edellisellä valtuustokaudella 55 % vastasi kokevansa vaikuttamisen valmisteltaviin asioihin huonoksi tai erittäin huonoksi.

Yhteistyö toimii vastaajien mielestä parhaiten johtavien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden välillä, kunnan johdon ja henkilöstön välillä sekä viranhaltijoiden, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Huonoimmin yhteistyö toimii eri poliittisten ryhmien/valtuustoryhmien välillä sekä viranhaltijoiden ja henkilöstöjärjestöjen välillä, mutta näissäkin kohdissa vastaukset ovat edelliskautta myönteisempiä.

Merkittävimpinä valtuuston työmuotoina pidettiin iltakouluja ja oman valtuustoryhmän palavereita.

Luottamushenkilöiden toimintakulttuurissa eniten parannusta nähtiin tapahtuneen tärkeisiin asioihin paneutumisessa sekä yhteisten arvojen ja pelisääntöjen noudattamisessa.

Viranhaltijavalmistelun osalta parannusta nähtiin tapahtuneen erityisesti esittelyn selkeydessä ja virheettömyydessä, taustatietojen riittävyydessä, käsittelyajan riittävyydessä sekä päätösehdotusten selkeydessä.

Vastaajien mielestä valtuusto onnistui tällä valtuustokaudella erityisesti Paras-hankkeessa, kouluverkkoratkaisussa, talouden hallinnassa sekä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tulevan valtuuston tärkeimpiä asioita ovat vastaajien mukaan kouluverkkoratkaisut sekä kuntien yhteistyö liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa toimintansa.

Julkaisemme kyselyn koko yhteenvedon lähiaikoina kotisivuillamme.

torstaina, kesäkuuta 12, 2008

Hallintojohtaja

Teuvan uusi hallintojohtaja on Markus Ojakoski. Mies on vuonna 1975 syntynyt filosofian maisteri. Kokemusta on kertynyt monesta tehtävästä. Hän on toiminut mm. Maaseudun sivistysliitossa tutkijana ja kulttuuriministeri Tanja Karpelan erityisavustajana. Nykyisin hän tekee töitä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä opetusministeriössä.

torstaina, kesäkuuta 05, 2008

Maailman ympäristöpäivänä

Tänään Fennovoima Oy ilmoitti luopuvansa ydinvoimahankkeestaan naapurissamme Kristiinankaupungissa. Syyksi yhtiö ilmoitti poliittisen vastustuksen ja tekniset ongelmat. Ydinvoima on asia, josta melkein jokaisella on oma mielipide, vaikka aihe kovin tekninen ja monimutkainen onkin. Ydinvoiman vastustus ja kannatus eivät juuri puoluerajoja noudata. Niinpä moni on Fennovoiman päätöksestä ympäristön ja turvallisuuden vuoksi iloinen, kun taas moni suree seudun menettämää kasvusysäystä ja toteutumatta jääviä työpaikkoja.

Energiapolitiikka on muutoinkin ympäristökeskustelun keskiössä. Varmaa on vain se, että ilmastonmuutoksen estämiseksi moni asia tulee muuttumaan. St1 on avaamassa etanolin tuotantolaitosta Närpiössä. Tuulivoimapuistoja suunnitellaan hyvinkin monelle alueella ainakin täällä Länsi-Suomessa. Uusia rakennuksia suunnitellessa energiaratkaisut mietitään tarkkaan, ja usein päädytään esimerkiksi maalämmön hyödyntämiseen. Autoverotus suosii vähäpäästöisiä malleja. Yhdyskuntajätteen hävittämiseen rakennetaan polttolaitoksia.

Kunnilla on keskeinen vastuu ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Kunta voi vaikuttaa päästöihin omilla ratkaisuillaan. Pelkästään energiatehokkuus kunnan omistamissa kiinteistöissä, ja kiinteistöjen lämmitysratkaisut ovat hyvin merkittäviä asioita. Kaavoituksella vaikutetaan toimintojen sijoittumiseen ja sitä kautta liikennemääriin. Julkisen liikenteen suosiminen siellä, missä se on mahdollista, on myös tärkeä valinta. Kunta voi myöskin monilla toimillaan tukea kuntalaisten mahdollisuuksia pienentää omia hiilidioksidipäästöjään.

keskiviikkona, kesäkuuta 04, 2008

Yritysasiamies

Teuvan kunnanhallitus tapasi eilen illalla Teuvan Yrittäjien hallituksen. Tilaisuudessa käytiin Suomen Yrittäjien keväällä toteuttaman Elinkeinopolitiikan mittaristokyselyn tulokset Teuvan osalta. Kyselyssä kunkin kunnan yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäseniltä kysytään, miten he näkevät kunnan ja yrittäjien yhteistyön toimivan. Teuvan kunta menestyi kyselyssä hyvin, pistemäärämme oli Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi paras.

Eilen illalla keskityimme asioihin, joissa olisi eniten parantamisen varaa Teuvan kohdalla. Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi yritysten neuvontapalvelujen turvaaminen omalla paikkakunnalla. Nykyiseen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän tarjontaan ei olla tyytyväisiä. Sovimmekin, että selvitämme kesän ja syksyn aikana yritysten tarpeita tältä osin, ja ryhdymme sen pohjalta toimenpiteisiin. Eräänä vaihtoehtona oli keskustelussa esillä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän, kunnan ja Teak Oy:n yhdessä palkkaama yritysasiamies.

Kehitettävää nähtiin myös mm. kunnan hankintaosaamisessa ja päätösten yritysvaikutusten arvioinnissa. Yrittäjien ja kunnan yhteinen elinkeinopoliittinen toimikunta jatkaa näiden asioiden seurantaa ja kehittämistä syksyllä.

tiistaina, kesäkuuta 03, 2008

Hyviä hakijoita

Hallintojohtajan hakuaika päättyi 29.5. Hakemuksia kertyi 13 kpl. Tulokseen voi olla varsin tyytyväinen. Teuvalla näyttää olevan vetovoimaa. Hakijoilla on kaikilla hyvä koulutus, ja osalla takanaan monipuolista kokemusta erilaisista työtehtävistä. Osa hakijoista on tosin juuri valmistuneita.

Hallintojohtajan viran täyttäminen tuli ajankohtaiseksi, kun kunnankamreeri siirtyi toisiin tehtäviin. Aiemmin oli jo jätetty kunnansihteerin virka täyttämättä edellisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Päätimme nyt puolestaan jättää kamreerin viran täyttämättä ja muutimme kunnansihteerin viran hallintojohtajan viraksi. Uuden viran toimenkuvaan kuuluu normaalisti kunnassa sekä kunnansihteerille että kunnankamreerille kuuluvia työtehtäviä.

Taloushallinnon tehtävät kunnassa vähenevät, kun seutupalvelukeskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Se hoitaa mm. kuntien kirjanpidon ja palkanlaskennan. Talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jää kuitenkin kuntaan.

Talousasioiden lisäksi hallintojohtajan tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallituksen asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja toimii käytännössä kunnanjohtajan työparina. Niinpä häntä työllistävät myös lukuisat seudulliset ja maakunnalliset yhteistyöhankkeet.

Ensi vuoden alusta kunnalla ei enää ole sosiaali- ja terveystointa, vaan tämän toimialan palvelut hoitaa liikelaitoskuntayhtymä. Vaikuttaminen uuden liikelaitoskuntayhtymän syntyyn ja toiminnan järjestämiseen ovat jatkossa hyvin pitkälle kunnanjohtajan ja hallintojohtajan työsarkaa yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnanhallitus päätti kutsua kuusi hallintojohtajan paikkaa hakenutta ehdokasta haastatteluun. Haastattelut järjestetään perjantaina 6.6. ja maanantaina 9.6. Uuden viranhaltijan valinta on aina mielenkiintoinen ja vaikutuksiltaan merkittävä ratkaisu. Koulutuksen ja kokemuksen lisäksi valinnassa painotetaan myös henkilön persoonaa ja asennetta, soveltuvuutta juuri tähän tehtävään.

maanantaina, kesäkuuta 02, 2008

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantaja työllistää vähintään 30 henkilöä, on työnantajan laadittava erillinen työpaikan tasa-arvosuunnitelma tai sisällytettävä työpaikan tasa-arvon edistämistoimenpiteet vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tavoitteena ja tarkoituksena on, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan.

Viime viikolla kunnanhallitus hyväksyi Teuvan kunnan tasa-arvosuunnitelman. Kunta on hyvin naisvaltainen työpaikka. Teuvan kunnan henkilökunnasta 85 % on naisia. Myös miesvaltaisia työpaikkoja kunnasta löytyy, mm. teknisestä toimesta. Suunnitelman mukaan henkilöstövalinnoissa tulee harjoittaa positiivista erityiskohtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tasaveroisista hakijoista tulee valita miesvaltaiselle alalle nainen ja naisvaltaiselle alalle mies. Haasteita on erityisesti koulutoimessa, jossa miesopettajien osuus on viime vuosina kovasti pienentynyt. Miehenmallejakin koulussa kuitenkin kovasti tarvittaisiin.

Vaikka kunta-ala on naisvaltainen, suuri osa ylemmistä esimiehistä on miehiä. Tähänkin suunnitelma kehottaa puuttumaan, kun uusia esimies- ja päällikkövalintoja tehdään.

Samasta työstä kuuluu maksaa sama palkka. Naisvaltaiset alat ovat kuitenkin selvästi heikommin palkattuja kuin ne alat, joilla työskentelevistä enemmistö on miehiä. Vuosittain tehtävissä palkkaratkaisuissa tätä eroa kurotaan umpeen.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee suunnitelman mukaan panostaa entistä enemmän. Tämä on varmasti eduksi niin miehille kuin naisillekin.

Työilmapiiri on tärkeä työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen ja työn tuloksiin vaikuttava tekijä. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun tulee puuttua välittömästi, kun sitä ilmenee. Tätä silmällä pitäen meille onkin jo aiemmin laadittu toimintaohjeet nimellä "Ollahan ihimisiksi".

Tässä muutamia poimintoja tasa-arvosuunnitelmastamme. Kunnanhallitus valitsi myös pienen työryhmän, joka seuraa ja valvoo suunnitelman toteutumista.

torstaina, toukokuuta 15, 2008

Elämäntavoilla on väliä

Eilen saimme olla hyvässä seutukunnallisessa koulutustilaisuudessa Orrelassa. Sairaanhoitopiirin Dehkon 2D -hanke herätteli kuntien työntekijöitä ja päättäjiä varsin mielenkiintoisilla ja rohkeilla puheenvuoroilla. Hanke keskittyy aikuisiän diabeteksen ja sen mukanaan tuomien tautien ennalta ehkäisyyn.

Diabeteksestä on tullut yksi pahimmista kansantaudeistamme. Epäterveelliset ruokailutottumukset, ylipaino ja liian vähäiseksi jäävä liikunta tekevät keskuudessamme pahaa jälkeä. Elämäntavat omaksutaan jo lapsena, ja siksi erityisesti lasten hyvinvointiin ja terveyteen tulee panostaa.

Tilastojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla asuvat Suomen ylipainoisimmat miehet ja kolmanneksi ylipainoisimmat naiset. Jo neljännes peruskoululaisista on ylipainoisia. Tyypin 2 diabetestä tai sen esiastetta sairastaa arviolta lähes joka toinen mies ja joka kolmas nainen ikäryhmässä 45 - 74 -vuotiaat. Aika hurjia lukuja väestön vanhentuessa.

Perustettavan liikelaitoskuntayhtymän tavoitteissa terveyden edistäminen on näyttävästi esillä. Sairauksien hoitamisen lisäksi tulee myös terveyttä hoitaa. Se on ensisijaisesti meistä jokaisen omalla vastuulla, mutta esimerkiksi päivähoito, koulu ja terveystoimi voivat olla ohjaamassa hyviin ja kestäviin valintoihin. Terveyden edistäminen johtaa pitkällä aikavälillä pienempiin yhteiskunnan kustannuksiin, mutta tärkeintä on elämänlaadun parantuminen.

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt alueensa kunnille kirjeen, jossa todetaan, että Etelä-Pohjanmaa on Suomessa ainoa alue, jossa perusterveydenhuollossa ei ole yhtään ravitsemusterapeutin virkaa. Tällaisen henkilön tehtävänä olisi mm. terveydenhuoltohenkilöstön ja kunnan muiden toimijoiden kouluttaminen ravitsemusasioissa, lasten ja perheiden elämäntapoihin vaikuttaminen (neuvola, päivähoito, koulut, vanhempainillat), ruokapalveluiden kehittäminen suosituksia vastaavaksi, erityisruokavalioiden osaaminen sekä ryhmä- ja henkilökohtainen ravitsemusohjaus asiakkaille. Tätäkin asiaa tulee tarkoin harkita seudullista yhteistyötä nyt rakennettaessa.

tiistaina, toukokuuta 13, 2008

Teuvan parhaat käytännöt

Teuvan kunnan lukuisissa eri työpisteissä tehdään hyvää työtä. Monet työporukat ja tiimit ovat kehittäneet omaa työtään esimerkillisellä tavalla. Arjen aherruksessa nämä hyvät asiat jäävät helposti piiloon ja palkitsematta.

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että vuosittain nostettaisiin esiin oman väen kehittämiä hyviä käytäntöjä neljässä sarjassa:

- palvelujen kehittäminen
- työyhteisön, johtamisen tai toimintatapojen kehittäminen
- viestinnän tai tiedottamisen kehittäminen
- työhyvinvoinnin kehittäminen.

Parhaat palkitaan. Tarkoituksena ei ole luoda kilpailuhenkeä, vaan nostaa työpaikoilla tapahtuva laaja kehittämistyö oikeaan arvoonsa ja kaikkien tietoisuuteen. Näin voimme oppia toistemme oivalluksista.

maanantaina, toukokuuta 12, 2008

Töyssyt

Pauli Nevala esitti jo syksyllä 2006, että ajonopeuksien alentamiseksi Porvarintielle ja Mikkiläntielle rakennettaisiin hidasteet. Tekninen toimi on yhteistyössä tiehallinnon kanssa selvitellyt erilaisia hidasteratkaisuja. Sen pohjalta kunnanhallitukselle esitetään, että kokeiluluontoisesti Porvarintielle tehtäisiin kolme loivapiirteistä hidastetta asfalttibetonista. Mikkiläntielle esitetään rakennettavaksi yksi samantyyppinen "töyssy". Suunnitelmissa on, että nämä rakenteet tehtäisiin tämän kesän aikana.

Toivottavasti näillä ratkaisuilla ajonopeuksia keskustassa saadaan pienennettyä ja liikenneturvallisuutta parannettua.

perjantaina, toukokuuta 09, 2008

Toisen asteen koulutus

Teuvan kunnanhallitus kävi maanantaina 5.5. tutustumassa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toimintaan. Kuntayhtymä ylläpitää Koulutuskeskus Sedua, jolla on laajaa ammatillista koulutusta eri puolilla maakuntaa sekä ammattikorkeakoulua, jolla silläkin on toimintaa kuudella paikkakunnalla. Meitä lähimmät ammattikorkeakoulun yksiköt ovat Jurvassa ja Kauhajoella. Teuvan kunnasta tulee ensi vuoden alusta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän jäsenkunta, kun Kurikan ammattioppilaitos liittyy Seduun.

Maakunnassa ollaan vahvistamassa korkeakouluopetusta. Yliopistokeskus, jossa toimii Seinäjoella useiden yliopistojen yksiköitä, ja ammattikorkeakoulu, muodostavat jatkossa vetovoimaisen maakunnallisen koulutuskokonaisuuden. On tärkeää, että Suupohjan ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus tekevät tiivistä yhteistyötä tämän voimakkaasti kehittyvän koulutuskokonaisuuden kanssa.

Paras-hankkeen myötä valtiovalta on ohjaamassa ammatillista koulutusta isommiksi yksiköiksi. Ammattikoulua ylläpitävän kuntayhtymän toiminta-alueella pitäisi asua vähintään 50.000 asukasta. Tämö on varmaankin perusteltua, koska koulutettavat ikäluokat tulevat jatkossa pienenemään. Tässä tilanteessa Suupohja joutuu miettimään, mihin suuntaan tulevaisuuden yhteistyötään rakentaa.

torstaina, toukokuuta 08, 2008

Paras-hankkeen jatko

Kaikki neljä kuntaa hyväksyivät sopimukset liikelaitoksen perustamisesta vähän ennen Vappua. Tiukimmalle taisi päätöksenteko ottaa Kauhajoella ja Teuvalla.

Käytännön asioiden valmistelu jatkuu varsin Kauhajoki-vetoisena. Valmistelua varten perustettiin kolme työryhmää. Hallinto ja talous -niminen ryhmä valmistelee sopimusasioita, organisaation muodostamista, tukipalvelujen järjestämistä, hallintosääntöä ja talousarviota. Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Palvelut-työryhmä perusturvajohtaja Kari Nuuttilan luotsaamana miettii uuden liikelaitoksen palvelujen järjestämistä ja toimintatapoja. Henkilöstö-työryhmä valmistelee henkilöstön siirtymistä liikelaitoksen palvelukseen ja siihen kiinteästi liittyviä asioita. Tähän ryhmään pyydetään henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa. Ryhmän puheenjohtaja on kaupunginkamreeri Markku Vanhanen.

keskiviikkona, toukokuuta 07, 2008

Neuvola

Teuvan neuvola sekä päivä- ja kotihoitotoimistot sijaitsevat vanhoissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa. Ongelmia on jatkuvasti myös sisäilman laadussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on valmistellut ratkaisua tilapulmaan. Olemassa olevat tilat on kartoitettu, mutta selvityksen mukaan yksikään niistä ei ole sellainen, joka saataisiin peruskorjauksellakaan kohtuuhintaan muutettua soveltuvaksi pitkäaikaiseen neuvolakäyttöön. Lautakunta esittääkin uuden tilan rakentamista nykyisen neuvolan tontille. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa.

Teuvan kunta tarvitsee uuden neuvolan. Myös kotihoidon ja päivähoidon asiakaspalvelujen sijoittaminen samaan yhteyteen on perusteltua. Tila tulee alusta alkaen suunnitella lapsiperheiden asiointia ja tapaamisia palvelevaksi. Nykyisen neuvolan tontti terveyskeskusta vastapäätä on hyvä paikka.

Lautakunta esitti myös dementiakodin suunnittelemista samaan rakennukseen. Esitykseni hallitukselle on, että tässä vaiheessa dementiakodin suunnittelua ei aloiteta, koska kunta on juuri päättänyt ostaa 10 hoivapaikkaa yksityiseltä palveluntuottajalta. Neuvolarakennusta suunniteltaessa tulee kuitenkin mahdollinen myöhempi lisärakentaminen ottaa huomioon.

tiistaina, huhtikuuta 15, 2008

Investointitukea myös liikennevälineiden hankintaan

Teuvan Yrittäjät on järjestönä esittänyt, että kunnan investointituen käyttömahdollisuutta laajennettaisiin siten, että tukea voisi saada myös liikennevälineiden hankintaan. Kunnan ja yrittäjien yhteinen elinkeinopoliittinen toimikunta päätyi samaan ajatukseen. Kunnanhallitus esittääkin nyt valtuustolle, että tukea myönnettäisiin myös liikennevälineisiin, mutta rajoitetusti.

Tukea ei saisi varsinaiseen auton hankintaan, vaan auton varusteluun esim. nosturilla, lavalla tai perävaunulla. Tukea myönnettäisiin vain tavaraliikenteeseen hankittuun ajoneuvoon. Tukea hakevalla yrittäjällä tulisi olla liikennelupa. Investoinnin tuettava osuus voisi olla 20.000 - 60.00o euroa. Tukea saisi vain yhteen ajoneuvoon tehtyyn hankintaan/yritys. Tuen määrä olisi 10 %.

Tälläkään ratkaisulla liikennöitsijät eivät pääse aivan samaan asemaan muiden yrittäjien kanssa. Toisaalta TE-keskus ei yleensä näihin investointeihin myönnä tukea lainkaan. Tiedossani ei myöskään ole toista kuntaa, joka avustaisi ajoneuvohankintoja.

Kunnan kannalta liikennöitsijät ovat tärkeitä yrittäjiä. He työllistävät merkittävästi teuvalaisia työntekijöitä, mutta osin hakevat toimeksiantonsa kunnan ulkopuolelta.

maanantaina, huhtikuuta 14, 2008

Mikä kiire?

Nopea aikataulu sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitoskuntayhtymän valmistelussa tuntuu monia huolettavan. Tarkoitushan on perustaa yhtymä jo kesäkuun alussa. Varsinainen toiminta alkaisi vuoden 2009 alussa.

Kunta- ja palvelurakennelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Viimeistään siihen mennessä tulee lain velvoitteet täyttää. Laki edellyttää, että "Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään 20.000 asukasta."

Käytännössä valmistelu on velvoitettu aloittamaan heti. Valtioneuvosto seuraa tarkasti valmistelun etenemistä alueilla. Jo elokuussa 2007 kuntien valtuustot joutuivat vastaamaan valtioneuvoston kysymyksiin siitä, miten ja kenen kanssa näihin tavoitteisiin pyritään. Tuossa yhteydessä Suupohjan neljä kuntaa vastasivat muodostavansa yhteisen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 alusta alkaen.

Aikaa vuoden 2012 loppuun on vielä paljon, ja siinä mielessä aikalisä on teoriassa mahdollinen vaihtoehto. Se johtaisi kuitenkin moniin ongelmiin. Rannikon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2009 alussa. Karijoen yhteistyö perusterveydenhuollossa katkeaa tuolloin. Vuoden 2009 alusta Jurvan kunta liittyy Kurikan kaupunkiin. Uuden Kurikan terveyspalvelut järjestää Kurikan, Ilmajoen ja Jalasjärven yhteistoiminta-alue. Teuvan yhteistyösuhteet Jurvan suuntaan tulevat joka tapauksessa uusharkintaan. Jos Teuva yksin jättäytyisi pois Suupohjan liikelaitoskuntayhtymästä, Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki kuitenkin perustaisivat sen. Silloin Teuva ei olisi mukana valmistelemassa ja päättämässä yhteisistä asioista. Johonkin yhteistoiminta-alueeseen meidän olisi kuitenkin myöhemmin liityttävä.

Valmisteluaikataulu on haasteellisen tiukka, mutta mahdollinen toteuttaa. Jos ratkaisu siirtyy jonnekin epämääräiseen tulevaisuuteen, tietää se vain moninaisten neuvottelujen pitkittymistä. Aika joka käytetään noihin neuvotteluihin, on pois varsinaisesta toiminnan kehittämisestä.

tiistaina, maaliskuuta 25, 2008

Kysyimme kuntalaisilta

Helmikuussa lähetimme kuntalaisille kyselylomakkeen, jossa pyysimme arvioimaan palveluja ja päätöksentekoa. Parhaita arvioita saivat henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito sekä palvelujen laatu. Sen sijaan palvelujen riittävyydessä ja tiedottamisessa näyttäisi olevan eniten parannettavaa.

Toimialoista sivistystoimi sai parhaat pisteet. Sitä lähelle pääsi sosiaali- ja terveystoimi. Hallinto- ja elinkeinotoimi sijoittui seuraavaksi. Heikoimman kokonaisarvosanan sai tekninen- ja ympäristötoimi.

Päätöksenteon nopeutta arvioitiin melko kriittisesti, arvosana oli tyydyttävä. Päätöksistä tiedottaminen ja päätöksenteon sujuvuus saivat pisteet, jotka ovat tyydyttävän ja hyvän välimaastossa.

Vastaajille annettiin myös avointen kysymysten muodossa mahdollisuus kertoa, mihin he ovat tyytyväisiä päätöksenteossa ja palveluissa, sekä miten he näitä asioita kehittäisivät. Näitä vastauksia läpi käymällä saamme tarkempaa tietoa kuntalaisten näkemyksistä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Antamanne palaute tullaan käymään läpi huolellisesti.

Hyvä tulos

Viime vuoden tilinpäätös on noin miljoonan suunniteltua parempi. Ylijäämää kertyy hieman vajaat 800.000 euroa, kun alkuperäisessä budjetissa arveltiin tuloksen menevän 200.000 pakkasen puolelle. Hyvä tulos johtuu yleisestä noususuhdanteesta, joka on kasvattanut kuntien verotuloja.

Viime vuonna Teuvan kunta investoi peräti 3,2 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen hanke oli M-Partners Oy:n käyttöön rakennettu teollisuushalli. Isoista investoinneista huolimatta kunnan lainamäärä pieneni noin 200.ooo eurolla. Lainaa Teuvan kunnalla onkin vain noin 800.000. Kassavaroja vuoden päättyessä oli 3,5 miljoonaa euroa. Investoinnit ohensivat kassaa 1,1 miljoonalla eurolla.

torstaina, helmikuuta 21, 2008

Tilaaja ja tuottaja

Tänä iltana Teuvan kunnanvaltuusto antaa vastaukset valtioneuvostolle siitä, miten Paras-hanke tällä alueella etenee. Viime syksystä suunnitelmat ovat hieman muuttuneet. Ministeriöissä on katsottu, että liikelaitoskuntayhtymä on ihan hyvä organisaatiomuoto palvelujen tuottamiseen, mutta ei niinkään niiden järjestämiseen.

Uusittu malli lähtee siitä, että kunnilla on yhteinen yhteistoimintalautakunta. Se toimii yhden kunnan organisaatiossa, mutta kaikki neljä kuntaa saavat siihen edustajansa. Lautakunnan tehtävänä on päättää, mitä palveluita alueella tuotetaan, kuinka paljon ja minkä tasoisina. Lautakunta sitten ostaa nämä palvelut liikelaitoskuntayhtymältä.

Näin lähestytään ns. tilaaja-tuottaja -mallia. Mikä järki siinä on? Monissa kunnissa on nähty hyväksi näiden tilaaja- ja tuottaja-roolien erottaminen toisistaan. Perinteisessä kunnan palveluntuotantomallissahan hyvin pitkälle samat ihmiset päättävät, mitä palveluja tarvitaan ja miten niitä tuotetaan - he itse vastaavat niiden tuottamisesta - ja vieläpä itse seuraavat tuloksia. Siinä on silloin vähän pukki kaalimaan vartijana. Kun roolit erotetaan, tilaaja (lautakunta) keskittyy poliittiseen päätöksentekoon siitä, mitä palveluja kuntalaiset tarvitsevat ja tuottaja (liikelaitoskuntayhtymä) palvelujen mahdollisimman tehokkaaseen tuottamiseen.

keskiviikkona, helmikuuta 20, 2008

SEK

Teuvan ja Jurvan kuntien välillä on paljon hyvää yhteistyötä. Jurvan liittyessä Kurikkaan monet yhteistyökuviot tulevat uudelleen mietittäviksi. Näitä ovat esimerkiksi terveystarkastus, ympäristönsuojelu ja lääkäripäivystys.

Jurva on myöskin osakkaana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä. Jos jostakin asiasta ei erikseen muuta sovita, Jurvan omistukset ja vastuut siirtyvät uudelle Kurikalla. Näin Kurikasta voisi tulla SEK:n osakas - itse asiassa sen suurin omistajakunta.

SEK on ollut merkittävä vaikuttaja Nikkarikeskuksen perustamisessa Jurvaan. Teuvan Teak ja Jurvan Nikkarikeskus sekä Jurvan oppilaitokset muodostavat kokonaisuuden, joiden menestys on kytköksissä toisiinsa. Uudella Kurikalla on vahvaa yritystoimintaa, mm. varsin merkittävää huonekaluteollisuutta. Teuvan ja koko Suupohjan etu on, että saisimme Kurikasta aktiivisen SEK:n osakkaan. Tulevissa neuvotteluissa ratkaistaan, heikkenevätkö SEK ja Suupohja Jurvan verran, vai vahvistuvatko ne Kurikan verran.

perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Päivähoidon paikka

Kun Suupohjan neljä kuntaa antoivat elokuussa yhteisen vastauksen valtioneuvostolle Paras-hankkeen etenemisestä, lähtökohtana oli, että ensi vuoden alusta kuntien koko sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan seudullisesti. Päätöksen jälkeen keskustelua on syntynyt erityisesti siitä, pitäisikö ainakin esiopetuksen, mutta mahdollisesti myös päivähoidon, jäädä kuitenkin peruskuntien toiminnaksi.

Perusteltuja mielipiteitä on esitetty puoleen jos toiseenkin. Toiset ovat sitä mieltä, että neuvola on keskeisin toimija lapsiperheiden palveluissa, ja niinpä päivähoidon tulisi olla samassa organisaatiossa. Toiset taas ovat sitä mieltä, että päivähoidossa korostuu kasvatustehtävä, joka sitten jatkuu mahdollisimman saumattomasti koulussa. Osa puolestaan pitäisi esiopetuksen koulutoimessa, mutta siirtäisi päivähoidon liikelaitokselle.

Peruskuntien kannalta kyse ei ole vähäisestä asiasta. Päivähoito ja esiopetus ovat joka tapauksessa tärkeitä lapsiperheiden palveluita. Päivähoito on henkilöstömäärältään suurin liikelaitokseen siirrettäväksi aiottu palvelu.

Ainakin Teuvan ja Karijoen kunnanhallitukset ovat ottaneet kannan, jonka mukaan tätä asiaa täytyy vielä uudelleen harkita. Neljän kunnan yhteinen ratkaisu syntyy aikanaan neuvottelujen pohjalta. Ratkaisusta riippumatta palveluja tarjotaan jatkossakin hyvin samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Samat tutut hoitopaikat ja samat tutut henkilöt jatkavat.

torstaina, tammikuuta 31, 2008

Yrittäjäilta

Teuvan kunta järjestää yhteistyössä Teak Oy:n ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa yrittäjäillan torstaina 7.2.2008 klo 18 Orrelassa.

Tilaisuudella on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin teemme kunniaa teuvalaiselle yrittäjyydelle ja teuvalaisille yrittäjille. Yrittäjyys on aina ollut rankka laji, jossa on joutunut laittamaan itsensä likoon sataprosenttisesti. Kilpailun kaikilla sektoreilla koventuessa ja markkinoiden laajentuessa yrittäjyys on entistä haasteellisempaa, mutta toivottavasti myös palkitsevampaa. Teuvalaisella yrittäjyydellä on kasvot. Yrityksemme ovat paikallisten perheiden ja sukujen omistamia. Useimmilla yrityksillä on paikkakunnalla jo pitkä historia. Tällaiset yritykset ovat paikkakunnan kannalta vakaampia toimijoita, kuin suuret pörssiyhtiöt, jotka siirtävät toimintaansa maasta toiseen lyhytaikaistenkin sijoituspaikkahyötyjen innoittamina.

Illan toisena tarkoituksena on tarjota vankka tietopaketti yrittäjyyden tueksi tarjolla olevista palveluista. Olemmekin saaneet mukaan tasokkaan joukon alustajia yhteistyökumppaneistamme. Puheenvuoron käyttävät Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta johtaja Raimo Harjunen, yritysosaston osastopäällikkö Antti-Jussi Oikarinen ja maaseutuosaston yritystutkija Mauri Volama. Suupohjan maaseutuohjelman yritysrahoituksesta puhuu Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Paavo Mattila. Aluejohtaja Asko Saarinen kertoo Finnveran palveluista yrityksen kasvun tukena.

Alustajat jäävät viettämään iltaa kanssamme, joten yrittäjillä on hyvät mahdollisuudet kahdenkeskisiin keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa.

Jotta osaisimme varata sopivan määrän iltapalaa, pyydämme mukaan tulevia yrittäjiä ilmoittautumaan kunnan vaihteeseen (06) 2413 4000 maanantaihin 4.2. klo 10 mennessä.