perjantaina, marraskuuta 30, 2012

Vähän helpottaa

Valtioneuvosto myönsi Teuvan kunnalle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kuluvalle vuodelle 780.000 euroa. Olimme anoneet kahta miljoonaa.

Summa on merkittävä, se vastaa yli yhden veroprosentin tuottoa. Toisaalta se on kertaluonteinen avustus, ja helpottaa näin ollen vain tämän vuoden tilannetta. Likelaitoskuntayhtymän tämän vuoden arvioitu budjettiylitys on 1,5 miljoonaa euroa.

tiistaina, marraskuuta 27, 2012

Toimintakeskus

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelurakenneselvitys sisältää esityksen Teuvan toimintakeskuksen toiminnan siirtämisestä Kauhajoelle. Teuvan edustajat hankkeen ohjausryhmässä (Aulis Ranta-Muotio, Teijo Toivonen ja minä) suhtautuivat esitykseen kriittisesti. Se voidaan toteuttaa, jos löydetään toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä käytännön ratkaisu.

Ensinnäkin, Kauhajoella oleviin tiloihin tulee tehdä merkittäviä muutoksia. Tiloista täytyy tulla sellaiset, että toimintakeskuksen asiakkaiden on niissä hyvä ja miellyttävä työskennellä. Kuljetukset tulee voida järjestää siten, että työpäivä ei veny liian pitkäksi. Myös osa-aikainen työskentely tulee edelleen mahdollistaa. Toiminnan järjestelyt eivät saa pudottaa pois nyt työtoiminnassa mukana olevia. Jotta muutos olisi perusteltu, täytyy myöskin syntyä merkittäviä taloudellisia säästöjä. Ja tietysti asianosaisten eli palvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa täytyy asiasta keskustella ennen päätöksentekoa.

Toistaiseksi tällaiset kriteerit sisältävää suunnitelmaa ei ole esitetty.

maanantaina, marraskuuta 26, 2012

Asiakaspalvelu 2014

Hallitusohjelman mukaan koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.

Tätä asiaa valmisteleva hanke on hyvässä vauhdissa. Hankkeen selvitysten pohjalta on linjattu mm. seuraavaa: Uuden yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen tapahtuu pääsääntöisesti säädösperusteisesti. Yhteisen asiakaspalvelun sisältö, yhteiseen asiakaspalveluun aina osallistuvat julkisen hallinnon palveluntuottajat sekä yhteisessä asiakaspalvelussa aina annettavat palvelut määritetään lainsäädännössä. Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen säädetään kuntien tehtäväksi. Yhteisessä asiakaspalvelussa tarjotaan aina poliisin, työ- ja elinkeinotoimistojen, verohallinnon, maistraatin, ELY-keskusten, työvoiman palvelukeskusten ja kuntien palveluja. Kansaneläkelaitoksen palveluita tarjotaan laajasti sopimukseen perustuen.

Teuvalla yhteispalvelu on toiminut jo hyvän aikaa. Yhteispalvelupisteemme on mukana hankkeessa, jolla pilotoidaan erityisesti etäpalvelua. Teuvan osalta yllämainitut valtakunnalliset linjaukset tarkoittavat lähinnä sitä, että yhteispalvelupisteen toiminta vakiintuu ja kehittyy, sähköiset palvelut paranevat ja palveluvalikko ajan myötä laajenee.

perjantaina, marraskuuta 23, 2012

Kylien yhteistyöryhmä

Uuden valtuustokauden kynnyksellä kannattaa miettiä uusia toimintatapoja. Yritetään kylissä -seminaarista, joka pidettiin elokuussa Päntäneellä, jäi mieleen Ilmajoella käytössä oleva kylien ja kunnan yhteistyöryhmä. Se on toiminut järjestäytyneesti vuodesta 2005 alkaen. Yhteistyöryhmä koostuu kylien edustajista ja kunnanhallituksen valitsemista edustajista, ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän näkemykset otetaan huomioon kuntasuunnittelussa.

Tämä voisi olla yksi keino lisätä tiedonkulkua kylien ja kunnan päättäjien kesken. Samalla varmaan myös kylien keskinäinen yhteistyö viriäisi ja saisi uusia tuulia.

torstaina, marraskuuta 22, 2012

Valiokuntia?

Viime vuosina kunnan organisaatio on muuttunut huomattavasti, kun yhä useammat tehtävät on siirretty tuotettaviksi kuntien yhteistoimintana. Merkittävin muutos on luonnollisesti koko sosiaali- ja terveystoimen siirto liikelaitoskuntayhtymälle.

Lautakuntarakenteemme saattaa edelleen tyydyttävästi vastata tarpeeseen palvelujen tuottamisen näkökulmasta. Mutta monet keskeiset ongelmat, haasteet ja kehittämiskohteet eivät hallintokuntarajoja noudata.

Mielestäni meillä voisi alkavalla valtuustokaudella olla vaikkapa valtuutetuista koostuvia valiokuntia, jotka paneutuisivat näihin yli sektorirajojen meneviin asioihin ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, maaseudun kehittäminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen. Asetettuja tavoitteita voitaisiin sitten ajaa läpi mm. kuntien yhteistoiminnassa.

Tämä olisi yksi keino terävöittää demokratiaa ja lisätä valtuutettujen suoraa osallistumista asioiden valmisteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

tiistaina, marraskuuta 20, 2012

Saa tulittaa

Kunnanhallitus päätti eilen illalla, että ilotulituksesta uutena vuotena ei määrätä rajoituksia eikä anneta suosituksia. Kunta ei osoita ilotulittamiseen erillistä aluetta. Eli entinen käytäntö jatkuu.

maanantaina, marraskuuta 19, 2012

Llky säästää

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä ja tehostamisesta on laadittu konsulttiavusteinen selvitys, joka on tänään julkaistu. Keskittämistä (päivystys, röntgen, laboratorionäytteiden analysointi, lastensuojelu, toimintakeskus, neuvolat, keskusvarasto, välinehuolto..), keskittymistä perustehtävään (kotipalvelu), avopalveluihin panostamista (ikäihmisten palvelut), nykyteknologian hyödyntämistä (kotipalvelu, työkokoukset...) palvelusetelien käytöönottoa...

Miljoonasäästöjä haetaan, koska minkään jäsenkunnan talous ei kestä nykykehitystä. Useimmat keinot ovat kuitenkin sellaisia, että ne tuottavat kaivattua säästöä vasta useamman vuoden määrätietoisen toteutuksen tuloksena. Selvitys on luettavissa llky:n nettisivuilla:

http://www.llky.fi/files/867/LLKY_Ohjausryhman_tiedotus_20121119.pdf

On kansalaiskeskustelun aika. Kuntien valtuustoille selvitys esitellään joulukuun alussa. Teuvan tilaisuus on 4.12. Mukaan kutsutaan sekä vanhat että uudet valtuutetut.

perjantaina, marraskuuta 16, 2012

Rakennelait

Ministerit Virkkunen ja Guzenina-Richardson esittelivät eilen hallituksen linjauksia kuntarakenteeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen.

Kuntarakenneuudistuksesta uutta kerrottiin lähinnä tarkentunut aikataulu. Kunnat antavat lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta 7.3.2013 mennessä. Marraskuun loppuun 2013 mennessä pitää ilmoittaa, minkä kuntien kanssa yhdistymistä suunnitellaan. Selvitykset ja esitykset kuntaliitoksista tulee olla valmiina aprillipäivään 2014 mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta jäi vielä paljon epäselvää. Linjauksissa puhutaan 20.000 asukkaan väestöpohjasta, mutta samalla todetaan, että se ei riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Jatkovalmisteluun valtioneuvosto asettaa selvityshenkilötyöryhmän. Selvityshenkilöt käyvät alueittain läpi olemassa olevat yhteistoimintamallit ja erityispiirteet. Tämä viittaisi siihen, että maan eri osiin saatettaisiin sallia erilaisia ratkaisuja. On siis hyvä, että asiaan on Etelä-Pohjanmaalla tartuttu, ja oma malli on suunnitteilla.

torstaina, marraskuuta 15, 2012

Valtuustotyön arviointi

Valtuutetut arvioivat omaa työskentelyään ja vaikuttamismahdollisuuksiaan heille tehdyssä kyselyssä. Kyselyn tuloksia esiteltiin 12.11. valtuuston kokouksessa. Vastausprosentti oli heikko, sillä vain 10 valtuutettua 27:stä osallistui kyselyyn. Asiaan varmaan vaikutti se, että Kuntaliiton muotoilema kysely oli pitkä ja monipolvinen.

Jatkossa huomiota tulee valtuustotyön edellytysten osalta kiinnittää ainakin seuraaviin asioihin:

- valtuutettujen mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa,
- luottamushenkilökoulutuksen riittävyys ja
- riittävä apu ja tuki valtuustoryhmien toiminnalle.

Yhteistyön toimivuuden osalta parannettavaa olisi

- valtuuston ja lautakuntien välillä,
- valtuustoryhmien puheenjohtajien välillä,
- valtuuston ja seudun muiden kuntien välillä sekä
- valtuuston ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä.

Viranhaltijavalmistelun osalta parannettavaa näyttäisi olevan

- riittävän käsittelyajan varaamisessa
- asioiden valmistelun avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä sekä
- valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä tiedottamisessa.

Valtuuston toimintakulttuurin osalta tärkein kehittämiskohde näyttäisi olevan, että tärkeimmille asioille pitäisi varata enemmän käsittelyaikaa.

Valtuustotyön tärkeimpinä toimintamuotoina pidettiin oman valtuustoryhmän kokouksia sekä kokousten yhteydessä pidettäviä info-tilaisuuksia ja seminaareja.

keskiviikkona, marraskuuta 14, 2012

Saako tulittaa?

Uuteen vuoteen on puolitoista kuukautta. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on laatinut ehdotuksen ilotulitteiden käytön rajoittamisesta. Kunnilta on pyydetty lausuntoa asiasta. 1-riskialueilla ei ehdotuksen mukaan saisi raketteja ampua. Tämä ei koske Teuvaa, koska näitä 1-riskialueita ei meillä ole. Muiden alueiden osalta ehdotetaan, että kunnat osoittaisivat alueeltaan turvallisen paikan ilotulitteiden ampumista varten ja antaisivat suosituksen siitä, että raketit ammuttaisiin siellä.

Teuvalla tällaiseksi alueeksi ollaan esittämässä uimahallin pysäköintialuetta ja sen viereistä peltoaluetta.

Kyseessä on siis suositus, ei mikään ehdoton määräys. Tärkeintä on, että ilotulitteita käsiteltäessä noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja siivotaan jäljet seuraavana aamuna.

keskiviikkona, marraskuuta 07, 2012

Ettei tulisi kiire

Haja-asutuksen (sinänsä aika hassu sanonta) jätevesisäädökset uusiutuivat maaliskuussa 2011. Velvoitteisiin tuli lievennyksiä ja muutoksiin saatiin jatkoaikaa. Lain siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella, eli uudistuneen asetuksen mukaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelymääräykset on täytettävä 15.3.2016 mennessä. Jatkoaika oli tarpeen, koska suuri osa kiinteistöjen järjestelmistä oli tekemättä, ja niiden toteutus olisi ruuhkautunut määräajan päättymisen painaessa päälle.

Suupohjan jätevesi-info toimii asiassa aktiivisesti. Takana on juuri laaja kiertue seudun kylissä. Monet kylät ovatkin asiassa aktivoituneet. Voi tuntua, että maaliskuuhun 2016 on paljon aikaa. Olisi kuitenkin tärkeää, että hankkeet etenisivät hyvissä ajoin, eikä kaikkien toteutus jäisi parille viimeiselle vuodelle.

tiistaina, marraskuuta 06, 2012

Taksat

Eilen kunnanhallitus passitti vesi-, jätevesi- ja kaukolämpötaksojen korotukset teknisen lautakunnan käsittelyyn. Lieneekin oikein ja kohtuullista, että tekninen lautakunta saa ottaa kantaa näihin oman alansa keskeisiin asioihin.

Suurin korotuspaine on kaukolämmän kulutusmaksussa. Kun megawattitunnin hinta on nyt 51,40 € (+ arvonlisävero), olisi korotusesityksen mukainen uusi hinta maaliskuun alusta 60,00 euroa. Nousua olisi siis peräti 16,7 %. Korotuspaineita hintaan ovat tuoneet polttoaineiden hintojen kohoaminen, turpeen heikko saatavuus ja sen heikko laatu (johtuu sateisesta kesästä) sekä turpeen energiaveron nousu. Veron nousun osuus hinnankorotuksesta on 3,00 euroa/MWh.

maanantaina, marraskuuta 05, 2012

13,2

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien jäsenmaksuosuudet nousevat ensi vuonna 13,2 % tälle vuodelle budjetoidusta. Kustannuksia nostaa mm. Y-talona tunnettu keskussairaalan laajennusosa. Talossa toimii mm. uusi päivystyskeskus. Y-talon lisäksi kertarysäyksellä kustannuksia nostaa ensihoito (Suomeksi: sairaankuljetus), joka ensi vuoden alussa siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnoksi.

Vaikka sairaanhoitopiirillä on takanaan monta tiukkaa budjettivuotta, ensi vuoden menokehitys huolettaa peruskuntia. Edellä mainittu kustannusnousu on keskimääräinen. Keskussairaalan käyttö luonnollisesti määräytyy sen mukaan, minkä verran ja mitä kuntalaiset sairastavat. Yksittäisen kunnan maksuosuus siis voi nousta tuota lukua huomattavasti vähemmän tai enemmän.

torstaina, marraskuuta 01, 2012

Sopeutusta

Kauhajoen kaupunki julkaisi maanantaina talouden tasapainotuspakettinsa. 38-sivuinen PowerPoint-nivaska on luettavissa Kauhajoen kotisivuilla. Vastaavantyyppistä konsulttiavusteista leikkauslistaa on kesän ja syksyn aikana laadittu myös liikelaitoskuntayhtymään. Sen piti valmistua jo ennen vaaleja kriittiseen kansalaiskeskusteluun, mutta hanke sai jatkoaikaa. Se julkistettaneen tämän kuun puolivälissä.

Teuvalla hallitus ja valtuusto harvensivat merkittävästi sinänsä riittämätöntä leikkauslistaa. Veroprosentista päätetään valtuustossa maanantaina 12.11.

Teuvalla säästötoimiin joudutaan palaamaan vielä monta kertaa. Seuraava vääntö on torstaina 8.11., kun johtoryhmä kokoontuu asiaa pohtimaan ja ensi vuoden budjettia hahmottelemaan.