torstaina, kesäkuuta 28, 2012

Kunnan kriteerit

Parasta lainata valtiovarainministeriön tiedotetta sellaisenaan. Julkisuudessa kriteerejä on esitelty aika yksinkertaistettuna versiona. Kaiken kaikkiaan kriteerit ovat monitulkintaiset ja monimutkaiset:


"Hallinnon- ja aluekehityksen ministeriryhmä on tänään 27. kesäkuuta hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla hyväksynyt kuntarakenteen kuntauudistusta ohjaavat kriteerit. Kuntaliitosselvitystarvetta ohjaavat kriteerit koskevat väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta. Jo yksikin kuntaliitostarvetta osoittavan kriteerin täyttyminen osoittaa kunnan liitostarpeen. Kunta ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei yksikään pääkriteeri osoita selvitystarvetta, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta.

Kriteerien pohjalta kunnat voivat käynnistää tarvittavat selvitykset sekä muodostaa uudet kunnat. Kriteerit toimivat pohjana hallituksen valmistelemalle rakennelaille, jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.5.2013.

Alueellisesti ehjä ja toiminnallinen kokonaisuus

Uudistuksen yleisenä edellytyksenä on, että selvitysalueiden tulee muodostaa alueellisesti eheä kokonaisuus tai muu toiminnallinen kokonaisuus. Lisäksi selvitysalueen tulee olla perusteltu alueen kokonaisedun näkökulmasta.

Palveluiden väestöpohjaksi vähintään noin 20 000 asukasta

Palvelu- ja väestöpohjakriteereiden tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti turvata kuntarakenne, joka turvaa palvelujen järjestämisen yhdenvertaisesti koko maassa sekä vahvistaa kuntien edellytyksiä vastata itsenäisesti peruspalvelujen järjestämisestä. Tarkoituksena on lisäksi vahvistaa ja edistää kuntataloudeltaan vakaampien kuntien muodostamista.

* Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Väestöpohja luo mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon, matalan kynnyksen palveluihin sekä lähipalveluihin. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon.
* Perusopetuksen laadukas ja yhdenvertainen järjestäminen edellyttää vähintään noin 50 lapsen ikäluokkaa.

Väestöpohjan täyttävät kunnat eivät voi jättäytyä uudistuksen ulkopuolelle, mikäli väestöpohjan täyttävää toiminnallista kokonaisuutta alueella ei muutoin ole saavutettavissa.

Työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta kuvaavat kriteerit

Työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennekriteerit ovat toisilleen vaihtoehtoisia kriteereitä selvitystarvetta arvioitaessa. Kunnilla on kuitenkin selvitysvelvollisuus, vaikka työpaikkaomavaraisuus- tai pendelöintiprosentti ei sitä edellyttäisi, jos selvitystarve on ilmeinen yhdyskuntarakennekriteerin ja alueen kokonaistarkastelun perusteella.

Työpaikkaomavaraisuusaste tulee kunnassa olla vähintään 80 prosenttia. Työpaikkaomavaraisuudella tarkoitetaan kunnan työssäkäyvän väestön ja kunnassa olevien työpaikkojen suhdetta.

Työssäkäyntikriteerin eli pendelöintiprosentin tarkoituksena on koota yhteen sellaiset alueet, joiden kehittäminen on elinkeinorakenteen näkökulmasta voimakkaasti sidoksissa toisiinsa. Työssäkäyntikriteeri osoittaa kuntaliitostarpeen lisäksi kuntaliitoksen toteutussuuntaa.

Kriteerinä suurilla kaupunkiseuduilla eli Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduilla on, jos kunnasta pendelöinti Tilastokeskuksen työssäkäyntialuejaon osoittamaan keskuskuntaan on vähintään 35 % .

Muiden työssäkäyntialueiden osalta kunnasta pendelöinti Tilastokeskuksen työssäkäyntialuejaon osoittamaan keskuskuntaan on vähintään 25 % .

Yhdyskuntarakennekriteeri kokoaisi yhteen alueen, jolla yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen päätöksenteon tarve on suurin. Yhdyskuntarakennekriteerin osoittama alue koostuisi kaupunkiseudun keskustaajamasta ja lähitaajamista silloin, kun keskustaajaman kasvupaine ulottuu vahvana lähitaajamaan asti. Yhdyskuntakriteeriä sovellettaisiin kaikilla työssäkäyntialueilla.

Yhdyskuntakriteeritarkastelun tukena voidaan tarvittaessa käyttää Suomen ympäristökeskuksen selvityksiä asioinnin suuntautumisesta sekä yhdyskuntarakenteen liikkumisvyöhykkeistä silloin kun ne tukevat yhdyskuntarakenteeltaan eheiden alueiden syntymistä.

Kriteerin soveltaminen Helsingin metropolialueella: Metropolialueella selvitysalueiden tulee koostua kunnista, joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineiden vuoksi. Alueen on lisäksi oltava perusteltu alueen kokonaisnäkökulmasta ja muodostettava toiminnallinen kokonaisuus.

Kunnan talouskriteeri

Talouskriteerin tarkoituksena on varmistaa kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalveluiden järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta.

Kunnat, joiden rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut alittavat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a §:n perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin eli ns. kriisikunnat, osoittavat liitostarpeen. Eli kunnan vuosikate on negatiivinen ilman harkinnanvaraista korotusta, lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla, taseessa on kertynyttä alijäämää, tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo, omavaraisuusaste on alle 50 % ja suhteellinen on vähintään 50 %.

Lisäksi kunnat, joiden talous on kriisiytymässä ja tunnusluvut lähestyvät edellä mainittujen raja-arvojen täyttymistä kolmena peräkkäisenä vuotena. Kuntaliitostarvetta osoittaisi, jos kunnan taloudessa alittuu neljä tunnuslukujen mukaista raja-arvoa valtionosuuslain 63a §:n kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään -500 euroa asukasta kohti viimeisessä tilinpäätöksessä ja alijäämää toiseksi viimeisessä tilinpäätöksessä.

Poikkeusperusteet

Kriteereistä poikkeamisen tulisi olla mahdollista mm. erityisen harvan asutuksen, kielellisten oikeuksien turvaamisen sekä toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen perusteella. Poikkeukset eivät kuitenkaan olisi automaattisia, vaan niiden tarve arvioitaisiin kussakin tapauksessa erikseen. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon alueen näkökulma ja poikkeaminen tulisi olla mahdollista vain, jos kunnalla on edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä.

Perustuslain reunaehdot huomioidaan uudistuksen toteuttamisessa

Uudistuksen toteuttamisessa on otettava huomioon perustuslain kunnallista itsehallintoa, sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä kielellisiä oikeuksia (kansalliskielet ja saamenkieli) ja saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevat kirjaukset. Tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö. Perustuslain reunaehdot huomioon ottaen uudistus ei voi johtaa kielellisesti yhtenäisten alueiden pirstoutumiseen tai merkittäviin muutoksiin kielellisten oikeuksien toteutumisessa.

Kuntauudistuksen eteneminen

Vahvistettujen kriteerien pohjalta kirjoitetaan hallituksen esitys rakennelaiksi, joka lähetetään syksyllä lausuntokierrokselle kuntiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.5.2013.

Hallitus tulee kannustamaan kuntia tekemään tarvittavat muutokset suuntaamalla kunnille yhdistymisavustuksia. Avun saamisen perusteena on yhdistymispäätöksen tekeminen 1.4.2014 mennessä. Yhdistymisten tulee tapahtua 2015/2017, kuitenkin kaikissa tapauksissa viimeistään vuoden 2017 alusta.

Valtio varautuu avustamaan kuntajakoselvityksiä. Kunnille, jotka eivät täytä rakennelain kriteereitä tai eivät ole tehneet tarvittavia päätöksiä, varaudutaan asettamaan valtion erityisselvittäjät. Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa."

Kun näitä miettii, tulee mieleen, että eikö olisi ollut helpompi säätää, että kaikkien kuntien tulee osallistua selvityksiin. Nimittäin eipä näiden kriteerien ulkopuolelle tule montaa kuntaa jäämään...

keskiviikkona, kesäkuuta 27, 2012

Vuodeosasto

Kunnanhallituksen jäsenet ja muutamia asiasta kiinnostuneita valtuutettuja tutustuivat maanantai-iltana Teuvan terveyskeskuksen vuodeosasto I:n peruskorjattuihin tiloihin. Remontti on ollut iso, ja monta seinää on siirretty. Lopputuloksena on viihtyisä, valoisa ja nykyaikainen vuodeosasto. Pitkäaikainen evakkotaival Kristiinankaupungissa on päättymässä. Asiakkaat ja henkilökunta muuttavat uudistettuihin tiloihin heinäkuun alussa.

tiistaina, kesäkuuta 26, 2012

Yhteistyöselvityksiä

Erilaisia kuntien yhteistyöhankkeita on alueella vireillä useita. Maaseutuhallinto hoidetaan 1.1.2013 alkaen Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan yhteisenä toimintona. Hallintomallista ei ole vielä päästy sopuun. Kauhajoki kannattaa isäntäkuntamallia, muut kunnat olisivat valmiit siirtämään toiminnan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymään. Yhteistyöhön velvoittaa laki.

Erkki Nevanperän tekemä selvitys toisen asteen koulutuksen järjestämisestä maakunnassa on tullut kuntiin lausunnolle. Kannaltamme keskeistä on, miten lukiokoulutus järjestetään. Yksi vaihtoehto alueellamme on lukioiden siirtäminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Toinen mahdollisuus on alueen kuntien yhteinen lukiotoimi. Muutoksiin patistaa valtio ja ikäluokkien pieneneminen.

Kansalaisopistoista ja musiikkiopistoista on niin ikään valmistunut selvitys. Selvityksen mukaan Kurikka ja Suupohjan kunnat voisivat hoitaa nämä toiminnot yhdessä. Musiikkiopiston pääpaikka olisi Kauhajoella ja kansalaisopiston Kurikassa.

Taloudellisia ja toiminnallisia syitä yhteistyöhankkeiden eteenpäin viemiseen riittää, mutta toisaalta kaikki kokemukset yhteistyöstä eivät ole olleet rohkaisevia. Ainakin näitä asioita pohditaan Teuvankin kunnassa elo-syyskuussa.

keskiviikkona, kesäkuuta 06, 2012

Ei pakkoa, mutta...

"Hallitus keskusteli iltakoulussa rakennelakiin sisällytettävistä vahvan peruskunnan suuntaa-antavista kriteereistä. Hallituksen mukaan rakennelakiin tulee sisällyttää yleiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet, jossa huomioidaan alueen kokonaisuus sekä väestöpohjaa, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta koskevat kriteerit.

Vahva peruskunta pystyy kantamaan paitsi palveluiden järjestämisvastuun myös vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta. Vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä."

Lainaus on valtioneuvoston eilisestä tiedotteesta. Valmisteltavana oleva rakennelaki saattaa sisältää esimerkiksi maininnan siitä, mikä on kunnan vähimmäisväestömäärä. Tai määrittelyn siitä, miten kunnan alueen tulee vastata työssäkäyntialuetta.

Rakennelakiluonnos valmistunee syksyn aikana, ja sen jälkeen kunnat voivat antaa siitä lausuntonsa. Ikävät päätökset tehdään sitten kunnallisvaalien jälkeen.

maanantaina, kesäkuuta 04, 2012

Sairaanhoitopiirit katoavat

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta on linjattu. Sairaanhoitopiirit jäävät historiaan. Viisi ns. Erva-aluetta (yliopistolliset sairaalat) saavat lisävaltaa ja -vastuuta. Loput jää peruskuntien tehtäväksi - kunnat voivat tosin tuottaa palveluja yhteistoiminnassa.

Onko uudistus hyväksi? Riippunee toteutuksesta. Jotain tämän kokonaisuuden selkeyttämiseksi on joka tapauksessa tehtävä. Paljon on vielä hahmottumatta, miten uusi paletti rakennetaan. Luulen, että toteutustapa tulee vaihtelemaan maakunnittain. Perusvaihtoehtoja lienee kolme:

1. Nykyiset yhteistoiminta-alueet vahvistuvat ja hoitavat entistä vaativampia tehtäviä.

2. Alueen keskuskaupunki ottaa haltuunsa keskussairaalan ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Muut ostavat palvelunsa siltä.

3. Maakunnan kunnat muodostavat vapaaehtoisesti sosiaali- ja terveyspiirin, joka hoitaa maakunnan sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon sekä osan erikoissairaanhoidosta.

Näistä malleista viimeksi mainittu voisi olla toimivin Etelä-Pohjanmaalla. Sitä kannattaisi välittömästi ryhtyä rakentamaan. Se olisi malleista demokraattisin ja se yhdistäisi lähipalvelut ja suuruuden ekonomian.

Mitä sosiaali- ja terveystoimen järjestämismalli merkitsee tavoiteltavan kuntakoon kannalta? Kaikissa malleissa tarvitaan nykyistä suurempia peruskuntia. Laaja kuntien välinen yhteistyö toki mahdollistaa pienemmän kuntakoon, mutta siinäkin mallissa pienen kunnan vaikutusmahllisuudet palvelujen kehittämiseen sekä kustannusten hallintaan jäävät vaatimattomiksi.