torstaina, joulukuuta 19, 2013

Vastuukunta vai kuntayhtymä?

Tänään luovutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti peruspalveluministeri Huoviselle. Raportti sisältää esityksen ns. Sote-järjestämislaiksi. Asian valmistelussa on paljon puhuttu siitä, pitäisikö palvelut järjestää vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla. Vastuukuntamallissa keskuskaupunki hoitaa myös muiden sote-alueeseen kuuluvien kuntien sosiaali- ja terveystoimen. Muut kunnat saavat edustajansa yhteiseen toimielimeen päättämään asioista. Kuntayhtymämallissa kunnat perustavat yhteisen yhtymän hoitamaan sosiaali- ja terveystointaan.

Vastuukuntamallia on perusteltu sen yksinkertaisuudella, ei tarvitse perustaa yhtään uutta organisaatiota, päinvastoin nykyisiä kuntayhtymiä voidaan lakkauttaa. Valmistelussa vastuukuntamalli on toiminnallisesti lähentynyt niin paljon kuntayhtymämallia, että yksinkertaisuudesta ei ole paljon jäljellä. Vastuukuntamallissa on samanlaiset päätöksentekoelimet kuin kuntayhtymämallissa, ja kirjanpito sekä tilinpäätös pitää eriyttää vastuukunnan muusta kirjanpidosta.

Olennaisempi asia onkin se, että järjestämislaissa lähdetään siitä, että päätösvalta keskeisimmissä asioissa jakautuu kunnan asukasluvun mukaan. Perinteisissä kuntayhtymissä on yleensä ollut äänivaltaleikkurit, joissa yksi kunta ei ole voinut dominoida päätöksentekoa. Tästä ollaan luopumassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että monilla sote-alueilla keskuskaupungilla olisi yli 50 %:n äänivalta, ja näin ollen mahdollisuus yksin päättää sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä, palvelutasosta ja kustannuksista. Lakiehdotuksen mukaan kunnat voivat päättää äänivallan jakautumisesta toisinkin, mutta miksi keskuskaupungit suostuisivat siihen?

Syreenin koulun kiinteistö

Valtuustossa keskusteltiin ja äänestettiin siitä, pitääkö rakentamissuunnitelmassa olla varattuna miljoona Syreenin kouluna nykyisin toimivan rakennuksen peruskorjaukseen. Erityisesti tätä arvosteltiin, koska suunnitelmassa ei ole esitetty, mihin käyttöön rakennus jatkossa tulee.

Käyttöä ei tosiaan vielä ole ratkaistu. Vahvasti kuitenkin näyttää siltä, että ainakin merkittäviä osia rakennuksesta yhä palvelutuontantoon tarvitaan. Tarvetta näyttäisi olevan ainakin liikuntasaleille. Vapaa-aikatoimi tarvitsee tiloja, ja varmaan myöskin varhaiskasvatus.

Tyhjillä tiloilla on taipumus täyttyä. Ja suunnitelluilla investointihankkeilla toteutua. Tästä näkökulmasta ymmärrän hyvin sen ajatuksen, että ei pidä varata määrärahaa edes suunnitelmavuosille, ennen kuin tilojen käyttötarve ja -tarkoitus on huolella mietitty.

Budjettia laatiessani minulla oli päällimmäisenä toinen näkökulma asiaan: Investointiosasta tulee saada sillä lailla realistinen, että siellä on varaukset kaikkiin merkittävimpiin hankkeisiimme, vaikka ne joltain osin olisivat sisällöltään vasta muovautumassa. Näin saamme kuvan siitä, kuinka paljon kunta on lähivuosina velkaantumassa.

keskiviikkona, joulukuuta 18, 2013

Koulukeskuksen peruskorjauksen toinen vaihe

Tänä aamuna johtoryhmässä kävimme läpi koulukeskuksen toisen vaiheen peruskorjauksen suunnitelmia. Tilojen käyttäjät olivat miettineet aiemmin tehtyihin suunnitelmiin pieniä tarkennuksia. Rakentamisohjelmassa tähän remonttiin on vuosille 2014 - 2015 varattu yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Valtuuston kokouksessa maanantaina Paula Kaleva toi hyvin esiin sen, että kyseisessä remontissa ei ole kyse siitä, että lukion tiloihin investoitaisiin tuo mainittu 2,5 miljoonaa. Rakennuksena kyse on siitä koulukeskuksen päästä, jossa lukio on toiminut. Uudessa käytössään sinne sijoittuu nykyisen Yhteiskoulun luokkia, lukio ja aineluokkia. Lisäksi kokonaisuus sisältää auditorion, joka palvelee koko koulukeskusta ja moninaisia paikallisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

tiistaina, joulukuuta 17, 2013

Päivystystoiminnot

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee päivystysjärjestelmän uudistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Uudistuskohteena on perustason terveydenhuollon päivystys, jossa tarkoituksena on muun muassa tarjota ympärivuorokautisia palveluja yhteispäivystyksissä sairaaloiden yhteydessä. Tällöin ympärivuorokautisesta yhteispäivystyspisteestä saisi eri erikoisalojen palveluja, tutkimuksia ja hoitoa. Ministeriön mukaan perusterveydenhuollon yöaikaisen päivystyksen uudelleen tarkastelu ei heikennä ihmisten hoitoon pääsyä. Yöaikaista päivystystä korvataan päiväaikaisilla lähipalveluilla, jolloin päiväsaikaan on päästävä nopeasti vastaanotolle. Hoitoon pääsyä helpotetaan myös ilta- ja viikonloppuvastaanotoilla. Perusterveydenhuollon yöpäivystyksen tarve on käytännössä hyvin pieni, kun päiväaikaisesta vastaanottotoiminnasta ja toimivasta ensihoidosta huolehditaan. Yöpäivystys tulisi valtion kaavailujen mukaan säilymään noin 30 sairaalassa. Eri vaihtoehdoissa sekä Seinäjoen keskussairaala että Vaasan keskussairaala näyttäisivät olevan mukana, joten muutosta osaltamme ei liene tulossa.

Lääkäripula vaikeuttaa ilta- ja viikonloppupäivystyksen ylläpitoa seutukeskuksissa. Maakuntalehtien uutisoiman selvityksen mukaan lääkäripula vaivaa vahvasti sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Suupohjan osalta lääkäritilanne on kuitenkin saatu säilymään kohtuullisen hyvänä. Kalliita keikkalääkäreitäkin käytetään aika rajoitetusti.

Virkeä valtuusto

Valtuustolla oli eilen pitkä kokous. Istuimme neljä tuntia vilkkaasti keskustellen. Äänestyksiäkin oli peräti kahdeksan kappaletta. Mielenkiintoista oli se, että joka äänestyksessä saatiin eri lukemat. Tiukkaa blokkiutumista ei siis ollut näkyvissä. Toisaalta vaadittiin isompia säästöjä kunnan talouden tervehdyttämiseksi, toiselta puolen salia oltiin huolissaan, että säästetäänkö nyt joistain palveluista jo liikaa. Muutoksia ei loppujen lopuksi isommin talousarvioon tullut, vaan hallituksen esitys piti äänestyksissä pintansa. Toimintakeskuksen tiloihin varattavaa määrärahaa tosin pienennettiin 200.000. Mikkiläntien hidasteiden rakentaminen poistettiin rakentamisohjelmasta. Käyttötalouden puolella hallinto- ja elinkeinotoimen määrärahasta 100.000 korvamerkittiin työllistämisen tehostamiseen.

Valtuustossa esitettiin myös talousarvion palauttamista valmisteluun, koska valmistelussa ei ollut pysytty kunnanhallituksen antamassa nollaraamissa. Tiukassa äänestyksessä palauttamisesta kuitenkin luovuttiin. Selväksi kuitenkin tuli, että valtuusto haluaa tiukempaa otetta talouden kuntoon laittamiseen. Tulen esittämään 13.1. kokoontuvalle kunnanhallitukselle taloustyöryhmän nimeämistä valmistelemaan säästölinjauksia.

maanantaina, joulukuuta 16, 2013

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu

Valtionosuuksien laskentakaavoja ollaan uudistamassa. Viime viikolla valtiovarainministeriö julkaisi kuntakohtaiset laskelmat. Niiden mukaan vuoden 2015 alusta toteutettavassa uudistuksessa Teuva olisi menettämässä noin 650.000 euroa vuodessa. Se vastaa yhden veroprosentin tuottoa. Vaikutuksia pehmentämään on tosin kaavailtu muutaman vuoden siirtymävaihetta.

Uudistus tarvitaan. Vanha järjestelmä on repaleinen ja moneen kertaan paikattu, ajastaan jälkeen jäänyt. Uudessa järjestelmässä olisi lähtökohtaisesti kahdeksan kriteeriä, joten se olisi huomattavasti nykyjärjestelmää yksinkertaisempi. Verotulojen tasaus muuttuisi kunnan omaan aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan paremmin kannustavaksi. Sairauksien merkitys valtionosuuksien perusteena vahvistuisi.

Näyttää siltä, että tuoreeltaan Kuntaliittokaan ei pystynyt kovin yksityiskohtaisesti uudistusta arvioimaan. Tiedotteessaan se vaatii perustelujen avaamista. Siis miksi juuri esitettyihin kriteereihin ja niiden saamiin painoarvoihin on päädytty. Eräs mielenkiintoisimmista kysymyksistä on, miksi ja miten on päädytty siihen, että työpaikkaomavaraisuus olisi valtionosuuden määrään vaikuttava tekijä.

Uudistuksen häviäjiä ja voittajia on kaikenkokoisissa ja -näköisissä kunnissa. Valtaosin näyttäisi kuitenkin vaikutukset jakautuvan niin, että isot kunnat voittavat ja pienet häviävät. Häviäjien osalta tilanne on vaikea, kun valtionosuuksien kokonaismäärääkin merkittävästi leikataan.

maanantaina, joulukuuta 02, 2013

Rakennepaketti

Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta jätti hieman sekavat tuntemukset. Toisaalta tunsin helpotusta, koska odotin rankempaa leikkauslistaa. Ennakkokaavailut antoivat sellaista odottaa. Toisaalta mieleen hiipi ajatus, käännetäänkö näillä toimilla Suomen talous vahvemmalle uralle.

Paketin mukaan rakenteita viilataan sieltä täältä. Kuntia koskettavia asioita paketissa on paljon. Merkittävimpiä linjauksia ovat varmaankin säästöt vanhustenhuollosta laitosvaltaisuutta purkamalla ja toisen asteen koulujen karsinta. Viimeksi mainitulla voi olla suuri merkitys maaseudun nuorten elämään ja sitä kautta maaseudun elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Vanhustenhuollon osalta linjaus on oikeansuuntainen, kuten mm. eläkeläisjärjestöt ovat todenneet. Muutoksen toteutus edellyttää kuitenkin merkittäviä investointeja palveluasumiseen, ennen kuin varsinaisia säästöjä alkaa syntyä.

Lisäksi mm. kuntien valvontatehtäviä ehdotetaan vähennettäväksi. Suuntaus on tässäkin oikea, mutta säästöjen syntyminen ei ole kovin suoraviivaista. Jos jotakin erillistä valvontatehtävää ei jatkossa tarvitse hoitaa, tai jotakin todistusta kirjoittaa, se ei välttämättä tarkoita, että esimerkiksi yksi kokonainen virka voitaisiin kunnasta lakkauttaa.

Mielenkiintoinen on esitys kuntatalouden ohjausjärjestelmästä. Sen tarkoituksena on sovittaa yhteen kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Tätähän Kuntaliitto on esittänyt jo pitkään. Hyvällä asialla voi olla se vastavaikutus, että valtio ottaa kuntatalouden entistä tarkempaan ohjaukseen myös sisällön osalta. Tällaista keskittävää valtion vallankäyttöähän muissakin uudistuksissa tällä hetkellä toteutetaan.

Upea saavutus!

Viime vuonna Teuvan lukio pärjäsi hienosti STT:n lukiovertailussa, jossa otettiin huomioon ylioppilaskirjoitusten lisäksi opiskelijoiden lähtötaso. Silloin sijoitus oli 21. Tänä vuonna tulos olikin sitten aivan erinomainen, 6. paras koko maassa! Tilastot vahvistavat sen, minkä me jo tiedämmekin: meillä on erinomaisen hyvää ja tasokasta työtä tekevä lukio. Lämpimät onnittelut kuuluvat niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Molempien vahvaa panosta ja sitoutumista on tarvittu tulokseen pääsemiseksi. Ja oppiminenhan se vasta yhteispeliä onkin, jos mikä.

torstaina, marraskuuta 28, 2013

Kohdennettu tarkastus

Marraskuun 11. päivä valtuusto hyväksyi ponnen, jossa vaaditaan kohdennettua tarkastusta liikelaitoskuntayhtymän toimintaan. Taustalla ovat epäilyt siitä, että erityisesti Teuvan kustannuksiin liittyisi jotain epäselvyyksiä. Sellaisia en ole huomannut, mutta on hyvä, että asia tutkitaan, ja pöytä tältä osin putsataan. Selvityksen jälkeen puheet voidaan unohtaa, tai sitten meidän tulee keskittyä löydettyjen epäkohtien korjaamiseen. Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Olen esittämässä, että tarkastuksessa kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja keskittyisivät erityisesti lääkärivastaanoton ja osastotoimintojen alueisiin.

tiistaina, marraskuuta 26, 2013

Hyvinvointisuunnitelma

Ensi maanantain kunnanhallitus ja joulukuun valtuusto saavat käsiteltäväkseen hyvinvointisuunnitelman, jonka aikajänne ulottuu vuoden 2016 loppuun. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimista. Teuvalla sitä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet osastonhoitaja Arja Aromaa, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä, kirjastonjohtaja Aki Rossi, vt. rehtori Maija-Liisa Saksa ja johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä. Yhteistoiminta-alueen peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi on tärkeällä panoksella avustanut suunnitelman laadinnassa.

Suunnitelma pitää sisällään perustietoa väestön hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista ja niiden muutoksista sekä vertailuja muihin kuntiin ja alueisiin. Edelleen suunnitelmassa kuvataan sitä terveyden- ja hyvinvoinninedistämistyötä, mitä Teuvalla on viime vuosina tehty. Tärkein osa suunnitelmaa on kuitenkin painopistevalinnat ja kehittämiskohteet tälle valtuustokaudelle. Suunnitelmassa nousee esille mm. terveyserojen kaventaminen, terveysliikunnan edistäminen, terveelliset ravintotottumukset, vanhemmuuden tukeminen, työttömien hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, päihteettömyyden edistäminen...

maanantaina, marraskuuta 25, 2013

Talousarvio

Ensi vuoden talousarvio tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 2.12. Budjetti ei tuo suuria muutoksia toimintaan. Palveluja ei voida tiukan taloustilanteen vuoksi tarjota nykyistä enempää, mutta merkittäviä uusia säästökohteitakaan siinä ei ole osoitettu.

Toimintamenoissa on 1,5 %:n kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat hieman enemmän, 1,8 % (johtunee tulojen varovaisesta arvionnista). Talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 21,0 miljoonaa euroa, joka on 1,0 miljoonaa euroa enemmän , kuin vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio. Tällä hetkellä kuluvan vuoden toteutumaksi arvioidaan muodostuvan 21,4 miljoonaa euroa, joten ensi vuoden talousarviomäärärahavaraus asettaa isoja haasteita toiminnan tehostamiseen.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on n. 1,7 miljoonaa euroa, joten talousarvioesitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointisuunnitelmamme on edelleen raskas, vaikkakin loppuvuosiltaan kevenevä. Investointiohjelman toteutus johtaa kunnan nopeaan velkaantumiseen. Asukaskohtainen lainamäärä nousee vuonna 2015 yli 4.000 euron.

Merkittävintä taloussuunnitelmassa on se, että siinä ei ole pystytty osoittamaan keinoja taseeseen muodostuvien alijäämien kattamiseen. Näin ollen joudumme päättämään menojen leikkauksista ja toiminnan tehostamistoimista alkuvuoden 2014 aikana.

keskiviikkona, marraskuuta 20, 2013

Yksin vai kaksin?

Kuntarakenneuudistuksella on kuntakentälle saatu makoisan sekava tilanne. Urheilutermein näyttäisi siltä, että joka puolella pelataan, ja pelissä on samaan aikaan aika monta palloa.

Teuvan kunnanhallitus päätti tiukan äänestyksen tuloksena esittää kunnanvaltuustolle, että Teuva laatisi yhdistymisselvityksen Kurikan kaupungin kanssa. Tämän päivän maakuntalehdessä spekuloidaan, että mitäs jos Kurikka ei Teuvaa huolikaan? Näinhän voi toki käydä. Näin voi käydä ihan mille tahansa kunnalle Suomessa. Valtuustojen päätökset nähdään sitten, kun kussakin kokouksessa puheenjohtajan nuija on kopsahtanut.

Teuvan kunnanhallituksen esitys on käsittääkseni seutukunnassa ainoa, joka aidosti perustuu kuntien väliseen neuvottelutulokseen. Esimerkiksi Kauhajoen esitys viiden kunnan selvitysalueesta perustuu yksipuoliseen ilmoitukseen. Näyttäisi siltä, että Kurikka ei ole lähtemässä siihen mukaan. Isojoki taitaa kannattaa neljän kunnan selvitystä. Karijoki ottaa asiaan vielä oman kantansa. Vaikuttaa vahvasti siltä, että viiden kunnan selvitysaluetta, johon Teuvan kunta voisi lähteä mukaan, ei oikeasti ole muodostumassa.

Joka tapauksessa valtiovarainministeriö tulee saamaan joka puolelta Suomea kunnista esityksiä, jotka monilta osin ovat keskenään ristiriitaisia keskenään. Niinpä neuvottelut ja selvittelyt jatkuvat. Vaikka kunnissa nyt marraskuun loppuun mennessä tehtävä päätös on tärkeä, se ei millään muotoa ole peruuttamaton. Selvitykset tulee tehdä tosissaan ja kunnolla, ja niistä sitten vedetään aikanaan johtopäätökset. Se, millaiseksi kuntarakenne selvitysten jälkeen muodostuu ei ole vielä nähtävissä. Luulenpa, että monella seudulla tehdään vielä yllättäviäkin ratkaisuja.

maanantaina, marraskuuta 18, 2013

Promille

Tämän kuun aikana ministeriöiden tulisi löytää miljardin säästöt kuntien palveluvelvoitteisiin. Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Saa nähdä, mitä tuleman pitää.

Kun valtakunnan tasolla puhutaan miljardin summasta, voi karkeasti päätellä, että vaikutus Teuvalla on noin miljoona. Olemme tässä mielessä promillekunta, asukaslukumme on reilu tuhannesosa Suomen asukasluvusta. Kun puhutaan valtionosuuksista, osuutemme on hieman suurempi, sillä väestömme on keskimääräistä ikääntyneempää, mutta arjessa tuo promillesääntö soveltuu hyvin lukujen pikasuhteuttamiseen.

perjantaina, marraskuuta 15, 2013

Saunamaa etenee

Yhdeksän tuulivoimalan puiston suunnittelu Teuvan ja Kurikan rajalla etenee. Kaavaluonnos on saatu valmiiksi, kunnanhallitus käsittelee sitä maanantaina, ja kaavaluonnos on kaikkien kiinnostuneiden nähtävänä ja kommentoitavana 27.11. - 31.12.

keskiviikkona, marraskuuta 13, 2013

Pohja Botten 2013

Viime viikolla järjestettiin laaja valmiusharjoitus, johon myös Teuvan kunta otti osaa. Harjoituksen nimi oli Pohja Botten 2013. Sen aiheena oli varautuminen normaaliolojen poikkeuksellisiin sääilmiöihin. Harjoituksen taustakuva oli seuraavan kaltainen: Sataa paljon. Myrskyää. Puita kaatuu. Tulvii. Pakastuu. Sähköt on poikki pitkään. Ihan siis realistisen makuinen tilanne.

Harjoitus eteni kolmessa pohjalaismaakunnassa siten, että keskiviikkona 6.11. kuntien ja pelastustoimen edustajat kokoontuivat pohtimaan tilannetta Kokkolaan, Vaasaan ja Seinäjoelle. Hallintokunnittain muodostetuissa ryhmissä mietittiin, miten kuntalaisten peruspalveluista pystytään tällaisessa tilanteessa huolehtimaan. Torstaina 7.11. näitä asioita mietittiin sitten eteenpäin kunnittain kuntien johtoryhmissä. Kirjattiin ylös puutteita ja kehittämiskohteita.

Harjoitus oli hyödyllinen. Erityisesti saatiin kehitettyä eri toimijoiden yhteistoimintaa ja työnjakoa. Suomi on hyvin sähköstä riippuvainen yhteiskunta. Pitkät sähkökatkot erityisesti kylmään vuodenaikaan ovat siksi aina vaikeita ja haasteellisia tilanteita. Niihin varaudutaan tämän tyyppisillä harjoituksilla ja tilanteiden varalle laadittavilla valmiusssuunnitelmilla.

Omakohtaisestikin jokaisen kotitalouden kannattaa varautua tällaiseen tilanteeseen. Hyviä vihjeitä siitä, miten pitkästä sähkökatkosta selviää, saa vaikkapa tältä Fortumin sivustolta:

http://www.fortum.com/countries/fi/sitecollectiondocuments/sahkon-siirto-ja-liittymat/pahasti%20poikki%20nettiversio.pdf

tiistaina, marraskuuta 12, 2013

Kurikka

Teuvan valtuusto ei eilisessä seminaarissaan löytänyt yksimielistä ratkaisua siitä, minkä kunnan tai minkä kuntien kanssa yhdistymisselvitys tulisi laatia. Voisi sanoa, että oltiin vanhoissa asetelmissa. Minun korviini puheenvuorot kuulostivat hyvin samanlaisilta kuin kaksi vuotta sitten, kun edellisen kerran keskusteltiin liitosselvityksistä tosissaan.

Tämä on valitettavaa. Yksimielisinä olisimme vahvempia. Ratkaisu on vaikea ja merkittävä, se täytyy myöntää. Toisaalta yhteisen ratkaisun löytämisen ei pitäisi olla mahdotonta siksi, että kyse on nyt vasta selvityskumppaneiden valinnasta. Prosessin aikana voidaan ratkaisua muuttaa, jos se osoittautuu huonoksi.

Kauhajoen kaupunki on asettanut selvästi tavoitteekseen viiden kunnan yhdistymisselvityksen. Mukana olisivat Kauhajoen lisäksi Kurikka, Karijoki, Isojoki ja Teuva. Selvitysalueena tällä ratkaisulla olisi selvästi etuja, mutta sen toteutuminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Tämä tie johtaisi melko suurella todennäköisyydellä nykyisten liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien muodostamaan selvitysalueeseen.

Olemme kuluneen syksyn aikana käyneet keskusteluja kaikkiin suuntiin. Noiden keskustelujen ja vuosi sitten tehtyjen selvitysten pohjalta olen esittämässä ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että tekisimme yhdistymisselvityksen Kurikan kaupungin kanssa. Käytännössä reilu vuosi sitten valmistunut selvitys voitaisiin päivittää. Neuvotteluissamme Kurikan edustajat ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Tosiasia kuitenkin on, että asiasta on erilaisia näkemyksiä niin Kurikan kuin Teuvankin valtuustoissa. Ja täytyy muistaa, että tilanne kuntakentässä on muuttunut melkoisesti reilussa vuodessa. Esimerkiksi Kurikka on tehnyt tuona aikana omat selvityksensä niin Seinäjoen kuin Jalasjärvenkin kanssa.

maanantaina, marraskuuta 11, 2013

Kaverilista

Kunnat joutuvat marraskuun loppuun mennessä ottamaan kantaa siihen, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne aikovat tehdä kuntaliitosselvityksen. Vastausta valtiovarainministeriölle olemme rennosti ruvenneet nimittämään kaverilistaksi.

Kuluneen syksyn aikana Teuvan kunta on aktiivisesti seurustellut naapurikuntiensa kanssa aiheesta. Tänään valtuuston kokouksen yhteydessä asiaa puidaan valtuustoseminaarissa. Ensi maanantaina eli 18.11. kunnanhallitus tekee asiasta esityksen valtuustolle. Ja ylimääräinen valtuusto päättää sitten kaverilistan kohtalon ma 25.11.

keskiviikkona, lokakuuta 30, 2013

Kustannuksia

Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman seurantaraportti 2013 sisältää mielenkiintoisia lukuja. Tosin jo vähän vanhoja. Tässä pari poimittua:

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset (tarkoittaa menot - tulot)euroa per asukas, muutos vuodesta 2006 vuoteen 2011. Koko maassa kasvua viidessä vuodessa 27 %. Etelä-Pohjanmaalla 33 %. Isojoella 44 %. Karijoella 35 %. Kauhajoella 45 %. Teuvalla 53%. Näissä kulungeissa on siis mukana koko sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Jos katsotaan perusterveydenhuollon lukuja (hammashuolto ei ole näissä mukana), päästään vielä mielenkiintoisempaan asetelmaan. Koko maassa kasvua 20 %. Etelä-Pohjanmaalla niin ikään 20 %. Isojoella 50 %. Karijoella maan keskiarvoa 20 %. Kauhajoella 34 %. Teuvalla 96 %.

Erikoissairaanhoitoa syytetään usein rahareiäksi. Sen osalta luvut olivat tällaiset. Koko maa 27 %. Etelä-Pohjanmaa 30 %. Isojoki 30 %. Karijoki vain 22 %. Kauhajoki 33 %. Teuva 38 %.

perjantaina, lokakuuta 25, 2013

Oma elinkeinoasiamies

Teuva on jäsenenä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä. Vaikka kuntayhtymä tuottaa monipuoliset palvelut alueen yrittäjille, on Teuvalla usein esitetty toivomus omasta elinkeinoasiamiehestä, jolla olisi työpöytä Teuvalla. Viimeksi asian ovat nostaneet esille Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuutetut.

Olen neuvotellut kuntayhtymän kanssa, että ensi vuoden alusta vuoden 2016 loppuun palkattaisiin SEK:n palkkalistoille määräaikainen elinkeinoasiamies. Hän tekisi viikossa kolme päivää töitä Kauhajoella ja kaksi päivää Teuvalla. Teuvalla hänellä olisi kiinteä työpiste, jossa hän voisi paikallisia yrittäjiä tavata. Teuva maksaisi palkkaukuluista 40 %. Vuositasolla puhutaan noin 30.000 euron kustannuksesta. Paikka tulisi julkiseen hakuun, ja henkilö valittaisiin yhteistyössä.

Kuntayhtymän yhtymähallitus on ajatuksen hyväksynyt. Teuvan kunnanhallitus ottaa asiaan kantaa maanantaina. Vaikka joudummekin lähes kaikesta mahdollisesta säästämään, pidän tärkeänä, että voimme panostaa yrittäjien palveluihin. Sitä kautta saamme työpaikkoja ja tuloja kuntaan pitemmällä aikavälillä.

torstaina, lokakuuta 10, 2013

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Teuvalla on toiminut jo pitkään yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Uutta merkitystä ja asemaa tämä toimielin on saanut sen myötä, että ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) määrää 11 §:ssään, että jokaisen kunnan on asetettava vanhusneuvosto. Näin toimielimestä on tullut lakisääteinen. Sille on laissa määritelty myös tehtävät. "Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin." Viitospykälässä puhutaan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi. Kuutospykälässä puolestaan puhutaan palvelujen laadun ja riittävyyden arvioinnista. "Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta." Selvästikin lainsäätäjä on tarkoittanut vanhusneuvostolle merkittävän roolin ikäihmisten palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kyläavustajat

Eliisa Panttila antoi minulle taannoin mielenkiintoisen lehtileikkeen. Se oli koko sivun juttu Maaseudun Tulevaisuudesta, jossa kerrottiin kyläavustajatoiminnasta Inkoossa. Kyläyhdistykset ovat työvoimahallinnon palkkatuella palkanneet työttömiä avustamaan kyläläisiä arjen askareissa. Erityisesti kyläavustajat toimivat ikäihmisten apuna. Näin on luotu monelle työttömälle mielekäs työpaikka.

Tilausta toiminnalle olisi varmaan myös meidän alueella. Työttömiä on paljon, tarve lisätä tukityöllistämistä on ilmeinen, ja moni ikäihminen kylillä tarvitsee apua, etenkin kun kotipalvelu keskittyy entistä enemmän hoivaan. Asialla voisivat täälläkin olla kyläyhdistykset. Mahdollista olisi myös se, että liikelaitoskuntayhtymän työpaja Trilla ottaisi asian organisoitavakseen. Se rakentaa muutenkin polkuja niin välityömarkkinoille kuin työllistymiseen yrityksissä ja yhteisöissä. Trillan olisi helppo hoitaa työnantajavelvoitteet sekä avustajien valmennus tehtäväänsä. Asia on esillä, kun 8.11. seuraavan kerran mietimme työllistämisen tehostamista.

torstaina, lokakuuta 03, 2013

KristinaMedi

KristinaMedi on entisessä Selkämeren sairaalassa lähinnä päiväkirurgiaa tarjoava yksityinen sairaala. Sen toimintaa esiteltiin maanantaina kunnanhallitukselle sekä keskiviikkona Suupohjan kuntajohtajille ja liikelaitoskuntayhtymän johdolle. Sairaalalla on käytössään varsin nykyaikaiset tilat ja laitteet. Se tarjoaa palvelujaan meitä lähellä. Mielestäni on perusteltua kokeilla näiden palvelujen ostoa. Tietyillä erikoisaloilla se voisi nopeuttaa huomattavasti kuntalaisten hoitoon pääsyä. Palvelut vaikuttavat myös laadukkailta ja hinnaltaan kilpailukykyisiltä. Asiasta päättää liikelaitoskuntayhtymän johtokunta.

keskiviikkona, lokakuuta 02, 2013

Työllisyyden hoito

Saimme tänään ikäviä uutisia, kun Metsä Woodin Kaskisten toimipisteen irtisanomiset varmistuivat. Tieto ei ollut uusi eikä yllättävä, vaan aiempien uutisten pohjalta sitä osattiin odottaa. Kolmisenkymmentä teuvalaista jää tuolla päätöksellä vaille työtä.

Eilen kokoonnuimme asian tiimoilta Teuvalla. Mukana oli edustajia Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta, Kaskisten kaupungista, Teuvan kunnanhallituksesta ja Metsä Woodin työntekijöistä. Siis lähinnä asiaa virkansa puolesta hoitavista tahoista. Kovin pitkälle emme päässeet, mutta alkuun kuitenkin. Sovimme, että Teuvan kunnan omia työllistämistoimia lisätään. Säästöjen ja lomautusten puristuksessa työllistäminen on jäänyt vähälle, se täytyy myöntää. Yritämme saada siihen nyt parannusta. Asiassa on taloudellisestikin järkeä, koska jos kunta ei hoida työllistämisvelvoitettaan, se joutuu maksamaan työmarkkinatuen kustannuksia Kelalle. Työvoimahallinto lupasi avuksi ja tueksi palkkatuella palkattavan työnsuunnittelijan, joka voisi olla myös kunnan työnjohdon tukena, kun työttömiä kunnan tehtäviin sijoitetaan. Liikelaitoskuntayhtymän Kafilla toimivan työpajan toimintaa kehitetään ja laajennetaan. Yritystoiminnan aktivoinnisa on vireillä monta hanketta, joilla uusia työpaikkoja yritetään paikkakunnalle hankkia.

tiistaina, lokakuuta 01, 2013

Heijastin ja kypärä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreessa liikenneturvallisuussuunitelmassa kerrotaan mm. että pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on kolmessa Pohjanmaan maakunnassa varsin heikolla tolalla. Heijastinta vuonna 2010 käytti vain reilu kolmannes jalankulkijoista. Pyöräilykypärän käyttö oli vielä harvinaisempaa. Etelä-Pohjanmaalla käyttäjiä oli vain 14 %. Kauhavalla luku oli vain 3 %, Kurikassa 8 %. Teuvalta ei raportti kerro arviota käyttäjien määrästä.

Myös pienillä ratkaisuilla voidaan turvallisuutta parantaa. Lokakuu tuo taas mukanaan liukkaita kelejä ja pimeitä aamu- ja iltahetkiä.

maanantaina, syyskuuta 30, 2013

Perhe- ja päiväkerhot

Kunnan ja seurakunnan yhteistyö päivä- ja perhekerhojen järjestämisessä jatkuu ensi vuonnakin kunnan säästöpaineista huolimatta. Kunnanhallitus päätti asiasta tänä iltana. Kunta varaa toimintaan jatkossa 10.000 euroa vuodessa. Seurakunnan järjestämät kerhot ovat Teuvalla lapsiperheiden suosiossa. Päiväkerhoissa käy viikoittain n. 65 lasta. Vastaavasti perhekerhotoimintaan osallistuu 50 - 70 aikuista ja lasta/viikko.

perjantaina, syyskuuta 13, 2013

Uusi kuntalaki

Keskusteltu kuntakartoista on jättänyt koko lailla varjoonsa kuntalain kokonaisuudistuksen. Uutta kuntalakia ollaan kuitenkin hyvää vauhtia työstämässä, ja kunnilta on nyt asiasta pyydetty näkemyksiä. Teuvalla asiaan otetaan kantaa maanantai-iltana 16.9.

Kuntalain muutokset tulevat usein tarpeisiin nähden vähän viiveellä. Mielenkiintoisia yksityiskohtia on kuitenkin nyt pohdinnassa monia.

Kuntavaalien aikaistamista selvitetään. Näin uudet valtuustot pääsisivät heti vaikuttamaan uuden talousarvion linjauksiin. Yhtenä vaihtoehtona on tuotu esiin kuntavaalien ja eduskuntavaalien järjestäminen samanaikaisesti.

Erilaisia hallintomalleja mietitään: Pitäisikö kuntaan voida valita pormestari suoralla kansanäänestyksellä? Pitäisikö kuntalaissa olla säännökset valiokuntamallista, jossa lautakunnat korvattaisiin valtuutetuista koostuvilla valiokunnilla? Esillä on myös ns. ministerimalli, jossa lautakuntien puheenjohtajat muodostavat kunnanhallituksen.

Kiristyvä kuntatalous asettaa omat paineensa. Pitäisikö myös kuntayhtymille säätää alijäämän kattamisvelvollisuus tietyssä ajassa? Miten tilinpäätöstä pitäisi kehittää, jotta se paremmin antaisi oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteon tueksi?

Suoraa demokratiaa halutaan kehittää. Sitä edustavat mm. erilaiset kuntalais- ja asiakasraadit, osallistava päätöksenteko ja erilaiset nettivaikuttamisen keinot. Tarvitaanko tuleviin suurkuntiin aluehallintoa? Päätöksenteossa voitaisiin hyödyntää tekniikkaa siten, että aina kunnan toimielinten ei tarvitsisi fyysisesti kokoontua johonkin tiettyyn paikkaan tiettynä aikana, vaan toimielimen jäsenet pääsivät hyväksymään tai hylkäämään päätösesitykset kotonaan etäyhteydellä asiahallintajärjestelmään.

tiistaina, elokuuta 27, 2013

Teuva kiinnostaa

Avoinna olleeseen hallintojohtajan virkaan tuli 18 hakemusta. Niiden takana on hyviä hakijoita työelämän eri sektoreilta. Kunta-alan konkareiden papereita hakemuspinosta ei varsinaisesti löytynyt. Kunnanhallitus valitsi eilen hakijoista pistesijoille yltäneet, eli haastatteluun kutsuttiin kahdeksan henkilöä. Haastattelut ovat perjantaina ja tiistaina. Työpaikkahaastatteluun osallistuu koko kunnanhallitus.

keskiviikkona, elokuuta 21, 2013

Työttömyys

Heinäkuussa Suupohjassa oli lähes 1200 työtöntä. Teuvan osuus oli 289. Suuria lukuja. Teuvan työttömyysaste oli 11,7 %. Maakunnassa korkeampi luku löytyi vain Ähtäristä (12,7 %). Kun työttömyyslukuihin jouduttaneen muutaman kuukauden päästä lisäämään Metsä Woodilta Kaskisista vaille työtä jäävät noin 30 teuvalaista, Teuvan työttömyysaste nousee noin 13 %:iin. Tarvitsemme seudullisesti yhteisiä toimia tilanteen helpottamiseksi. Kutsun lähiaikoina eri toimijoita koolle tämän asian eteenpäin viemiseksi.

tiistaina, elokuuta 20, 2013

Ikäystävällinen Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001 ja 2008. Uusin päivitys ilmestyi nyt sitten tänä vuonna. Uudessa suosituksessa painoa on asetettu ns. vanhuspalvelulain toimeenpanolle.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja toimivat palvelut. Keskeisiä sisältökokonaisuuksia ovat

- osallisuus ja toimijuus
- asuminen ja elinympäristö
- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
- oikea palvelu oikeaan aikaan
- palvelujen rakenne
- hoidon ja huolenpidon turvaajat
- johtaminen.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa.

Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi tarvitaan mm. uudenlaista yhteiskuntasuunnittelua ja uudenlaisia liikennejärjestelyjä. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni. Tarvitaan myös asennemuutosta. Iäkkäät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Joukossa on hyvin eri-ikäisiä, erikuntoisia ja eri asioista kiinnostuneita ihmisiä. On hyväosaisia ja syrjäytyneitä. On myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia. On etniseltä taustaltaan erilaisia iäkkäitä. Ajatuksena on, että ikäystävällinen yhteiskunta ottaa moninaisuuden kirjon huomioon toiminnassaan.

perjantaina, elokuuta 16, 2013

Lehtiharju

Kun Teuvan kunta päätti lähteä mukaan perustamaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää, teuvalaisten keskeinen ehto neuvotteluissa oli, että Lehtiharjun sairaalan toimintaa tulee kehittää seudun yhteisenä hankkeena. Siinä tarkoituksessa Teuvan kunta myös osti Lehtiharjun kiinteistön omistukseensa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lehtiharjun sairaala oli tuottoisa yksikkö toimiessaan osana Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystointa. Se pystyi tarjoamaan useiden kuntien asukkaille hyvää hoitoa varsin kilpailukykyiseen hintaan. Sellaisena se tuotti tuloa Teuvan kunnan kassaan, ja käytännössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Tärkeänä Teuvalla pidettiin myös Lehtiharjun työllistävää vaikutusta paikkakunnalla.

Moni asia on muuttunut noista päivistä. Kaikesta laitosmaisesta hoidosta pyritään siirtymään avopalvelujen suuntaan. Kenenkään koti ei pitäisi olla laitos. Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat tehneet omia ratkaisujaan palvelujensa järjestämiseksi. Lehtiharjun kehittämisestä on puhuttu, mutta kovin pitkälle käytännön toimissa ei ole päästy. Viime talvena käytyjen keskustelujen jälkeen Teuvan kunnanhallitus hyväksyi Lehtiharjun alueen kaavamuutosprosessin käynnistämisen. Tarkoituksena on rakentaa alueelle uusia nykyaikaisia tiloja, joilla turvataan tehostetun palveluasumisen saatavuus Teuvalla sekä edesautetaan Lehtiharjun toiminnallista kehittämistä.

Nyt esiin on nostettu vaihtoehtona myös Lehtiharjun toiminnan lakkauttaminen. Toiminnan kehittämistä tai lakkauttamista pohtimaan on llky:n johtokunta asettanut työryhmän, jolle on annettu hyvin lyhyt työskentelyaika. Tuntuu epätodennäköiseltä, että tuossa ajassa työryhmä löytäisi selvät sävelet toiminnan kehittämiseen, kun niitä ei ole löydetty koko llky:n toiminnan aikana. Esitetyssä aikataulussa pystytään lähinnä tekemään esitys toiminnan alasajosta.

Työryhmä tarvitseekin ilmiselvästi lisäaikaa työnsä kelvolliseen suorittamiseen. Työn tavoitteena tulee olla Lehtiharjun toiminnan aktiivinen kehittäminen seudullisena hankkeena llky:ä perustettaessa annettujen lupausten mukaisesti. Tietenkään muuttuneita olosuhteita ja hoitokäsityksiä sivuuttamatta.

torstaina, elokuuta 15, 2013

Kaavoitusta käyntiin

Ensi maanantain kunnanhallitus saa käsittelyynsä ehdotuksen teollisuusalueen laajentamisesta kantatie 67:n pohjoispuolelle viime keväänä ostetuille maille. Valmistavia toimia asiassa on jo tehty kevään ja alkukesän aikana, joten esillä on myös jo kaavaluonnos. Kantatien varteen suunnitellaan teollisuus- ja liikekiinteistöjen aluetta. Luoman varteen kaavoitetaan omakotitontteja, joille voisi rakentaa halutessaan vaikkapa konehallin. Tällaisille rakentamispaikoille tuntuu Teuvalla olevan tarvetta.

keskiviikkona, elokuuta 14, 2013

Seudulliset säästötoimet

Teuvan kunnanhallitus esitti 6.5. yhteistyökumppaneillemme, että seudullisesti tuotetuissa palveluissa laadittaisiin pikaisesti säästöohjelmat. Kunnanhallitus katsoi, että säästöjä tulee saada aikaan myös henkilöstömenoissa, koska ne muodostavat valtaosan toimintamenoista.

Tänään asiaan ottaa kantaa Kauhajoen yhteistoimintalautakunta. Henkilöstömenosäästöt on lautakunnalle vaikea kysymys. Teuvalaisten näkökulmasta ei ole oikein, että Teuvan kunnan organisaatiossa työskentelevät joutuvat pakkolomalla, mutta yhteistyönä tuotetuissa palveluissa vastaavaa säästövelvoitetta ei ole. Muiden jäsenkuntien näkökulmasta taas ei ole perusteita vaatia lomautuksia yhteistoimintaan, kun niitä ei ole peruskunnankaan osalta toteutettu. Monissa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa lomautus on huono ja osassa lähes mahdoton säästökeino. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkea toimintaa. On myös toimintoja, joissa lomautukset ja muut henkilöstömenojen säästöt ovat täysin mahdollisia, jos vain tahtoa löytyy. Kaikkien jäsenkuntien talous on kiristymässä, ja merkittäviä sopeutustoimia tarvitaan.

maanantaina, elokuuta 12, 2013

Kuntalaisaloite.fi

Jonkin aikaa on netisä ollut kansalaisaloitepalvelu, jossa on voinut tehdä aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Palvelussa voi myös ilmoittaa kannatuksensa aloitteelle. Ensimmäisenä ehti käsittelyyn turkistarhauksen kieltämistä koskenut lakialoite. Tänään uutisissa on puhuttu ns. pakkoruotsia koskevasta aloitteesta.

Samantyyppinen palvelu on syksyn mittaan tulossa kuntapuolelle. Se ilmestyy osoitteeseen Kuntalaisaloite.fi. Siellä voi tehdä aloitteita niiden kuntien käsittelyyn, jotka palveluun liittyvät. Netissä aloitteita voi myös kannattaa. Kuntalaissahan on myös säännös, jonka mukaan, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Luulenpa, että Teuvan kunta liittyy mukaan palveluun. Nykyisinkin aloitteen Teuvan kunnan käsittelyyn voi tehdä vaikkapa verkkosivuillamme olevalla lomakkeella. Mutta tämä uusi palvelu kannatusmahdollisuuksineen on selvästi monipuolisempi.perjantaina, elokuuta 09, 2013

Iso teltta

Yhteiskoulun ylle on ilmestynyt huppu. Maakuntalehdet tiesivät kertoa, että tuon teltan arvo on noin 100.000 euroa. Jutussa hyvin myös perusteltiin huputuksen tarpeellisuus. Tavoitteena on peruskorjauksen onnistuminen ja uusien kosteusvahinkojen välttäminen. Hyvä näin.

Mittava peruskorjaus on herättänyt kylillä laajaa huomiota. Se on ymmärrettävää, kyse on suurista rahoista, mutta myös terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ja työpaikan aikaan saamisesta. Rakennuksessa olleet sisäilmaongelmat voidaan korjata, ja koulusta tehdä täysin uuden veroinen ja opetustoimen uusiin vaateisiin vastaava. Työtä tekemässä ovat kokeneet ja osaavat urakoitsijat. Pääsuunnittelijalla on hyviä näyttöjä koulurakentamisesta ja peruskorjauksista. Panostamme myös rakennusaikaiseen valvontaan. Kuten tiedämme, rakentamisessa voi aina tulla virheitä ja epäonnistumisia. Kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrimme rakentamisen karikot välttämään ja turvaamaan hyvän lopputuloksen.

tiistaina, elokuuta 06, 2013

Suupohjan kunnallisjohto

Syyskauden toiminta on kesälomakauden jälkeen viriämässä. Huomenna kokoontuu Suupohjan kunnallisjohto Isojoella. Porukkaan kuuluvat valtuustojen ja hallitusten ykköspuheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Siis Isojoelta, Karijoelta, Kauhajoelta ja Teuvalta. Aiemmin tämä oli aika tärkeä yhteistoiminnan muoto, mutta parin viime vuoden aikana kokouksia on ollut harvakseltaan. Se on vahinko, sillä asioita olisi kyllä riittänyt useampaankin kokoontumiseen. Edelleen monet asiat on parasta hoitaa nokikkain. Niin löytyvät parhaat ratkaisut ja vältytään väärinymmärryksiltä.

Huomisessa kokouksessa pohditaan mm. peruspalveluliikelaitoksen taloutta. Tämän vuoden menoja, jotka eivät meinaa mahtua budjetissa annettuihin summiin. Sekä ensi vuoden talousarvion pohjaa. Keskeinen asia on myös suhtautuminen kuntarakenneselvityksiin sekä sote-uudistukseen. Löytyyköhän näihin yhteistä näkemystä...

torstaina, kesäkuuta 20, 2013

Tilastoja

Teuvan sosiaali- ja terveystoimen kustannuskehityksestä on liikeellä monenlaista tietoa. Se on oikeastaan vähän kummallista, koska aiheesta on olemassa julkisia tilastoja ja selvityksiä, jotka kaikki ovat samansuuntaisia. Kustannusten kasvu on ollut vuodesta 2008 varsin rajua. Syitä on sitten toki monia. Kuka tahansa voi perehtyä asiaan ja vertailla kuntien lukuja sivustolla http://uusi.sotkanet.fi. Siellä on myös paljon tietoa palveluista ja palvelutarpeista.

Kirjoitteluuni tulee tässä kesäloman mittainen tauko. Oikein lämmintä ja virkistävää kesää kaikille!

torstaina, kesäkuuta 13, 2013

Sedu

Suupohjan koulutuskuntayhtymä on päättänyt aloittaa neuvottelut Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa toimintojen yhdistämisestä. Taustalla ovat ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen rajut leikkaukset. Asiaan vaikuttaa myös opetusministeriön pyrkimys ammatillisen koulutuksen kokoamisesta maakunnallisesti toimiviin yksiköihin.

Suupohjassa on jo pitkään selvitetty vaihtoehtoja toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi. Haasteet ovat olleet tiedossa. Ns. Olli Niemen työryhmä esitti muutama vuosi sitten toisen asteen koulutuksen (sisältäen myös lukiot) sekä aikuiskoulutuksen kokoamista seudullisesti yhdelle koulutuksen järjestäjälle. Ajatuksena oli samalla luoda uutta seudun kilpailukykyä vahvistavaa toimintamallia. Työryhmän esitykset eivät valitettavasti johtaneet päätöksiin. Myös yhteistyömahdollisuuksia mm. Kankaanpään seudun kanssa selviteltiin tuloksetta.

Jäljelle jäi oikeastaan vain Seinäjoki-vaihtoehto. Toivottavasti koulutuskuntayhtymän hieman kiireellä tekemä päätös yhdistymisselvityksestä hellyttää ministeriötä lieventämään aloituspaikkaleikkauksia. Pidän tätä kuitenkin aika epätodnnäköisenä. Sen sijaan kuntayhtymien yhdistymisellä saavutetaan varmasti merkittäviä hyötyjä toiminnan järjestämisessä.

keskiviikkona, kesäkuuta 12, 2013

Yhteistä linjaa

Teuvan kunnanvaltuusto kokoontui eilen Parraan seminaariin miettimään Teuvan linjaa ja suuntaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Monesta asiasta päättäjien kesken on edelleen erimielisyyttä. Erilaiset näkökannat ilmenevät kuitenkin enimmäkseen siinä, mikä on tässä tilanteessa realistista, ja mitkä keinot tuovat parhaan tuloksen. Tavoitteista ollaan sitten enimmäkseen samaa mieltä. Kaikki pyrkivät siihen, että teuvalaisten palvelut säilyisivät hyvinä ja alue elinvoimaisena.

Päivä oli pieni, mutta merkittävä askel kohti yhteisymmärrystä. Samaa mieltä oltiin siitä, että merkittäviä muutoksia on saatava aikaan, sitä edellyttää jo pelkästään kunnan taloudellinen tilanne. Päättäjät haluavat vaihtoehtoja, joita voi vertailla keskenään. Yhteistyössä halutaan olla avoimia kaikkiin suuntiin. Valtuuston enemmistö on edelleen sillä kannalla, että Teuvan tulee jatkaa itsenäisenä kuntana. Enemmistö päättäjistä oli myös sitä mieltä, että uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen tulee perustua maakunnalliseen yhteistyöhön. Sen rakentamisessa ollaan aktiivisesti mukana. Tavoitteena on, että yhteistyö suunnitellaan kuntayhtymäpohjaiseksi. Kannatusta sai toki myös 20.000 asukkaan kriteerin täyttävän kunnan muodostaminen, ja perus-soten rakentaminen sen organisaatioon.

Kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden osalta tulemme vastauksessamme valtioneuvostolle viittaamaan siihen, että Teuvan kunnan aloitteesta on äskettäin tehty kaksi laadukasta selvitystä (Teuva - Kauhajoki ja Teuva - Kurikka). Tarvittaessa olemme osaltamme valmiit näiden selvitysten päivityksiin.

Sovimme myös siitä, että erimielisyyksistä huolimatta pyrimme yhteisiin ja yhteneväisiin kannanottoihin näissä kuntaa suuremmissa kysymyksissä. Yhtenäinen kunta on aina riitaisaa voimakkaampi.

tiistaina, kesäkuuta 04, 2013

Tienpito

Kunnanhallitus antaa ensi maanantaina lausuntonsa ely-keskukselle Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2013 - 2017. Tiehankkeiden osalta tilanne on lyhyesti sanottuna se, että valtion varat ovat loppu. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavia kevyen liikenteen väylien rakentamisia voidaan toteuttaa vain kuntien 100-prosenttisella kustannusosuudella.

Tienpidon määrärahatilanne on kestämätön. Tiet rapistuvat hyvää vauhtia. Erityisesti tämä koskee ns. alemman tason tieverkkoa. Mutta valitettavasti se koskee myös vilkkaasti liikennöityjä teitä. Tämä ei tule yhteiskunnalle edulliseksi. Päinvastoin, kun tiet ja niiden pohjarakenteet ehtivät mennä riittävän huonoon kuntoon, niiden kunnostaminen tulee maksamaan valtavasti.

maanantaina, kesäkuuta 03, 2013

Kokouspalkkioiden leikkaus

Ammattiliitoista JHL:n ja JYTY:n edustajat ovat esittäneet, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioita leikattaisiin 1.8.2013 - 31.5.2014 välisenä aikana 10 %

Tässäkin asiassa on puolensa. Teuvan kunnan kokouspalkkiot ovat aika pienet. Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen kokouksesta sen jäsen kuittaa 65 euroa. Osa menee veroihin, osa puolueelle ns. puolueverona. Lautakunnan kokouksesta saa 50 euroa. Kokous on usein pitkä, ilta siinä menee, ja aikansa vie myös asioihin perehtyminen etukäteen. Kovin suurta taloudellista säästöä Teuvan kunta ei saa kokouspalkkioita leikkaamalla. Arvio määrästä on työn alla.

Toisaalta: Esimerkin voima on merkittävä. Jos päättäjät osoittavat, että he ovat valmiit edes vähän tinkimään omista etuisuuksistaan, kun säästöjä etsitään, on helpompi ymmärtää omalle kohdalle tulevia säästövaateita.

Esitän kunnanhallitukselle, että aloite kokouspalkkioiden leikkauksesta hyväksyttäisiin.

perjantaina, toukokuuta 31, 2013

Teuvan suunta

Kuten todettua, Kuntarakennelaki on eduskunnan käsittelyssä. Kunnat joutuvat ensi syksynä ottamaan kantaa kuntaliitosselvityksiin sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneasioihin. Kuntatalous on tiukalla. Niinpä monet eteläpohjalaisetkin kunnat miettivät näitä kysymyksiä valtuustoissaan nyt touko-kesäkuussa.

Teuvan valtuusto kokoontuu 11.6. valtuustoseminaariin Parraan pohtimaan näitä kuntaa suurempia kysymyksiä. Tavoitteena on löytää valtuustolle yhteinen linja. Ja jos se ei ihan yhdessä päivässä onnistuiusikaan, on mahdollista ottaa ratkaiseva askel yhteiseen suuntaan.

Mielestäni valtakunnan politiikka sekaa nyt liikaa paikallisten asioiden hoitoa. Kun pari suurta puoluetta on oppositiossa ja muiden muodostama hallitus yrittää toteuttaa ilman näiden myötävaikutusta hyvin merkittäviä uudistuksia, on ymmärrettävää, että sillä on vaikutuksensa myös kentällä. Toiset puolustavat hallitusohjelmaa, toiset vastustavat hallituksen linjauksia. Toivon, että Teuvan linja - on se sitten mikä tahansa - löytyisi näistä valtakunnallisista jännitteistä vapaana. Tärkeintä on turvata teuvalaisten palvelut ja hyvinvointi tulevina vuosikymmeninä.

tiistaina, toukokuuta 28, 2013

Suupohjan sote

Eilen kokoontuivat Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Maalahden, Närpiön ja Teuvan edustajat Orrelaan keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta järjestämisestä. Keskustelu oli avointa ja hyvähenkistä.

Keskustelua vaikeutti se, että epävarmuutta on vielä siitä, miten asiat tullaan valtakunnallisesti päättämään. Maan hallitus on suuntaviivansa nyt viimeinkin aika selkeästi määritellyt, mutta aika näyttää, miten eduskunta ne laeiksi muotoilee. Epävarmaa on vielä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kanta ns. vastuukuntamalliin.

Kuntien tahto jatkaa elämäänsä itsenäisinä kuntina valmisteilla olevasta kuntarakennelaista huolimatta tuntuu olevan vahva. Jos tämä linja pitää, kummankin seudun - niin rannikon kuin Suupohjankin - lähes ainoa vaihtoehto sosiaali- ja terveyspalvelujensa järjestämiseen 1.1.2017 jälkeen on maakunnallinen sote-alue.

Keskusteluja ja yhteydenpitoa päätettiin kuntaryhmän kesken jatkaa. Seuraava kokoontuminen on Teuvalla elo-syyskuun vaihteessa.

maanantaina, toukokuuta 13, 2013

Porkkana

Uusin valtakunnallinen sote-linjaus ei paljoa uutta tuottanut. Ehkä entiset kriteerit hieman täsmentyivät. Olennaisin asia poliitikoista koostuneen koordinaatioryhmän paperissa on porkkana kuntaliitoksiin. Kun sote-suunnitelmissa alettiin puhua maakuntatason sote-alueista, kentällä kunnissa virisi ajatus, että sittenhän ei kuntaliitoksia tarvitsisi tehdäkään. Nyt kuntaliitoksiin kannustetaan sillä, että vähintään noin 20.000 asukkaan kunta voi järjestää itse perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelunsa. Meidän alueella tämä siis tarkoittaisi sitä, että llky-mallilla ei voitaisi enää jatkaa, mutta jos Suupohjan kunnat Karijoki, Isojoki ja Teuva liittyisivät Kauhajokeen, tämä uusi kunta voisi perus-sotensa järjestää itse. Saapi nähdä, onko tällä porkkanalla vaikutusta päättäjien asenteisiin eri alueilla.

keskiviikkona, toukokuuta 08, 2013

Päätöksenteosta

Päivän TeJuka-lehdessä valtuutetut Jarmo Kiviluoma ja Matti Mäntysaari ihmettelevät liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan teuvalaisjäsenten menettelyä asiassa, jossa johtokunta päätti päivystystoimintojen keskittämisestä Kauhajoelle.

Liikelaitoskuntayhtymän toimintojen kehittämisestä laadittiin viime vuonna konsulttiselvitys. Se sisälsi suuren määrän esityksiä. Valtuustot antoivat niistä lausuntonsa. Päätöksen toteutettavista toimenpiteistä teki yhteistoimintalautakunta kokouksessaan 7.3. Kaikkia valtuustojen esittämiä muutoksia ei päätöksessä huomioitu. Johtokunta noudattaa lautakunnan tekemää päätöstä, ja laittaa sitä pala palalta täytäntöön.

Karttoja ja kriteereitä

Kun kuntarakenneuudistus yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kanssa alkoi, kannoin huolta siitä, kuullaanko kuntia riittävästi, vai runnotaanko hallitusohjelman laadintavaiheessa sovittu malli väkisin läpi. Ajan mittaan on käynyt selväksi, että mitään mallia ei oikeastaan ollut olemassakaan. Sittemmin työryhmiä on istunut, monia karttoja on piirrelty ja kriteereitä määritelty. Kuntien kuulemiskierroksiakin on jo ollut useita. Eri asia on sitten, onko kuntien mielipiteitä aidosti kuunneltu.

Viime kuukaudet touhua on seurattu jo aika vaivautuneen oloisena. Huonompikin ratkaisu on parempi, kuin ei ratkaisua lainkaan. Olemme kuitenkin isojen haasteiden äärellä.

Tänään poliitikoista koostunut koordinaatioryhmä kertoo, miten näissä kahdessa rakenneuudistuksessa edetään. Toivottavasti malli on selkeä ja riittävän radikaali, jotta sen kanssa voidaan tulevaisuus kohdata.

perjantaina, toukokuuta 03, 2013

Yhteispäivystys

TEJuKa-lehden Lukijoolta-palstalla pohdittiin, pitääkö kylillä liikkuva juoru paikkansa. Eli siirtyykö lääkäripäivystys Kauhajoelle?

Paikkansa pitää. Lokakuun alusta päivystystoiminta keskitetään Kauhajoen terveyskeskukseen. Muut terveysasemat ovat auki klo 8 - 16. Kiireettömiä vastaanottoaikoja saa entiseen tapaan. Kiireellisiä lääkärin vastaanottoaikoja varataan henkilöstöresurssien mukaan kaikkiin toimipisteisiin ajanvarauksella. Siis näitä aikoja voi saada arkisin klo 8 - 16 välille - muulloin käydään Kauhajoella. Asiasta päätti liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 22.4.

torstaina, toukokuuta 02, 2013

14 päivää

Yt-neuvottelut päättyivät eilen. Työnantaja esittää kahden viikon lomautusta koko henkilökunnalle. Perusopetuslain mukaisen toiminnan turvaamiseksi erityisopettajilla lomautukset olisivat lyhyempiä, 10 tai 5 päivää. Lomautukset toteutettaisiin 30.5.2014 mennessä. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa olisi tulossa. Palkansaajajärjestöt vastustavat esitystä, eli yksimielisyyttä ei löytynyt. Kunnanhallitus tekee asiassa päätöksen 20.5.

K5 ja llky

Valtuuston enemmistön tahdon mukaisesti Teuva selvittelee vaihtoehtoja sosiaali- ja terveystoimensa järjestämiseen. Olen saamani toimeksiannon mukaisesti kutsunut niin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuin myöskin Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) omistajakuntien edustajia yhteiseen tapaamiseen Teuvalle tämän kuun puolivälissä.

Näiden kahden alueen Paras-lain mukaiset ratkaisut ovat rakentuneet kovin erilailla. Rannikolla palvelujen järjestämisestä vastaa kuntayhtymä, mutta omistajakunnilla on siihen merkittävä vaikutusvalta. Palvelut suurelta osin tuottavat peruskunnat. Yhteisiin palveluihin on lähdetty varovaisesti ja harkiten sen mukaan, kuin on tarkoituksenmukaiseksi nähty ja yhteisymmärrys löytynyt. Mallia rakennetaan pala palalta.

Täällä Sisä-Suupohjassa llky:n alueella on alusta asti pyritty aitoon seudulliseen toimintamalliin. Kaikki palvelut organisoitiin alusta alkaen uusiksi, ja tärkeänä nähtiin yhtenäiset toimintatavat ja seudullinen johtaminen. Tässä mielessä kerralla otettiin isompi pala nieltäväksi. Nyt ollaan siirrytty tietyiltä osin palvelujen keskittämiseen taloudellisista syistä.

On vaikea sanoa, kumpi lähestymistapa on ollut parempi. Ehkä aika sen näyttää. Tiukassa seudullisessa ajattelussa on vahvuutensa ja heikkoutensa. Luulen, että nopea siirtyminen seudulliseen johtamiseen on osasyy kustannusten nopeaan kasvuun. Toisaalta pitkällä juoksulla tämä toimintatapa saattaa johtaa parempiin tuloksiin.

tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Aloitteiden ilta...

sanoi valtuutettu Matti Mäntysaari eilisestä valtuuston kokouksesta. Aloitteita tulikin tällä kertaa kolme. Esitettiin elinkeinotoimen uudelleen organisointia ja oman elinkeinoasiamiehen palkkaamista. Pyydettiin selvittämään nuohoustoiminnan oikeudenmukaisuutta ja toimivuutta. Nuorten yhteiskuntatakuusta haluttiin ohjelma ja työryhmä asiaa viemään eteenpäin. Eräänlainen aloite oli myöskin ponsi, joka jätettiin kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä. Siinä Viiatin tuulivoimapuistoalue halutaan mukaan maakuntakaavaan.

Kokouksen tärkein asia, jota myös tavallista suurempi yleisö oli tullut seuraamaan, oli kolmen kyläkoulun lakkautus. Asiaa esitettiin jätettäväksi pöydälle lisäselvityksiä varten. Äänestyksen tuloksena asia päätettiin kuitenkin ratkaista tässä kokouksessa. Kun Eliisa Panttilan esitystä koulujen lakkauttamisesta vasta vuoden 2014 syksystä ei yllättäen kannatettukaan, kunnanhallituksen alkuperäinen esitys asiassa tuli valtuuston päätökseksi. Näin siis Komsin, Riipin ja Kauppilan koulut lakkaavat käytännössä tänä keväänä kevätjuhlaan, ja koulujen oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä syksyllä Syreenin koulussa.

perjantaina, huhtikuuta 19, 2013

Lisää rahaa

Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta esittää Teuvan kunnalle, että se varaisi sosiaali- ja terveystoimeen lisää määrärahaa 458 479 euroa kuluvalle vuodelle. Aika tarkka luku.

Asian tausta on se, että Teuvan kunta antoi viime syksynä raamin, johon sosiaali- ja terveystoimen menot tulisi sopeuttaa. Kun liikelaitoskuntayhtymän virkamiehet eivät mielestään saaneet budjettia puristettua tuohon raamiin, he laativat budjetin yllä mainitun verran alijäämäiseksi. Aiasta ei Teuvan kunnan kanssa neuvoteltu. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta hyväksyi yksimielisesti budjetin ja sen myötä Teuvan kunnan maksuosuuden.

Nyt raha ei sitten tuntuisi riittävän. Minusta ensisijaisesti tulisi tehdä kaikki voitava, että yhdessä hyväksytty budjetti toteutuisi.

perjantaina, huhtikuuta 12, 2013

Heinäluoma

Lehtitietojen mukaan eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on ehdottanut, että kaikki eduskuntapuolueet otettaisiin mukaan kuntarakenne- ja sote-uudistusten valmisteluun. Heinäluomahan on esittänyt tätä jo pari vuotta sitten, ja nyt hän on nähtävästi nähnyt tarpeelliseksi uudistaa esityksensä.

Kuntajohtajana yritän pysytellä puoluepoliittisten taistojen ulkopuolella. Tätä esitystä olen kuitenkin valmis kannattamaan, varsinkin jos se on tehty vakavin mielin ja ilman pelin politiikan tarkoitusta. Isot kuntia koskevat uudistukset on usein valmisteltu parlamentaarisesti. Näin oli laita myös Paras-hankkeen osalta. Nykyinen tilanne, jossa laajapohjainen hallitus ja kaksi suurta oppositiopuoluetta kiistelevät voimakkaasti hankkeesta, haittaa liiaksi arkielämää kunnissa. Riippumatta siitä, mikä puolue asiassa on eniten oikeassa, asetelma johtaa tarpeettomaan vastakkainasetteluun ja asenteiden lukkiutumiseen paikallistasolla. Se ei voi pitkässä juoksussa olla kuntalaisten edun mukaista.

torstaina, huhtikuuta 04, 2013

Seudulliset palvelut

Taloutensa paikkaamiseksi Teuva joutuu laatimaan säästölistoja ja lomauttamaan henkilöstöään. Huomattava osa kunnallisista palveluista tuotetaan kuitenkin nykyisin kuntien yhteistyönä. Esitän ensi maanantain kunnanhallituksessa, että kunnanhallitus esittäisi yhteistyökumppaneilleen, että merkittäviin säästötoimiin ryhdyttäisiin myös näissä "yhteisyrityksissä" - Seutupalvelukeskuksessa, elinkeinotoimen kuntayhtymässä ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä. Myös henkilöstömenoihin tulee voida puuttua näissä toiminnoissa.

keskiviikkona, huhtikuuta 03, 2013

Viiatti uusiksi

Mitä pitää tehdä, jos käy ilmi, että on tullut tehtyä huono päätös? No, se pitää nöyrästi korjata.

Kunnanhallitus päätti taannoin toimenpidekiellosta Viiatin alueelle yleiskaavoituksen ajaksi. Päätös on aiheuttanut paljon keskustelua, ja ainakin osa alueen maanomistajista pitää ratkaisua perusteettomana. Hyvä tarkoitus oli varjella kaavan laadintaa ja antaa siihen työrauha. Nyt on käymässä kuitenkin aivan päinvastoin. Päätös aiheuttaa tyytymättömyyttä ja mahdollisesti tukun valituksia, jotka pitkittävät kaavan laadintaa. Vakuuttelut siitä, että luvat hakkuisiin myönnettäisiin nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa eivät ole vakuuttaneet. On myös käynyt ilmi, että Teuvan menettely asiassa on ollut poikkeuksellinen. Kun osayleiskaavoja on laadittu tavoitteena tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen, yleensä kunnat ovat määränneet vain rakennuskiellon alueelle.

Asia pääsi vähän politisoitumaankin, kun asiasta kunnanhallituksessa äänestettiin. Lienee syytä korostaa, että mikään poliittinen ryhmä ei sinänsä vaatinut toimenpidekieltoa alueelle. Myöskään Megatuuli Oy ei ole sitä vaatinut. Kyllä se oli meidän virkamiesten ajatus. Jos joku on mokannut, se olin minä esittelijänä.

Teuvalle on tärkeää, että voimme olla kehittämässä alueelle tuulivoimaa. Haluamme, että meillä on asian suhteen hyvä maine. Esitän 8.4. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Viiatin alueen toimenpidekieltoa muutetaan siten, että se ei koske tavanomaista metsätaloutta. Pyydän anteeksi kaikilta maanomistajilta aiheuttamaamme mielipahaa.

keskiviikkona, maaliskuuta 20, 2013

Toimenpidekielto

Kunnanhallitus päätti asettaa Viiatin yleiskaavoitettavalle alueelle rakennus- ja toimenpidekiellon kaavan laatimisen ajaksi. Menettelyn tarkoituksena on estää toiminta, joka estää tai haittaa kaavan laatimista.

Toimenpidekielto tekee mm. puiden kaatamisesta ja maa-ainesten ottamisesta luvanvaraista. Puututaanko tässä liikaa yksityiseen omistusoikeuteen?

Kaavoituksella puututaan AINA yksityisten maanomistajien oikeuksiin käyttää aluettaan. Sillä myös luodaan uusia oikeuksia käyttää alueita. Kaavoitushan on maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa myös aina yhteensovitetaan erilaisia maankäytön tarpeita. Tässäkin puheena olevassa kaavassa sovitetaan yhteen mm. maa- ja metsätalouden, asumisen, liikenteen, virkistyskäytön, vapaa-ajanasumisen ja tuulivoimarakentamisen intressejä.

No, miksei sieltä saa kaataa puita? Paremminhan siellä tuulee, jos pistetään metsät sileäksi! Vastaus liittyy edellä mainittuun. Kaavoituksella yhteensovitetaan eri maankäyttötarpeita, toimenpiteiden luvanvaraisuudella halutaan estää kaavan laatimista ja toteuttamista vaikeuttavat toimet. Voi vaikuttaa hätävarjelun liioittelulta, mutta kokemus on osoittanut, että konstit on monet...

Käytännössä luvat metsän myyntiin ja soranottoon myönnetään nopeasti ja ilman byrokratiaa. Paskoonharjun osalta on aikoinaan tehty samansisältöinen kaavoituspäätös toimenpidekieltoineen. En ole kuullut, että asiasta olisi tullut minkään sortin ongelmaa. On myös oikein, että samantyyppisissä ratkaisuissa maanomistajia kohdellaan samalla tavalla.

tiistaina, maaliskuuta 19, 2013

Vastuukuntaa pukkaa

Tänään on vihdoinkin julkistettu virkamiestyöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisalueista. Etelä-Pohjanmaanmaalle ehdotetaan koko maakunnan kattavaa yhteistoiminta-aluetta. Palvelut järjestäisi Seinäjoen kaupunki ns. vastuukuntamallilla. Tämä on hallitusohjelman linjausten mukaista. Maakunnassa mallia kannattaa vain Seinäjoki, muut kunnat haluaisivat palvelut järjestettävän kuntayhtymässä. Olennaista asiassa on kuitenkin se, millaisin sopimuksin ja järjestelyin hallinto ja johtaminen järjestettäisiin.

Lakkaisiko sitten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän taival? Sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Esitys on vasta esitys, ja sekin koskee palvelujen järjestämisvelvollisuutta. Maakunnan alueella voi olla silti useita palvelujen tuottajia. Sitäkin on tässä vaiheessa vaikea sanoa, muuttuuko järjestelmä yksinkertaisemmaksi vai monimutkaisemmaksi. Tuoreeltaan esitystä arvioinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Pekka Puska tuntui pelkäävän, että mennään kohti monimutkaisempaa järjestelmää.

torstaina, maaliskuuta 14, 2013

Saunamaan Viiatti

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy pyytää kunnanhallitusta päättämään osayleiskaavan laatimisesta Viiatin alueelle Norinkylän liepeille. Tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalan rakentaminen. Yhtiön omistaa Megatuuli Oy, joka on tehnyt maanvuokrasopimuksia alueella vuodesta 2011. Megatuulella on pari samansuuruista hanketta vireillä myös Kurikan puolella.

Tuulivoima on tervetullutta Teuvalle, kunhan ympäristöhaitat minimoidaan ja maanomistajia kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Esitän kunnanhallitukselle, että kaavoitus aloitetaan pikaisesti. Kunta ja yhtiö toimivat asiassa yhteistyössä, yhtiö vastaa kustannuksista. Hankkeessa toimitaan myös tiiviissä yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa.

tiistaina, maaliskuuta 12, 2013

Konklaavi...

... on tänään kokoontunut valitsemaan katoliselle kirkolle uutta paavia. Kardinaalien kokousta tarkoittava sana tulee kuulemma latinan kielen sanoista cum clavi ("avaimen kanssa"), joka viittaa valintaan suljettujen ovien takana.

Suupohjan seutukuntakin tarvitsisi nyt jonkinlaista konklaavia. Ei valitsemaan uutta johtajaa, vaan miettimään seudun suuntaa. Kinastelun sijaan tarvitaan yhteistyötä. Ja yhteistä näkemystä siitä, miten seutua kehitetään. Pikkuasioista kinastellessa elinvoima karkaa maaseutukeskukseen.

Kunnissa on uudet päättäjät, ja se on aina mahdollisuus uuteen alkuun. Näin myös seutuyhteistyössä. Kinastelussa on paljon toinen toistemme ohi puhumista ja kasapäin epäilyksiä ja väärinkäsityksiä. Yhteisen suunnan löytämiseksi voisi seudun politiikan nokkamiehet ja -naiset koota yhteiseen tilaan, jonka oven lukko avattaisiin vasta, kun valkoinen savu nousisi takasta sovinnon ja yhteisen ratkaisun löytymisen merkiksi.

perjantaina, maaliskuuta 08, 2013

Taistelu röntgenistä

Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta päätti eilen parin äänestyksen lopputulemana, että Teuvan terveyskeskuksen oma röntgentoiminta jatkuu. Näin ainakin toistaiseksi. Päätökseen kirjattiin myös maininta, että Teuvan kunta maksaa kaikki tästä päätöksestä aiheutuvat kustannukset.

Asiaa on käsitelty moneen kertaan eri yhteyksissä. Asia on noussut Teuvalla ehkä vähän todellista merkitystään suurempaankin rooliin. Kun pari vuotta sitten kaikki Teuvan valtuustoryhmät allekirjoittivat yhteisen vetoomuksen Teuvan röntgentoimintojen säilyttämisestä ja röntgenlaitteen digitalisoimisesta, eikä vetoomus päätynyt edes liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsittelyyn, asia muuttui myös periaatteelliseksi kiistaksi. Myöhemmin digitalisoinnista sovittiin. Viime vuonna laadittu konsulttiselvitys olisi poistanut osittain uudistetun laitteen käytöstä vuonna 2014.

Eilinen yhteistoimintalautakunta hyväksyi myös Teuvan toimintakeskuksen toiminnan jatkumisen. Muilta osin Teuvan valtuuston kannanotot eivät saavuttaneet lautakunnan enemmistössä vastakaikua.

tiistaina, maaliskuuta 05, 2013

Tunnusteluja

Valtuusto päätti eilisessä kokouksessaan "perustaa työryhmän, joka ryhtyy tunnustelemaan ja selvittämään SOTE-palvelujen tuottamista ja kuntayhteistyön tiivistämistä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (K5) osakaskuntien Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin sekä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskunnan Kurikan kaupungin kanssa..."

Huomionarvoista lienee, että työryhmän toimeksianto on kaksijakoinen: Pöydällä ovat toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut, toisaalta kuntayhteistyön tiivistäminen. Neuvotteluja käydään ensisijaisesti mainittujen naapurikuntien kanssa, ei palveluja tuottavien kuntayhtymien kanssa.

torstaina, helmikuuta 21, 2013

Mahdollinen maakauppa

Maaliskuun alussa valtuusto saa käsiteltäväkseen lähes parinkymmenen hehtaarin maa-alueen ostamisesta Kafia vastapäätä kantatie 67:n varrelta. Asia on herättänyt keskustelua. Kuntahan etsii säästöjä kaikesta toiminnastaan. Yt-menettely on käynnissä. Tarvitseeko kunta välttämättä lisämaata? Onko nyt oikea aika ostaa? Olisiko teollisuutta alueelle tulossa?

Hyviä kysymyksiä. Onhan kuitenkin kyse aika isosta rahasummasta (290.000 euroa). Kunnan on kuitenkin järkevää ostaa maata silloin, kun sitä hyvällä paikalla on kohtuuhintaan kaupan. Jos esimerkiksi tämä kyseinen alue myydään nyt jollekin maanviljelijälle viljelytarkoitukseen (mikä sinänsä on erinomainen käyttötarkoitus sekin), ei alue ehkä hyvinkin pitkään aikaan ole kunnalle ostettavissa. Hinnasta täytyy todeta, että viljelymaata on kovin vaikea ostaa ainakaan alle peltomaan käyvän arvon. Teollisuusyrityksiä ei ole Teuvalle jonossa pyrkimässä, se on totta. Mutta uskon, että vuosien mittaan Teuvalla tullaan edelleen teollisuustonttejakin tarvitsemaan. Aika ajoin meiltä kysytään teollisuustonttia nimenomaan kantatien varresta. Tähän asti meillä on ollut siihen huonot valmiudet vastata. Mikäli alue ostetaan, se kaavoitetaan. Se vie aina oman aikansa. Siihen asti, kun alueelle ruvetaan rakentamaan, voimme vuokrata aluetta paikallisten viljelijöiden käyttöön. Koska maa on hyvää viljelysmaata, vuokra kattaa kyllä sitoutuneen pääoman korkokulun.

Säästää pitää, mutta tulevaisuuttakin pitää turvata.


maanantaina, helmikuuta 18, 2013

Aikansa elänyt

Sosiaali- ja terveystoimeen yritetään Suomessa laajaa kokonaisuudistusta puuttumatta (ainakaan tässä vaiheessa) rahoitusjärjestelmään. Se on kuitenkin aikansa elänyt ja ajan myötä vinoutunut. Julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyöritetään kuntien verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tuotanto on jo nyt suurelta osin kuntayhtymillä, kunnat maksavat laskut. Kela maksaa yksityisten palvelujen kustannuksia asiakkaille. Sen lisäksi Kela korvaa lisäksi mm. sairauden hoitoon liittyviä matkoja ja lääkkeitä. Kela-korvaukset ovat ajan myötä jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Erikseen on vielä järjestetty työterveydenhuollon rahoitus työnantajien ja Kelan kautta. Alkuperäinen hyvä tarkoitus on johtanut siihen, että työssä käyvien terveydenhuoltopalvelut ovat huomattavasti paremmat kuin esimerkiksi työttömien tai eläkeläisten.

Ensi vuoden alusta tulee voimaan EU:n potilasdirektiivi. Sen mukaan EU-kansalainen voi hakeutua hoitoon mihin tahansa jäsenmaahan samoilla ehdoilla kuin saisi hoidon kotimaassaan. Kukaan ei tunnu vielä tietävän, mitä se Suomen osalta tarkoittaa: Onko se yksityisestä hoidosta maksettavan Kela-korvauksen suuruinen vai julkisessa suomalaisessa sairaalassa maksettavan hoitomaksun mukainen. Ei kai meiltä mitään suurta joukkoa ihmisiä heti hakeudu ulkomaille hoitoon, mutta tämäkin yksityiskohta paljastaa järjestelmämme sekavuuden.

Rahaa tulee siis monesta tuutista palvelujärjestelmään. Ja niukkoina aikoina kukin toimija pyrkii optimoimaan oman taloutensa. Siinä kokonaisuus kärsii.

Kun nyt mietitään uutta tapaa järjestää palvelut, pitäisi samalla miettiä, miten rahoitus järjestetään parhaalla tavalla.

torstaina, helmikuuta 07, 2013

Kuulemistilaisuus

Eilen järjestettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kuntien kuulemistilaisuus Seinäjoella. Selvityshenkilöt halusivat kuulla kuntien kantoja, miten ne aikovat sotensa järjestää tulevien lakipykälien edellyttämällä tavalla. Tavoitteenahan on vähintään 50.000 asukkaan muodostamat yhteistoiminta-alueet. Kuultujen kommenttien pohjalta näyttäisi siltä, että suurin osa kuntavaikuttajista haluaa Etelä-Pohjanmaalle koko maakunnan kokoisen sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän, joka hoitaisi niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalitoimenkin palvelut. Seinäjoki toki haluaisi hoitaa asian ns. vastuukuntamallilla, jossa muut kunnat ostaisivat tarvitsemansa palvelut Seinäjoen kaupungilta. Keskustelu asiasta jatkuu jo huomenna kuntajohdon (valtuustojen puheenjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat) kokouksessa.

tiistaina, helmikuuta 05, 2013

Investointien ohjaus

Uusi kunnanhallitus valitsi eilen toimikuntia ja työryhmiä. Viime valtuustokaudella oli työryhmä, jonka nimenä oli investointien ohjausryhmä. Nimensä mukaisesti ryhmä ohjasi isojen investointiemme valmistelua, niin suunnittelua kuin rakennuttamistakin. Nyt vastaavaa ryhmää ei nimetty, vaan kunnanhallitus päätti korostaa teknisen lautakunnan roolia investointiasioissa. Lautakunta valmistelee investointeihin liittyvät päätösesitykset kunnanhallitukselle.

torstaina, tammikuuta 31, 2013

Lausunto kuntarakennelaista

Valtuusto ottaa kantaa Kuntarakennelaki-luonnokseen kokouksessaan 4.3. Hallitus käsittelee asiaa 18.2.

Esityksessäni kunnanhallitukselle lähden siitä, että lakiluonnoksessa esitetyt selvitysperusteet ovat sinänsä pääosin oikeansuuntaisia. Selvitysvelvollisuuden sisältö, eli mitä asioita kuntaliitosselvityksessä pitää selvittää, on ihan tarkoituksenmukainen ja järkevä. Sen sijaan selvitysten pakollisuutta pidän kuntien itsehallinnollista asemaa loukkaavana. Pakkoselvityksillä tuskin myöskään käytännössä päästään hyvään lopputulokseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen linjaukset ovat pahasti keskeneräiset. Kunnilla ei ole tosiasiallista tietoa siitä, millaiseen palvelurakenteeseen ollaan siirtymässä. Näin ollen kunnille asetettu lausuntojenantoaikataulu on kohtuuton. Käytettävissä olevat valtioneuvoston tekemät linjaukset asiasta ovat pääsääntöisesti oikean suuntaiset. Erityisen kannatettava on tavoite sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajojen madaltamisesta. Järjestämisvelvollisuuden rajaaminen yli 20.000 asukkaan kuntiin ei ole perusteltu. Se on myös ristiriidassa kuntien itsehallinnollisen aseman kanssa.

Myönteisenä on pidettävä sitä, että valtioneuvoston yleistä toimivaltaa pakkoliitoksiin ei lakiesityksessä laajenneta. Esitykset erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettelystä, kuntajakoselvityksestä ja valtioneuvoston toimivallasta näissä tilanteissa ovat perusteltuja ja tarpeellisia. Esitykset yhdistymisavustusten ehdoista ja määrästä ovat myös perustellut ja tarkoituksenmukaiset - eli ns. porkkanrahoja on jatkossakin mahdollista saada.

tiistaina, tammikuuta 29, 2013

Poimintoja

Mitä se sellainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma pitää sisällään? Monia hyviä asioita. Tässä ihan mielivaltaisesti oman mielen mukaan tehtyjä poimintoja suunnitelman yhteisistä tavoitteista:

"Potilas on hoidon keskiössä. Paras hoitotulos saavutetaan, kun potilas sitoutuu sairauksiensa hoitoon ja ehkäisyyn. Tähän hän tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tuen." Valmistaudutaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaan asiakkaan oikeuteen hakeutua hoitoon haluamaansa terveyskeskukseen.

"Terveyden edistäminen on osa hoitoa. Potilasta tuetaan terveyttä edistävissä valinnoissa."

Varmistetaan erikoissairaanhoidon laaja-alaisen päivystystoiminnan jatkuminen Y-talossa Seinäjoella. Terveyshyötymalliin sitoudutaan. Terveyskeskuksissa vastaanottotoimintaa kehitetään lääkäri-hoitaja -työparimallin mukaisesti. Kutsujärjestelmän käyttöä lisätään terveyskeskuksissa. Erikoislääkäreiden konsultaatioita terveyskeskuksissa lisätään.

Henkilöstön rekrytointia kehitetään maakunnallisena kokonaisuutena. "Tuetaan keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa toteutettavaa lääkäreiden peruskoulutusta... Tavoitteena on, että terveyskeskusten virkalääkäreistä valtaosa olisi tulevaisuudessa yleislääketieteen erikoislääkäreitä."

Toiminnan laatuun ja potilasturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Samoin järjestelmälliseen asiakaspalautteen hankkimiseen.

"Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen kiinteistöstrategia tukemaan palvelutoiminnan kehittämistä."

Yhteistyötä tehdään joka suuntaaan. Kehittämishankkeissa pyritään suureen kokoon, vähintään maakunnalliseen tasoon.

Yksityistä palvelutuotantoa käytetään lähinnä täydentämään julkisia palveluja. Painopiste on julkisen palvelutuotannon kehittämisessä.

"Tehdään selvitys terveyskeskusten päivystystoiminnan kehittämistarpeista... Vähennetään ostopalvelulääkäreiden käyttöä... Lisätään päivystävien sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa."

"Vuodeosastotoiminta tulisi järjestää maakunnassa siten, että lääkinnällinen kuntoutus saadaan turvattua myös viikonloppuisin."

Vuoden 2013 aikana selvitetään tukipalveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen koko maakunnassa: radiologia, lääkehuolto, välinehuolto ja tietohallinto.

Töihin

Uusi valtuusto aloitti työnsä eilen. Valtuuston tekemät valinnat menivät ns. käsikirjoituksen mukaan. Poliittiset ryhmät olivat päässeet ennen kokousta hyvään sopuun valinnoista, ja esitykset voitiin kokouksessa todeta päätöksiksi. Onnea kaikille valituille!

Valtuusto joutui jo ensimmäisessä kokouksessaan merkittävän ratkaisun linjaajaksi. Annettiinhan nyt lausunto liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Asian tiimoilta jouduttiin pitämään neuvottelutauko, mutta yhteinen sävel löytyi lopuksi. Tämä on hyvä. Teuvan lausunnolla on enemmän painoarvoa, kun se on yksimielisen päätöksen tulos.

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 4.2.2013. Sen esityslistaa tässä valmistellaan. Uusi hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi poikkesi juuri siihen perehtymässä. Perinteisesti meillä on ollut sellainen tapa, että ennen kuin kunnanhallituksen esityslista postitetaan, minä ja hallituksen puheenjohtaja käymme sen yhdessä läpi. Puheenjohtajan on hyvä tietää asioiden taustoja jo ennen listan lähettämistä. Samoin minun on hyvä tietää hänen kantojaan keskeisiin kysymyksiin.

Ensi maanantaina kunnanhallitus valitsee vielä suuren joukon päättäjiä eri tehtäviin; kunnan edustajat eri yhteisöihin, hallituksen henkilöstöjaoston, elinkeinopoliittisen toimikunnan, hallituksen edustajat lautakuntiin... Hallitus saa käsiteltäväkseen myös Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Se on uuden Terveydenhuoltolain edellyttämä suunnitelma siitä, miten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito järjestetään sairaanhoitopiirin alueella. Sitä ovat valmistelleet perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja sairaanhoitopiiri. Peruskunnat ottavat nyt kantaa, hyväksytäänko suunnitelma vaiko ei.

Pian on käsittelyyn tulossa myös lausunnon antaminen uudesta Kuntarakennelaista. Valtuutetut saivat materiaalia asiasta jo eilisen kokouksen yhteydessä. Hallitus käsittelee asiaa 18.2., ja valtuusto sanoo painavan sanansa 4.3.

Olisi hyväksi, että uusilla päättäjillä olisi enemmän aikaa perehtyä tehtäväänsä ennen suuria linjauksia. Nyt tilanne on meistä riippumattomista syistä kuitenkin sellainen, että töihin on käytävä heti.

maanantaina, tammikuuta 28, 2013

Johtajasopimus

Aika ajoin tiedotusvälineet kiinnostuvat kuntajohtajien johtajasopimuksista. Johtajasopimuksen keskeisenä elementtinä ovat niin sanotut kultaiset kädenpuristukset eli erorahat siinä tapauksessa, että johtaja irtisanotaan esimerkiksi luottamuspulan vuoksi. Lähinnä näistä sopimuskohdista tutkivat toimittajatkin ovat kiinnostuneita.

Minun johtajasopimuksessani ei ole mainintaa erorahasta, en ole pitänyt sitä tarpeellisena. Mutta mielestäni monta muuta tärkeää asiaa siellä on. Siinä sovitaan kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen yhteistyöstä ja työnjaosta, niistä pelisäännöistä, joilla yhdessä toimitaan. Hallitus asettaa vuosittain tavoitteita minun työlleni, ja hallitus niiden toteutumista vuosittain myös arvioi. Edelleen siellä on määräyksiä matkustamisesta, koulutuksesta ja työnohjauksesta.

torstaina, tammikuuta 17, 2013

Yt etenee

Niin kuin lehdet ovat kertoneet, maanantaina kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn aloittamisen henkilöstöjärjestöjen kanssa. Päätös oli yksimielinen, vaikka kriittisiäkin puheenvuoroja esitettiin. Ensi viikolla kokoontuu yhteistoimintaryhmä (jossa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus) keskustelemaan periaatteista ja käytännöistä, joita menettelyssä noudatetaan.

Eilen aiheesta syntyi keskustelua Teuvan Yrittäjien järjestämässä Lupauksien paneeli -illassa Orrelassa. Illassa oli kaiken kaikkiaan hyvää keskustelua, vaikka keskustelu välillä vähän lainehti ylikin, mutta se on politiikassa sallittua ja jopa tarpeellista. Aika useissa puheenvuoroissa tiukkojen säästötoimien tarve tunnustettiin, mutta myös huolta kannettiin henkilöstön asemasta.

Näkisin, että alkavissa neuvotteluissa meidän tulee tutkia asioita rinnan ainakin kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin, löydämmekö jotain yhteisiä toimia henkilöstömenojen tilapäiseksi pienentämiseksi. Tällaisiahan tyypillisimmin ovat lomarahojen leikkaukset ja lomautukset. Näillä keinoilla tuskaa voidaan jakaa kaikkien kannettavaksi. Toinen tutkittava asia on miten eri yksiköissä voidaan löytää henkilöstömenosäästöjä. Yksiköittäin voidaan miettiä toiminnan rajaamista, aukioloaikojen muuttamista tai toiminnan määräaikaista keskeyttämistä. Kolmas asia on sitten se, miten voimme löytää yhteisin toimin muita säästöjä kuin henkilöstösäästöjä. Mitä asioita voimme tehdä taloudellisemmin ja fiksummin. Kaikkia näitä keinoja tarvitaan.

maanantaina, tammikuuta 14, 2013

50.000

Eripurainen palvelurakennetyöryhmä jätti raporttinsa sosiaali- ja terveysministerille perjantaina. Työryhmän näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen riittävän väestöpohjan tulisi olla kantokykytekijöistä riippuen vähintään 50.000 - 100.000 asukasta.

Voimme iloita siitä, että vaatimus 200.000 asukkaan väestöpohjasta ei toteutunut. Vaan asialla on kääntöpuolensa. Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jättämässä eriävässä mielipiteessä todetaan, 50.000 asukkaan väestöpohja on kovin pieni erikoissairaanhoidon järjestämiseen.

Mitä siis tapahtuu maakunnissa? Pienet seutukaupungit naapureineen saavat kokoon vaadittavat 50.000 asukasta. Ne alkavat järjestellä erikoissairaanhoitoa alueellaan, rakentaa sairaaloita ja houkutella erikoislääkäreitä. Sairaanhoitopiirejä puretaan, keskussairaaloiden toimintoja hajautetaan? Samalla erikoisen vaativa erikoissairaanhoito päivystystoimintoineen edelleen etääntyy yhä harvempiin sairaaloihin. Tämä on poliittisen kompromissin mahdollistama yksi kehityssuunta.

Toivottavasti järki kuitenkin voittaa. Etelä-Pohjanmaalla on Aulis Ranta-Muotion vetämän työryhmän toimesta aloitettu merkittävä oman maakunnallisen mallin pohdinta. Työ jatkunee kuluvan kevään aikana. Tavoitteena tulee olla matalaan organisaatioon perustuva maakunnallinen yhteistyön malli, jossa myös Seinäjoen sairaalanmäen tuoreet investoinnit hyödynnetään täysimääräisesti.

perjantaina, tammikuuta 11, 2013

Mitä menetämme?

Lausunto raportista liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi on tulossa tämän kuun lopussa uuden valtuuston käsittelyyn. Raportti sisältää monenlaisia kehittämisehdotuksia. Kokosin tähän lyhyesti sellaisia, jotka jollain lailla näkyvät asiakkaalle joko nousevina kustannuksina tai etääntyvinä palveluina:

- kotihoidossa tehtävien rajausta
- kauppa-asiointi maksulliseksi
- kotihoidon tukipalvelujen maksuihin korotus
- palveluasumiseen vuokrankorotus
- kylien neuvolat lakkaavat
- röntgen- ja ultraäänitutkimuksia vain Kauhajoella vuodesta 2014 alkaen
- laboratorionäytteet otetaan niin kuin ennenkin, mutta analyysit tehdään yhdessä paikassa
-keskusvarasto ja välinehuolto keskitetään Kauhajoelle
- asiakkaita ei enää avusteta eläinlääkärien matkakuluista
- ympäristöterveydenhuollon taksaa korotetaan
- lastensuojelu keskitetään yhteen paikkaan
- Teuvan toimintakeskuksen toiminta siirretään Kauhajoelle

Edellä mainituista lastensuojelun keskittämisestä on jo käytännössä luovuttu. Teuvan toimintakeskuksen siirtoa Kauhajoelle Teuvan kunta hyvin yksimielisesti vastustaa.

torstaina, tammikuuta 10, 2013

Hammashoitola-neuvola

Joulukuun valtuustossa äänestettiin siitä, varataanko talousarvioon rahat hammashoitolan rakentamiseen vai hammashoitola-neuvolan rakentamiseen. Mielestäni äänestys oli hieman ennenaikainen, koska eri vaihtoehtoja vielä selvitetään.

Kun syksyllä kävi selväksi, että hammashoitola ei voi sisäilmaongelmien vuoksi jatkaa entisissä tiloissaan, hankittiin toiminnalle väistötilat ja ryhdyttiin miettimään, mikä olisi pysyvä ratkaisu. Kunnanhallituksen iltakoulussa keskusteltiin siitä, että hammashoitolalle rakennettaisiin uudet tilat. Samalla mietittiin, olisiko tarkoituksenmukaista sijoittaa samaan yhteyteen myös neuvolan tiloja, koska yhteisissä tiloissa toimimisesta olisi käytännön hyötyjä. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty monessa kunnassa.

Aiemmin suunnitellun Terveystalon oli tarkoitus olla 1.900 m2:n suuruinen rakennus. Nyt ajateltiin hammashoitola-neuvola suunnitella noin 500 m2:n kokoiseen rakennukseen. Kyse on siis hyvin eri suuruusluokkaa olevasta hankkeesta. Nuo neliöt eivät mahdollista neuvolankaan osalta kaikkia niitä tiloja, jotka Terveystalo-suunnitelmassa olivat mukana.

tiistaina, tammikuuta 08, 2013

Väistötilat

Puheeseemme on vakiintunut - ainakin minulle - vähän uusi termi: väistötilat. Kun jonkin palveluyksikkömme toimitiloissa esiintyy pikaista korjausta vaativia ongelmia, ja tila tulee remontin tai uusien tilojen hankinnan ajaksi tyhjentää, siirrytään väistötiloihin. Meillä on sisäilmaongelmia valitettavan monessa kiinteistössä, uusia tapauksia tulee esiin aika ajoin.

Ainakin kahden väistötilan hankinta on aiheuttanut kritiikkiä. Varmaan kritiikki on osaltaan aiheellista, sitä en yritä kieltää, mutta haluan lyhyesti kuvata, miten erilaisia tapauksia ne keskenään ovat.

Koulukeskukseen hankittiin väistötila, johon sijoitettiin remontin ajaksi keittiö, ruokala ja kotitalousluokat. Erityisesti laitoskeittiö asettaa tilapäisellekin rakennukselle sekä sen ilmastoinnille omat vaatimuksensa. Ajatuksena oli myös, että koulukeskuksen remontin jälkeen rakennusta voidaan käyttää toimintakeskuksen uusina tiloina. Sekin kun oli joutunut siirtymään väistötiloihin. Haluttiin siis laadukkaasti rakennettu, mutta siirrettävä rakennus, joka ostettiin omaksi.

Viime syksynä jouduimme etsimään hammashoitolalle kiireellä väistötiloja, kun nykyiseen hammashoitolaan tehdyt muutostyöt eivät olleet toivotulla tavalla sisäilman laatua parantaneet. Koska hammashoitolan työntekijät olivat vuosien ajan sisäilman epäpuhtauksille altistuneet, halusimme että parakkivaiheesta tulisi mahdollisimman lyhyt, ja uudet varsinaiset tilat rakennettaisiin mahdollisimman nopeasti. Näin hankintakriteereiksi tässä tapauksessa tulivat toimitusnopeus ja tilojen edullisuus. Tilat päätettiin vuokrata.

Llky:n kehittäminen

Uusi valtuusto antaa ensimmäisessä kokouksessaan lausunnon raportista, joka on laadittu Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän kehittämisestä. Vaativa aikataulu, mutta näin se nyt menee. Vanha hallitus tekee asiasta esityksen uudelle valtuustolle 14.1.

Esitän lausuntoluonnoksessa, että liikelaitoskuntayhtymä muutettaisiin normaaliksi kuntayhtymäksi. Tämä siksi, että liikelaitoksena toimimisesta ei ole saatu olennaista hyötyä. Hallintomalli yksinkertaistuisi huomattavasti, jos siirryttäisiin perinteiseen kuntayhtymään. Säästöäkin siitä syntyisi.

Raportin esitykset ovat oikeansuuntaisia, mutta kuntien talouden tila huomioon ottaen riittämättömiä. Toimintaa tulee saneerata esitettyä voimakkaammin. Myös henkilöstömenoja tulee saada vähennettyä.

Yritysyhteistyötä ja kolmannen sektorin hyödyntämistä palvelutuotannossa tulee lisätä. Siitä pitää saada aikaiseksi tulevat lähivuodet kattava selkeä suunnitelma. Päättää tulee mm. siitä, mikä osa kasvavasta palvelutarpeesta täytetään kunnallisesti tuotetuin palveluin, ja mikä osa ostetaan yrityksiltä.

maanantaina, tammikuuta 07, 2013

Yt

Kuten hallituksen puheenjohtaja Teijo Toivonen jo viime vuoden puolella lehtihaastattelussa totesi, Teuvan kunnan taloudellinen tilanne on niin vakava, että joudumme etsimään säästöjä myös henkilöstömenoista. Olen ensi maanantain kunnanhallitukselle esittämässä yhteistoimintamenettelyn aloittamista henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on 700.000 euron vuotuisten säästöjen aikaansaaminen henkilöstömenoissa. Tässä vaiheessa kaikki keinot ovat mahdollisia: määräaikaisten työsuhteiden päättäminen, lomarahojen leikkaus, osa-aikaistaminen, lomautukset ja irtisanomiset. Ratkaisut eri yksiköissä voivat olla erilaisia. Tarkoituksena olisi saattaa yhteistoimintamenettely päätökseen toukokuun loppuun mennessä.

Tiedän, että Teuvan kunnan päättäjien keskuudessa tästä asiasta on erilaisia mielipiteitä. Aihettahan sivuttiin jo joulukuun valtuuston kokouksessa. Katson velvollisuudekseni saattaa asian kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

torstaina, tammikuuta 03, 2013

Lehtiharju ja Mäntyniemi

Hyvää alkanutta vuotta 2013!

Palaan vielä vähän joulukuun valtuuston tunnelmiin. Siellä keskusteltiin kovasti Mäntyniemen laajennuksesta. Siinä oltiin ihan oikealla asialla. Tarvitsemme kipeästi lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja vanhuksillemme. Siis sellaisia hoitopaikkoja, joissa henkilökunta on läsnä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päätöksellä Mäntyniemi muutettiin tehostetuksi yksiköksi. Sellaisenaan se on siihen kuitenkin liian pieni yksikkö.

Tarkoituksenamme on kehittää Lehtiharjun ja Mäntyniemen aluetta kokonaisuutena. Tähän kehittämiseen Teuvan päättäjät ovat hyvin sitoutuneita. Tavoitteena on seudullinen palveluyksikkö, jolla turvataan Lehtiharjun toiminnan jatkuminen ja tehostetun palveluasumisen lisäpaikkojen saaminen.

Molemmat rakennukset ovat aikaa nähneitä ja osin vaikeasti uusiin vaatimuksiin muokattavissa. Siksi myös uudisrakentamista tarvitaan. Selvitämme mahdollisuutta rakentaa uudisosan Mäntyniemen viereen, johon sitten nykyisiä toimintoja voidaan siirtää. Uudesta Mäntyniemestä muodostuisi reilun 30 asukkaan tehostetun palvelun yksikkö. Lehtiharjua saneerattaisiin avopalveluihin ja yksilölliseen asumiseen soveltuvaksi.