tiistaina, joulukuuta 17, 2019

Kuntoutusosasto


Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti 25.11. kuntoutusosaston lakkauttamisesta 28.2.2020 lukien. Päätöspykälän otsikko kuului: ”Kuntoutuksen painopisteen siirtäminen laitoskuntoutuksesta avo- ja kotikuntoutukseen sekä kuntouttavaan intervallihoitoon”. Otsikko on hyvin kuvaava. Tästä on kyse.

Valtakunnallisiin ja maakunnallisiin tavoitteisiin perustuen Suupohjassa on perusterveydenhuollon osastopaikkoja viime vuosina järjestelmällisesti vähennetty. Samalla on avohoitoa ja kotihoitoa vahvistettu. Uutena palvelumuotona ikäihmisten palveluissa on kuluvan vuoden helmikuussa aloitettu tehostettu kotikuntoutus. Alueella kotikuntoutusta toteuttaa sekä erillinen tiimi että kotihoidon ja asumispalveluiden oma henkilökunta. Tulokset ovat olleet hyviä. Asiakkaiden toimintakyky on selvästi parantunut. Tehostetun kotikuntoutuksen jakson jälkeinen arkikuntoutus on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi asiakkaan saavuttaman toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Llky:n avofysioterapia on osa kuntouttavaa ja ennalta ehkäisevää  toimintaa. Siihen kuuluu tutkiminen, arviointi, ohjaus, neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakasta ylläpitämään tai palauttamaan fyysinen toimintakyky siten, että hän selviytyy arjesta omassa elinympäristössään yksilö- tai ryhmäkuntoutuksen keinoin.

Teuvan 16-paikkaiselle kuntoutusosastolle on ollut tarkoitus keskittää pääasiassa lonkka- ja polviproteesipotilaiden leikkauksen jälkeinen kuntoutus sekä aivohalvauspotilaiden kuntoutus.  Näiden lisäksi osastolla on hoidettu jonkin verran myös muita, pääosin teuvalaisia potilaita. Osastomuotoisen kuntoutuksen tarve on vähentynyt, koska kuntoutus on yhä enenevässä määrin siirtynyt asiakkaan kotona tapahtuvaksi toiminnaksi.

Uutena palveluna llky:ssä on viime vuosina lisätty kotisairaalatoimintaa. Kotisairaala tarjoaa hoitosuunnitelmaan perustuvaa  sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaala mahdollistaa akuuttien sairauksien hoitoa paitsi kotona myös palveluasumisen yksiköissä. Näin voidaan vähentää ikäihmisiä kuormittavia sairaalasiirtoja.

Kuntoutusosaston toiminnan lakatessa kuntoutuspalvelut järjestetään asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella joko palveluasumisen kuntouttavina intervallijaksoina, tehostetun kotikuntoutuksen jaksoina tai avofysioterapian yksilö- tai ryhmäkuntoutuksen keinoin. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoito järjestetään ensisijaisesti kotisairaalassa tai päiväsairaalassa ja viime kädessä lääketieteellisistä syistä akuuttiosastolla. Palveluasumisen intervallikuntoutusjaksoille ohjataan yksin asuvat, muistisairaat asiakkaat, joilla on leikkauksen takia varauskielto. Lisäksi ko. jaksoille ohjataan asiakkaat, joiden nopea kotiutus ei ole mahdollista. Palveluasumisessa kuntoutus tapahtuu tehostetun kotikuntoutuksen ja avofysioterapian yhteistyönä. Kotona asuvien kotihoidon asiakkaiden kuntoutusjaksot järjestetään tehostetun kotikuntoutuksen yksiköstä käsin. Alueen muun väestön leikkauksen ja aivotapahtuman jälkeisestä kuntoutuksesta vastaa avofysioterapian henkilöstö.

Kyse on luonnollisesti myös rahasta. Kuntoutusosaston lakkautus ja tarvittavat resurssilisäykset kotikuntoutukseen huomioiden vuositasolla arvioidaan säästyvän noin miljoona euroa, josta Teuvan osuus on noin 400.000. Ketään ei irtisanota. Kuntoutusosaston vakinainen henkilöstö siirtyy toisiin tehtäviin llky:ssä. Tehtäviin, jotka tällä hetkellä ovat  tilapäisesti täytettyinä.

Asia on ollut esillä valmistelussa jo pitkään. Muutos palvelurakenteessa on tarpeellinen.  Asiaa on pari kertaa esitelty kunnanhallitukselle. Asian vastustamisen sijaan olemme keskittyneet siihen, että kymmenisen vuotta sitten peruskorjatut kuntoutusosaston tilat eivät jäisi vajaakäytölle. Hyvässä yhteistyössä llky:n johtavien viranhaltijoiden kanssa on siihen löydetty hyviä ratkaisumalleja. Johtokunnan päätöksessä todetaankin, että johtokunta edellyttää, että kuntoutusosaston tiloja käytetään ensisijaisesti asumis-/intervalliasumisen tarpeisiin.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Kauhajoen kaupunginvaltuusto päätti joulukuun kokouksessaan, että Sansssinkoti puretaan ja rakennetaan uusi rakennus tilalle. Näyttää todennäköiseltä, että Sanssinkodin asukkaat tarvitsevat väistötilat. Ajatuksenamme on, että kuntoutusosasto toimisi noin vuoden ajan väistötilana, jolloin sekä asiakkaat että sen henkilöstö siirtyisivät sinne.

Väistötilana toimimisen jälkeen kuntoutusosastolle siirtyisi Henriikkakoti sen dementiaosastoa lukuun ottamatta.   Tilat soveltuvat siihen erinomaisesti. Osastosta saadaan sisustussuunnittelulla kodikas ja viihtyisä.  Henriikkakodin osin remonttia vaativat nykyiset tilat tulisivat mm. kotihoidon toimiston käyttöön. Sinne siirtyisivät nyös Niittyleinikin asukkaat. Terveyskeskuksen-Henriikkakodin kiinteistö ei suinkaan hiljenisi, vaan se saataisiin tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Sote-toiminta olisi Teuvalla entistä keskittyneempää sinne. Kiinteistökustannuksia pääsisimme pienentämään ainakin Niittyleinikin ja Ailintuvan osalta.

Ei kommentteja: