lauantaina, joulukuuta 30, 2006

Uuteen vuoteen!


Teuvan kunnallispoliittinen vuosi 2006 päättyi marathon-mittaiseen valtuuston kokoukseen 21.12. Keskustelua käytiin puoleen yöhön asti, ja äänestyksiäkin kertyi normaalia kokousta enemmän. Olihan toki esillä myöskin tärkeitä asioita. Jotenkin minulle jäi sellainen vaikutelma, että vaikka joistakin asioista oli erilaisia mielipiteitä, keskustelu pysyi aika leppoisana ja asiallisena. Päätöksissä ei mitään suuria yllätyksiä tapahtunut, vaan kunnanhallituksen esitykset tulivat hyvin pitkälle sellaisinaan hyväksytyiksi.

Suurin muutos oli se, että dementiakoti vaihtui budjetin investointiosassa teollisuushalliksi. Tähän ei liity dramatiikkaa. Pitkään suunniteltu teollisuushalli on ensi vuonna tarpeen toteuttaa. Dementiakotia puolestaan suunnitellaan ensi vuoden aikana, ja tarvittavat määrärahat varataan hankkeelle aikanaan, mikäli uudisrakentamista tarvitaan.

Terveyskeskuksen vuodeosasto ja Henriikka-koti toimivat ylikuormittuneina. Ne tarvitsevat ainakin väliaikaisesti lisää henkilökuntaa tilannetta helpottamaan. Varat vuoden 2007 talousarvioon voidaan tarvittaessa varata normaalissa järjestyksessä, kun lautakunta tekee asiasta esityksensä. Pitemmällä tähtäyksellä tulee pohtia, millä tavalla vanhustenhuollon palvelurakennettamme tulee kehittää, jotta jokainen vanhus saa juuri tarvitsemansa hoidon. Uusi dementiakoti voi olla yksi ratkaisu tässä asiassa.

Vuoden 2007 tärkeitä asioita ovat mm. vanhustenhuollon kehittäminen, kuntayhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen Paras-hankkeen mukaisesti sekä yritysten toimintaedellytysten parantaminen tiloja rakentamalla ja elinkeinopoliittista ohjelmaa toteuttamalla.

Työtä riittää uudelle vuodelle, mutta Teuvan kehitysnäkymät ovat myönteiset. Uudelta vuodelta toivon hyvää yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppanien kanssa Teuvan parhaaksi!

torstaina, joulukuuta 21, 2006

Niperelle kiitos!

Lämpimät kiitokset Nipere Oy:lle hyvästä joululahjasta! Nipere muisti erityisesti Kirkonkylän koululaisia ja asensi hidastetöyssyt Filppulankujalle lasten liikenneturvallisuutta parantamaan. Ajetaan varovaisesti!

tiistaina, joulukuuta 19, 2006

Joulurauhaa!

Tämä syksy on Teuvan kunnassa ollut vilkas ja mielenkiintoinen. Kouluverkkoasia, perhepoliittinen strategia, Parran kehittämissuunnitelma, yrittäjille tehty kysely, elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu, seutupalvelukeskusselvitys, Paras-hankkeen mukaiset neuvottelut kuntayhteistyöstä, parin teollisuushallin suunnittelu... Tässä muutamia nyt mielessä olevia. Elinkeinopoliittinen strategiakin saatiin tässä jouluviikolla valmiiksi. Esittelemme sitä lehdistölle heti vuodenvaihteen jälkeen. Tänä vuonna jäljellä on vielä mielenkiintoinen valtuuston kokous torstaina 21.12.2006 klo 18.30. Esillä on monta edellä mainituista asioista. Tulkaahan joukolla seuraamaan kokousta!

Vaan sitten onkin aika hiljentyä joulun viettoon. Tänä vuonna joulun aika tarjoaa harvinaisen monta pyhäpäivää. Käytetään ne lepoon ja yhdessä oloon läheisten kanssa. Pitkän ja pimeän syksyn jälkeen saakoon joulun valo kirkastaa mielemme.

Toivotan kaikille teuvalaisille, Teuvan kunnan yhteistyökumppaneille sekä kaikille blogini lukijoille oikein hyvää ja virkistävää joulua sekä iloista ja onnellista vuotta 2007!

perjantaina, joulukuuta 15, 2006

Seutupalvelukeskus

Joulukuun valtuusto saa makusteltavakseen esiselvityksen seutupalvelukeskuksen perustamisesta. Päätöksiä ei tässä vaiheessa vielä asiassa tehdä, vaan selvitys kirjataan opiksi ja tiedoksi.

Suupohjan viisi kuntaa (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) ovat teettäneet tämän esiselvityksen tiettyjen tukipalvelujen hoitamisesta seutukunnassa yhteistyössä. Esiselvityksessä esitetään osakeyhtiön perustamista, jonka tehtäviksi siirtyisivät kuntien kirjanpito, palkanlaskenta, puhelunvälitys, atk-toiminnot ja mahdollisesti hankintatoimen asiantuntijatehtävät. Näitä tehtäviä kunnissa nykyisin hoitavat siirtyisivät vanhoina työntekijöinä perustettavan yhtiön palvelukseen. Tai oikeastaan eivät aivan kaikki. Tavoitteena on saavuttaa näissä toiminnoissa 25 %:n säästö, joten osa nykyisin näitä tehtäviä hoitavista jäisi kuntien palvelukseen hoitamaan muita tehtäviä. Kukaan ei järjestelyssä menettäisi työpaikkaansa, koska lähivuosina kunnista eläköityy sen verran väkeä, että väen vähennys saadaan toteutettua sitä kautta.

Säästön pitäisi onnistua atk:n avulla. Eli paperin käyttöä vähennettäisiin, ja entistä useammat työvaiheet hoidettaisiin sähköisinä piuhaa pitkin. Keskeistä tässä on sähköisen ostolaskun käsittelyn käyttöön otto. Nythän jo useat yritykset tarjoavat sitä mahdollisuutta, että lasku tulee asiakkaalle sähköisenä. Paperilla vielä tulevat laskut voidaan skannata tietojärjestelmään, ja näin näidenkin laskujen osalta niiden käsittely, tarkastukset ja hyväksynnät sekä kirjanpitoon kirjaus voidaan tehdä ilman paperia.

Säästöjen lisäksi yhteistyössä toimimalla haetaan toimintavarmuutta. Erityisesti pienissä kunnissa varahenkilöjärjestelyt tuottavat usein päänvaivaa. Varsinkin kun taloushallinnossa yksi ja sama henkilö ei saisi tehdä peräkkäisiä työvaiheita, ettei syntyisi ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Hyvin toteuttamalla tällainen yhteinen "kunnallinen tilitoimisto" voisi tarjota työntekijöilleen myöskin mielekkäämpiä tehtäväkokonaisuuksia, kuin mitä nykyinen työ sisällään pitää.

Mutta kuten kunnanhallitus selvitystä käsitellessään totesi, paljon on asiassa vielä selvitettävää, ennen kuin kuntien taloushallinto saadaan yhdessä hoidettua.

torstaina, marraskuuta 30, 2006

Paras-hanke Suupohjassa

Valmisteilla oleva puitelaki velvoittaa kunnat miettimään palvelurakenteensa uusiksi. Lain ensisijaisena tavoitteena on elinvoimaisten kuntien muodostaminen työssäkäyntialueittain tai muutoin luontevina kokonaisuuksina. Kuntaliitosten vaihtoehtona kunnat voivat lisätä yhteistoimintaansa. Kuntien tulee joka tapauksessa ottaa kantaa siihen, miten ne tulevina vuosikymmeninä selviävät väestön ikärakenteen muuttuessa vanhusvoittoisemmaksi kunnallistalouden pysyessä kireänä. Perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään 20.000 asukkaan asukaspohjalla ja toisen asteen koulutus 50.000 asukkaan asukaspohjalla.

Puitelaki ei siis koske pelkästään terveydenhuoltoa ja sosiaalitointa. Kuntien tulee selvittää uudistusten tarpeet käytännössä koko palvelutuotantonsa osalta.

Puitelaki näyttää saaneen liikettä aikaan kuntakentässä. Eri puolilla Suomea on lähtenyt liikkeelle kuntaliitosselvityksiä ja erilaisia yhteistyöhankkeita. Suupohjan viisi kuntaa (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) valmistelivat alkusyksystä omaa hankettaan yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Myöhemmin mukaan otettiin myös Kaskinen ja Kristiinankaupunki.

Näiden seitsemän kunnan päätettäväksi tulee joulukuun aikana, miltä pohjalta yhteistyötä ryhdytään rakentamaan. Kunnilta kysytään, haluavatko ne muodostaa yhden kaikki seitsemän kuntaa kattavan yhteistoiminta-alueen, vai pitävätkö ne parempana mallia, jossa rannikon kaupungit muodostavat oman alueensa. Edelleen joudutaan ottamaan kantaa siihen, missä laajuudessa yhteistyötä halutaan selvittää; pitäydytäänkö vain sosiaali- ja terveystoimessa, vai otetaanko esim. koulutoimikin työn alle.

Esiin on noussut myös ajatus kuntaliitoksesta. Niinpä kunnilta kysytään, ovatko ne valmiit osallistumaan kuntaliitoksen esiselvitykseen. Kyseessä olisi kartoitus kuntaliitoksen eduista ja haitoista sekä sen tutkailu, löytyykö kuntaliitokselle poliittista tahtoa.

Nähdäkseni Teuvan etu on, että yhteistoiminta-alueesta muodostuisi mahdollisimman laaja. Toivon kaikkien seitsemän kunnan lähtevän siihen mukaan. Jurvan osalta asian ratkaisee heidän kuntaliitosselvityksensä Kurikan kanssa. Laaja yhteistoiminta-alue toisi toimintaan ison yksikön etuja. Laajalla toiminta-alueella yhteistyö myös muodostuisi kuntien kesken tasaväkisemmäksi.

Mielestäni sosiaali- ja terveystoimen lisäksi tulee selvittää yhteistyömahdollisuuksia mahdollisimman laajasti kaikissa muissakin palveluissa. Selvitykset sitten aikanaan näyttävät, mitkä toiminnot kannattaa hoitaa yksin ja mitkä yhdessä naapureiden kanssa.

Yhteistoiminta-alueesta neuvotellessa tulee määritellä lähipalvelut. Niiden tulee olla kuntalaisten saatavilla omassa kunnassa, vaikka palvelujen hallinto olisikin yhteinen. Yhteistyö tulee rakentaa verkostomaiseksi siten, etteivät kaikki toiminnot keskity alueen keskukseen, vaan että pienetkin kunnat saavat osansa, kun järjestämisvastuuta jaetaan.

Varmaa on, ettei kaikki voi jatkua kuin ennen. Kunnallishallinto on suurten muutosten kynnyksellä. Yhteistyötä tekemällä, vanhoja rakenteita karsimalla ja uusia palvelujen järjestämistapoja kehittämällä uskon Teuvan kunnalla olevan menestymisen mahdollisuudet itsenäisenä kuntana myös tulevaisuudessa.

Aion silti esittää, että Teuvan kunta osallistuisi myös esiselvitykseen kuntaliitoksen mahdollisuuksista. Parin seuraavan vuoden aikana kuntien liitoksiinsa saamat porkkanarahat ovat merkittävät. Nyt on siis oikea aika verrata liitoksen ja yhteistyön etuja ja haittoja. Pelkkien porkkanarahojen takia liitosta ei kannata tehdä. Mutta jos liitos osoittautuisi todennäköiseksi tai tavoiteltavaksi vaihtoehdoksi lähitulevaisuudessa, se kannattaa ajoittaa siten, että valtion tuki hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti.

perjantaina, marraskuuta 24, 2006

Kyselyn kertomaa

Osana elinkeinopoliittisen ohjelman viimeistelyä teuvalaisilta yrittäjiltä kyseltiin näkemyksiä yritystoiminnan tulevaisuudesta sekä toiveita siitä, miten kunta voisi olla avuksi yritystoiminnan kehittämisessä.

Kyselyyn vastattiin internetissä. Vastauksia tuli 54 kpl, vastausprosentti oli noin 14. Olisimme toki toivoneet enemmän vastauksia, mutta saatujen kokemusten mukaan tämäntyyppisissä kyselyissä tähänkin tulokseen tulee olla varsin tyytyväinen. Lisäksi vastauksista näkyy, että suurimmat yrityksemme ovat vastanneet varsin kattavasti.

Tulokset olivat yllättävänkin rohkaisevia. Vastanneiden yritysten ongelmat vaikuttivat olevan lähinnä kasvuun liittyviä pullonkauloja. Ammattitaitoisen työvoiman saanti oli selvästi kaikkein keskeisin kysymys. Lisäksi yrityksillä tuntui olevan paljon investointi- ja koulutustarpeita. Vain harvat yritykset arvioivat lähivuosina liikevaihtonsa laskevan tai toiminnan loppuvan.

Reilulla kolmanneksella yrityksistä tuntui olevan viiden vuoden sisällä toimitilatarpeita. Useimmat ovat valmiit rakentamaan toimitilansa itse, mutta toivovat kunnalta avustusta investoinnin toteuttamiseen tai korkotukea investoinnista aiheutuvan lainan hoitamiseen. Kone- ja laiteinvestointeja on näkyvissä noin 70 %:lla yrityksistä. 61 % vastanneista kannatti suoraa investointitukea koneiden ja laitteiden hankintaan. Vastausten perusteella kunnan tuki erityisesti aikaistaisi investoinnin tekemistä, mutta myös parantaisi sen laatua. 27 % oli sitä mieltä, että kunnan antama 10 %:n investointituki mahdollistaisi investointeja, jotka muutoin jäisivät kokonaan tekemättä.

Koulutustarpeita tuntui olevan 63 %:lla yrityksistä. Erityisesti tarvitaan henkilökohtaisen ammattitaidon täydentämistä sekä markkinointi-, viestintä- ja myyntikoulutusta. 70 % vastanneista oli sitä mieltä, että näiden koulutustarpeiden täyttämisessä kunnan tuki olisi paikallaan. Erityisesti toivottiin suoraa avustusta koulutuskustannuksiin.

Elinkeinopoliittinen ohjelma valmistunee joulun alla, ja se tulee kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn alkuvuoden aikana. Siinä pyritään ottamaan huomioon yrittäjien kyselyssä esittämiä toiveita. Kunta kuitenkin joutuu katsomaan näitä asioita omista lähtökohdistaan. Kunnan mahdollisten tukitoimien tarkoituksena on säilyttää ja luoda työpaikkoja. Tätä lähtökohtaa vasten päättäjien tulee esitettyjä tukitoimia tarkastella.

torstaina, marraskuuta 23, 2006

Tulevaisuuteen investoiva budjetti

Ensi vuoden talousarvio valmistuu hyvää vauhtia. Varsinkin nyt, kun koulujen jatko alkaa olla selvä asia. Valtuustohan vielä sanoo joulukuussa painavan sanansa kouluverkosta, mutta talousarviota rakennetaan sillä oletuksella, että kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kaikki koulut jatkavat vielä ainakin kolme vuotta.

Näillä näkymin talousarviosta on tulossa alijäämäinen (n. 0,2 M€). Toimintakulujen kasvu näyttäisi asettuvan noin 4,2 %:n kieppeille. Rahamääräisesti käytämme palveluihin ensi vuonna noin yhden miljoonan enemmän kuin tänä vuonna.

Menopaineemme kasvavat vuosi vuodelta sosiaali- ja terveystoimessa erityisesti väestön vanhenemisen myötä. Ikääntyvät kuntalaiset ovat palvelunsa ansainneet. Lähivuosina meidän täytyisi pystyä näihin palveluihin panostamaan entistä enemmän. Hoitohenkilökunta työskentelee jo nyt monin paikoin aivan liian ylikuormitettuna. Erityisen vaikea on tänä syksynä ollut vuodeosaston tilanne. Jotta voisimme turvata näiden palvelujen tason jatkossakin, tulisi meidän pystyä tekemään ratkaisuja, joilla palvelujen tuotantotapoja uudistetaan ja tarvittaessa siirretään määrärahoja sieltä, missä palvelujen kysyntä on vähentynyt, sinne missä tarve on suurin.

Jotta palveluillamme olisi jatkossakin myös maksajia, haluamme panostaa myös paikkakunnan elinvoiman turvaamiseen. Niinpä budjettiesitykseen on varattu määrärahoja myös Teuva-paketin mukaisiin toimiin uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja lapsiperheiden tueksi. Vuoden lopulla valmistuvalla elinkeinopoliittisella ohjelmalla pyritään auttamaan paikkakunnan yrityksiä niiden kasvun tiellä olevissa vaikeuksissa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja kuntaan muuttavia veronmaksajia.

Budjetin investointiosa on poikkeuksellisen suuri, tällä hetkellä noin 6 M€. Investoinneillakin pyritään tukemaan Teuvan yritysten myönteistä kehitystä. Esitys sisältää rahat peräti kahteen teollisuushalliin, joista toinen tulisi jo toimivan yrityksen tarpeisiin ja toinen paikkakunnalle mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysten käyttöön.

Uskon, että budjettiesitys on kasvua rakentava ja Teuvan kehitystä myönteisellä tavalla edistävä. Talousarvion alijäämä kuitenkin todistaa, että vuotuisten käyttömenojen jälkeen ei todellisuudessa kunnan talouteen jää strategista kehittämisvaraa. Ilman rakenteellisia ratkaisuja ja hyvin harkittuja toimintamenojen säästöjä seuraavien vuosien budjetit tulevat olemaan paljon ensi vuotista karumpia.

perjantaina, marraskuuta 10, 2006

Parran puolesta

Luonto-Parran kehittämistä pohtinut työryhmä jätti esityksensä syksyn korvalla. Laitamme sen vähäksi aikaa näkyville internet-sivuillemme www.teuva.fi. Ilmestynee sinne lähipäivinä.

Työryhmä teki hyvää työtä. Sen työskentelyyn osallistui suuri joukko ihmisiä eri järjestöistä ja toimijatahoista. Työssä oli innostunut ote. Tulokset ovat hyviä. Ryhmä pystyi näkemään aiempien pettymysten yli tulevaisuuteen ja luomaan hahmotelman Parran alueen hyvästä tulevaisuudesta. Silti ryhmä ei sortunut haaveiluun, vaan esitykset ovat realistia, tosiasiat tunnistaen tehtyjä.

Alueen kehittämisessä työryhmä näki neljä tukijalkaa:

1. Kokonaisvaltaisen maankäytön suunnitelman ja Master Planin laatiminen alueelle.

2. Alueen kehittäminen liikuntapuistona, jossa voidaan järjestää myös "kovemman luokan kisoja".

3. Alueen kehittäminen matkailukohteena.

4. Parra-henki: positiivisen kehittämisen ilmapiirin luominen Luonto-Parran alueelle ja selkeän Parra-imagon kehittäminen.

Parran alue on luonnonkaunista ja maastoltaan vaihtelevaa. Sieltä löytyy myös suojeltuja luontokohteita, kuten kivipelto ja muinaisvuorten louhikkoja. Se on luonto-oloiltaan upea ulkoilu- ja vapaa-ajanalue, jolla on myös matkailullisia mahdollisuuksia. Kiistämättä alue on yksi Teuvan vahvuuksista, jonka kehittämistä pitää miettiä pitkällä tähtäimellä.

Tällä hetkellä Luonto-Parran alue on ränsistynyt, epäsiisti ja pusikoitunut. Alueiden kunnossapidosta ei ole huolehdittu, ja yleisilme ei ole kovin viihtyisä. Muun muassa hyvät luontoreitit ovat jääneet vaille asianmukaista hoitoa. Alueen rakennukset ovat kuitenkin perusrakenteiltaan aika hyväkuntoisia. Joten pelkällä alueen siistimisellä voidaan jo saavuttaa paljon.

Minusta on tärkeää, että Parra-työryhmän nostattamaa innostusta alueen kehittämiseen ei lannisteta. Pikemminkin nyt olisi aika takoa, kun rauta on kuuma. Työryhmän työskentelyn päätyttyä kokosimme Parran ja Sotkan alueen toimijoita yhteisiin palavereihin, joissa mietittiiin, miten alueet ja niiden toimijat voisivat tehdä yhteistyötä. Ideoita pulppusi noissa keskusteluissa. Hyvin yleisesti hyväksyttiin ajatus, että molemmille alueille laadittaisiin yhteistyössä ns. Master Plan. Kyseessä on juuri työryhmänkin ehdottama suunnitelma, jossa asiantuntijan johdolla mietittäisiin tulevaisuuden näkökulmasta aluille sijoitettavat toiminnot, niiden sijainti, toimijoiden yhteistyö ja markkinointi. Suupohjan kehittämisyhdistykseltä olisi mahdollisuuksia saada rahoitusta tällaiseen hankkeeseen, joten kuntakaan ei tässä hankkeessa paljoa köyhtyisi.

Teuvan Rivakan vuokrasopimus Luonto-Parran käytöstä päättyy vuoden lopussa. Jos mitään ei tehdä, Parran alue jää kokonaisuudessaan kunnan ylläpidettäväksi ja veronmaksajien maksettavaksi. Se vaihtoehto ei minusta kuulosta kovin hyvältä. Toisaalta, kun Parran kehittämissuunnitelmat eivät vielä läheskään kaikilta osin ole valmiit, emme tiedä tarkoin, millaista toimijaa meidän olisi järkevää Parraan etsiä. Niinpä näkisin perusteltuna tässä vaiheessa, että Parrassa jatkaisi jonkin aikaa Rivakka tai jokin toinen asiaan innostuva paikallinen järjestö. Kehittämistyötä voitaisiin tehdä yhdessä sen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Näin Parra olisi kaikkien yhteinen asia.

Otan Parran tulevaisuuden esiin kunnanhallituksessa 20.11. Päättäjien ratkaistavia asioita ovat kehittämissuunnitelman hyväksyminen, yhteinen suunnitteluhanke Sotkan alueen kanssa, vastuuhenkilön nimeäminen kunnasta alueen kehittämiseen sekä alueen päätoimijoiden etsiminen paikallisten järjestöjen ja yritysten joukosta.

maanantaina, lokakuuta 02, 2006

Onnea Westi!

Aivan oikealle yritykselle myönnettiin tänä vuonna maakunnallinen yrittäjäpalkinto. West Welding Oy on todellakin mittavien töiden tekijä! Erikoistuminen suuren kokoluokan paineastioihin, huippuunsa viritetty osaaminen ja yrittäjien tiukka sitoutuminen asiaansa ovat tuoneet mukanaan ansaitun menestyksen. Westi, niin kuin kotoisasti Teuvalla sanotaan, tuo leipää suoranaisesti 85 talouteen ja välillisesti vielä aika monelle muulle. Teuvalla on useita kärkiyrityksiä, joista voimme olla ylpeitä, ja West Welding on ehdottomasti yksi niistä.

Haluan esittää parhaat onnitteluni niin yrityksen omistajille kuin myöskin kaikille työntekijöille upeasta saavutuksesta!

maanantaina, syyskuuta 18, 2006

Paitakisan voitto

Niinhän siinä sitten kävi, että Kuntaliiton masinoiman parasta kuntapaitaa etsineen kisan voiton jakoivat Yläne ja Teuva. Taisto netissä kävi erityisesti kisan viime hetkillä kuumaksi. Teuva ja Yläne olivat tässä vaiheessa ylivoimainen kaksikko, joten voiton jakaminen oli varmasti paikallaan. Ja komea paita oli Yläneellä(kin).

Parhaat kiitokset kaikille Teuvaa äänestäneille! Mahtavan äänivyöryn saitte aikaiseksi! Erityiskiitokset paidan tekijöille: Pihlajanlehtikuvan on suunnitellut Eeva Åkerblad, Teuva-logon Ari Paananen ja näistä kokonaisuuden työstänyt Tiina Rantakoski. Kiitokset myös kunnan viestintätyöryhmälle, joka otti paidan ideoinnin ja toteutuksen tehtäväkseen. Ja kiitokset Nevalan Marjolle, joka lähetti paidan kisaan mukaan.

Kyllä kehtaa kulkea "Parasta päällä".

maanantaina, syyskuuta 11, 2006

Strategiaa työstämään

Syyskuun aikana on aloitettu Teuvan kuntastrategian suunnittelu. Päättäjiä ja virkamiehiä on kutsuttu Orrelaan jo muutamaan yhteiseen palaveriin. Tänään tätä kirjoittaessani on lautakuntien jäsenten vuoro ahertaa.

Teuvalla on viime vuodet keskitytty talouden suunnitteluun ja seurantaan. Se onkin ollut välttämätöntä, kun muistaa miten vaikeista talouden tunnusluvuista on aikoinaan jouduttu liikkeelle lähtemään. Talous on tärkeää pitää kunnossa jatkossakin. Mutta talous on kuitenkin vain väline. Kunta on olemassa kuntalaisten palveluja ja perusturvaa varten. Kunnossa oleva kunnallistalous mahdollistaa palvelujen tuottamisen nyt ja jatkossa.

Nyt aloitetulla strategiatyöllä haetaan yhteisiä suuntaviivoja Teuvan kehittämiselle. Visioitten ja strategioitten miettiminen saattaa tuntua tuskaiselta ja vähän paperisen makuiselta. Mutta kun alkuun on päästy, joudutaan aika pian ottamaan kantaa aivan keskeisiin ja konkreettisiin kysymyksiin. Tärkeintä ei olekaan löytää hienoja sanoja ja kauniita lauseita, vaan kehittämisen kannalta oikeat asiat. Strategiatyö ei saa olla kaiken hyvän ja kannatettavan ylöskirjaamista, vaan sen tulee olla valintojen tekemistä. Koska voimavarat ovat rajalliset, joudutaan tärkeistä asioista valitsemaan tärkeimmät. Juuri tämä on poliittisten päätöksentekijöiden tärkein tehtävä.

Käytämme suunnittelussamme tasapainotetun tuloskortin menetelmää. Siinä tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Luonnollisesti asiakasnäkökulma on ensimmäinen. Miten meidän tulee toimia, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja kuntalaiset saisivat tarvitsemansa palvelut? Seuraavaksi asioita mietitään henkilökunnan ja osaamisen vinkkelistä. Miten varmistamme henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä osaamisemme karttumisen? Sitten toimintaa tarkastellaan nykyisin paljon puheenaiheena olevien palveluprosessien kannalta. Niissä on yksinkertaisesti kysymys siitä, miten asiat teemme. Miten tuotamme palvelut järkevästi ja tehokkaasti, ja jätämme pois turhan byrokratian. Lopuksi tulisi vielä varmistaa, että toimimme taloudellisten voimavarojemme puitteissa.

Tietysti neljän eri näkökulman käyttö yhtä aikaa lisää päättäjien vaikeuskerrointa. Mutta totuus lienee se, että jos rakennamme tavoitteemme vain yhden näkökulman varaan, se on pitemmän päälle kestämätöntä. Jos pidämme huolta vain taloudesta, asiakkaat eivät varmasti kauaa ole tyytyväisiä, ja henkilöstökin uupuu työssään. Jos pidämme esillä vain asiakasnäkökulmaa, saattavat rahat piankin loppua. Tai jos satsaamme vain henkilöstön hyvinvointiin, voivat toimintatapamme muodostua kovin tehottomiksi. Tasapainoa näiden eri tavoitteiden välillä siis tarvitaan.

Kun poliittiset päättäjät yhdessä miettivät lähivuosien strategiset tavoitteet, ja valtuusto ne aikanaan hyväksyy, on koko kunnan toimintaa mahdollista paremmin yhdensuuntaistaa. Tämä tietysti edellyttää, että valittuihin linjoihin sitoudutaan. Kun strategiat on hyväksytty, tulee yksittäisiä päätöksiä tarkastella strategioita vasten. Tukeeko tämä päätös yhdessä valitun strategian toteutumista, tukeeko se sitä riittävän vaikuttavasti, vai peräti haittaako se sitä. Strategiasta tulee näin poliittisten päätöksentekijöiden johtamisen väline.

Teuvalaiseen päätöksentekoon tarvitaan lisää ennakoitavuutta, linjakkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sitä voivat lopulta kehittää vain päätöksentekijät itse. Strategiatyö on tähän käypä työkalu. Mutta työtä, yhteistyötä ja sitoutumista se vaatii.

torstaina, syyskuuta 07, 2006

Parasta päälle!

Käykäähän osoitteessa www.kunnat.net äänestämässä Suomen parasta kuntapaitaa! Teuva oli jo vahvassa johdossa, mutta nyt taisto on käynyt tiukaksi. Kaikki äänet tarvitaan! Äänestää voi 13.9. asti.

tiistaina, elokuuta 29, 2006

Juhla yrittäjyydelle

Tiistaina 5.9. juhlitaan suomalaista yrittäjyyttä. Helsingin Kampissa järjestettävässä valtakunnallisessa juhlassa paljastetaan yrittäjäpatsas. Hankkeen takana on 40-jäseninen valtuuskunta, jossa ovat edustettuina keskeiset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edistämisen organisaatiot kauppa- ja teollisuusministeriöstä Elinkeinoelämän keskusliittoon ja Suomen Yrittäjiin.

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ovat yhdessä tarjonneet mahdollisuutta osallistua tähän tapahtumaan paikallisella tasolla. Seuraamme Suupohjan Seutuverkon kautta tilaisuutta Lukion auditoriossa.

Valtakunnallisen lähetyksen päättyessä aloitamme oman paikallisen osuutemme, jossa on kaksi teemaa. Esittelemme viittä vaille valmista, yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa valmisteltua elinkeinopoliittista ohjelmaa. Siihen on koottu linjauksia työn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Teuvalla. Siinä on myös tarkoitus määritellä kunnan ja yrittäjien yhteistyön pelisäännöt. Olemme ideoineet sinne myös joitakin porkkanoita yritystoiminnan kehittämiseen. Niitä kaikkia ei varmaankaan voida toteuttaa, mutta nyt olisi hyvä aika ottaa kantaa siihen, mitkä niistä parhaiten edistäisivät juuri teuvalaisten yritysten eteenpäin menoa. Tästä toivomme keskustelua.

Toisena teemana on kauppiaiden yhteisen kampanjapäivän ideointi. Juha Tammisto kertoo aiheesta ja tunnustelee yrittäjien valmiutta lähteä yhteiseen markkinointitempaukseen mukaan.

Siis tiistaina 5.9. aloittelemme lukiolla kahvitarjoilulla klo 15.30. Suora lähetys Kampista alkaa klo 16. Toivon, että mahdollisimman moni yrittäjä, kunnallinen päättäjä ja yleensä yritystoiminnan edellytysten kehittämisestä kiinnostunut pääsee tilaisuuteen mukaan.

tiistaina, elokuuta 15, 2006

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kesän korvalla kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmistellut työryhmä sai lopulta valmiiksi esityksensä puitelaiksi. Esitys on eri poliittisten ryhmien välillä hiottu kompromissi, eikä vastaa kaikkia siihen asetettuja tavoitteita.

Esityksestä löytyy paljon hyvää. Laki on monelta osin väljä, se ei pakota kuntia samaan muottiin, vaan monet asiat jäävät kuntien omaan harkintaan ja alueellisesti yhdessä sovittaviksi. Laki velvoittaa maakuntakeskukset ja niiden lähikunnat suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Myös muut kunnat joutuvat miettimään palvelujen järjestämistä yli kuntarajojen, erityisesti perusterveydenhuollossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat joutuvat yhteistyön tai kuntaliitosten kautta järjestämään asiansa kuntoon parissa vuodessa. Kuntien henkilöstön asema on turvattu rakennemyllerryksessä viideksi vuodeksi. Tämä on hyvä, sillä noiden vuosien jälkeen alkavat eläköityvät ikäluokat olla niin suuret, että kunnille tulee joka tapauksessa pikemminkin pulaa työvoimasta.

Sen sijaan puitelakiluonnoksesta ei löydy suoranaisia vastauksia eräisiin varsin polttaviin kysymyksiin: Miten ratkaistaan erikoissairaanhoidon rahoituskriisi? Miten järjestetään maakunnallisten palveluiden tuotanto? Aika lailla auki jää myös palveluiden järjestäminen työssäkäyntialueittain. Selkeää kantaa ei myöskään ole otettu kunnan toimialaan – voisiko osa palveluista kuuluakin valtion järjestämisvastuulle? Mikä on suhtautuminen yksityisiin palvelujen tuottajiin? Miten palvelujen järjestämistapoja tulisi uudistaa, miten teknologiaa hyödyntää?

Siltä osin, kun selkeitä suuntaviivoja ei ole puitelaissa osoitettu, tulee kuntien miettiä vastaukset näihin kysymyksiin keskenään seudullisesti ja maakunnallisesti. Yhtenäiset valtakunnalliset linjaukset olisivat kuitenkin varmasti jäntevöittäneet kuntien suunnittelutyötä.

tiistaina, kesäkuuta 27, 2006

Lämmintä kesää!

Jussit tuli sitten juhlittua. Suomi alkaa hiljentyä kesän viettoon. Myös kunnantalo on tänä vuonna pari viikkoa suljettuna, 3. - 14.7. Mm. sosiaalitoimistossa päivystys kuitenkin pelaa, samoin myös asunto- ja tonttiasioita voi hoitaa sulkemisaikanakin. Tarkemmat tiedot päivystyksistä tämän viikon Tejukassa ja kunnan nettisivuilla.

Kunnantalon sulkemisella kahdeksi viikoksi tavoitellaan sitä, että lomia voidaan keskittää. Heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä parina viikkona sen molemmin puolin tulee suurin osa kunnantalon väen lomista pidettyä. Näin olemme lomien takia vajaatehoisia vähemmän aikaa.

Toivon kaikille oikein hyvää, lämmintä ja virkistävää kesää! Palaan kunnalliselämän kummallisuuksien kommentointiin elokuussa.

torstaina, kesäkuuta 15, 2006

Jatkoaika

Jälleen kerran meni äänestys tiukaksi kouluverkkoasiassa. Nimittäin tiistai-iltana kunnanhallituksessa. Äänet menivät tasan 4 - 4. Puheenjohtajan kanta ratkaisee tasatuloksen sattuessa. Niinpä hallituksen päätökseksi tuli, että tässä vaiheessa kunnanhallitus ei tee valtuustolle esitystä muutoksista nykyiseen kouluverkkoon. Näin ollen myös Horon koulu jatkaa ainakin ensi lukuvuoden.

Hallituksen päätöksen mukaan lokakuun loppuun mennessä tulee laatia perhepoliittinen strategia. Tarkoituksena on huomioida tähänastisia selvityksiä paremmin koulutoimen yhteys muiden perheiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseen. Näitä ovat ainakin esiopetus ja päivähoito, mutta varmaankin myös vanhusten avopalvelut.

Kunnanhallitus nimittänee lähiaikoina työryhmän valmistelemaan näitä uusia selvityksiä. Näkisin, että nyt on erityisen tärkeää, että perustettava työryhmä ottaa samaan pöytään vakavaan keskusteluun seuraavat neljä tahoa: kylätoimikunta, koulutoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen toimi. Käydään perusteellisesti läpi sektoreitten välisen yhteistyön mahdollisuudet. Tämä koskee kaikkia kyliä, mutta aivan avainasemassa tässä on Horon ja Norin kylien tilanne. Molemmat kylät ovat monella mittarilla elinvoimaisia, niissä on runsaasti yritystoimintaa ja työpaikkoja. Toisaalta näiden kylien oppilasmäärät ovat laskeneet aika pieniksi, ja kylät sijaitsevat vähän kauempana kuntakeskuksesta. Jatkoaika tulee käyttää vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen.

tiistaina, kesäkuuta 13, 2006

www

Olemme täydentämässä ja uusimassa kunnan www-sivuja. Anna palautetta nykyisistä! Oikeastaan mielessäni on kaksi kysymystä:

1) Mistä asioista kaipaisit kunnan sivuille lisätietoja? Mitä sieltä etsit, mutta et löydä?
2) Minkä toiminnon sivusto on mielestäsi paras?

Toki muutakin palautetta saa antaa, kaikki asiallinen palaute on tervetullutta! Meillä ei ole isoja resursseja sivustojen laatimiseen ja ylläpitoon, mutta uskon, että monin kohdin voimme parantaa sivujen palvelevuutta pienin lisäyksin.

Hankehumppaa

Jorma Havula kirjoitteli kolumnissaan maanantain Ilkassa Suupohjan näkymistä. Esiin jutussa nousi mm. Kauhajoen tyytymättömyys projektien tuloksiin. Tähän aiheeseenhan lehtitietojen mukaan otti taannoin kantaa myöskin Kauhajoen kaupungin tarkastuslautakunta. Kyse ei ole kuitenkaan yksin Kauhajoen murheesta. Projektien tuloksien perään on käsittääkseni kyselty jo pitkään ainakin Teuvalla ja Jurvassa. On myönteistä, että asia on nostettu pöydälle nyt myös Kauhajoella.

Aluekehittäminen tehdään nykyisin käytännössä EU-osarahoitteisten hankkeiden kautta. Suupohja on monelta osin toiminut tässä kehittämistyössä aivan valtakunnan tason eturintamassa. Aluekeskusohjelman Verkostopilotilla, Leader-ohjelmalla ja monilla hyvillä hankkeilla seudulle on saatu huomattavia summia rahaa kehittämistyöhön. Näkyviä tuloksia on syntynyt: Logistia, FoodPark, Nikkarikeskus, TEAK:in hankkeet. Myös työpaikkoja on syntynyt.

Uuden EU-ohjelmakauden alkaessa on kuitenkin syytä miettiä hankkeiden vaikuttavuutta. Mitkä ovat ne hankkeet, joilla parhaiten hankitaan työtä ja toimeentuloa seudulle? Mitä hankkeita alueen yritykset ovat valmiit hyödyntämään? Mitkä hankkeet aidosti nousevat yritysten tarpeista kehittää toimintaansa, ja mitkä hankkeet puolestaan perustuvat toissijaisille intresseille? Mielestäni hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä kuntien kesken tuskin syntyy isoja eturistiriitoja.

Hankkeiden kokonaismäärä tulee uudella ohjelmakaudella varmuudella vähenemään. Niinpä on entistä tärkeämpää miettiä tarkkaan, mihin projekteihin euronsa sijoittaa. Tässä asiassa tulee kuulla herkällä korvalla yrityskentän mielipidettä.

keskiviikkona, toukokuuta 31, 2006

Lossanmäki rakentuu

Tältä epäilyistä huolimatta vahvasti tällä hetkellä näyttää. Olemme myynneistä saaneet vasta yhden euron kassaan ;-) , mutta tuon yhden toteutuneen kaupan lisäksi tontteja on varattu jo neljä kappaletta. Oman kodin rakentaminen on asia, joka vaatii kypsyttelyä ja vaihtoehtojen vertailua, joten pidän kampanjamme alkua rohkaisevana. Alustavasti on keskusteltu myöskin mahdollisuudesta rakentaa alueelle ensi kesänä rivitalo.

Useatkin tontin kyselijät ovat pitäneet aikatauluamme liian tiukkana. Maanantain 5.6. kunnanhallituksessa esitämme kampanjan mukaiselle rakentamiselle vuoden lisäaikaa. Eli jos hallitus ja valtuusto esityksen hyväksyvät, aikaa rakentaa olisi vuoden 2008 loppuun.

tiistaina, toukokuuta 30, 2006

Onnea valmistuville!

On juhlan aika. Monen nuoren, miksei vanhemmankin, pitkä uurastus on ohi – on oppilaitosten päättäjäisten aika. Haluan onnitella niin uusia ylioppilaitamme kuin myöskin kaikkia muita eri oppilaitoksista valmistuvia! Onnea myöskin peruskoulunsa päättäville, sekin on varsin tärkeä merkkipaalu elämässä!

Monella teistä opiskelu jatkuu kesäloman jälkeen toisessa oppilaitoksessa. Voimia sinne syksyyn, kun taas pitää orientoitua uuden oppimiseen. Koulutus ja sen myötä karttuva osaaminen, ovat merkittävä pääoma tässä nykyisessä maailmassa.

Toivon mahdollisimman monen teistä löytävän paikkansa valmistumisen jälkeen täältä kotiseudulta. Mutta toisaalta kaikkien osalta se ei ole mahdollista. Teille sanoisin, että menkää rohkeasti maailmalle, oppikaa uutta, hankkikaa monipuolista kokemusta. Monta kokemusta rikkaampana toivon teistä mahdollisimman monen palaavan aikanaan takaisin Teuvalle, Suupohjaan, Etelä-Pohjanmaalle.

maanantaina, toukokuuta 15, 2006

Parempaa hoitoa vai holtitonta kustannusten lisäystä?

Hoitotakuu on ollut käytössä terveydenhuollossa maaliskuusta 2005. Säännöshän säätelee kuntalaisen oikeutta päästä hoidon tarpeen arviointiin ja tarvittaessa hoitoon määräajassa. Suhtaudun yleensä aika kriittisesti sellaiseen ajatuskulkuun, että palveluiden saatavuus olisi parhaiten turvattu uusia lakeja säätämällä ja tarkkoja ukaaseja kunnille määräämällä. Hoitotakuun toimivuudesta ei vielä näillä kokemuksilla voi vetää lopullisia johtopäätöksiä, mutta jotakin on jo näkyvissä.

Terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Osin se on johtunut hoitojonojen purkamisesta, mutta taustalla on myös yleistä kustannuskehitystä. Näitä ei ole helppo täysin erottaa toisistaan. Jonojen purkamisen osalta kustannuspiikin pitäisi olla kertaluonteinen. Aika näyttää.

Olen valmis myöntämään, että hoitotakuu on tuonut asiakkaan asemaan paljon hyvää. Monissa terveyskeskuksissa palvelu on parantunut huomattavasti. Asiakas saa nyt asiansa hoidettua paljon nopeammin ja joustavammin. Avun saa usein terveydenhoitajalta tai sairaanhoitajalta, jos vaiva ei vaadi lääkärin luona käyntiä. Monet terveyskeskukset ovat yhteistyössä perustaneet neuvontakeskuksia, jotka palvelevat puhelimitse ympäri vuorokauden. Tämä on puolestaan vähentänyt tarvetta käyttää päivystyspalveluja.

Hoitoon pääsystä on laadittu valtakunnallisia kriteerejä. Tämä on lisännyt tasa-arvoa maan eri osissa asuvien kesken. Ja ennen kaikkea hoitojonot ovat lyhentyneet. Vieläkään ei kaikilta osin olla lain vaatimusten mukaisessa tilanteessa, mutta käytännössä joka puolella tilanne on parantunut huomattavasti entiseen verrattuna.

Varmaan parantamisen varaa on vielä paljon. Mutta kokonaisuutena ensi vaikutelmat ovat, että laki on puuttunut oikeisiin asioihin, lisännyt kansalaisten tasa-arvoa ja pistänyt palvelujen järjestämiseen uutta vauhtia.

torstaina, toukokuuta 04, 2006

Tiukaksi meni!

Niin kuin lehdet ovat kertoneet, tänään oli se ilta, jolloin kouluverkkotyöryhmän oli tarkoitus sorvata lopullista kannanottoaan. Asia on ollut hyvin vaikea - näin on yleensäkin, kun koulujen vähentämisestä joudutaan keskustelemaan. Asia on tärkeä, joten on ollut oikein, että työryhmä on perehtynyt asiaan kaikessa rauhassa.

Yksimielistä ratkaisua ei löytynyt, vaan asiasta jouduttiin äänestämään. Äänestyksessäkin äänet menivät tasan 6 - 6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Esittelijänä toimineen sivistystoimenjohtajan esitys voitti. Esityksen sisältöhän oli se, että Horon koulu lakkaisi jo 1.8.2006 lukien. 1.8.2007 lakkaisivat puolestaan Kauppilan, Riipin ja Norin koulut.

Vastaehdotus oli sellainen, että 1.8.2007 olisi lakkautettu kaikki muut ala-asteen koulut paitsi Syreeni.

Asiasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 13.6.2006. Tämän kuulemistilaisuuden jälkeen kunnanhallitus ottaa kantaa asiaan, ja mahdollisesti tekee esityksensä valtuustolle.

keskiviikkona, huhtikuuta 26, 2006

Syksyllä kaikki on toisin?

Teuvan kunnan talous oli aikoinaan aivan kuralla. Edeltäjäni aikana se suurin töin ja tuskin saatiin hyvään kuntoon. Kunnioitettava suoritus. Nyt varsin lyhyessä ajassa talous on kuitenkin kiristynyt huolestuttavasti. Osaksi syynä on sama kustannuskehitys, joka on nähtävissä muissakin kunnissa. Osaltaan on kuitenkin kysymys menokehityksen karkaamisesta Teuvan viimevuotisen poliittisen murroksen aikana. Noin niin kuin kauniisti sanottuna.

Hyväksyessään tämän vuoden talousarvion valtuusto edellytti, että huhtikuun loppuun mennessä tulee laatia ohjelma, josta on nähtävissä, millä toimilla talous tasapainotetaan. Työ ei ole osoittautunut helpoksi. Taloustyöryhmän istunnot ovat toistaiseksi tuottaneet kovin vähän. Koska määräaika lähenee, päätin esittää jatkoaikaa. Ajattelin, että ehkä saisimme esityksen valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, sillä päävastuualueiden päälliköille on annettu tehtäväksi tehdä esityksensä 3.5. mennessä. Koska olisi noloa työn viivästyessä hakea uudelleen lisäaikaa, ajattelin pelata varman päälle: esitin kunnanhallitukselle että sopeutusohjelman tulisi olla kasassa heinäkuun loppuun mennessä. Hallitus päätti kuitenkin pidentää määräaikaa lokakuun loppuun.

Kyllähän lokakuu on aivan oikea aika tehdä talousarviota. Mutta silloin yleensä suunnitellaan seuraavan vuoden tuloja ja menoja. Lokakuussa voidaan tämän nyt elettävän vuoden rahankäytölle tehdä enää kovin vähän.

Kouluverkkotyöryhmän työ lähestyy ratkaisuvaiheita. Tästä paikallinen aviisi näyttävästi ja asiallisesti tänään kirjoittelikin. Päätöksenteko myös kouluasiassa näyttää vaikealta.

Virkamiehille maksetaan palkkaa vaihtoehtojen valmistelusta. Luottamushenkilöt on valittu tekemään päätöksiä. Myös sellaisia päätöksiä on pystyttävä tekemään, joista ei heti kiitosta heru, mutta jotka pitkällä aikavälillä osoittautuvat kestäviksi ja onnistuneiksi.

Raha on vain väline kunnan perustehtävän toteutuksessa. Mutta jos talouden hoito laiminlyödään, juuri perustehtävä - peruspalvelujen tuottaminen - siinä kärsii. Tarvitsemme ripeyttä, päättäväisyyttä ja vastuun ottamista, jotta vielä tämän vuoden osalta talous voidaan oikaista. Lokakuu on liian kaukana.

tiistaina, huhtikuuta 25, 2006

Erestakaasi

Noinko se paikallisella murteella sanottaisiin? Enpä yritä enempää, kun en kuitenkaan osaa. Joka tapauksessa kävi niin, että kunnanhallitus muutti parin viikon takaista päätöstään työmatkatuen myöntämisestä. Työmatkatukea ei siis aiemmasta päätöksestä poiketen ainakaan toistaiseksi myönnetä.

Tämä kieltämättä oudolta kuulostava menettely johtuu pohjimmiltaan siitä, että asiasta on päättäjiemme keskuudessa kahdenlaista näkemystä. Pari viikkoa sitten työmatkatuki lisättiin Teuva-pakettiin tiukalla äänestystuloksella 5 - 4. Koska tällaiseen avustukseen ei talousarviossa ollut varauduttu, jouduimme tekemään hallitukselle esityksen seuraavaan kokoukseen, että se hakisi valtuustolta tähän tarkoitukseen talousarvion muutosta. Kyse oli 76.800 €:n lisämäärärahasta. Kunnanhallituksen kokoonpano ei eilen illalla ollut aivan sama kuin edellisessä kokouksessa - kunnanhallituksen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen hänen sijalleen tulee hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Niinpä käsiteltäessä määrärahaesityksen tekemistä kunnanvaltuustolle, äänestystulos keikahtikin 5 -4 työmatkatuen vastaiseksi.

keskiviikkona, huhtikuuta 12, 2006

Hyvää pääsiäistä!

Haluan toivottaa Sinulle oikein hyvää ja virkistävää pääsiäisen aikaa! Joillakin meistä on tässä pääsiäisen yhteydessä pari lomapäivää. Useimmilla meistä on ainakin normaalia pidempi viikonloppu. On aika levähtää, hiljentyä, omistaa aikaa läheisille. Se on tärkeää tässä nykyään niin kiireisessä maailmassa.

Hyvää pääsiäisen aikaa myös Sinulle, jolla ei ole lomaa! Sinulle, jonka työ vaatii tekijänsä myös juhlapyhinä - kolmea vuoroa pyörivässä tehtaassa - tai työssä vanhusten ja sairaiden parissa.

Lisää panoksia!

Kyllä on taivahan tosi, että Teuvalle kannattaa muuttaa ja rakentaa! Aivan erityisesti lapsiperheen. Lossanmäen luonnonläheiseltä alueelta saa tontin eurolla - tontin puusto sekä vesi- ja viemäriliittymät tulevat kaupan päälle. Jos Lossanmäki ei miellytä, löytyy meiltä monia muita, kohtuullisen edullisia tonttivaihtoehtoja.

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan vielä lisätä panoksia: Maksamme 2.000 euron kynnysrahan lapsiperheille, jotka vuosien 2007 tai 2008 aikana rakentavat tai ostavat asunnon Teuvalta. Rahan saa, kun asuntoon on muutettu asumaan. Kynnysraha tulee käyttää teuvalaisista kaupoista ja muista yrityksistä tehtäviin hankintoihin.

Kunta antaa 500 euron shekin jokaiselle vuosina 2007 ja 2008 syntyvälle teuvalaiselle lapselle. Perhe saa myös 150 euron lahjakortin, joka tulee käyttää paikallisissa liikkeissä.

Nämä uudet tukimuodot kaipaavat vielä sääntöjensä osalta tarkennuksia, joita tänään perustettu pieni työryhmä tutkailee. Mutta periaatteet ovat yllä mainitut ja kunnanhallituksen hyväksymät.

Onko Teuvalla tähän varaa? Nämä ovat pieniä vastaantuloja avuksi ihmisten arkeen. Haluamme niillä viestittää, että olemme tosissamme etsiessämme uusia käyttäjiä Teuvan hyville palveluille. Samaan aikaan joudumme muiden kuntien tapaan miettimään, miten palveluja tehostetaan ja tuotetaan jatkossa entistä edullisemmin. Siihen pitäisi kaiken järjen mukaan löytyä vielä monia konsteja. Ensimmäisenä emme ole hyvien palvelujemme tasosta tinkimässä.

tiistaina, huhtikuuta 11, 2006

Tervetuloa Teuvalle!

Yhdessä Teuvan seurakunnan ja Teuvan Yrittäjien kanssa järjestämme sunnuntaina 7.5.2006 klo 13 Kulttuurikeskus Orrelassa pienimuotoisen uusien kuntalaisten tervetulojuhlan. Kutsumme tilaisuuteen 1.1.2005 jälkeen Teuvalle muuttaneet. Ihan viime viikkoina muuttaneet eivät varmaan vielä väestörekisterin tiedoissamme näy, joten henkilökohtaisten kutsujen lisäksi, kutsu käy myös Tejuka-lehdessä.

Tarkoituksenamme on toivottaa uudet kuntalaiset tervetulleiksi ja kertoa samalla Teuvan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Olemme varanneet myös mahdollisuuden tutustua hyvien oppaiden avustuksella mm. kirkkoon, Pyörätalliin ja Orrelan näyttelyihin.

torstaina, huhtikuuta 06, 2006

Teuvan kummit?

Moni Teuvalta kotoisin oleva on maailmalla kohonnut merkittäviin tehtäviin. Ehkä osa näistä henkilöistä voisi olla kiinnostunut olemaan jollakin tavalla mukana Teuvan kehittämisessä tai hyvän Teuva-kuvan levittämisessä. Muualta muuttaneena en voi tuntea tai tietää kaikkia näitä henkilöitä. Keitä sellaisia henkilöitä Sinä tiedät, jotka voisivat tulla kyseeseen? Entä onko Sinulla mielessä hyviä ideoita, miten voisimme heitä Teuvan kehittämisessä käyttää?

Vastata voi näin julkisesti tai sitten yksityisesti sähköpostiini, joka on muotoa etunimi.sukunimi@teuva.fi.

Blogissa blogista

Olen ollut myönteisesti yllättynyt siitä, miten hyvän vastaanoton tämä pieni nettipalstani on saanut. Tiedotusvälineetkin ovat siitä tehneet juttuja - vaikkapa eihän tässä mitään kovin erikoista ole, webbi on täynnä erilaisia nettipäiväkirjoja. Tärkeintä minulle on ollut se, että olen saanut paljon vastauksia ja kannanottoja. Selvästikin teuvalaiset ovat hyviä keskustelemaan.

Keskustelu on ollut asiallista ja rakentavaa. Monikaan hallintohommissa oleva ihminen ei ole pystynyt pitämään palstaansa avoimena kommenteille, koska se olisi täyttynyt epäasiallisista ja muita ihmisiä loukkaavista viesteistä. Meillä ei ole tätä ongelmaa ollut. Toivon, että näin on asiat jatkossakin.

En ole tästä kirjoittelusta ottanut mitään paineita. En väen väkisin keksi aiheita, kirjoittelen niistä asioista, jotka kulloinkin tuntuvat ajankohtaisilta. Kirjoitan, jos aikaa on, ja pidän taukoa, jos muut työt painavat päälle. Mutta sellainen riippuvuus minulle on tullut, että joka päivä käyn katsomassa, onko näihin tarinoihin tullut uusia kommentteja.

Tämän päivän Ilkassa pahoittelen sitä, että tämä väline on sillä lailla yksipuolinen, että minä valitsen aiheet, ja muut voivat vain kommentoida niitä. Omaa haastatteluani lukiessa tuli mieleen, että eihän ratkaisun tarvitse olla kovin vaikea. Kommentoikaa tätä juttua, ja esittäkää uusia keskustelun aiheita, joita haluaisitte nostettavan pöydälle. En lupaa vastata kaikkiin. Kaikista maailman (ja edes Teuvan) asioista minulla ei ole mielipidettä - eikä ole tarviskaan - mutta itseäni kiinnostavista aiheista voisin ajan mittaan nostaa joitakin esille. Näin saisimme lisättyä palstan vuorovaikutusta.

keskiviikkona, maaliskuuta 29, 2006

Lauri Tähkä

Teuvan kunta on solmimassa yhteistyösopimusta Lauri Tähkän ja Elonkerjuu -orkesterin kanssa. Idea yhteistyöhön tuli tulevaisuuslautakunnalta. Yhtye on hyvässä nosteessa, uusi levy pian ilmestymässä, ja yhtye on myöskin vahvistanut taustavoimiaan. Sopimusluonnos pitää sisällään mm. sen, että yhtyeen uuteen keikkabussiin tulee koko auton perän kattava kunnan mainos, jonka todennäköisesti ideoi ja toteuttaa Teuvan oma poika Panu Hemminki. Yhtye tuo esiintymisissään ja lehdistötilaisuuksissaan esiin Teuvan kuntaa ja yhtyeen teuvalaisia juuria. Sopimus pitää sisällään myös mm. koulukiertueen, jolla eteläpohjalainen kansanperinne on voimakkaasti esillä. Tietämäni mukaan sopimus on ainutlaatuinen lajissaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen kunta avoimesti sponsoroi rock-yhtyettä.

Kunta ei ole asialla yksin. Tähän hankkeeseen yhdessä kunnan kanssa on lähdössä mukaan Teuvan kärkiyrityksiä. Toistaiseksi kiinnostuksensa ovat ilmoittaneet Betoni-Luoma Oy, Björnsteel Oy, Capell Oy, EP:n Ristikkorakenne Oy, Nipere Oy, Teak Oy, Teuvan Keitintehdas Oy, Teuvan Risteys, Rauta- ja maatalouspiste J. Muotio Ky, Vapaa-ajankeskus Parra Oy ja West Welding Oy. Mikäli jokin yritys tai yhteisö olisi vielä halukas tulemaan joukkoon mukaan tuomaan Teuvaa tunnetuksi, ottakaapa yhteyttä minuun (046 850 7700 tai etunimi.sukunimi@teuva.fi)!

Tilinpäätös: Menot kasvoivat tuloja nopeammin

Teuvalaisten palveluihin käytettiin viime vuonna 30 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,9 milj. euroa. Kustannusten nousu aiheutui mm. hoitotakuusta, palkkaus- ja eläkemenojen kasvusta sekä kiinteistöjen ylläpitokulujen noususta.

Kun tulot kasvoivat 3,6 %, käyttötalouden menojen kasvu oli lähes kaksinkertainen. Erityisen huolestuttavaa tulopuolella oli se, että verotulot kasvoivat vain vaatimattomat 2,1 %.

Teuvan kunnan tase on terve. Oma pääoma on riittävä, velkaa on vähän, ja kunnan pankkitileilläkin on vielä mukavasti rahaa. Jokainen meistä kuitenkin tietää jo omasta taloudestaan, että jos jokapäiväiset menot ovat tuloja suuremmat, ei niin voi pidemmän päälle elellä - vaikka sattuisi vähän varallisuutta pahan päivän varalle olemaankin.

Palvelutarpeet kasvavat lähivuosina. Valtiolta ei isoja apuja talouden oikaisemiseen ole odotettavissa. Toimintaa on siis tehostettava. Teuvan kunnan tilanne on aika lailla samanlainen kuin muillakin vastaavan rakenteen omaavilla kunnilla. Terveen taseemme turvin voimme tehdä tarvittavat toiminnan tehostamistoimet ilman paniikkia ja hätäilyä. Mutta liian pitkälle ei päätöksiä ole varaa siirtää, sillä ilman sopeutusta tilanne pahenee kuukausi kuukaudelta.

maanantaina, maaliskuuta 20, 2006

Mikä suunta?

Kunnallishallinto elää mielenkiintoista vaihetta. Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenee siten, että kesän korvilla hallitus antanee eduskunnalle puitelakiesityksen siitä, miten asiassa tulee toimia. Useamman ministerin suulla on todisteltu, että kuntien pakkoliitoksia ei tule. Uskottaneen siis se. Mutta nähtävästi kunnat velvoitetaan peruspalvelujen tuottamisessa hyvin pitkälle menevään yhteistyöhön. Tämä yhteistyö taas näyttää hyvin pitkälle suuntaa siihen, mitkä kunnat kuuluvat yhteen. Ei siis ole ollenkaan sama, kenen kanssa liittoudutaan.

Tällä alueella Suupohjan seudun (Kauhajoki, Jurva, Karijoki, Isojoki ja Teuva) kunnilla on jo vakiintunutta yhteistyötä. Alukeskusohjelmaan kuuluva verkostopilotti on siitä hyvä esimerkki, samoin ammatillinen koulutus, seutuverkko sekä elinkeinotoimen kuntayhtymä. Teuvalla ei kuitenkaan kaikilta osin olla yhteistyöhön tyytyväisiä. Kritiikkiä kuulee usein.

Viime aikoina rannikon kunnat Kristiina, Kaskinen ja Närpiö ovat olleet aktiivisia yhteistyöpyrkimyksissä. Yhteisissä tapaamisissa on todettu, että rannikko on perinteinen asiointisuunta, ja moni käy myös nykyisin siellä töissä. Muun muassa muutamat yrittäjät ovat todenneet, että rannikon suunta on se, johon Teuvan kunnan tulee yhteistyötään rakentaa.

Oma kantani on se, että Teuva on osa Suupohjaa, jonka yhteistyökuvioita on mietitty sen verran pitkälle, että meidän kannattaa olla niissä jatkossakin aktiivisesti mukana, mutta puolemme pitäen. Mm. elinkeinotoimen kuntayhtymän toimintaan haluamme lisää tehokkuutta ja tasapuolisuutta. Suupohja on pieni seutukunta (vain noin 30.000 asukasta), joten mahdollisimman monessa asiassa yhteistyötä tulee laajentaa myös rannikon suuntaan.

Mitähän mieltä ovat kuntalaiset?

torstaina, maaliskuuta 16, 2006

Parra-ideat

Kiitos ajatuksista ja ideoista, joita olette lähettäneet Parran kehittämisestä! Pari ehdotusta tuli privaatisti tämän palstan ulkopuoleltakin. Mutta lupasin palkita yhden ehdotuksen nimenomaan tähän paikkaan jätetyistä ajatuksista. Valinta on kohtuullisen vaikea, ehdotukset ovat minusta kovin tasaväkisiä. Niiden toteuttamiskelpoisuuteen en ota kantaa - Parran tulevaisuutta miettivä työryhmä saa tehdä sen. Mutta, mutta. Jos T-Bower ilmoittautuu minulle vaikkapa sähköpostitse, toimitan hänelle lupaamani liput rinteeseen. Sähköpostiosoitteenihan on muotoa etunimi.sukunimi@teuva.fi

keskiviikkona, maaliskuuta 15, 2006

Esteettömyys

Paula Muotio toi tämänpäiväisessä Tejukassa esiin vammaisnäkökulmaa Parran kehittämisessä. Parraan kaivattiin mm. BiSki-kelkkaa, jolla liikuntaesteisetkin voisivat harrastaa laskettelua. Idea välittyi lehden kautta varmasti myös Vapaa-ajankeskus Parra Oy:lle, joka Parran laskettelukeskusta ylläpitää. Jos heiltä löytyy asiaan kiinnostusta, olen valmis kehittelemään yhteistyötä asian edistämiseksi.

Paula on joskus tuonut myös esiin ajatuksen siitä, että Teuva julistautuisi esteettömäksi kunnaksi - siis kunnaksi, jossa kaikessa toiminnassa otettaisiin huomioon myös liikuntaesteiset.

Kun rakennamme tänä päivänä toimitiloja ja liikennealueita, tulisi niiden rakenteiden olla hyviä ja toimivia pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka emme asettaisi katsettamme kuin 20 tai 30 vuoden päähän, huomaamme että väestörakenne mitä todennäköisimmin on varsin erilainen kuin tänä päivänä. Monet meistä ovat silloin eläkeiässä, ja myös liikkumisen esteet ovat silloin yleisiä. Tämä tulisi tämän päivän suunnittelussa ja rakentamisessa huomioida.

Esteettömyyden huomioiminen voi toki helposti johtaa kalliisiin ratkaisuihin. Kunnolla ja varhaisessa vaiheessa suunniteltuina osa ratkaisuista voi olla kuitenkin hyvinkin edullisia. Ja se mikä on hyvää liikuntaesteiselle, on yleensä hyvää ympäristöä meille kaikille.

Miten Teuva profiloituu, miten erottautuu naapureistaan? Kun Teuvan strategiaohjelmaa mietitään, tämä on yksi käytännön kysymys, johon otetaan kantaa.

tiistaina, maaliskuuta 14, 2006

Kouluverkkoratkaisua ei voi tehdä vain eurojen pohjalta

Keskustelu kouluverkosta jatkuu. Kyseessä on tärkeä asia, joten siitä on hyvä keskustella perusteellisesti. Ainakin se keskustelu, mitä minä kuulen, on ehkä liikaakin juuttunut euroihin. Totta on, että säästöjä tarvitaan - siitä emme pääse yli emmekä ympäri. Mutta syynä kouluverkon uudelleen arviointiin on taloudellisen ahdingon lisäksi myös oppilasmäärien väheneminen. Ja kunnanhallitus edellytti, että etsitään tuleville vuosille taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ratkaisua.

Tässä yhteydessä tulisi käydä aktiivista keskustelua siitä, millaiset koulut me haluamme lapsillemme. Minkä tasoisen opetuksen? Minkä tasoiset opetusvälineet? Minkä kokoista koulua pidämme hyvänä ja tavoiteltavana? Minkä kokoiset opetusryhmät ovat mielestämme parhaat? Miten suhtaudumme yhdysluokkiin? Miten pitkä on hyväksyttävä koulumatka ekaluokkalaisella? Entä vähän isommilla? Kuinka pitkäksi koulupäivä matkoineen saa muodostua? Mitä muita palvelutarpeita kyläkoulut voisivat palvella kuin varsinainen koulunkäynti? Pitäisikö säilyttää koulut eri puolilla kuntaa, vai pitäisikö koota oppilaat kirkonkylään ja sen lähikyliin? Minkä kylien kehitys tukee koulun säilymistä? Missä ovat kunnoltaan parhaat ja tiloiltaan toimivimmat koulut?

Jos aiomme saada ratkaisuja aikaan, emme tietenkään voi jäädä loputtomasti pohtimaan näitä kysymyksiä. Mutta turvataksemme hyvät koulupalvelut tulee meidän näitä ja varmaan monia muitakin kysymyksiä ottaa huomioon. Eurot asettavat rajoja sille, mihin meillä on varaa. Niiden rajojen puitteissa meidän on etsittävä toiminnallisesti parasta ratkaisua.

keskiviikkona, maaliskuuta 08, 2006

Jäädytetyt aloitteet

Teuva-revyyssä kerrottiin osuvasti ja purevasti kunnan "jäädytetyistä aloitteista", joita sitten pakastimesta kaivettiin esiin. Teuvalla on tehty viime vuosina aika paljon aloitteita. Niiden käsittely oli myöskin aika lailla ruuhkautunut. Ruuhkaa olemme viime aikoina yrittäneet purkaa, ja nyt näyttää siltä, että suma liikkuu.

Viime maanantaina kunnanhallitus käsitteli Seppo Kiilin vuosikausia sitten tekemän aloitteen opiskelija-avustuksista. Päädyimme ratkaisuun, jolla yritetään turvata teuvalaisten opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot. Kunta maksaa näistä työjaksoista työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan. Teuvalaisessa yrityksessä tehdystä työstä kunta korvaa yritykselle enintään kahden kuukauden ajalta 50 % em. perusteella lasketusta palkkauskustannuksesta, jos yritys sitoutuu kustantamaan oman osuutensa. Teuvan kuntaa hyödyttävästä opinnäytetyöstä, jonka työsuunnitelman kunta on etukäteen hyväksynyt, kunta korvaa opinnäytetyön virallisen hyväksymisen jälkeen 200 - 300 euroa. Kunta suosittelee alueellaan toimiville yrityksille, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan vastaavaa periaatetta.

On hyvä, että kuntalaiset ja valtuutetut tekevät aktiivisesti aloitteita. Se on hyvä keino saada uusia ajatuksia päätöksentekoon. Tosin kaikkia hyviäkään aloitteita ei voida aina toteuttaa. Kaikkeen ei raha riitä, ja tärkeistä asioista joudutaan usein valitsemaan ne kaikkein tärkeimmät. Mutta kun käsiteltävänä on monia hyviä ideoita, löytyy niiden joukosta varmasti myös kultajyviä.

Valtuutetuilla on monia muitakin mahdollisuuksia saada ideansa esille, kuin tehdä kirjallinen aloite. He voivat esimerkiksi ottaa asian esille lautakunnassa, jossa toimivat. He voivat ottaa kantaa niissä valtuustoseminaareissa, joita eri asioista järjestetään. He voivat myös välittää tietoa tuntemiensa toisten luottamushenkilöiden tai virkamiesten kautta.

Jatkossa käsittelemme aloitteet nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että osa aloitteista hylätään melko pian, kun taas toisia jalostetaan pitemmälle. Kun kuntastrategiat (kunnan pitkän aikavälin tavoitteet) on valmisteltu, aloitteita tarkastellaan myös sitä vasten, miten hyvin ne yhteisesti linjattuja tavoitteita toteuttavat.

Jos Sinä haluat tehdä aloitteen kunnan jonkin toiminnan uudistamiseksi tai kehittämiseksi, voit lähettää vapaamuotoisen kirjeen kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Jos kirje menee väärälle toimielimelle, sen käsittely siirretään sille toimielimelle, jolle asia kuuluu, ja Sinulle ilmoitetaan siirrosta. Kirjeen asemesta voit lähettää myös sähköpostia.

tiistaina, maaliskuuta 07, 2006

Pientä galluppia

Tylsää yksikseen kirjoitella näitä juttuja, joten ajattelin taas kysellä yleisön kommentteja. Kävin elokuvissa ja totesin, että onpa meillä tasokas elokuvateatteri pienellä paikkakunnalla; varsin tuoretta ohjelmistoakin - uutuuksia ei tarvitse kauaa odotella! Muutenkin Teuvan palvelutaso on minusta hyvä; uimahalli, Parra, kansalaisopisto, lukio jne.

Mikä Sinusta on Teuvan paras palvelu? Ota huomioon niin yksityiset palvelut kuin kunnankin järjestämät. Entä missä olet Teuvalla saanut erityisen hyvää ja asiallista palvelua?

keskiviikkona, maaliskuuta 01, 2006

5 syytä aloittaa yritystoiminta Teuvalla

1. Teuvalla et joudu yrittämään yksin. Pääset hyvään seuraan. Teuvalla on menestyviä, pitkään toimineita, osaavia yrityksiä yhteistyökumppaneiksesi. Osaavat vääntää rautaa, työstää puuta, rakentaa elektroniikkaa - ja vielä markkinoida ne maailmalle. Muun muassa.

2. Teuvan kunta suhtautuu suunnitelmiisi myönteisesti ja tahtoo olla avuksi. Neuvonnassa käytämme apuna ammattilaisia, tarvittaessa rakennamme toimitiloja, investointeihisi voimme myöntää avustusta. Näin pääset juohevasti alkuun.

3. Teuvalla on ahkeraa ja osaavaa työvoimaa. Jos jotain ei osata, oma aikuiskoulutuskeskuksemme Teak Oy kouluttaa osaajat käyttöösi.

4. Sinä ja henkilökuntasi pääsette nauttimaan Teuvan hyvistä palveluista. Kun on kokeillut isompien kylien ruuhkaisia vastaanottoja, osaa arvostaa palvelujen saatavuutta ja ihmisläheisyyttä. Palvelujen tasosta voi esimerkkinä mainita vaikkapa lukion. Venäjää, latinaa, italiaa, espanjaa. Vaikkapa näitä voi nuori valita elämänsä eväiksi.

5. Nopea, euroopan moderneimpiin lukeutuva, laajakaistaverkko on käytettävissäsi edullisesti. Kotonasi ja yrityksessäsi.

Tässähän näitä sijoituspaikkaetuja ihan noin vain malliksi. Soita 046 850 7700, niin keskustellaan, mitkä asiat Sinun yrityksellesi ovat tärkeitä.

maanantaina, helmikuuta 27, 2006

Miten kehittäisit Parraa?

Snow Park Parrassa on kausi parhaimmillaan. Hiihtolomaviikko menossa, rinteet hyvässä kunnossa, ja aurinkokin hymyilee! Rinteet täyttää liikunnan riemu. Ja jos ei uskaltaudu rinteeseen, voi hiihtää vaativassa Parran maastossa, tai suunnata hiihtoretkensä laduille, jotka vievät helpommille kankaille. Puitteet ulkoiluun, liikuntaan ja yhdessä oloon ovat mahtavat.

Kesäaika Parrassa on hiljaisempi. Mökit, leirintäalue, uimaranta ja vaellusreitit Parramajaa ja Pauli Nevala -salia unohtamatta antavat monia mahdollisuuksia myös kesäaktiviteetteihin. Onhan jo pelkästään Parran luonto upea elämys täällä lakeuden laidalla! Teuvan kunta on yhteistyössä Teuvan Rivakan ja muutamien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa aloittamassa kehittämissuunnitelman laatimisen alueelle.

Olisiko Sinulla ajatuksia ja ideoita alueen kehittämiseksi? Hiihtoputkea tai curling-hallia emme ole rakentamassa. Mieluummin otan vastaan ajatuksia, joiden avulla voimme hyödyntää kaikkea sitä hyvää palveluvarustusta, jota alueella jo on. Rytmiryhmää asian pohdintaan ei ole vielä nimetty. Kiinnostaisiko Sinua tulla mukaan ryhmään ideoimaan?

Muutes, parhaasta maaliskuun puoliväliin mennessä tälle palstalle ilmestyvästä toteuttamiskelpoisesta kehittämisideasta lupaan tarjota kahden hengen päiväliput Parran rinteen hisseihin.

tiistaina, helmikuuta 21, 2006

Teuvalaisilla yrityksillä menee hyvin

Tänä lyhyenä aikana, jonka olen Teuvalla ollut (vasta vajaat viisi kuukautta), olen pyrkinyt käymään yrityksissä aina, kun aika antaa myöten. Olen saanut sellaisen varsin myönteisen vaikutelman, että teuvalaisilla yrityksillä menee hyvin! Tilauskirja on täynnä ja kapasiteetti käytössä. Laajentamissuunnitelmiakin on monella mielessä. Uusia suunnitelmia takataskussa. Lähinnä kiire toimitusten maailmalle saattamisessa estää heti viemästä kaikkia suunnitelmia käytäntöön. Monella tuntuvat myös seinät tulleen omassa yrityksessä vastaan.

Varmaankaan kaikkien yritysten tilanne ei voi olla näin ruusuinen. Otokseni on pieni, eikä siitä voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Se sai minut kuitenkin ajattelemaan, että kun elinkeinopoliittista ohjelmaa olemme tekemässä, olisiko hyvä toteuttaa teuvalaisissä yrityksissä jonkinlainen barometri-tyyppinen kysely? Kyseltäisiin yrityksen tulevaisuuden näkymistä ja investointisuunnitelmista, tilatarpeista, toiveista kunnan ja elinkeinokuntayhtymän suuntaan. Vastata voisi tietysti luottamuksellisesti.

Kyllähän näitä kaiken maailman kyselyitä tietysti yritykseen tulee muutoinkin liikaa, mutta luulenpa että tästä kyselystä voisimme saada paikallisesti arvokasta tietoa. Barometrin voisi tehdä oppilaitosyhteistyönä tai SEK:n toteuttamana.

Mitäs olette yrittäjät asiasta mieltä?

keskiviikkona, helmikuuta 15, 2006

Kouluverkosta keskustellaan

Kouluverkkotyöryhmä aloitti tänään työnsä. Niin kuin oli odotettavissakin, aihe herättää voimakasta kiinnostusta kuntalaisissa. Oman koulun puolesta on moni huolissaan. Tässä asiassa tulee testattua, miten asialliseen ja toisemme huomioivaan tapaan olemme Teuvalla päätöksenteossa valmiit - niin poliitikot, virkamiehet kuin tavan kuntalaisetkin.

Tosiasia on se, että oppilasmäärät ovat voimakkaasti laskeneet, ja ne laskevat vielä tulevaisuudessakin. On tarpeen suunnitella, miten parhaiten koulunkäynnin järjestämme tulevina vuosina. Minusta tärkeintä on opetuksen sisältö ja ne edellytykset, jotka koulutyöhön voimme antaa. Tämä täytyisi sitten tehdä myös taloudellisesti järkevällä ja tehokkaalla tavalla.

Teuvan maaseutukylät ovat vahvoja. Kylillä on yleensä monia muitakin keskeisiä palveluja kuin koulu. Monelta kylältä löytyy kauppa, asiamiesposti, pankinkin konttori ynnä muuta. Kylillä toimii myös menestyviä yrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja kyläläisille ja usein kauempaakin tuleville. Nämä seikat puoltavat kyläkoulujen säilyttämistä. Samoin se yhteisöllisyys, joka pienen koulun ympärille on Teuvan kylissä rakentunut.

Teuvalla kylien väliset etäisyydet eivät ole pitkiä, ja tiet ovat kohtuullisessa kunnossa. Oppilasmäärien laskiessa oppilaskohtaiset kustannukset luonnollisesti kasvavat. Yksi opettaja joutuu opettamaan useampaa ikäluokkaa. Samanikäisten luokkakavereiden määrä pienenee. Koulun resurssit opetuksen kehittämisessä käyvät kapeiksi. Nämä seikat mielestäni puoltavat koulujen määrän vähentämistä. Tosin esimerkiksi yhdysluokkien hyödyllisyydestä on myöskin olemassa näyttöä ja hyviä kokemuksia.

Asia ei siis missään nimessä ole yksioikoinen eikä mustavalkoinen. Kouluverkkotyöryhmällä onkin vaikea tehtävä sorvata esitys, johon laajasti voitaisiin olla tyytyväisiä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kuntalaisten kuulemista ja eri vaihtoehtojen selvittämistä. Kylillä ei ole jääty passiivisina odottelemaan tulevaa, vaan on lähdetty miettimään asioita ja tekemään rakentavia esityksiä. Toivottavasti niistä löytyy sellaisia ideoita, että voimme Teuvalla olla tekemässä jotakin uutta ja kokeilevaa koulutoimessa.

Joka tapauksessa, minusta kouluverkkokeskustelun tulisi rakentua siten, että vaikka joissakin asioissa olisimme eri mieltä, emme juuttuisi hyödyttömään eipäs-juupas -väittelyyn, vaan antaisimme arvoa toistemme näkemyksille. En usko, että tässäkään asiassa on vääriä mielipiteitä. Lopulta on kyse siitä, miten asioita arvotamme ja millaisia valintoja teemme. Tehtävien selvitysten jälkeen siitä, kuinka monta koulua Teuvalla tulevaisuudessa on, ja mistä niihin tarvittavat rahat otetaan, päättää teuvalaisten valitsema kunnanvaltuusto.

tiistaina, helmikuuta 14, 2006

Lossanmäki herättää kiinnostusta

Nopeat syövät hitaat. Vasta eilen valtuusto päätti ainutlaatuisesta tarjouksesta Lossanmäen alueen tonteista. Rajoitetun ajan myymme nuo hyvällä rakennusmaalla Kirkonkylän palvelujen läheisyydessä sijaitsevat tontit yhden euron kauppahintaan. Samaan hintaan tulevat vielä niin tontin puusto kuin vesi- ja jätevesiliittymäkin! Siinä on monelle nuorelle parille elämänsä tilaisuus oman kodin rakentamiseksi, sillä tontteja on tarjolla peräti 25 kappaletta. Lopullisia kauppakirjoja voimme tehdä vasta, kun valtuuston päätös on lainvoimainen, eli maaliskuun lopulla. Mutta alustavia varauksia voimme ottaa jo vastaan. Katsopa, mikä tontti sopisi Sinun kotisi paikaksi! Ensimmäinen varaus tehtiin jo tänään.

Niin - tontteja voi kysellä Rantakosken Erkiltä - parhaiten hänet tavoittaa matkapuhelimesta 0500 286 115.

tiistaina, helmikuuta 07, 2006

Vierailuja

Näin vuoden alussa ovi on käynyt tiuhaan. Olemme Teuvan kunnassa saaneet isännöidä niin Närpiön, Kaskisten kuin Kristiinankaupunginkin virahaltija- ja luottamushenkilöjohdon vierailuja. Osaltaan varmaankin valmisteilla oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on aktivoinut näitä tapaamisia.

Tilanne on ollut minulle hyvin mieluinen, koska näin olen tiiviissä aikataulussa uutena miehenä voinut tutustua naapuriemme päättäjiin. Keskusteluja on käyty hyvässä hengessä. Yhteistyö rannikon suuntaan ei ole niin laajaa kuin suomenkielisen Suupohjan kuntien kesken. Monia yhteisiä toimintoja kuitenkin on, ja muutamia uusia yhteistyön muotoja on selvittelyn alla.

Keskusteluissa on käsitelty mm. Selkämeren sairaalan tulevaisuutta, Lehtiharjun sairaalan käytön laajentamista rannikon kunnissa, ympäristöterveydenhuollon yhteistyöhanketta, mahdollisuutta johtaa jatkossa Jurvan ja Teuvan jätevedet Kristiinankaupungin jätevedenpuhdistamoon (selvittely menossa, valmistuu kevään aikana), seutuverkon kytkemistä rannikon vastaaviin hankkeisiin, kouluyhteistyötä jne.

Vaikka rannikolla puhutaankin kahta kieltä, vaikka maakuntaraja kulkeekin välissämme, ja vaikka suomenkielisen Suupohjan kuntien yhteistyö onkin jo vakiintuneempaa, kannattaa meidän jatkossa kaikissa merkittävissä kuntien yhteistyöhankkeissa ottaa huomioon myöskin nämä rannikon naapurimme. Suomenkielinen Suupohja on jatkossa monissa asioissa väestöpohjaltaan liian pieni alue järkevän yhteistyökokonaisuuden rakentamiseksi. Kaksikielisyys voidaan kääntää rikkaudeksi. Esimerkiksi kouluissa yhteistyö naapureiden kanssa voi motivoida omia nuoriamme ruotsin kielen opiskelussa.

keskiviikkona, helmikuuta 01, 2006

Elinkeinopoliittinen ohjelma valmisteilla

Yrittäjät ja Teuvan kunta laativat yhdessä elinkeinopoliittista ohjelmaa. Tavoitteena on löytää keinot, jiolla yrittämisen edellytyksiä paikkakunnalla parannetaan. Tärkeää on myös selkeiden pelisääntöjen kokoaminen siitä, millä tavoin kunta tukee yritystensä kehittämistä, ja millä porkkanoilla uusia yrityksiä houkutellaan.

Yrittäjien ja kunnan yhteinen työryhmä on kokoontunut pari kertaa, ja ohjelman kulmakivet alkavat hahmottua. Kunnan vetovoimaa ja uutta kuntakuvaa rakennetaan kolmen keskeisen teeman perustalle. Ne ovat yrittäjyys, infrastruktuuri ja tekemisen meininki.

Yrittäjyys pitää sisällään mm. yrittäjien yhteistyön kehittämisen, yrittäjien aktiivisen osallistumisen paikkakunnan kehittämiseen, kunnan merkittävimpien yrityksien näkyvyyden sekä yritystukiperiaatteet.

Infrastruktuuri muodostuu mm. asunnoista ja tonteista, yritystiloista, hyvistä liikenneyhteyksistä, koulutuksesta, kulttuurista sekä peruspalveluista.

Tekemisen meininkiä edustaa mm. ripeä (etten sanoisi rivakka) päätöksenteko, toiminnan pitkäjänteisyys ja ennustettavuus, sektorirajat ylittävä yhteistyö sekä asukkaiden ja yrittäjien tuki yhdessä valitulle linjalle.

Ehkä kaikkein keskeisimmäksi teemaksi elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelussa on nousemassa yhdessä tekeminen. Ohjelmasta ei ole tulossa vain kunnan elinkeinopoliittista julistusta, vaan voimat kokoava yrittäjien ja kunnan yhteinen toimintaohjelma.

tiistaina, tammikuuta 31, 2006

Teuva luottaa seutuyhteistyöhön

Teuvan kunnanhallitus antoi eilen lausuntonsa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelusta maakunnan liitolle. Teuvalla ei uskota kuntaliitoksiin vaan seutuyhteistyön kehittämiseen. Yhteistyölle luontaisin perusta on Suupohjan seutu (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva. Kunnilla onkin jo monenmoista järkevää yhteistyötä, mm. yhteinen elinkeinotoimi, toisen asteen ammatillinen koulutus ja uusimpana nykyaikainen laajakaistaverkko.

Teuva toivoo seutuyhteistyöhön entistä enemmän mukaan myöskin rannikon kuntia, Kristiinankaupunkia, Kaskista ja Närpiötä. Olemme viime syksyn ja alkaneen vuoden aikana keskustelleet paljonkin näiden läntisten naapuriemme kanssa, ja maakunta- ja kielirajasta huolimatta vilpitöntä kiinnostusta ja innostusta yhteistyöhön on olemassa. Rannikko on ainakin teuvalaisille monella tapaa perinteinen asiointisuunta. Myös yhteinen historiaa nivoo Teuvaa länteen.

Esitetyistä kunta- ja palvelurakennemalleista Teuva pitää ehdottomasti parhaana peruskuntamallia. Sitä voidaan toteuttaa joko yhdistämällä nykyisiä kuntia entistä elinvoimaisemmiksi kokonaisuuksiksi tai rakentamalla itsenäisten kuntien kesken verkostomaista yhteistyötä. Piirimalli ei saa kannatusta, mutta jos siihen kaikesta huolimatta päädyttäisiin, sopiva alue olisi Etelä-Pohjanmaan maakunta. Aluekuntamalli on huonoin vaihtoehto. Siinä valta ja rahat siirtyisivät isoille aluekunnille, ja lähikuntien asema jäisi varsin heikoksi.

Mikäli valtiovalta päätyisi kuntien pakkoliitoksiin, Teuvan kunnanhallitus näkee kolme vaihtoehtoa. Ensinnäkin uuden kunnan voisi muodostaa Suupohjan seutukunta. Toinen mahdollisuus olisi, että tätä vahvistettaisiin rannikon kolmella kunnalla. Kolmas vaihtoehto olisi Kaskisten, Kristiinan, Närpiön ja Teuvan muodostama kaksikielinen kunta.

Teuvan kunnanhallitus vastustaa Etelä-Pohjanmaan liiton esitystä maakunnallisten kuntayhtymien kokoamisesta maakuntavaltuuston alaisuuteen. Maakunnallisen byrokratian laajentamista ei pidetä perusteltuna. Maakunnalliset palvelut turvataan parhaiten nykyisten kuntayhtymien toimintaa ja yhteistyötä kehittämällä sekä erityisesti peruskuntien omistajaohjausta vahvistamalla.

perjantaina, tammikuuta 27, 2006

Miten parantaisit lapsiperheiden arkea?

Aiempien kirjoituksieni otsikot näyttävät ilman sen suurempaa suunnittelua tulleen kysymysten muotoon. Siitä juontui mieleeni, että koska tätä palstaa on lukijoiden helppo kommentoida, tässä voisi myös kysellä kuntalaisten ja miksei muidenkin näkemyksiä. Teuvalla mietitään tällä hetkellä kuumeisesti, mistä ja miten uusia kuntalaisia. Erityisesti lapsiperheet kiinnostavat, koska lapsissa on tulevaisuus. Työryhmä miettii kunnanhallitukselle esitystä, miten voisimme paikallisilla toimilla helpottaa lapsiperheiden elämää. Millä toimilla voisimme rohkaista lapsiperheitä muuttamaan Teuvalle?

Kerro Sinä, mikä olisi parhain tapa parantaa lapsiperheiden arkea! Miten kunta voisi toimia, jotta Teuva olisi entistä parempi paikka perheille?
Niin Teuvan kunnan kuin muidenkin kuntien voimavarat ovat tänä päivänä varsin rajalliset. Eli joudumme tarkkaan miettimään, millaisiin lisäpanostuksiin meillä on varaa. Mutta kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita. Niistä sitten päättäjät voivat valita mielestään toteuttamiskelpoisimmat.

torstaina, tammikuuta 26, 2006

Herrojen haaveita?

Suupohjan seudun kunnat ovat aloittelemassa yhteistä strategiatyötä. Seudullisten pohdintojen pohjalta mietitään myös kuntakohtaiset strategiat. Visiot, skenaariot, strategiat – tällaisia sanoja siellä vilahtelee – onko näillä mitään tekemistä arkielämän kanssa?

Kyse on hyvin yksinkertaisesta ja arkisesta asiasta. Strategiatyössä laaditaan yhteiset tavoitteet. Määritellään millaista tulevaisuutta porukalla tavoitellaan. Teuvalta strategia – ainakin yhteisesti hyväksytty – on puuttunut. Se on omalta osaltaan aiheuttanut hämmennystä. Kun strategia puuttuu, puuttuu toiminnalta linja, etenemiseltä selkeä suunta. Joku onkin sattuvasti sanonut, että on huomattavasti helpompi löytää perille, jos tietää minne on menossa.

On tietysti tärkeää, millaiset yhteiset tavoitteet asetamme, mikä on lopullisen strategiapaperin sisältö. Mutta vielä tärkeämpää on se prosessi, jolla sen laadimme. On tärkeää, että eri poliittiset ryhmät, virkamiehet, henkilöstön edustajat ja eri intressiryhmien edustajat tekevät sen yhdessä. Näin valmisteluun saadaan mahdollisimman laaja osaaminen ja paljon erilaisia näkemyksiä. Yhteisessä keskustelussa muokataan yhteinen linja, jonka toteuttamiseen kaikki sitoutuvat.

Jos meillä teuvalaisilla on yhteinen näkemys siitä, millainen paikkakunta tästä Teuvasta tulisi tehdä, ja toimimme yhteistyössä sen mukaisesti, meillä on paljon suurempi mahdollisuus onnistua. Haasteita tulee siitä huolimatta riittämään.

Strategian laatiminen on valintojen tekemistä. Usein kuntien strategioihin pyritään kirjaamaan kaikki maailman hyvät asiat. Se on luonnollista, koska mukana on kovin monia eturyhmiä. Toimiva strategia kuitenkin keskittyy joihinkin asioihin, yleensä paikkakunnan luontaisiin vahvuuksiin. Jotta saisi jotain aikaiseksi, on voimat keskitettävä.

Strategiatyössä on edellä mainitun maailmaa syleilevyyden lisäksi muitakin kompastuskiviä. Liian usein strategiat ovat jääneet kunnantalon arkistohyllylle pölyttymään. Hienot toiminta-ajatukset on jaksettu yhdessä vääntää ja päämäärät asetella, mutta käytännön toimenpiteisiin eivät voimat enää olekaan riittäneet. Kuka tekee, mitä tekee, milloin ja millä rahalla? Miten tuloksia seurataan? Sen kummempia eivät avainkysymykset strategian jalkauttamisessa ole. Kunnan henkilöstön tulisi omista vuotuisista tulostavoitteistaan suoraan nähdä yhteys kunnan kokonaistavoitteisiin.

Kun strategia on tehty, erillisiä päätöksiä ei voi enää kunnassa tehdä siitä irrallaan. Niitä tulee tarkastella siitä näkökulmasta, miten ne toteuttavat valittua strategiaa. Tämä antaa poliittisille päättäjille hyvän johtamisen ja seurannan välineen. Tietysti silloin, kun olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet, täytyy strategiaa tarkistaa, eikä jatkaa härkäpäisesti kerran päätetyllä linjalla.

Toivonkin, että Teuvalla päästään pikkuasioilla politikoinnista suuntaamaan voimavarat tulevaisuuden miettimiseen ja varsinaisten linjapäätösten tekemiseen.

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2006

Miten käy palveluiden?

Teuvan kunnan talousarvio on valtuuston tekemien lisäysten jälkeen 400.000 euroa alijäämäinen. Tämä on uusi tilanne Teuvalla. Budjetin hyväksymisen yhteydessä päätettiin siitä, että alijäämä on kurottava umpeen vuoden 2006 alkupuolella tehtävillä rakenteellisilla ratkaisuilla.

Teuvan kunnan talous kulkee aivan samaan suuntaan kuin muidenkin kuntien talous. Valtion kuristusote toimii tehokkaasti. Teuvalla on takanaan hyviä tilinpäätöksiä, mutta vuosi vuodelta ne ovat heikentyneet. Teuva ei ole kriisissä, sillä on vielä taloudessaan puskureita, mutta muutoksia on tehtävä – mieluummin nopeasti – jotta kamreerin kirstu ei alkaisi ammottaa tyhjyyttään.

Mitä ne kuuluisat rakenteelliset muutokset ovat? Ja miksei niitä sitten ole jo tehty? Kun julkisen talouden vauraina vuosina kunnallisia palveluja on pala palalta rakennettu, on päädytty toiminnan järjestämisessä ratkaisuihin, jotka eivät varmaankaan enää ole parhaita mahdollisia. Kyse on siis asioiden ja toimintatapojen uudelleen ajattelusta. Tätähän avoimilla markkinoilla toimivat yritykset joutuvat tekemään koko ajan. Se ei välttämättä ole helppoa. Totutuille tavoille ei aina nähdä vaihtoehtoja. Eivätkä usein asiakkaatkaan pidä muutoksista. Kyse ei ole vain koulujen määrästä, vaan toivottavasti paljon syvemmälle menevästä palvelujen uudistamisesta.

Kunta on olemassa kuntalaisiaan varten. Ensimmäisenä ei siis saa olla mielessä palvelujen vähentäminen eikä niiden saavutettavuuden olennainen heikentäminen. Usein auttaa osaamisen keskittäminen ja vastuiden selkeyttäminen. On myös keskityttävä siihen, mikä asiakkaan kannalta on olennaisinta. Myös jonkinlaisten kilvoittelun elementtien tuominen toimintaan piristää. Meidän kaikkien tulisikin toimia kunnassa, niin kuin tekisimme tuottamamme palvelun myyntiin. Meidän tulisi toimia niin tehokkaasti ja laadukkaasti – vaikka kyse olisikin ilmaispalvelusta – kuin meidän olisi pystyttävä myymään tuote kannattavaan hintaan ja paremmin ehdoin kuin kilpailijat.

Vuonna 2006 mietitään myös kuntarajoja ja kuntien välistä yhteistyötä. Tällä seudulla keskityttäneen jälkimmäiseen. Kunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään. Mutta paljon on parantamisen varaakin. Uusi tekniikka, kuntalaisten muuttuvat tarpeet ja vaatimukset, muutokset alueen väestön ikärakenteessa ja tiukentuva rahoituskehys edellyttävät muutoksia myös seudun yhteistyössä. Olemme sopineet naapurien kanssa, että lähestymme kunta- ja palvelurakenneuudistusta nimenomaan palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Emme ensimmäiseksi ala piirrellä organisaatiokaavioiden laatikoita, vaan mietimme millainen kinkeripiiri ja millaiset toteuttamistavat olisivat minkin palvelun osalta jatkossa parhaat mahdolliset. Tätä varten aivan alkuvuodesta alkaa kuntien yhteinen strategiatyö, jossa näitä asioita mietitään.

Kaikkien yhteinen tavoite kuitenkin on, että hyvinvointipalvelut säilytetään laadukkaina. Täällä Suupohjan seudulla ne tärkeimmiltä osin ovat huomattavasti paremmat kuin monissa kaupunkikeskuksissa. Tähän tosiasiaan voi tutustua vaikkapa viettämällä aikaa jonkin ison kaupungin terveyskeskuksen päivystysjonossa tai yrittämällä saada asiaansa ajetuksi ison organisaation byrokratiassa. Muutoksia tulevaisuus tuo palveluihin ja niiden järjestämistapoihin, palvelujen tuottajakin voi muuttua, mutta palvelujen tasosta pyritään pitämään kiinni. Se on meidän tärkeimpiä kilpailuvalttejamme.

Veli Nummela
kunnanjohtaja

maanantaina, tammikuuta 16, 2006

Tonttisekoilua Teuvalla?

Joulukuinen valtuuston päätös, jolla R.A-Oil Oy Ab:n tonttikauppa palautettiin kunnanhallituksen valmisteluun, on herättänyt jonkin verran hämmennystä. Onhan se aika yllättävää, että lähes unohdetun parkkipaikan kulma yhtäkkiä herättää niin paljon kiinnostusta.

Minusta oli aivan perusteltua ottaa aikalisä, kun alueen suhteen ilmeni useampia suunnitelmia, eikä myynnistä olisi yksimielistä päätöstä tässä vaiheessa syntynyt. Itsestään selvänä pidän sitä, että Teuvalta löytyy hyvä tontti huoltoasemayritykselle. Joko tämä tai jokin toinen. Kyllä Teuvalla lääniä riittää. Eikä kunnan tehtävänä ole kilpailua rajoittaa. Minäkin ostaisin mielelläni halvempaa bensaa…

Kun tuon kiistanalaisen parkkipaikan, jota paikallisesti olen kuullut kutsuttavan punaiseksi toriksi, käyttöä suunnitellaan, tulee muistaa, että se ei ole tontti lainkaan. Voimassa olevassa kaavassa se on määritelty parkkipaikaksi, eikä sillä lähtökohtaisesti ole ollenkaan rakennusoikeutta. R.A-Oilin aluetta kysyessä arvelimme, että se saattaisi olla soveltuva paikka kylmälle asemalle. Poikkeamislupaa sekin vaatii, ja lupa harkitaan hakemuksen ja siihen liitettyjen suunnitelmien pohjalta. Jos alueelle aletaan suunnitella isompia rakennelmia, asia vaatii aivan uuden tarkastelun.

Veli Nummela
kunnanjohtaja