maanantaina, joulukuuta 21, 2020

Valoa kohti

 Talvipäivän seisaus. Jouluviikko. Kuljemme valoa kohti.


 Tahtoisin päästä, paimenten mukaan

Unohtaa kiireen ja melun rasittavan.

Aamu kun koitti, tiesikö kukaan,
Tuo ensi joulu
Sai muuttaa historian
Joulu on taas, riemuitkaa nyt
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt
Tulkoon toivo kansoille maan,
Pääsköön vangit vankiloistaan
Uskon siemen nouskoon pintaan,
Olkoon rauha loppumaton
Ikuisen joulun, jos tahdot löytää,
Sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan.
Et löydä kultaa, et juhlapöytää,
Löydät vain seimen ja tallin koruttoman.

Turvallista, iloista, lapsenmielistä joulua ja hyvää uutta vuotta 2021!

perjantaina, joulukuuta 18, 2020

Läsnälääkäri

 Uusi sana tämäkin. Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta hyväksyi myös seuraavan kannanoton:


"Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien läsnälääkäripalveluiden saatavuus turvataan ja toteutetaan jatkossakin lähellä asiakkaita. Digitaalisten palvelujen tulee perustua asiakkaan valintaan ja rajautua sen tyyppisiin sairaustapauksiin, joissa etäpalvelu luontevasti korvaa lähipalvelun. Läsnälääkäripalveluiden kokonaisvaltaista korvaamista pääosin puhelinpalvelulla, mitä talousarvioneuvotteluissa kunnille ehdotettiin, ei voi hyväksyä. TA 2021 valmistelussa ehdotuksena ollut toimintamalli heikentäisi saatujen selvitysten mukaan oleellisesti lääkäripalveluja ja niiden saatavuutta Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien alueella, eikä tuottaisi merkittäviä kustannussäästöjä toiminnassa. 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen on tärkeää ja toivottavaa, mutta kehittämisen tulee palvella asiakkaan etua ja parantaa palvelun saatavuutta, eikä heikentää sitä. Digitaalisten lääkäripalvelujen kehittämisestä tulee laatia suunnitelma, jonka johtokunta hyväksyy. Suunnitelman valmisteluun on otettava seudun kuntien edustus tiiviisti mukaan. 

Isojoella, Karijoella ja Teuvalla on paljon vanhusväestöä, jonka erityispiirteet tulee huomioida palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tulee varmistaa ja huomioida neuvolalääkäripalveluiden saatavuus lähipalveluna. Kyseisten kuntien lääkärin läsnävastaanottojen osalta tulee palata vähintään korona-aikaa edeltäneeseen tarjontaan mahdollisimman nopeasti koronavirustilanteen helpottaessa. Hoitajien ja lääkärien työnjakoa ja yhteistyötä tulee edelleen kehittää siten, että lääkärin kokonaisvaltainen näkemys potilaan tilanteesta toteutuu."

keskiviikkona, joulukuuta 16, 2020

Reiluun kampanjointiin

Joitakin vuosia sitten puhuttiin siitä, miten kaikki puolueet ovat muuttuneet niin samanlaisiksi, että niiden ohjelmia on vaikea erottaa toisistaan. Sittemmin politiikka on palannut politiikkaan. Yhteiskunnat ovat maailmalla polarisoituneet. Vastakkainasettelu yhteiskunnallisessa keskustelussa on lisääntynyt. Pienellä viiveellä näin on käynyt Suomessakin. En osoittele minkään poliittisen ryhmän suuntaan, näen että kehitys on ollut prosessi, jossa on ollut monia vaikuttimia. Näyttää siltä, että tämä vastakkainasettelu on siirtymässä myös paikallistasolle.


Teuvalla keskustelu on ollut asiallista ja rakentavaa. Toivon vilkasta ja reipasta kampanjointia kuntavaaleihin. Näin äänestäjät tietävät tehdä valintansa selkeistä vaihtoehdoista. Mikä sitten on keskeistä keskustelun pitämisessä reiluna ja terveenä? Varmaankin huomion pitäminen omassa viestissä. Halu ymmärtää toisia ja toinen toisemme kunnioittaminen, vaikka olisimmekin asioista eri mieltä.

perjantaina, joulukuuta 04, 2020

Osallisuusohjelma

Teuvan kunnan taloussuunnitelmaan on nostettu keskeiseksi teemaksi osallisuus. Tähän liittyen on jo toteutettu osallistuvan budjetoinnin kokeilu kahtena vuonna. Myös muita osallisuuden muotoja on kokeiltu. Toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi on päätetty laatia osallisuusohjelma. Tämä vastaa osaltaan myös valtuutettu Anu Salmelan jättämään valtuustoaloitteeseen ” Lapsivaikutuksen arvioinnin käyttöönotto sekä kuntalaisraadin perustaminen” ottamalla kantaa eri osallisuuden muotoihin kunnassa. Osallisuusohjelman laatimisen suuntaviivoihin ovat vaikuttaneet hyvinvointi- ja yhdyskuntarakennevaliokunnat pelaamalla osallisuuspeliä. Lisäksi luonnosta on käsitelty sekä hyvinvointivaliokunnassa että yhdyskuntarakennevaliokunnassa. 

Osallisuusohjelma on ollut lausuttavana nuorisovaltuustossa ja vanhus- ja vammaisneuvostossa. Kuntalaisia on kuultu ohjelman sisällöstä hyvinvointivaliokunnan kuntalaisraadissa sekä sähköisen kyselyn avulla.

Osallistaminen merkitsee kuntalaisten kuulemista palveluiden käyttäjinä. Sitä kautta he voivat vaikuttaa haluamiensa palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Toisaalta se on myös yhteistyötä jokaisen kuntalaisen, sidosryhmän ja kunnan henkilöstön välillä. Osallisuus antaa myös kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Osallisuus voidaan myös tulkita kahdella eri tavalla, se voi tarkoittaa ”kuulumisen, mukanaolon tunnetta” tai ”omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista ja vastuun kantamista”. Toisaalta se on myös verkostoituvaa yhteistyötä jokaisen kuntalaisen, sidosryhmän ja kunnan henkilöstön välillä.

Osallisuusohjelmassa pohditaan osallisuutta keinona rakentaa yhteisöllistä Teuvaa sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta, sekä esitellään käytännön tapoja osallistamiseen.

Osallisuuden toteuttaminen Teuvalla merkitsee mm. seuraavia:

 • Vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta 

• Ääneen sanomista ja asioiden näkyväksi tekemistä 

• Ratkaisukeskeistä toimintaa 

• Toimimista yli toimialarajojen 

• Ymmärryksen kasvattamista 

• Todellisiin tarpeisiin vastaamista 

• Yhdessä tekemistä ja yhteen hiileen puhaltamista 

• Positiivista asennetta ja aktiivista pöhinää 

• Muutoksen aikaansaamista 

• Kunnan asukkaiden toimien aktivointia 

• Kuntalaisten kuulemista ja heille vastaamista 

• Kaikkien ottamista mukaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja toimintaan 

• Mahdollisuuksien antamista tehdä itse ja yhdessä 

• Asioiden perusteellista valmistelua 

• Sähköisten ratkaisujen hyväksikäyttämistä (Teuva sovellus)

torstaina, joulukuuta 03, 2020

Tuulivoimasta

 Kunnat haluavat, että niiden alueelle investoidaan. Investoinnit luovat kaivattua taloudellista aktiviteettia. Tuulivoimaloiden osalta on merkittävä lisä kunnan tuloihin.


Toisaalta tuulivoimalat ovat teollista energian tuotantoa ja niillä on ympäristövaikutuksensa. Kuntalaisten mielipiteet tuulivoiman suhteen jakautuvat voimakkaasti. Terveysvaikutukset huolettavat. Samoin vaikutukset ympäristöön, maisemaan ja kiinteistöjen arvoihin.


Teuvan kunta suhtautuu myönteisesti tuulivoimarakentamiseen. Haluamme olla kuitenkin vaikuttamassa siihen, minne sitä rakennetaan. Tärkeitä tarkasteltavia näkökulmia ovat


  • luonnonolosuhteet
  • etäisyys asutuksesta
  • vaikutus kulttuurimaisemaan.


Pidämme perusteltuna, että tuulivoima-alueet suunnitellaan yleiskaavaprosessissa, jossa kuntalaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet turvataan. Yleensä myös ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen. Pidämme haitallisena yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittelua ympäri kuntaa. Mieluummin keskitetään alueille, joissa asutus on etäällä ja vaikutukset ympäristöön jäävät vähäisemmiksi.


Emme ole tehneet mitään päätöstä metri-tai kilometrimääristä, joka voimalalla tulee olla asutukseen. Emme pidä sellaisen päätöksen tekemistä laillisena. Kunta voi vaikuttaa maankäyttöön niillä keinoilla, jotka sille lainsäädännössä on osoitettu. Näistä tärkeimmät ovat kaavoitusmenettely ja suunnittelutarveratkaisu. Pidämme oikeana, että etäisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti siten, että haitat minimoidaan. Esimerkiksi äänen etenemiseen luonnossa vaikuttaa moni tekijä: maaston muodot, puusto, tornin korkeus, tietysti voimalan tuottama melun määrä, mutta myös koko ajan vaihtuvat asiat kuten sää ja tuulen suunta ja voimakkuus. Siksi onkin tärkeää, että selvitykset kaikista vaikutuksista tehdään erityisellä huolella ja luotettavasti.keskiviikkona, joulukuuta 02, 2020

Monipaikkaisuus

Tämä on muotitermi. Mutta termin takana on täyttä asiaa.  Monipaikkaisuus koostuu eri paikoissa tapahtuvasta asumisesta, työstä, liikkumisesta, palvelujen käyttämisestä, harrastuksista ja omistamisesta.  Yhden kiinteän asuinpaikan sijaan vietämme arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa liikkuen niiden välillä. Keskeisin monipaikkaisten ryhmä on kesäasukkaat.

Monipaikkaisuus lisääntyy, koska siihen on mahdollisuuksia, ja koska se tuottaa hyvinvointia. Joillekin se on yksinkertaisesti tapa järjestää toimiva arki (lasten vuoroasuminen, etäomaisen hoito). Ihmisten monipaikkaisuus on lisääntynyt työn ja opiskelun muutosten (etätyö, pendelöinti), vapaa-ajan lisääntymisen ja perhesuhteiden muutosten sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehityksen ansiosta.

Miten otamme tulevaisuuden palvelujen suunnittelussa monipaikkaiset huomioon? Mitä meillä on tarjota kaupunkilaiselle, joka haluaa viettää osan ajastaan maalaismiljöössä? Pitääkö monipaikkaisuudella olla rooli uudessa kuntastrategiassa?


Olen tätä kirjoittaessani lainannut Luken Hilkka Vihisen Monipaikkaisuus on mahdollisuus -seminaarissa esittämiä ajatuksia.

tiistaina, joulukuuta 01, 2020

Talousarvio 2021

Vuoden 2021 talousarvioesitys on valmistunut. Se on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.


Toimintamenojen arvioidaan nousevan noin 0,4 prosenttia vuoden 2020 talousarviosta. Taustalla on suurimpana yksittäisenä perusteena Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvioehdotuksen maksuosuuden nousu 21,37 miljoonaan euroonToimintatulojen arvioidaan laskevan vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 7,5 prosenttia.

 

Verotulot pienenevät arvion mukaan tämän vuoden tasosta 0,9 %. Valtionosuudet sen sijaan näyttäisivät kasvavan 4,5 %. Euroina tuo kasvu on noin 830.000.


Vuoden suurin investointi on päiväkoti, joka jäi tänä vuonna tekemättä. Siihen on varattu 1,3 miljoonaa euroa. Varauksia on myös panostuksia mm. uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan.


Vuonna 2021 kunnan lainamäärä kasvaa vain 90.000 euroa ollen vuoden lopussa 3 749 euroa/asukas. Vuonna 2023 lainamäärä taloussuunnitelman mukaan taittuu laskuun. Konsernin lainakanta oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 6 011 euroa/asukas.


Olennaista on, että korona aiheuttaa suurta epävarmuutta ensi vuoden menojen ja tulojen arvioimiseen. Mikäli pandemia pitkittyy, talousvaikutukset voivat olla varsin massiivisia.

maanantaina, marraskuuta 30, 2020

Talouspäällikkö

Kunnanhallitus käsitteli viime kokouksessaan esitystä hallinto-organisaation uudistamiseksi. Esityksessä oli kaksi vaihtoehtoista mallia talousasioiden hoitamiseksi: Joko hankitaan talousosaamista ostopalveluna tai palkataan taloussihteeri. Tarkoitus oli, että molempia vaihtoehtoja valmistellaan, ja vasta valmistelun pohjalta ensi keväänä päätetään, kumpi malli valitaan. Hallitus halusi nimenomaan tähän asiaan lisäselvityksiä, ja siksi esitykseni jäi pöydälle.

Miksi ostopalveluvaihtoehto? Tavoitteena on ostaa asiantuntemusta. Työ on osin kausiluonteista painottuen talousarvion laadintaan ja tilinpäätöksen valmisteluun. Ostopalveluvaihtoehdossa on paremmat mahdollisuudet ostaa sitä kulloinkin tarvittava määrä. Haluaisin työn myös painottuvan uudella tavalla vähän controller-tyyppiseen suuntaan, jossa tarkastaminen, analysointi ja prosessien kehittäminen korostuisivat. Tämä asiantuntija porautuisi myös tytäryhtiöiden talouteen ja auttaisi näin niiden toiminnan kehittämisessä ja omistajaohjauksessa. Olennaista olisi, että hän katsoisi asioita "boksin ulkopuolelta" ja toisi näin kehittämiseen uutta tulokulmaa. Myös naapurikunnilla on ollut kiinnostusta palvelujen ostamiseen. Näin yhdessä kunnassa tehty oivallus vaikkapa jonkin prosessin kehittämisessä voitaisiin hyödyntää suoraan myös toisessa.

Vaihtoehtona on, että kunnat yhdessä palkkaavat talousosaajan. Tai Teuvan kunta perinteiseen tapaan perustaa viran, ja palkkaa siihen taloussihteerin/kamreerin. Tämän vaihtoehdon hyvänä puolena näen sitoutumisen tehtävään ja organisaatioon.

Entä miksi jokin uusi toimija ylipäätään tarvitaan? Toimenkuvia on viime vuosina ahkerasti yhdistelty, ja niinpä jotkin niistä ovat jo käyneet liian monitahoisiksi hoitaa. Terve talous on tärkeä perusta kaikelle toiminnalle, ja siksi siihen kannattaa myöskin panostaa.

torstaina, marraskuuta 26, 2020

Kuntatalous

Kunnissa puhutaan taloudesta paljon. Teuvalla talouskeskustelua ovat hallinneet kriisikuntastatus ja säästöpaketit. Taloudesta on tarpeen käydä keskustelua myös kuntavaaleissa. Korona vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouteen. Epävarmuus tulevasta on lisääntynyt.

Hyvä talous ei tietenkään ole itsetarkoitus. Kunta on olemassa kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi. Sitä tehtävää täytetään palveluiden kautta. Mutta palvelut vaativat euroja. Taloutensa tuhrannut kunta ei pysty täyttämään tehtäväänsä.

Missä Teuvalla nyt mennään? Olemme viime vuodet tehneet ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Ylijäämät ovat olleet pieniä, mutta plussalla on menty kumminkin. Tosin viime vuosi valtion harkinnanvaraisen avustuksen turvin. Kuluva vuosi näyttää kohtuulliselta. Pieniä mahdollisuuksia vielä on päästä plussan puolelle tänäkin vuonna. Ensi vuoden talousarviosta on tulossa ylijäämäinen. Mutta koronan vaikutukset talouteen ensi vuonna ovat suuri kysymysmerkki.

Teuvan kunnan tulisi pystyä tekemään vuosittain merkittäviä ylijäämiä, jotta taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katettua. Tämän toteutumista seuraa valtiovarainministeriö. Mikäli korona aiheuttaa suurta lisähaastetta, voi kunta saada pari vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen.

Taloudesta on siis pidettävä hyvää huolta. Ja säästöjä etsitään varmasti myös ensi vaalikaudella. Joten jos joku kuntavaaliehdokas lupaa kovin paljon uutta hyvää, kysypä miten hän aikoo sen rahoittaa.

keskiviikkona, marraskuuta 25, 2020

Ilmastotalkoot

Ilmastoasioita ei Teuvan kunnan strategiassa erikseen mainita. Vaikka uusiutuvaan energiaan onkin tarkoitus vuosittain investoida. Ja onhan kunta mukana kahdessakin energiaomavaraisuutta nostamaan pyrkivässä hankkeessa. Uuden valtuuston on aika asettaa myös selkeitä tavoitteita ilmastotalkoisiin osallistumiselle ja hiilineutraaliudelle.

Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tulevat ensi valtuustokaudella näkymään kaikilla elämänalueilla paikallisista päätöksistä riippumatta. On tärkeää, että valmistaudumme myös näihin haasteisiin. Jotkin toimet luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta monet vaikuttavat rajoitteina tai kustannuksina. Eteläpohjalaisittain merkittävä asia on turpeen käytön vähentyminen, joka on alkanut jo toteutua ennakoituakin nopeammin. Sitä indikoivat mm. Vapon rajut sopeutustoimet.

Mitä Teuvan kunta voi, ja mitä sen pitää tehdä ilmastoasioissa? Olemmeko sopeutuja vai avautuvien mahdollisuuksien aktiivinen etsijä?

tiistaina, marraskuuta 24, 2020

Puhutaan palveluista

Kuntavaaleissa on syytä puhua ainakin palveluista. Niistä oman kunnan palveluista. Sote-palvelut ovat niistä tärkeimpiä. Niistä on tärkeää puhua, vaikka ne mahdollisesti tulevan vaalikauden aikana siirtyvätkin hyvinvointialueen järjestettäviksi. Nimittäin, jos nyt jokin lähipalvelu lakkaa, sitä tuskin ihan heti maakunnallisen järjestäjän toimesta palautetaan.

Minusta lääkärin vastaanoton tulee jatkossakin olla lähipalvelua. On hyvä, että sairaanhoitajien osaamista hyödynnetään aiempaa enemmän. Moneen vaivaan apu löytyykin osaavalta sairaanhoitajalta tai terveydenhoitajalta. On myös hyvä, että etäpalveluja kehitetään. Tekniikka on meitä varten. Käsittääkseni etäpalvelut soveltuvat erityisen hyvin yksittäiseen, tavanomaiseen vaivaan sekä hoidon jälkiseurantaan.  Mutta monessa tilanteessa lääkärin kokonaisvaltainen arvio ja ihmisen aito kohtaaminen edellyttävät länäoloa.

Koronan vallitessa on perusteltua tartuntavaaran takia suosia normaalia enemmän etäpalveluita. Kuitenkaan koronan varjolla ei palvelujärjestelmää saa pysyvästi muuttaa niin, että lähi- ja läsnäpalvelusta tingitään.

maanantaina, marraskuuta 23, 2020

Omaishoidon tuki

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri on tehnyt esityksen, että omaishoidon tuki muutettaisiin verovapaaksi tuloksi. Omaishoidontuki on STM:n päätöksellä 1.1.2020 alkaen 408,09 – 816,18 euroa kuukaudessa. Tästä kuitenkin sen saaja joutuu maksamaan veroa, joten korvaus jää kovin vaatimattomaksi. Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle hyvin edullinen tapa järjestää hoivapalvelu sitä tarvitsevalle. Näin ollen olisi varsin perusteltua pyrkiä lisäämään sen houkuttelevuutta. Ehdotus on varsin kannatettava. Sen lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää omaishoitajien jaksamiseen.

torstaina, marraskuuta 19, 2020

Viestikapula

Valtuustokauden vaihtuessa yleensä laaditaan uusi kuntastrategia tai vähintäänkin tarkistetaan vanhaa. Toimintaympäristö muuttuu niin vinhasti, että perusteellinen uudelleentarkastelu on mielestäni tällä kertaa välttämätön. Toimimme siten, että vanha valtuusto arvioi vanhan strategian toteutumista ja tekee nostoja uutta valtuustoa varten - asioita jotka ovat kesken tai joihin on syytä tarttua. Uusi valtuusto saa tämän aineiston käytettäväkseen, ja käyttää sitä siltä osin, kuin hyväksi näkee.

Uusia painotuksia on jo syytä miettiä. Niistä on hyvä käydä keskustelua edessä olevassa kunnallisvaalikamppailussa. Mitä uusia teemoja Sinä näkisit tärkeäksi nostaa keskusteluun?

keskiviikkona, marraskuuta 18, 2020

Vallattomat valiokunnat?

Paikallislehti virittelee tänään keskustelua valiokuntien roolista. Nyt onkin oiva aika käydä keskustelua siitä, miten valiokuntauudistus on onnistunut, ja missä kohdin tulisi parantaa.

Valiokunnat tekevät ensi keväänä itsearvioinnin omasta työskentelystään. Myös osana valtuuston itsearvointia asiaan otetaan kantaa.

Minun mielestäni valiokuntatyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Valiokunnissa tehdään tärkeää työtä, ja luottamushenkilöt pääsevät mukaan valmisteluun varhaisessa vaiheessa. Tieto valiokuntien ja kunnanhallituksen välillä kulkee hyvin, kun valiokuntien puheenjohtajat istuvat myös kunnanhallituksen pöydän ympärillä valtuuston varapuheenjohtajina. Valiokuntien työskentelyssä vältetään perinteisiä vastakkainasetteluja ja rajalinjoja, kun asiat valmistellaan yhdessä.

Kun valiokuntamalli otettiin käyttöön, ja päätösvaltaa siirrettiin viranhaltijoille, sovittiin että kunnanhallitus voi tarvittaessa käyttää otto-oikeuttaan normaalia alemmalla kynnyksellä. Tähän ei koko valtuustokaudella ole ilmennyt tarvetta.

Valiokunnat ovat perehtyneet huolella kunnan toimialojen toimintaan ja käyneet niiden kehittämisestä lukuisat keskustelut. Kun asioita hoidetaan yhdessä ja yhteistuumin, ja resursseja toimintojen lisäämiseen tai kasvattamiseen ei ole, ei synny isoja otsikoita.

Keskeinen kehittämistarve valiokuntatyössä on se, että valiokuntien tulisi ottaa pureskeltavakseen isompia asioita ja suunnata katse pitemmälle tulevaisuuteen. Tähän voivat vaikuttaa niin valiokuntien vastuuviranhaltijat kuin myöskin valiokuntien jäsenet.

maanantaina, marraskuuta 16, 2020

Kuntayhtiöt

Tänä vuonna olemme aloittaneet uuden käytännön, jossa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä kunnan konsernijohto käy kehityskeskustelut kunnan omistamien yhtiöiden hallitusten kanssa. Kunnan konsernijohtoa ovat käytännössä edustaneet kunnanhallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja, hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Olemme kehityskeskusteluissa käyneet läpi yhtiöiden toiminnalle asetettavia tavoitteita, jotka sitten vahvistetaan niin yhtiön kuin kunnankin talousarviossa. Yhtiöiden toiminnan seurantaa on kehitetty siten, että yhtiöt raportoivat toiminnastaan kolmannesvuosittain, ja tiedot liitetään kunnan osavuosiraporttiin. Tässä yhtiöiden omistajaohjauksessa on vielä paljon kehitettävää, mutta olemme kuitenkin päässeet asiassa liikkeelle. Näen että tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan esiin nostamat näkökannat ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa siihen, että yhtiöiden ohjausta on lähetty kehittämään.


Pidän tärkeänä, että kuntayhtiöt toimivat avoimesti. Toimintojen yhtiöittäminen ei saa merkitä sitä, että keskeinen osa palvelutuotantoa koskevaa päätöksentekoa jää kuntalaisilta pimentoon. Lähtökohtaisesti kuntayhtiöiden tulee noudattaa samaa tiedotus- ja avoimuuslinjaa kuin kunnankin. Osakeyhtiölain säännökset tulee tietysti ottaa huomioon.


Kuntalain 47. pykälän toinen momentti ohjaa näin: "Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus." Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena hallituksen tulee muodostaa ryhmä, jossa on tuo riittävä osaaminen. Eri hallituksen jäsenet tuovat kukin oman osaamisensa ja tietopohjansa hallituksen päätöksentekoon ja toimitusjohtajan työn tukemiseen. Toivon, että uuden valtuustokauden alkaessa uusi kunnanhallitus korostaa tämän säännöksen toteuttamista siten, että henkilövalintoja tehtäessä kirjoitetaan auki ja perustellaan kunkin valitun osalta, mikä on se osaaminen, jonka perusteella hänet kuntayhtiön hallitukseen valitaan.tiistaina, marraskuuta 03, 2020

Rokotukset

 On influenssarokotusten aika. Yleensä ne ovat jääneet minulta väliin, mutta tänä vuonna kävin rokotettavana. Voi olla, että inluenssa-aalto jää tänä talvena laimeaksi, kuten kävi viime talvena. Turvavälit, maskit ja käsidesit varmaankin rajaavat koronan lisäksi myös influenssan leviämistä. Mutta toisaalta emme tiedä, millainen on koronan ja influenssan yhteisvaikutus. Emme tiedä, saako influenssan heikentämä ihminen herkemmin myös koronan. Ja olisi myös tärkeää, että influenssa ei veisi kriittisiä sairaalapaikkoja. Siksi - varmuuden vuoksi - on tänä vuonna hyvä ottaa influenssarokote - erityisesti niiden, jotka kuuluvat riskiryhmään. Teuvabiili tuo rokotuspalvelun myös maaseutukyliiin.

Koronasta

 Koronan suhteen alueellamme on edelleen varsin rauhallinen tilanne. Viime viikonloppuna kuitenkin oli pari tapausta,  joissa altistumisia mahdollisesti tapahtui. Toinen näistä oli koripallo-ottelussa Kauhajoella, toinen oli ilta teuvalaisessa  pubissa. Näin ollen virusta on nyt myös meidän seudulla liikenteessä, joten turvaohjeita kannattaa noudattaa ainakin seuraavan parin viikon aikana erityisellä huolella.

Ensi sunnuntaina on isänpäivä, jolloin perheet kokoontuvat. Aikuisikään ehtineet lapset eri puolilta Suomea tulevat tapaamaan vanhempiaan. Hieno ja kunnioitettava perinne. Näissäkin tapaamisissa on hyvä noudattaa varovaisuutta ja turvaohjeita. Varsinkin jos joukossa on riskiryhmiin kuuluvia.

perjantaina, lokakuuta 30, 2020

Etänä vai läsnä?

 Korona on siivittänyt monet toiminnot melkoiseen digiloikkaan. Olemassa olevaa tekniikkaa on otettu käyttöön osin pakon sanelemana nopeutetussa aikataulussa. Kehitys on pääosin hyvää ja kannatettavaa. Paluuta täysin ennen koronaa käytössä olleisiin toimintamalleihin ei ole. Eikä ole syytäkään.


Koronan varjolla ollaan kuitenkin paikoin myös heikentämässä palvelutasoa. Etäyhteys ei aina ole aidon kohtaamisen vertainen. Palvelujen digitalisoinnin perusteena ei saa olla pelkästään sen helppous, vaan palvelujen tuottamisen tapa ja muoto on arvioitava huolella asiakkaalle näkyvien vaikutusten pohjalta.

keskiviikkona, lokakuuta 07, 2020

Valtuustokauden vaihtuessa

 Kunnallishallinto elää neljän vuoden sykleissä. Nykyinen valtuustokausi päättyy 31.5.2021. Uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi valitaan 18.4.2021.

Nykyisen valtuustokauden alussa Teuvan kunnan luottamushenkilöhallinto otti ison loikan, kun siirryimme ns. valiokuntamalliin. Valtuustoon valitut jaettiin käytännössä kolmeen yhtä suureen ryhmään; 9 kunnanhallitukseen, 9 hyvinvointivaliokuntaan ja 9 yhdyskuntarakennevaliokuntaan. Valiokuntien puheenjohtajina toimivat valtuuston varapuheenjohtajat. Valiokunnat eivät tee päätöksiä, vaan antavat poliittista ohjausta, valmistelevat keskeisiä linjauksia.

Mallista on nyt saatu kokemuksia lähes neljän vuoden ajan. On aika tehdä niistä johtopäätöksiä. Marras-joulukuussa kysymme valtuutetuilta, miten he haluavat valiokuntatyöskentelyä kehittää. Oma näkemykseni on, että toimintamalli on hyvä, mutta käytännön toteutus vaatii vielä skarppausta. Valiokuntien pitäisi päästä kiinni isompiin asioihin, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaviin linjauksiin.

Neljä vuotta sitten muutoksia tehtiin vain luottamushenkilöhallintoon. Nyt on aika miettiä myös kunnan muuta organisaatiorakennetta. Vieläkö se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa käytännön tarpeisiin? Talouden reuna-ehdot ovat entistä tiukemmat. Sote-uudistus toteutuessaan asettaa meidät uuteen tilanteeseen erityisesti tukipalvelujen osalta. Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen valmistelussa oleva yhtiöittäminen taas aiheuttaa omat paineensa organisaation uudelleen arviointiin. Valmistelemme kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitystä, joka ottaisi nämä muutokset parhaalla tavalla huomioon.

keskiviikkona, syyskuuta 23, 2020

Öiset häiriöt

 Teuvan kirkonkylän öinen kortteliralli häiritsee monen yörauhaa ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Viime viikonloppuna sattui kaksi onnettomuutta, joissa oli vähällä syntyä vakavia henkilövahinkoja. Vetoan nuoriin ja vanhempiin, otetaan maalaisjärki käyttöön, ennen kuin käy pahasti!


Ensimmäinen omakohtainen kokemukseni tähän ilmiöön on syksyltä 2005. Päivällä olin ajellut muuttokuormani jäljessä Savitaipaleelta Teuvalle. Nukuin muuttolaatikoiden keskellä asunnossani ihan siinä Porvarintien ja Mikkiläntien risteyksessä. Yöllä joskus kahden maissa heräsin joidenkin raskaiden ajoneuvojen ääniin. Ihmettelin, että rekkojako tääällä kulkee keskellä yötä? Unenpöpperöisenä kurkistin ikkunasta. Traktorejahan siellä kulki jonossa. Perinteet tällä asialla lienevät kuitenkin vielä paljon pidemmät...


Vuosien varrella asia on noussut esiin useamman kerran. Sitä on hoidettu hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa osin vaihtelevalla menestyksellä.  Ilmiötä on saatu välillä aisoihin, kun poliisi on lisännyt väliaikaisesti tehostettua valvontaa. Tämänkin vuoden aikana on toteutettu pari tehoiskua. Viimeksi olen viestinyt näistä asioista poliisin kanssa eilen. Ongelma on se, että poliisi ei voi pitkään sitoa partioitaan Teuvan yöhön. Häiriöitä on valitettavasti myös muissa kuntakeskuksissa.


On  hyvä, että nuoret tapaavat toisiaan. Ja liikennettäkin kaduille mahtuu. Suurin osa toimii fiksusti ja vastuullisesti. Häiriön aiheuttaminen yöaikaan ja turvallisuudesta piittaamaton toiminta pitää kuitenkin  saada loppumaan.


perjantaina, syyskuuta 11, 2020

Teuvabiili

Teuvabiili on esittäytymiskiertueensa kylillä tehnyt. Väkeä on ollut tapahtumissa mukavasti liikkeellä. Kierrokset jatkuvat syksyn mittaan eri teemojen (päivittäinen hyvinvointi, digiosaaaminen ja sote-palvelut) merkeissä.

Kyseessä on kokeilu. Keräämme kokemuksia ja ideoita siitä, miten voimme jatkossa tuoda palveluja kyliin. Ottakaa osaa ja ottakaa kantaa, tuokaa esiin ajatuksenne toiminnan kehittämiseksi!

maanantaina, kesäkuuta 15, 2020

Rasismin vastainen työ Teuvan kouluissa

Pyysin koulutoimelta lyhyttä koostetta siitä, miten rasismin vastainen työ näkyy koulun arjessa. Seuraava on suora lainaus koosteesta:

 Opetussuunnitelma ohjaa vahvasti erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa. Kouluissamme suvaitsevaisuus otetaan hyvin vakavasti ja erilaisuuden hyväksymistä sekä siihen tutustumista käsitellään eri oppiaineiden tunneilla. Jokaisen ihmisen hyväksymiseen omana itsenään kiinnitetään erityistä huomiota myös monien teemojen kautta. 

Yhteisöllisyyden vahvistumista tuetaan kouluissamme ottamalla oppilaat ja huoltajat mukaan päätöksentekoon sekä järjestämällä eri luokkatasoille ryhmäyttämispäiviä, joissa yhtenä osa-alueena on erilaisuuden hyväksyntä. Tietyille luokkatasoille suunnitellaan yhdessä nuorisotyöntekijän ja terveydenhoitajan kanssa tunnetaitoryhmä, jossa myös sivutaan erilaisuuden hyväksyntää. Samalla periaatteella kuraattori kokoaa säännöllisesti ryhmiä, joissa käsitellään toisen huomioon ottamista.

Kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi keskustelee aina oppilaan, toisinaan myös huoltajan kanssa, jos on huomattavissa negatiivista suhtautumista muita kohtaan.-Kuraattori seuraa ja tapaa muualta muuttaneita aluksi muutaman kerran ja kyselee koulu- ja kaverikuulumisia. 

Kouluun projektien kautta vierailulle tulleet vaihto-oppilaat sekä maahanmuuttajat on otettu aina hyvillä mielin vastaan ja he ovat löytäneet ystäviä. Rasismia tai kiusaamista taustan takia ei ole ollut.

Teuvalaiset nuoret ovat avoimen kiinnostuneita muualta päin muuttaneista ja hyvästä sopeutumisesta kertoo muualta muuttaneiden hyvät kouluarvosanoja, useita on palkittu stipendeillä ja he ovat olleet hyvin pidettyjä koulukavereiden keskuudessa. Nämä oppilaat ovat toimineet usein myös vastuullisissa tehtävissä.

Vuosittaisessa kodin ja koulun päivässä olemme tehneet yhteistyötä sosiaalisen median tutkijan kanssa. Hän on kertonut oppilaille netin pimeästä puolesta ja siitä miten toista ihmistä pitää kohdella. Samaa teemaa on vahvistanut järjestämämme useat poliisien kouluvierailut. Näissä kohtaamisissa asioita on käsitelty hyvin konkreettisesti ja niiden kautta nuoret ovat saaneet suuntaa oikeisiin toimintatapoihin.”

Arvioimme näitä käytänteitä uuden lukuvuoden alkaessa. Haluamme tehdä parhaamme rasismin ja väkivallan vastaisessa työssä sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.


torstaina, kesäkuuta 11, 2020

Teuvan pahoinpitely

Teuvalaiset ovat järkyttyneitä viime viikonlopun tapahtumista, joissa nuori maahanmuuttaja julmasti pahoinpideltiin. Tapaus on jyrkästi tuomittava. Teuvalla ei ole sijaa eikä tilaa minkäänlaiselle rasismille, oman käden oikeudelle tai ylipäätään väkivallalle. Mitään tämän kaltaista ei Teuvalla ole aiemmin tapahtunut.

Poliisi selvittää asiaa ja saattaa syylliset vastuuseen. Poliisilla menee oma aikansa tapahtumien kulun selvittämisessä. Teon motiivit ja tekoon vaikuttaneet asiat saamme tietää, kun tutkinta valmistuu. Luotan tässä täysin poliisin ammattitaitoon ja oikeudenmukaisuuteen.

torstaina, huhtikuuta 30, 2020

Jos oireita ilmenee...

Korona-aikana lääkärin ja hoitajan vastaanotolla käynnit ovat vähentyneet merkittävästi. Osin tämä johtuu siitä, että kiireettömiä vastaanottoaikoja on vähennetty. Mutta osin syy lienee siinä, että ihmiset eivät rohkene hakeutua vastaanotolle. Vaarana on, että koronaa enemmän aiheutuu ongelmia siitä, että muita sairauksia ei päästä hoitamaan varhaisessa vaiheessa.

Terveysasemamme palvelevat normaalisti. Hengitystieoireista kärsiville on varattu Kauhajoella oma vastaanottotilansa. Alueellamme ei edelleenkään ole todennettuja koronatapauksia.

On tärkeää, että kun sairauden oireita ilmenee, olette yhteydessä terveyskeskukseen. Siellä arvioidaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys.

Oikein hyvää vappua kaikille!

perjantaina, huhtikuuta 17, 2020

Koitetaan jaksaa

On käynyt selväksi, että koronan välttely on kestävyyslaji. Rajoitustoimet ovat olleet voimassa viikkoja, ja alkaa esiintyä niihin väsymistä. Epidemia ei ole levinnyt Suomessa eksponentiaalisesti, vaan tapauksia on ilmennyt tasaiseen tahtiin. Uudenmaan eristys purettiin. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on pysynyt rauhallisena. Suupohjassa todennettuja tartuntoja ei ole.

Silti tätä taistelua ei vielä ole voitettu. Edelleen on tärkeää noudattaa viranomaisten ohjeita, olla varovainen ja välttää mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. Tämä on tärkeää, jotta toteutetut toimet eivät menettäisi merkitystään, ja jo saavutettu hyvä kehitys ei riistäytyisi hallinnasta.

Kuinka kauan rajoitustoimet ovat tarpeen? Kukaan ei tiedä. Emme vielä tiedä kaikkea viruksesta, sen leviämisestä ja sen mahdollisesta muuntumisesta. Asiantuntijat arvioivat kokoa ajan tilannetta ja mallintavat kehitystä. Sen pohjalta tulevaisuudessa rajoituksia vähennetään ja/tai kiristetään.

tiistaina, huhtikuuta 07, 2020

Ohjausta ja avoimuutta

Osa kunnan tehtävistä hoidetaan kunnan omistamien yhtiöiden kautta. Jatkossa varmaankin yhä suurempi osa. Teuvakin on päättänyt kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokapalvelujen yhtiöittämisestä. 27.4. työnsä aloittava tekninen johtaja Matti Hakola ryhtyy asiaa valmistelemaan.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ohjaako kunta riittävän selkeästi ja systemaattisesti omistamiensa yhtiöiden toimintaa. Annetaanko yhtiöiden toiminnalle riittävän selkeät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet?

Aihe on tärkeä. Tavoitteiden täsmentäminen edellyttää vuorovaikutteista työskentelyä. Tästä syystä ratkaisuksi on kaavailtu vuosittain pidettäviä tytäryhtiöiden kehityskeskusteluja. Tähän soveltuvia ajankohtia voisivat olla hetki ennen yhtiökokousta, joka käsittelee tilinpäätöksen - tai sitten talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkoitus oli aloittaa tänä keväänä yhtiökokousten yhteydessä, mutta poikkeusolojen vuoksi päätimme siirtää tämän asian syksyyn talousarviovaiheeseen.

Toinen mietityttänyt asia on asioiden julkisuus kunnan omistamissa yhtiöissä. Tiedotus ei välttämättä ole yhtä avointa ja aktiivista kuin kunnan kohdalla. Tätä selkiytämme, kun uudistamme konserniohjeen. Velvoitamme tytäryhtiöt samoihin tiedotuskäytäntöihin kuin kunta. Toki osakeyhtiölaki ja mahdolliset liikesalaisuudet tulee huomioida.

perjantaina, huhtikuuta 03, 2020

Tiedotusta koronan keskellä

Haluamme varmistaa, että tieto kulkee kaikille, myös ja ennen kaikkea kaikille riskiryhmiin kuuluville. Netti ei tietenkään tavoita kaikkia, eikä edes paikallislehti. Olemme organisoimassa toimintaa, jolla ohjeiden ja tiedotteiden perille meno kaikille senioreille varmistetaan. Tämä voi tarkoittaa paperisen tiedotteen toimittamista jokaisen postilaatikkoon. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan siihen, että jokaiselle yli 70-vuotiaalle, joka ei ole kotipalvelun piirissä, soitetaan ja selvitetään, onko hänellä tarvittavat palvelut.

Vetoan riskiryhmäläisiin: Pysykää kotona, välttäkää asiointia kaupoissa, käyttäkää kauppakassipalvelua ja ruokapalvelua!

Tänään maan hallitukselle lähetettiin kirje, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnanjohtajat. Huoli kuntatalouden tilasta on kova. Kirjeessä esitetään, että hallitus kehysriihessään päättäisi kolmevuotisesta ohjelmasta, jolla kuntataloutta tasapainotettaisiin. Monet kunnat ovat päättäneet yt-menettelyn aloittamisesta. Teuvalla kävimme keskiviikkona keskustelun henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Työpaine erityisesti opetustoimessa on nyt kova, kun oppilaita on sekä etä- että lähiopetuksessa. Tässä vaiheessa Teuvan kunta ei aloita yt-menettelyä, vaan pyrkii löytämään kullekin työntekijälle tehtävän, jossa voi parhaiten palvella vaikeassa tilantessa.

tiistaina, maaliskuuta 31, 2020

Rauhallista

Teuvalla ei edelleenkään ole todennettuja koronatartuntoja. Myöskään Kauhajoella ei tapauksia ole ilmennyt, eikä siihen varattuja hoitotiloja siis ole vielä tarvittu. Mutta kaikki on valmiina siltä varalta, että hoitoa tarvitaan.

Teuvalla on nyt noudettavissa kouluruokaa etäopetuksessa oleville. Riskiryhmien kauppakassipalvelu on myös käytettävissä. Ohjeet löytyvät kunnan internet-sivuilta. Älkää epäröikö käyttää näitä, jos tarvetta on.

Olimme aloittamassa myös kirjaston kirjakassipalvelua, mutta aluehallintovirasto katsoi siihen liittyvän riskejä, joten siitä luovuttiin. eKirjoja  ja eÄänikirjoja on mahdollista netin kautta lainata.

Olen soitellut muutamiin yrityksiin ja yrittänyt näin muodostaa tilannekuvaa siitä, millainen tilanne elinkeinoelämässämme on. Yritykset ovat keskenään hyvin erilaisessa tilanteessa, joillakin tarjouskirjat ovat tyystin tyhjentyneet, toisilla kriisin vaikutus ei vielä näy. Huoli on kuitenkin yhteinen. Valtiovalta on tarjoamassa monia tukitoimia vaikeuksiin joutuneille yrityksille. Tietoa löytyy mm. ely-keskuksen internet-sivuilta. Neuvonta-apua tarjoaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja siellä erityisesti Carita Latikka. Teuvan oma elinkeinojohtaja Juha Niemelä aloittaa työt 6.4.

torstaina, maaliskuuta 26, 2020

Uusia asukkaita kuntoutusosastolle

Teuvan kuntoutusosaston toiminta lakkautettiin viime kuun lopussa. Koronapandemia on kuitenkin nyt tuonut tiloille uutta tarvetta. Llky:ssä joudutaan varautumaan siihen, että koronaa sairastavat voidaan hoitaa erillään muista. Koronapotilaat hoidetaan keskitetysti Kauhajoen terveyskeskuksessa. Siellä on käytettävissä paras lääkäriresurssi ja laboratorio. Jotta Kauhajoella tila riittäisi intervalliosasto siirretään Teuvalle. Kyse on siis omaishoidossa olevista vanhuksista, joiden omaishoitaja on lomajaksolla. Todennettuja koronatapauksia ei Teuvalle voida ottaa. Siirto Kauhajoelta Teuvalle tapahtuu jo tänään. Tilat on valmisteltu ottamaan uudet asukkaat vastaan. Aluksi heitä on vain muutama, mutta määrää kasvatetaan pikku hiljaa tarpeen mukaan.

keskiviikkona, maaliskuuta 25, 2020

Hyviä uutisia

Teuvan kunta teki vuodelta 2019 selvästi ylijäämäisen tilinpäätöksen. No, tästä seuraavasta voikin sitten tulla vähän toisenlainen, aika näyttää... Mutta viime vuodelta siis kertyi ylijäämää 0,6 miljoonaa euroa. Tämä on kolmas peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös Teuvalla.

Investoinnit jäivät poikkeuksellisen pieniksi, kun päiväkodin rakentaminen siirtyi vuoteen 2020. Investointimenojen määrä oli vain n. 153.000 euroa.  Kunnan lainamäärä pieneni 1,6 miljonaa euroa. Asukasta kohti lainoja oli silti vielä 4.294 euroa. Kattamatonta alijäämää kunnan taseessa oli 4,7 miljoonaa euroa (924 €/asukas).

Kuntakonserni, johon lasketaan kunnan lisäksi sen tytäryhtiöt, teki alijäämää 0,8 miljoonaa euroa. Tämä aiheutui Teak Oy:n kiinteistön arvon alaskirjauksesta. Konsernin lainamäärä aleni 0,8 miljoonaa euroa, ja oli asukasta laskettuna 6.011 euroa.


tiistaina, maaliskuuta 24, 2020

Koronapäivitys

On ollut ilahduttavaa huomata, miten yhteisöllisyys ja auttamishalu vahvistuvat vaikeina aikoina. Niin meillä Teuvalla kuin myöskin muualla. Esimerkkinä vaikkapa se, miten vapaaehtoisten voimin saatiin parissa päivässä organisoitua riskiryhmiin kuuluvien kauppa-, apteekki- ja ateriapalvelujen toimitukset. Tiedot ja yhteyshenkilöt löytyvät nettisivuiltamme. Nyt toivonkin, että ikäihmiset ja muut koronan riskiryhmiin kuuluvat rohkeasti ja kainostelematta ottavat palvelut käyttöön. Seuraavaksi on suunnitteilla puhelimitse tapahtuvaa ystäväpalvelua.

Korona kurittaa kuntien taloutta rankasti. Juuri nyt me keskitymme terveyden ja peruspalveluiden turvaamiseen. Aikanaan joudumme tekemään korjausliikkeitä talouteen. Takaisinmaksuaika voi olla pitkä. Valtio on luvannut auttaa kuntia vähenevien tulojen ja kasvavien menojen ongelmissa. Eilen kuntaministeri Sirpa Paatero ei tiedotustilaisuudessaan kertonut tästä juuri mitään konkreettista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää. Taloudellisten vaikutusten määrää on tässä vaiheessa aika mahdotonta luotettavasti arvioida. Ja maan hallituskin keskittyy nyt taudin nujertamiseen. Valtakunnan tasolla vaikutukset ovat kuitenkin miljardiluokkaa ja Teuvalla miljoonaluokkaa.

Teuvan kunnanhallitus piti eilen illalla ensimmäisen sähköisen kokouksensa. Eli toisin sanoen kokous pidettiin videoyhteydellä. Listalla oli vain kaksi asiaa, koska halusimme vähän kokeilla etäkokokoustamista. Yhteydet toimivat hyvin, ja kokous oli varsin sujuva. Ensi maanantaina on sitten täysimittainen kunnanhallituksen kokous etäyhteydellä. Silloin käsittelyssä mm. viime vuoden tilinpäätös.

Elisessä kokouksessa kunnanhallitus myönsi minulle ns. erityistoimivallan. Näin poikkeusoloissa päätöksiä joudutaan tekemään joskus hyvinkin nopealla aikataululla. Erityistoimivallan nojalla voin tehdä päätöksiä kunnanhallituksen puolesta, kun kuntalaisten terveys, turvallisuus tai palvelujen turvaaminen sitä edellyttää. Kunnanhallituksella on näihin päätöksiin normaali otto-oikeus, eli se voi ottaa ne halutessaan käsittelyynsä ja muuttaa päätöstä.

Pääministeri on kertonut julkisuuteen, että tänään on taas odotettavissa uusia ohjeita ja rajoituksia. Nyt voi olla odotettavissa liikkumisen rajoituksia ja ravintoloiden sulkemisia. Edelleen toiveeni on, että kaikki noudattavat viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Ne on tehty meidän kaikkien turvallisuuden turvaamiseksi.

keskiviikkona, maaliskuuta 18, 2020

Poikkeusolot

Olemme käytännössä siirtyneet poikkeusoloihin, vaikka valmiuslaki ei vielä olekaan aktivoitu. Tänään on peruskouluissa siirrytty etäopetukseen ja varhaiskasvatuksessa mahdollisimman moni hoitaa lapsensa kotona. Kunnan toimitilat on pääosin suljettu.

Nyt on tärkeää ottaa viranomaisten ohjeet vakavasti, jotta saamme taudin etenemisen pysäytettyä tai ainakin hidastettua. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää kaikkia lähikontakteja.

Kannattaa myös tarkistaa, onko lähipiirissä vanhuksia tai sairaita, jotka tarvitsevat apua vaikkapa kaupassa tai apteekissa käynnissä. Selvitämme parhaillaan, miten voisimme yhdessä järjestöjen kanssa turvata nämä asioinnit. Mutta naapuriapu on myös hyvin tärkeää ja tarpeellista.

Emme tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustilanne jatkuu. Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että kyse on vähintään monesta viikosta, ehkä jopa kuukausista. Viranomaiset tarkentavat ohjeitaan tilanteen kehittyessä. Meillä Etelä-Pohjanmaalla on hyvät edellytykset katkaista tartuntaketjut, koska näiden hallituksen päättämien rajoitusten alkaessa ainakin tunnettuja tartuntatapauksia oli vasta pari kappaletta.

Pidetään pää kylmänä ja sydän lämpimänä, niin kyllä tästäkin selvitään!

torstaina, maaliskuuta 12, 2020

Korona

Korona-viruksen vaikutukset tuntuvat päivä päivältä yhä laajemmin elämän eri alueilla. Kunnassa seuraamme viranomaisten ohjeita ja tiedotteita sekä omia valmiussuunnitelmiamme. En tiedä, ovatko Suomen viranomaisten toimenpiteet yli- vai alimitoitettuja, oikeita vai vääriä. Aika näyttää sen. Mutta tiedän, että mm. Sars-epidemian ja sikainfluenssan opettamina pandemiaan varautumiseen on viranomaisissa tehty suuret määrät työtä. Tämä tilanne ei tule heille yllätyksenä. Heidän tietonsa on paras mahdollinen käytettävissämme oleva tieto. Niinpä kehotan luottamaan siihen. Sitä tietoa mekin pyrimme osaltamme jakamaan eteenpäin.

Tänä päivänä voimme huolehtia lähimmäisistämme olemalla mahdollisimman varovaisia ja yrittämällä parhaan  kykymme mukaan pysytellä tartuntaketjujen ulkopuolella.

torstaina, helmikuuta 20, 2020

Iltakoulu

Ilkka-Pohjalaisessa oli taannoin juttua, jossa naapurikunnan iltakoulukäytäntöä tarkasteltiin kriittisesti. En tiedä mitään heidän käytännöistään, enkä tunne tarvetta ottaa kantaa niihin, mutta juttu sai minut miettimään Teuvan kunnan käytänteitä.

Teuvallakin kunnanhallituksessa on usein ns. iltakouluasioita. Se tarkoittaa sitä, että kunnanhallitukselle kerrotaan jostain valmisteluun tulleista tai tulossa olevista asioista. Asiaa taustoitetaan, haetaan tarvittaessa valmistelua ohjaavaa linjausta tai halutaan asiaan laajempaa paikallistuntemusta.

Minusta menettely on hyvä ja hyödyllinen. Siihen liittyy kuitenkin tiettyjä reunaehtoja:

Jos asia tuodaan keskusteluun täysin valmistelemattomana ja ilman mahdollisuutta perehtyä asiaan etukäteen, saatetaan kanta asiaan löydä lukkoon, ennen kuin faktoja on riittävästi selvitetty. Sen jälkeen kannan muuttaminen on vaikeampaa, vaikka tosiasiat puhuisivat muutoksen puolesta.

Virkamiehet valmistelevat ja tekevät päätösesityksensä virkavastuulla. He vastaavat siitä, että esitykset eivät ole lainvastaisia, ja että ne ovat myös kunnan ja kuntalaisten edun mukaisia. Iltakoulukeskustelu ei tuo tähän muutosta. Eli keskustelusta huolimatta virkamiehet tekevät esityksensä oman osaamisensa ja näkemyksensä pohjalta.

Entäs sitten se asioiden julkisuus? Iltakoulukeskustelu on alustavaa valmistelua, ikään kuin lähetekeskustelu asian valmisteluun. Se käydään luottamuksellisena. Mutta tuotaessa asiaa päätöksentekoon, kaikki pitää esittää yhtä lailla avoimesti ja julkisesti, kuin että asiassa ei tätä alustavaa lähetekeskustelua olisi käyty.

keskiviikkona, helmikuuta 19, 2020

Teuvan lastausraide

Suupohjan radan säilymisen eteen on tehty aktiivista työtä toistakymmentä vuotta. Viime aikoina toimintaan on tullut uutta ryhtiä Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen ja sen aktiivisen ja osaavan toiminnanjohtajan Jorma Vierulan myötä. Radan taloudellisia vaikutuksia selvitetään, henkilöliikenteen mahdollisuuksia tutkitaan ja Teuvalle suunnitellaan lastausraiteen pidentämistä.

Radan ongelmia ovat kunto ja liikenteen vähäisyys. Rata on yli 100 vuotta vanha, ja mm. useat sillat ovat korjauksen tarpeessa. Liikennöinnin ylläpito edellyttää ns. tehostettua kunnossapitoa, joka maksaa noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Liikennevirasto harkitsee radan kunnossapidon lakkauttamista. Se tarkoittaa taas käytännössä myös liikenteen lakkaamista.

Viime vuonna radan kuljetusmäärät ovat olleet reilussa kasvussa. Silti kokonaismäärät ovat vielä vaatimattomia. Mutta kasvupotentiaalia on runsaasti. Teuvalta on viime vuonna  ja alkuvuonna 2020 lastattu melkoiset määrät puuta. Metsäyhtiöiden edustajat ovat käyneet tutustumassa lastauspaikkaan ja sen hyväksi havainneet. Suupohjassa metsien hyödyntämisaste on alhainen. Kasvavat lastausmäärät tarkoittavat, että kantarahatuotot kasvavat - sen lisäksi että osa kumipyörillä kuljetetusta puusta kulkee nyt rautateillä.

Puun lastaus ja kuljetus Teuvalta rautateitse on kuitenkin tehotonta ja tämän vuoksi heikosti kannattavaa. Käytännössä pyritään lastaamaan täysiä junia. Jos se ei ole mahdollista, lastataan puolikkaita junia, ja kuljetuksia yhdistellään matkan varrella. Teuvalla ei täyspitkää junaa pysty lastaamaan.

Siksi on suunniteltu lastausraiteen pidentämistä Teuvalla. Jatkoa tarvittaisiin vain noin 100 metrin matka. Kustannuksia tämä tietäisi noin 200.000 euroa. Koska liikennevirasto ei ole valmis tähän satsaukseen, on rautatieyhdistys kerännyt rahoituksen maakunnista. Lähinnä kunnilta ja Kaskisten satamalta, jolle puunkuljetukset on elinehto. Teuvan kunnan osuus rahoituksesta on n. 60.000 euroa. Suunnittelu on tekeillä ja rakentamaan toivotaan päästävän vielä kevään aikana.


tiistaina, tammikuuta 14, 2020

Uusia kasvoja

Vuosi 2020 alkaa muutamilla henkilövalinnoilla. Nykyään aika harvoin pääsee uusia työntekijöitä valitsemaan, mutta nyt on kolme merkittävää osaajaa hakusessa. Teknisen johtajan hakuaika jo päättyi, mutta kunnanhallitus päätti jatkaa hakuaikaa. Saimme hyviä hakemuksia, mutta haluamme niitä lisää nyt saapuneiden (vain) kuuden hakemuksen lisäksi.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminta ajetaan alas alkuvuoden aikana. Kukin kunta järjestää elinkeinopalvelut haluamallaan tavalla. Teuvalla elinkeinopalvelujen järjestäminen on päätetty antaa Teak Oy:n tehtäväksi. Niinpä lähiaikoina haetaan elinkeinojohtajaa, joka toimii myös Teak Oy:n toimitusjohtajana.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila saavuttaa eläkeiän tänä vuonna. Niinpä haussa on jo ollut hänen seuraajansa. Siihenkin vakanssiin haetaan lisää hakijoita jatkoajalla. Tehtävä on hyvin tärkeä kannaltamme - niin palvelujen merkittävyyden kuin kustannustenkin osalta.