keskiviikkona, tammikuuta 26, 2011

Potku

Liikelaitoskuntayhtymässä on alkanut 1.9.2010 POTKU-hanke. Nimi on lyhenne sanoista "Potilas kuljettajan paikalle". Hankkeen tavoitteena on kehittää avoterveydenhuoltoa terveyshyötymallin pohjalta ja kehittää pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa. Lainailen ja lyhentelen tähän hankkeen itse määrittämiä tavoitteita:

Terveyshyötymallissa potilas saa "kuljettajan paikan" ja terveydenhuollon ammattilaisista tulee potilaan valmentajia ja tukijoita. Potilas saa mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja kantaa vastuuta hoidon toteutumisesta itselleen sopivalla tavalla. Hanke on osa laajempaa, koko Väli-Suomen kattavaa hanketta.

Keskeisenä uudistamistavoitteena on kehittää terveyskeskusten toimintaa pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomallin (Chronic Care Model, Terveyshyötymalli) mukaisesti. Keskeistä on kehittää myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, vastuunottoa ja omahoidon osaamista. Toimiva yhteydensaanti ja sähköisen asioinnin kehittäminen lisäävät näitä mahdollisuuksia. Tietojärjestelmien käytön tehostaminen parantaa tiedonsaantia ja terveyskeskusten henkilöstön moniammatillisen tiimityön kehittäminen lisää osaamista ja työhyvinvointia.

Terveyshyötymallin mukaisesti toimivassa terveyskeskuksessa pitkäaikaisen sairauden hoito toteutetaan niin, että potilas tuntee hyvin oman sairautensa ja sen hoitomahdollisuudet ja toimii itse aktiivisesti niin, että sairaudesta johtuva haitta on mahdollisimman pieni. Terveyskeskuksessa potilaan tukena toimii valmistautunut, aktiivinen hoitotiimi, jolla on ajantasaiset tiedot potilaasta, tuki päätöksenteolle ja tarvittavat resurssit korkealaatuisen hoidon toteuttamiseksi. Näiden mahdollistamiseksi tarvitaan muutoksia johtamisessa ja työskentelytavoissa ja -välineissä.

Terveyshyötymalli parantaa kroonisesti sairaiden potilaiden hoidon tuloksia, hallitsee kustannuksia sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Ennaltaehkäisevän, potilaan omaa vastuunottoa tukevan tiimin ja hoitosuunnitelman toivotaan vähentävän ennakoimattomia päivystyskäyntejä. Kansainväliset kokemukset hoitomallista ovat myönteisiä: potilaan saaman hoidon laatu paranee ja sitä kautta saavutetaan paremmat hoitotulokset ja terveyshyöty, sekä hyödynnetään resursseja nykyistä tehokkaammin ja mielekkäämmin.

Ei kommentteja: