perjantaina, tammikuuta 30, 2015

Suupohjasta


Olen miettinyt paljon Suupohjan seudun kehitystä ja yhteistyön tilaa. Olemme jäämässä jälkeen muista alueista. Uusia avauksia on kovin vähän. Kuntatalouden kurimus pitää kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä otteessaan. Jotain tarttis tehdä. Olen yrittänyt hahmotella asiaa jonkinlaisen seudullisen palvelustrategian laatimisen muottiin. Sen keskeiset osat voisivat olla:

 
1. Toimintojen tehostaminen, sopeutus kuntien niukkeneviin resursseihin


Niin Teuvan kunnan kuin muidenkin alueen kuntien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyönä hoidettavista palveluista löydetään merkittäviä säästökohteita. Peruskuntien talous on höylätty jo moneen kertaan.

 2. Toimintojen uudelleenorganisointi

Kun sote-uudistus tulee voimaan 2017, se vaikuttaa moniin tukipalveluihin: erityisesti, taloushallinto, palkanlaskenta, ict ja kiinteistöt. Muutokseen on hyvä varautua jo nyt.

Koulutuksen rakenneuudistus koskee lukioita, ammattikouluja, aikuiskoulutusta ja kansalaisopistoja. Ministeriön tavoitteena ovat isommat yksiköt.


Tässä tilanteessa kaikkia keinoja täytyy harkita eri palveluissa: yhtiöittäminen, kunnallistaminen, toimintojen yhdistäminen, yksityistäminen.
 
3. Kannanotto yksityisten palvelujen käyttöön, suunnitelma keskipitkällä aikavälillä


Julkinen sektori ei tule yksin selviämään tulevaisuuden palvelutarpeista. Tarvitsemme yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Meidän tulee laatia suunnitelma siitä, miten se tapahtuu ja missä laajuudessa. Näin yritykset ja yhteisöt voivat alkaa valmistautua palvelujen tarjoamiseen.


4. Suunnitelma seudun elinvoiman turvaamisesta


Tämä olisi hyvin pitkälle elinkeinotoimen vastuulla. Seutu kaipaa työtä ja toimeentuloa. Suuria satsauksia ei ole viime vuosina tehty. Tässä on hyvä saada isompi vaihde päälle. Peruskuntien tulee olla tässä keskeisesti mukana.


5. Visio kuntarakenteen kehittämisestä


Kantaa pitää ottaa siihenkin, muuttuuko kuntarakenne jossain vaiheessa. Tehdäänkö kuntaliitoksia vai jatketaanko yhteistyön syventämisen tiellä. Huonokin ratkaisu on parempi kuin ajelehtiminen.

torstaina, tammikuuta 29, 2015

Soten tulevaisuus

Viime maaliskuussa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat päätyivät yhteiseen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Uutta esitystä riensivät useat tahot tuoreeltaan kehumaan. Kun asiaa on tutkittu tarkemmin, ja yksityiskohdat ovat selvinneet, on kritiikki voimistunut.


Paljon riippuu perustuslakivaliokunnasta. Lakiesitys siirtäisi yli puolet kuntien tehtävistä suurille kuntayhtymille, joissa yksittäisen kunnan ääni ei juuri kuuluisi. Nämä tehtävät ovat olleet pitkään kunnan ydintehtäviä. Lisäksi näitä suuria palvelujen järjestämisalueita sosiaali- ja terveysministeriö ohjaisi varsin voimakkaasti. Kaikki myöntävät, että asiaan liittyy ongelmia kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta. Perustuslakia tulisi noudattaa, mutta uudistus myös kaipaisi pikaista toteutusta.


Uudistuksessa sinänsä on huolestuttavia piirteitä. Suuret organisaatiot tuovat mukanaan helposti myös uutta byrokratiaa. Laajoilla toiminta-alueilla palvelut ovat vaarassa etääntyä kuntalaisista. Toimintojen, etujen ja palkkojen harmonisointi lisää alussa kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapaus ei näyttäisi valitussa mallissa lisääntyvän. Yksityisiä palveluja ei ehkä hyödynnettäisi täysimääräisesti.


Lopulta kuitenkin on aina kysymys siitä, miten fiksusti uudistus käytännön tasolla toteutetaan. Tärkeimmät ratkaisut tehdään järjestämisalueilla ja maakunnallisissa palveluja tuottavissa kuntayhtymissä. Uudistus tarvitaan, ja toivon kaikesta huolimatta että se pienin parannuksin etenee eduskunnassa päätökseen. Etelä-Pohjanmaallakin lain täytäntöönpanoon johtava valmistelutyö on aloitettu, ja työtä tehdään hyvässä yhteistyössä.

maanantaina, tammikuuta 26, 2015

Hyvinvointikertomus

Tammikuun valtuusto hyväksyi Teuvan kunnan ensimmäisen hyvinvointikertomuksen. Pari poimintaa siitä:


Vuoden 2011 jälkeen alkoholijuomien ostaminen (ainakin Alkosta) on ollut laskussa. Sen sijaan rattijuopumustapaukset ovat olleet kasvussa. Huumausainerikosten määrässä on ollut kasvua vuodesta 2009 alkaen. Sama ilmiö on ollut havaittavissa koko Suupohjan alueella.


Kouluterveyskyselystä käy ilmi mm. että peruskoulun oppilaat kokevat terveytensä kehittyneen huonompaan suuntaan. Koululounaan syö entistä useampi koululainen. Luku on maan keskiarvoon verrattuna varsin hyvä. Hengästyttävän liikunnan harrastus on lisääntynyt. Nuorten humalahakuinen juominen on huolestuttavasti yleistynyt. Tupakointi puolestaan on edelliseen kyselyyn verrattuna vähentynyt. Kokemukset koulukiusaamisesta ovat kasvussa. Vanhemmuuden puutetta teuvalaiset nuoret kokevat verrokkikuntia vähemmän. Lapsiperheet saavat Teuvalla kodinhoitoapua vähemmän kuin verrokkikunnissa.


Työikäisten sekä henkinen hyvinvointi että terveys ja toimintakyky näyttävät parantuneen. Työttömien osalta huolta herättää erityisesti vaikeasti työllistyvien osuuden kasvu. Niinpä myös toimeentulotuen tarve on kasvanut.


Ikäihmisten kohdalla dementiaindeksin nousu kertoo toisaalta väestön ikääntymisestä, toisaalta varmaan myös diagnosoinnin parantumisesta. Omaishoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä on Teuvalla Suupohjan tasoa.  Säännöllistä kotihoitoa saa entistä useampi. Vuonna 2012 tehostettua palveluasumista oli vielä vähän, ja pitkäaikaisen laitoshoidon käyttö suurta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut ja muuttumassa. Tehostettua palveluasumista tarvitaan edelleen lisää.

maanantaina, tammikuuta 12, 2015

Hammashoitola, lyhyt oppimäärä

Vuonna 2008 neuvolassa todettiin pahoja sisäilmaongelmia. Selvitettiin eri vaihtoehtoja neuvolan sijoittamiseksi, mm. terveyskeskuksen viereistä rivitaloa ja terveyskeskuksen ns. sosiaalikäytävää. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi esittämään, että tehdään uudisrakennus entisen neuvolan tontille, johon sijoitetaan neuvola, koti- ja päivähoidon toimistotilat, kokous- ja ryhmätiloja sekä dementiayksikkö. Joulukuussa valtuusto päätti, että samaan rakennukseen sijoitetaan myös hammashoitola.


Kesäkuussa 2009 valtuusto päätti, että suunnittelusta jätetään pois dementiayksikkö, ja sille etsitään toiset tilat. Tonttia pidettiin kasvaneelle hankkeelle liian pienenä. Joulukuun budjettivaltuusto päätti varata Terveystalon rakentamiseen 3,0 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa vuodelle 2010 ja loput vuodelle 2011.


Tammikuussa 2010 talon suunnittelutyöryhmä totesi, että valtuuston päätöksen mukaisia tiloja ei saada rakennettua tarkoitukseen varatulla 3 miljoonalla eurolla. Karsia pitäisi. Kesäkuussa käsiteltiin luonnospiirustuksia hallituksessa ja päätettiin edetä KVR-urakkana. Kustannukset paisuivat, samalla yleinen taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti. Tammikuussa esitin hankkeesta luopumista. Valtuusto kuitenkin joulukuussa hyväksyi hankesuunnitelman. Talo oli tarkoitus rakentaa 2011 - 2012.


Tammikuussa 2011 pohdittiin talon tarvitsemaa väestönsuojaa. Sen kokoa laajennettiin. Helmikuussa KVR-urakat olivat käsittelyssä. Kunnanhallitus päätti keskeyttää hankinnan, koska kunnanhallituksen enemmistön mielestä hankinnassa ei ollut kaikilta osin noudatettu valtuuston päätöstä.  Huhtikuussa valittiin hankkeen rakennuttamiseen projektinjohtokonsultiksi ISS Proko Oy. Toukokuussa valittiin uudet suunnittelijat talolle. Uudet suunnitelmat tarvittiin, koska KVR-urakkamenettelystä oli luovuttu. Tarjouspyynnön kriteerit hyväksyttiin elokuussa. Elokuun lopulla hyväksyttiin rakennuslupapiirustukset. Lokakuussa hallitus esitti valtuustolle, että terveystaloinvestointiin varataan yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Marraskuussa käsittelyssä olivat urakoitsijavalinnat. Tällöin kuitenkin hankinta keskeytettiin, koska suunnittelun loppuvaiheessa oli käynyt ilmi, että maaperän kantavuudessa joentörmällä on ongelmia.


Vuoden 2012 alkupuolella hanke suunniteltiin uudelleen. Uudet urakkatarjouspyynnöt tulivat käsittelyyn huhtikuussa. Kunnallistalous oli kuitenkin kiristynyt merkittävästi, ja hankkeen kustannusarvio oli noussut suureksi. Hankkeesta päätettiin luopua.


Hammashoitolalle mietittiin eri sijoitusvaihtoehtoja olemassa olevista kiinteistöistä. Sisäilmaongelmien vuoksi hammashoitola oli joutunut muuttamaan väistötiloihin. Sopivaa ratkaisua ei löytynyt. Helmikuussa 2013 kunnanhallitus päätti, että hammashoitolalle suunnitellaan tilat terveyskeskuksen ja Henriikkakodin välittömään läheisyyteen. Joulukuussa uudet suunnitelmat hyväksyttiin


Helmikuussa 2014 käsiteltiin rakennuskonsulttitarjouspyynnöt. ISS Proko Oy valittiin tehtävään. Maaliskuussa kunnanhallitus teki hankintaoikaisun. Tarjouspyyntö oli ollut virheellinen. Tarjouspyyntömenettely päätettiin uusia. Vasta elokuussa päästiin uusia tarjouksia käsittelemään. Valinta kohdistui jälleen ISS Prokoon. Syyskuussa käsiteltiin rakennusurakoiden tarjouspyynnön sisältöä. Asiasta äänestettiin. Äänin 5 - 4 tarjouspyyntö hyväksyttiin. Vastaehdotuksena oli asian vieminen määrärahan osalta valtuuston käsittelyyn, koska kustannusarvio oli taas noussut. Tekniselle toimelle annettiin tehtäväksi henkilökunnan pysäköintialueen rakentaminen kunnan omana työnä. Syyskuun valtuustossa Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteen rakentamisen todellisten kustannusten selvittämisestä, tilojen tarpeen arvioimisesta pitkällä aikajänteellä sekä kokonaisuuden tuomisesta valtuuston arvioitavaksi.Syyskuussa valittiin ilmoittautumisten perusteella (rajattu hankintamenettely) ne urakoitsijat, joilta tarjoukset pyydetään. Sähkötyöurakan osalta jouduttiin lokakuussa tekemään hankintaoikaisu, koska tarjousten avausvaiheessa yksi ilmoittautuminen oli jäänyt erilleen muista eikä tullut valinnassa huomioiduksi. Lokakuussa käsiteltiin em. valtuustoaloitetta. Esitin, että hankinta keskeytettäisiin määrärahan riittämättömyyden vuoksi ja selvitettäisiin vielä edullisemmat tilaratkaisut. Kunnanhallitus päätti äänin 5 - 4 jatkaa hankintaa. Joulukuussa kunnanhallitus päätti äänin 4 - 4 keskeyttää hammashoitolan suunnittelun ja aloittaa korvaavien tilojen etsimisen. Joulukuun valtuusto parin äänestyksen jälkeen nosti hammashoitolaan varatun investointimäärärahan 1,5 miljoonaan euroon.


Tammikuun lopulla 2015 hallitus saa käsiteltäväkseen rakennusurakkatarjoukset.


Ei siis mennyt ihan kuin Strömsössä... Tästä prosessista kaikkine vaiheineen ei meistä kukaan voi saada hyvää arvosanaa...  Olennaista tässä lienee se, että hanketta on matkan varrella kammettu useampaan eri suuntaan eri tarkoituksissa, eikä yhtenäistä tahtoa ole löytynyt. Toivottavasti nyt päästään rakentamaan.