tiistaina, elokuuta 27, 2013

Teuva kiinnostaa

Avoinna olleeseen hallintojohtajan virkaan tuli 18 hakemusta. Niiden takana on hyviä hakijoita työelämän eri sektoreilta. Kunta-alan konkareiden papereita hakemuspinosta ei varsinaisesti löytynyt. Kunnanhallitus valitsi eilen hakijoista pistesijoille yltäneet, eli haastatteluun kutsuttiin kahdeksan henkilöä. Haastattelut ovat perjantaina ja tiistaina. Työpaikkahaastatteluun osallistuu koko kunnanhallitus.

keskiviikkona, elokuuta 21, 2013

Työttömyys

Heinäkuussa Suupohjassa oli lähes 1200 työtöntä. Teuvan osuus oli 289. Suuria lukuja. Teuvan työttömyysaste oli 11,7 %. Maakunnassa korkeampi luku löytyi vain Ähtäristä (12,7 %). Kun työttömyyslukuihin jouduttaneen muutaman kuukauden päästä lisäämään Metsä Woodilta Kaskisista vaille työtä jäävät noin 30 teuvalaista, Teuvan työttömyysaste nousee noin 13 %:iin. Tarvitsemme seudullisesti yhteisiä toimia tilanteen helpottamiseksi. Kutsun lähiaikoina eri toimijoita koolle tämän asian eteenpäin viemiseksi.

tiistaina, elokuuta 20, 2013

Ikäystävällinen Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001 ja 2008. Uusin päivitys ilmestyi nyt sitten tänä vuonna. Uudessa suosituksessa painoa on asetettu ns. vanhuspalvelulain toimeenpanolle.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja toimivat palvelut. Keskeisiä sisältökokonaisuuksia ovat

- osallisuus ja toimijuus
- asuminen ja elinympäristö
- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
- oikea palvelu oikeaan aikaan
- palvelujen rakenne
- hoidon ja huolenpidon turvaajat
- johtaminen.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa.

Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi tarvitaan mm. uudenlaista yhteiskuntasuunnittelua ja uudenlaisia liikennejärjestelyjä. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni. Tarvitaan myös asennemuutosta. Iäkkäät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Joukossa on hyvin eri-ikäisiä, erikuntoisia ja eri asioista kiinnostuneita ihmisiä. On hyväosaisia ja syrjäytyneitä. On myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia. On etniseltä taustaltaan erilaisia iäkkäitä. Ajatuksena on, että ikäystävällinen yhteiskunta ottaa moninaisuuden kirjon huomioon toiminnassaan.

perjantaina, elokuuta 16, 2013

Lehtiharju

Kun Teuvan kunta päätti lähteä mukaan perustamaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää, teuvalaisten keskeinen ehto neuvotteluissa oli, että Lehtiharjun sairaalan toimintaa tulee kehittää seudun yhteisenä hankkeena. Siinä tarkoituksessa Teuvan kunta myös osti Lehtiharjun kiinteistön omistukseensa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lehtiharjun sairaala oli tuottoisa yksikkö toimiessaan osana Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystointa. Se pystyi tarjoamaan useiden kuntien asukkaille hyvää hoitoa varsin kilpailukykyiseen hintaan. Sellaisena se tuotti tuloa Teuvan kunnan kassaan, ja käytännössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Tärkeänä Teuvalla pidettiin myös Lehtiharjun työllistävää vaikutusta paikkakunnalla.

Moni asia on muuttunut noista päivistä. Kaikesta laitosmaisesta hoidosta pyritään siirtymään avopalvelujen suuntaan. Kenenkään koti ei pitäisi olla laitos. Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat tehneet omia ratkaisujaan palvelujensa järjestämiseksi. Lehtiharjun kehittämisestä on puhuttu, mutta kovin pitkälle käytännön toimissa ei ole päästy. Viime talvena käytyjen keskustelujen jälkeen Teuvan kunnanhallitus hyväksyi Lehtiharjun alueen kaavamuutosprosessin käynnistämisen. Tarkoituksena on rakentaa alueelle uusia nykyaikaisia tiloja, joilla turvataan tehostetun palveluasumisen saatavuus Teuvalla sekä edesautetaan Lehtiharjun toiminnallista kehittämistä.

Nyt esiin on nostettu vaihtoehtona myös Lehtiharjun toiminnan lakkauttaminen. Toiminnan kehittämistä tai lakkauttamista pohtimaan on llky:n johtokunta asettanut työryhmän, jolle on annettu hyvin lyhyt työskentelyaika. Tuntuu epätodennäköiseltä, että tuossa ajassa työryhmä löytäisi selvät sävelet toiminnan kehittämiseen, kun niitä ei ole löydetty koko llky:n toiminnan aikana. Esitetyssä aikataulussa pystytään lähinnä tekemään esitys toiminnan alasajosta.

Työryhmä tarvitseekin ilmiselvästi lisäaikaa työnsä kelvolliseen suorittamiseen. Työn tavoitteena tulee olla Lehtiharjun toiminnan aktiivinen kehittäminen seudullisena hankkeena llky:ä perustettaessa annettujen lupausten mukaisesti. Tietenkään muuttuneita olosuhteita ja hoitokäsityksiä sivuuttamatta.

torstaina, elokuuta 15, 2013

Kaavoitusta käyntiin

Ensi maanantain kunnanhallitus saa käsittelyynsä ehdotuksen teollisuusalueen laajentamisesta kantatie 67:n pohjoispuolelle viime keväänä ostetuille maille. Valmistavia toimia asiassa on jo tehty kevään ja alkukesän aikana, joten esillä on myös jo kaavaluonnos. Kantatien varteen suunnitellaan teollisuus- ja liikekiinteistöjen aluetta. Luoman varteen kaavoitetaan omakotitontteja, joille voisi rakentaa halutessaan vaikkapa konehallin. Tällaisille rakentamispaikoille tuntuu Teuvalla olevan tarvetta.

keskiviikkona, elokuuta 14, 2013

Seudulliset säästötoimet

Teuvan kunnanhallitus esitti 6.5. yhteistyökumppaneillemme, että seudullisesti tuotetuissa palveluissa laadittaisiin pikaisesti säästöohjelmat. Kunnanhallitus katsoi, että säästöjä tulee saada aikaan myös henkilöstömenoissa, koska ne muodostavat valtaosan toimintamenoista.

Tänään asiaan ottaa kantaa Kauhajoen yhteistoimintalautakunta. Henkilöstömenosäästöt on lautakunnalle vaikea kysymys. Teuvalaisten näkökulmasta ei ole oikein, että Teuvan kunnan organisaatiossa työskentelevät joutuvat pakkolomalla, mutta yhteistyönä tuotetuissa palveluissa vastaavaa säästövelvoitetta ei ole. Muiden jäsenkuntien näkökulmasta taas ei ole perusteita vaatia lomautuksia yhteistoimintaan, kun niitä ei ole peruskunnankaan osalta toteutettu. Monissa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa lomautus on huono ja osassa lähes mahdoton säästökeino. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkea toimintaa. On myös toimintoja, joissa lomautukset ja muut henkilöstömenojen säästöt ovat täysin mahdollisia, jos vain tahtoa löytyy. Kaikkien jäsenkuntien talous on kiristymässä, ja merkittäviä sopeutustoimia tarvitaan.

maanantaina, elokuuta 12, 2013

Kuntalaisaloite.fi

Jonkin aikaa on netisä ollut kansalaisaloitepalvelu, jossa on voinut tehdä aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Palvelussa voi myös ilmoittaa kannatuksensa aloitteelle. Ensimmäisenä ehti käsittelyyn turkistarhauksen kieltämistä koskenut lakialoite. Tänään uutisissa on puhuttu ns. pakkoruotsia koskevasta aloitteesta.

Samantyyppinen palvelu on syksyn mittaan tulossa kuntapuolelle. Se ilmestyy osoitteeseen Kuntalaisaloite.fi. Siellä voi tehdä aloitteita niiden kuntien käsittelyyn, jotka palveluun liittyvät. Netissä aloitteita voi myös kannattaa. Kuntalaissahan on myös säännös, jonka mukaan, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Luulenpa, että Teuvan kunta liittyy mukaan palveluun. Nykyisinkin aloitteen Teuvan kunnan käsittelyyn voi tehdä vaikkapa verkkosivuillamme olevalla lomakkeella. Mutta tämä uusi palvelu kannatusmahdollisuuksineen on selvästi monipuolisempi.perjantaina, elokuuta 09, 2013

Iso teltta

Yhteiskoulun ylle on ilmestynyt huppu. Maakuntalehdet tiesivät kertoa, että tuon teltan arvo on noin 100.000 euroa. Jutussa hyvin myös perusteltiin huputuksen tarpeellisuus. Tavoitteena on peruskorjauksen onnistuminen ja uusien kosteusvahinkojen välttäminen. Hyvä näin.

Mittava peruskorjaus on herättänyt kylillä laajaa huomiota. Se on ymmärrettävää, kyse on suurista rahoista, mutta myös terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ja työpaikan aikaan saamisesta. Rakennuksessa olleet sisäilmaongelmat voidaan korjata, ja koulusta tehdä täysin uuden veroinen ja opetustoimen uusiin vaateisiin vastaava. Työtä tekemässä ovat kokeneet ja osaavat urakoitsijat. Pääsuunnittelijalla on hyviä näyttöjä koulurakentamisesta ja peruskorjauksista. Panostamme myös rakennusaikaiseen valvontaan. Kuten tiedämme, rakentamisessa voi aina tulla virheitä ja epäonnistumisia. Kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrimme rakentamisen karikot välttämään ja turvaamaan hyvän lopputuloksen.

tiistaina, elokuuta 06, 2013

Suupohjan kunnallisjohto

Syyskauden toiminta on kesälomakauden jälkeen viriämässä. Huomenna kokoontuu Suupohjan kunnallisjohto Isojoella. Porukkaan kuuluvat valtuustojen ja hallitusten ykköspuheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Siis Isojoelta, Karijoelta, Kauhajoelta ja Teuvalta. Aiemmin tämä oli aika tärkeä yhteistoiminnan muoto, mutta parin viime vuoden aikana kokouksia on ollut harvakseltaan. Se on vahinko, sillä asioita olisi kyllä riittänyt useampaankin kokoontumiseen. Edelleen monet asiat on parasta hoitaa nokikkain. Niin löytyvät parhaat ratkaisut ja vältytään väärinymmärryksiltä.

Huomisessa kokouksessa pohditaan mm. peruspalveluliikelaitoksen taloutta. Tämän vuoden menoja, jotka eivät meinaa mahtua budjetissa annettuihin summiin. Sekä ensi vuoden talousarvion pohjaa. Keskeinen asia on myös suhtautuminen kuntarakenneselvityksiin sekä sote-uudistukseen. Löytyyköhän näihin yhteistä näkemystä...