keskiviikkona, elokuuta 08, 2018

Kolme aloitetta

Kesäkuun valtuustossa saimme valmisteltavaksi kolme aloitetta. Ensi maanantain kunnanhallitus ottaa niihin kantaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki aloitteen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta. Aloitettaan he perustelivat mm. seuraavasti: "Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen rajoittaa perheiden valinnanvapautta varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Perheet osaavat itse parhaiten arvioida, mikä varhaiskasvatuksen muoto ja pituus perheen elämäntilanteeseen sopii. Kaikille perheille on taattava elämäntilanteesta riippumaton kokopäiväinen varhaiskasvatus." Edelleen aloitteessa korostetaan, että päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista.

Esitykseni hallitukselle on, että varhaiskasvatuspalvelut selvittää aloitteen toteuttamisen kustannukset ja vaikutukset.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esitti aloitteessaan kuntakohtaisen vaikutusarvion tekemistä sote- ja maakuntauudistuksesta kunnan talouteen. Aloitteen mukaan tulisi selvittää vaikutukset kunnan peruspääomaan, rahoituslaskelmaan ja taseeseen. Vaikutuksia on syytä peilata myös kriisikuntamenettelyyn.  Aloitteen mukaan vaikutusarvio tulisi laatia seuraavaa osavuosikatsausta tai viimeistään ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

Koska sote-uudistus on jälleen ainakin viivästymässä vuodella, esitän hallitukselle, että vaikutusarvio tehtäisiin vasta vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Valtuutettu Irja Harjula toi valtuustolle tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston tekemän aloitteen penkkien lisäämisestä Teuvan keskustaan. Penkkien sijoittaminen kulkureittien varrelle tukee arkiliikuntaa. Arkiliikunta pitää yllä lihaskuntoa, sosiaalisia suhteita ja henkistä jaksamista. Sijoituspaikkoja voisivat olla tori, Otto Syreenin -talo, Nuorisoseura, vanha hammashoitola, terveyskeskus, matkakeskus.

Esitän hallitukselle, että penkkejä tehdään vuoden 2019 aikana määrärahojen puitteissa.

maanantaina, elokuuta 06, 2018

Päätöksenteon ja johtamisen pelisäännöt

Syyskauden ensimmäinen kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen eettiset pelisäännöt. Niitä on työstetty esimiesten ja valtuutettujen yhteisessä työpajassa. Työpajan tuotoksista ovat kunnan henkilöstö, valtuutetut ja yhteistyökumppanimme antaneet omat kommenttinsa. Ja tämän aineiston pohjalta pelisäännöt on sitten kirjoitettu nyt käsittelyyn tulevaan muotoon. Kaikki tämä, jotta toimisimme reilummin ja palvelisimme paremmin.

Pelisäännöissä arvomme ja periaatteemme on kuvattu näin:

Olemme avoimia ja rehellisiä.

Päätöksentekomme ja toimintamme on aina avointa ja totuudenmukaista. Ymmärrämme kaikki, mitä olemme tekemässä ja mistä päättämässä.

Toimimme asiakaslähtöisesti.

Toimimme aina kuntalaisten etu ja yhteinen etu edellä. Jokainen asiakas on tärkeä.

Olemme oikeudenmukaisia.

Olemme reiluja ja armollisia toisiamme kohtaan. Tunnustamme virheemme ja annamme kiitosta onnistumisista.

Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

Emme syrji ketään ja kohtelemme toisiamme tasavertaisesti.

Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on edistää hyvää päätöksenteko- ja työkulttuuria. Haluamme olla vastuullinen toimija, jonka johtaminen, päätöksenteko, hallinto ja muu toiminta perustuu yhteisiin arvoihin. Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on tukea arvojen toteutumista arjen tekoina.

Pelisäännöt on tehty helpottamaan erityisesti eettisesti epäselviä tilanteita, joiden ratkaisemiseen pelisäännöt antavat yhden työkalun ja keskustelualustan. Pelisääntöjen mukaisen toiminnan toteutuminen vaatii kaikilta toimijoilta sitoutumista ja arvojen kautta käytävää keskustelua. Tämä edellyttää avointa yhteistyötä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken.