tiistaina, lokakuuta 31, 2017

Tuulivoiman suojavyöhyke

Peräti 184 kuntalaista on allekirjoittanut kuntalaisaloitteen, jolla vaaditaan valtuustoa asettamaan tuulivoimalle 2 kilometrin suojaetäisyys niin vakituisiin asuntoihin kuin vapaa-ajanasuntoihinkin.

Näin suuren kuntalaisjoukon kannanottoon tulee suhtautua vakavasti. Ymmärrän sitä huolta, joka tuulivoima-alueiden terveys- ja ympäristövaikutuksiin liittyy. Näen kuitenkin, että valtuuston päättämä aloitteen tarkoittama suojavyöhyke olisi lakiin perustumaton ja näin ollen myös lain vastainen. Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt mahdollisuudet ohjata kaavoitusta ja rakentamista. Kunta voi lain nojalla päättää, minne se laatii kaavoja, ja millaista maankäyttöä kaavoissa sallitaan. Tuulivoima-alueiden kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen on sen lisäksi kansalliset ohjeet ja määräykset, mm. raja-arvot voimaloiden melulle.

Ehdotan 6.11. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että erityistä suojavyöhykettä ei määritellä, vaan kunta käyttää maankäyttö- ja rakennuslain sille suomia keinoja terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisessä.

3 kommenttia:

Jukka Leppäniemi kirjoitti...

Selkeä päätösehdotus vielä selkeämmillä perusteluilla. Tällä on hyvä mennä ja tehdä päätös.

Anonyymi kirjoitti...

Ympäristöhallinnon ohjeita

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
MRL 32§:n mukaan viranomaisten on pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue ja sen rajaus täsmentyy siten kuntakaavassa tarkempien selvitysten perusteella.

Kunnat voivat yleiskaavoituksessa tutkia ja osoittaa tuulivoima-alueet kunnan alueella.
Yleiskaavallisen tarkastelun merkitys korostuu esimerkiksi kunnissa, joiden tuulivoimapotentiaali on merkittävä sekä alueilla, joilla tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamistarve on suuri. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi taajamat ja niiden lähialueet sekä alueet, joilla on sellaisia erityisiä luonnon- tai kulttuuriarvoja, joiden säilyttäminen edellyttää laajemman alueen yleispiirteistä suunnittelua.
Lisäksi yleiskaavalla voidaan selvittää kunnan alueelle sijoittuvien yksittäisten tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia.

Eliisa Panttila kirjoitti...

Kunnanjohtajan tulkinta kunnassa määritellystä suojaetäisyydestä lainvastaisena kuulostaa oudolta. Kunnanhallitus on ottanut vastaan informaatiota tuulivoimatoimijalta, mutta ei ole kutsunut tasapuolisuuden vuoksi iltakouluunsa alan haitat tuntevan kansalaisjärjestön edustajaa. Voiko kuntalainen luottaa siihen, ettei kunnanjohtaja ja kunnanhallitus toimi jossain määrin ohjaillusti, puolueellisen tiedon varassa?

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituksena on edistää kuntalaisten terveellistä, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Näin kuntalaisten suojaksi kunnassa linjattu suojaetäisyys tuulivoimaloihin on maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukainen. Se on linjaus, jota huomioiden kunnanvaltuusto ja -hallitus toimeenpanee tehtäväänsä kunnan maankäytön toteuttamisessa. Vastaava suojaetäisyys on jo käytössä ainakin Uudessakaupungissa, Porissa, Pyhäjoella, Raahessa, Mustasaaressa, Hollolassa, Asikkalassa ja Kuortaneella.