maanantaina, helmikuuta 07, 2011

Terveydenhuoltolaki

Uusi laki terveyden edistämisen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä tulee voimaan vappuna. Laki pyrkii häivyttämään rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Laki ottaa myös huomioon monet uudet palvelujen järjestämistavat, kuten yhteistoiminta-alueet. Laki velvoittaa eri tasoilla eri toimijat yhteisiin suunnitelmiin ja toimintojen yhteensovittamiseen. Kokoustamista ja kahvin juontia on siis luvassa paljon. Potilastietoja voidaan käyttää entistä vapaammin, mikäli asiakas ei sitä erikseen kiellä. Samoin asiakas voi entistä vapaammin valita hoitopaikkansa. Sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Tässä joitakin poimintoja lain tuomista muutoksista.

Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Tämä suunnitelma voi käytännössä suppeimmillaan olla nykytilanteen kuvaus, joka ei muuta voimassa olevia käytäntöjä. Mutta parhaimmillaan se voi olla hyvinkin merkittävä paperi, jossa mietitään uusiksi kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin välinen työnjako sekä palveluketjut.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevat pykälät muodostavat ehkä merkittävimmän haasteen. Lain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksiensä valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Seuraava pykälä velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Selkoa tulee tehdä myös siitä, miten kunnan toimenpitein kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastataan. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä tulee raportoida valtuustolle vuosittain. Sen lisäksi kerran valtuustokaudessa pitää laatia kattava hyvinvointikertomus. Kunnan strategisessa suunnittelussa tulee asettaa paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueensa kunnissa.

Ei kommentteja: