maanantaina, tammikuuta 09, 2023

Hyvinvointikertomus

 Vielä vähän viime vuoden asioita. Valtuusto hyväksyi jouluviikolla hyvinvointikertomuksen.  Se on määritelmällisesti kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana.


Parit nostot: Alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaista aamupalan jättää syömättä neljännes. Aamupalan syövien lasten osuus on kuitenkin kasvanut vuodesta 2017.


Fyysistä toimintakykyä mittaavissa Move! -tuloksissa viidesluokkalaiset pojat jäivät vähän valtakunnallisesta tasosta, tytöt olivat puolestaan hieman parempia kuin muut suomalaiset 5-luokkalaiset.


Kouluissa on tehostettu ryhmäytymisen harjoittelua omalla suunnitelmallisella ohjelmalla. Osallisuuden, ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tapahtuu säännöllisten oppituntien yhteydessä. Lasten ja nuorten harrastus- sekä yhdistystoiminnan ohjaajien kanssa tehdään yhteistyötä kaveritaitojen yhteisten tavoitteiden sopimisessa. Kun kaikkia lapsia ja nuoria ohjaavat tavoittelevat yhteisiä, positiivisia asioita, tällä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja arkeen.


Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17 -vuotiaiden määrä on Teuvalla ja Suupohjassa suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Teuvalla viidessä vuodessa määrä on  kolminkertaistunut. Samaan aikaan kuitenkin lastensuojeluilmoitusten määrä on pienentynyt kolmanneksella.


Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12 -vuoiasta kohden on vuodesta 2015 vuoteen 2021 lisääntyneet 53 % Käyntejä on kuitenkin vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, koko maassa tai Suupohjan alueella keskimäärin.


Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät tuhatta 0 - 16 -vuotiasta kohden ovat vähentyneet yli 90 % viidessä vuodessa. Hoitopäiviä on Teuvalla tässä ikäluokassa huomattavasti vähemmän kuin verrokkikunnissa tai koko maassa. On tietysti hyvä, jos näille palveluille ei ole tarvetta, mutta herää myös kysymys, pääseekö hoitoon riittävässä määrin.

Ei kommentteja: